Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Bezwaaradviescommissie

Wij kunnen bij de afhandeling van uw bezwaar advies vragen aan de bezwaaradviescommissie. Dat doen we in zaken die vanuit juridisch of bouwkundig oogpunt ingewikkeld of erg groot zijn. De bezwaaradviescommissie werkt onafhankelijk van ons.

Werkwijze

De bezwaaradviescommissie heeft een eigen reglement en kiest zelf welke stappen nodig zijn om tot een advies te komen. Als wij de bezwaaradviescommissie om advies vragen, dan laten wij u dat weten.

U wordt door de bezwaaradviescommissie uitgenodigd voor een hoorzitting in Groningen of voor een digitale hoorzitting per videoverbinding. Het kan zijn dat de bezwaaradviescommissie voorafgaand aan de hoorzitting eerst een deskundige inschakelt of u vraagt om meer informatie aan te leveren.

De beslistermijn van de procedure bij de bezwaaradviescommissie is maximaal 18 weken, maar verlenging is onder omstandigheden mogelijk. Daarnaast wordt de beslistermijn opgeschort (stilgezet) zolang uw bezwaarschrift niet compleet is en wij u om aanvulling hebben gevraagd.

Aan een waslijn in de achtertuin wappert de was in de wind.

Hoorzitting

In bijna alle bezwaarzaken wordt u als aanvrager uitgenodigd voor een hoorzitting. Wij hebben de voorzitter van de bezwaaradviescommissie gevraagd hoe een hoorzitting in zijn werk gaat.

Wie zijn er aanwezig bij een hoorzitting?

“Vanuit de bezwaaradviescommissie zijn doorgaans 2 leden aanwezig: een voorzitter die jurist is en een technisch lid. De leden worden bijgestaan door een secretaris. Degene die bezwaar maakt is uitgenodigd voor de hoorzitting. Ook is een vertegenwoordiger van ons uitgenodigd. En verder is er vaak een onafhankelijke deskundige aanwezig. De onafhankelijke deskundige is er om te reageren op wat er tijdens de zitting wordt besproken over de schades.

Alles bij elkaar zijn dat best veel mensen, maar de bezwaaradviescommissie wil in het gesprek op de hoorzitting een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de bezwaarpunten, onze reactie  en de visie van de deskundige om tot een goed advies te komen.

Daarom hopen wij dat bezwaarmaker zelf aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om met hem in gesprek te gaan. Hij kent de situatie toch het beste. Bezwaarmaker mag altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een advocaat of adviseur. Of een bekende, waarvan hij het fijn vindt dat die persoon aanwezig is. Maar bezwaarmaker mag zich ook laten vertegenwoordigen door iemand die hij heeft gemachtigd om namens hem de hoorzitting bij te wonen en zijn belangen te behartigen.”

Hoe kan een bezwaarmaker zich voorbereiden?

Je wilt een duidelijk verhaal vertellen, met goede argumenten komen. Daarom raad ik bezwaarmakers aan om de punten op te schrijven die zij graag willen noemen of vragen. Dit kan goed helpen bij hun verhaal. Als ze dit meenemen naar de hoorzitting, en een kopie aan de secretaris geven, wordt voorkomen dat zij en de bezwaaradviescommissie punten vergeten.”

Wat kan een bezwaarmaker verwachten?

“Bij een hoorzitting in Groningen wordt een bezwaarmaker nadat hij zich heeft gemeld bij de balie, opgehaald door de secretaris van de bezwaaradviescommissie. Bij een digitale hoorzitting kan de bezwaarmaker thuis via een videoverbinding deelnemen aan de hoorzitting. Als iedereen aanwezig is, stelt de voorzitter alle aanwezigen voor. Zo weet bezwaarmaker precies wie er allemaal bij zijn.

Tijdens de hoorzitting bespreekt de voorzitter de punten van het bezwaarschrift. Op alle punten in het bezwaar mogen de aanwezigen een toelichting geven. Waar nodig stelt de bezwaaradviescommissie vragen aan bezwaarmaker, de deskundige of een andere aanwezige. Als bezwaarmaker een gemachtigde heeft meegenomen, dan kan de bezwaarmaker ervoor kiezen om deze gemachtigde het woord te laten voeren”

Wat gebeurt er na de hoorzitting?

“Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Op grond van alle aanwezige informatie en wat op de hoorzitting is besproken komt de bezwaaradviescommissie tot het advies. Het kan ook zijn dat de bezwaaradviescommissie toch nog onvoldoende is geïnformeerd en aanleiding ziet om een deskundige aanvullend vragen te stellen. In dat geval worden bezwaarmaker en het IMG daarover geïnformeerd.”

Het advies

Als de bezwaaradviescommissie voldoende is geïnformeerd, maakt zij haar advies op. Het advies wordt naar ons gestuurd. Vervolgens moeten wij een beslissing op uw bezwaar nemen. U ontvangt deze beslissing van ons per brief. Bij deze brief zit ook het advies van de bezwaaradviescommissie en eventueel het verslag van de hoorzitting.

Leden

De bezwaaradviescommissie bestaat uit 11 leden met elk hun eigen achtergrond, ervaring en specialisme. 

Veelgestelde vragen over bezwaar

 • Mijn aanvraag is afgewezen omdat het IMG niet bevoegd is. Wat kan ik doen?

  In de Tijdelijke wet Groningen staat dat wij in sommige gevallen uw aanvraag niet mogen behandelen. Bijvoorbeeld als u (eventueel na tussenkomst van de rechter) al een vergoeding voor immateriële schade van de NAM heeft gekregen. Dan is het niet meer mogelijk om bij ons een vergoeding voor immateriële schade aan te vragen.

  Ook als u op dit moment betrokken bent in een gerechtelijke procedure tegen de NAM over de vergoeding van immateriële schade, of met de NAM onderhandelt over een vergoeding voor immateriële schade, mogen wij uw aanvraag niet behandelen. Dat kan alleen als u zich terugtrekt uit de gerechtelijke procedure of uit de onderhandelingen met de NAM.

 • Hoe kan het dat mijn huisgenoot een (hogere) vergoeding heeft gekregen dan ik?

  Immateriële schade is schade die niet in het vermogen, maar op een andere manier – in de vorm van pijn, geestelijk leed, verdriet, of gederfde levensvreugde – wordt geleden. De vergoeding voor immateriële schade heeft als doel dit leed en verdriet te verzachten en genoegdoening te geven. Door dit bijzondere doel, is het recht op vergoeding van immateriële schade hoogstpersoonlijk.

  Vanwege dat hoogstpersoonlijke karakter, brengen we met de regeling voor immateriële schade ook per persoon (in plaats van per huishouden) in kaart of en, zo ja, in welke mate iemand in zijn persoon is aangetast. Dit doen we door te kijken naar de twee onderdelen van de aanvraag:

  • Deel 1: de feitelijke gegevens over de persoonlijke situatie (de bouwstenen).
  • Deel 2: de antwoorden op de vragenlijst (de Persoonlijke Impact Analyse).
   Soms kan het zijn dat de omstandigheden binnen een huishouden van elkaar verschillen, of anders worden gewogen. Zo wegen de omvang van de schade (bouwsteen 3) minder zwaar (namelijk voor 50%) en de doorlooptijd (bouwsteen 4) niet mee als iemand geen eigenaar is van de woning waaraan schade is ontstaan door de aardbevingen. Ook kunnen de gevolgen van de aardbevingen op de een meer impact hebben dan op de ander. Dit zien we terug in de vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse. Dit kan leiden tot toekenning van een andere vergoeding.

  In onze besluitbrief leest u hoe we uw situatie hebben beoordeeld.

 • Wat kan ik doen als ik vind dat maatwerk moet worden toegepast?

  Uitgangspunt is dat aanvragen tot vergoeding van immateriële schade aan de hand van de gestandaardiseerde methode worden behandeld. Door te kijken naar feitelijke gegevens over de persoonlijke situatie (de bouwstenen) en de antwoorden op de vragenlijst (de Persoonlijke Impact Analyse) beoordelen we of het aannemelijk is dat sprake is van een persoonsaantasting en, zo ja, in welke mate. Hoe hoger het bedrag is dat wordt toegekend, hoe groter de mate is waarin we aannemen dat iemand in zijn persoon is aangetast door ervaren hinder, overlast, stress, frustratie, onzekerheid en boosheid als gevolg van de gaswinning.

  Soms zijn de persoonlijke omstandigheden zo bijzonder en afwijkend, dat we maatwerk toepassen. Maar dit gebeurt alleen in uitzonderingssituaties. Namelijk wanneer er bijzonder ernstige persoonlijke omstandigheden spelen. Omstandigheden waarmee we met de gestandaardiseerde regeling evident geen rekening hebben kunnen houden. Omstandigheden die ertoe leiden dat de toegekende vergoeding niet passend is, gelet op uitspraken van rechters in vergelijkbare situaties. Bijvoorbeeld als iemand door de gevolgen van de gaswinning een psychische ziekte (zoals een posttraumatische stressstoornis) heeft ontwikkeld, en daardoor niet meer kan werken.

  Als dat bij u zo is, dan vragen we u om zelf te onderbouwen dat dit bij u speelt. Ook zult u moeten onderbouwen waarom dit in uw situatie tot een hogere vergoeding moet leiden.

 • Hoe zijn de vaste bedragen bepaald?

  We hebben ervoor gekozen om te werken met vaste bedragen van:

  • € 1.500 in het geval van een persoonsaantasting;
  • € 3.000 in het geval van een ernstige persoonsaantasting, en;
  • € 5.000 in het geval van een bijzonder ernstige persoonsaantasting.

  Als wordt gekeken naar de in Nederland gebruikelijke bedragen en bandbreedtes, en naar de bedragen die de Commissie Verheij heeft geadviseerd (namelijk maximaal € 3.000 per huishouden), zijn deze gekozen bedragen ruimhartig. In uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger uitvallen.

 • Moet de regeling van het IMG niet worden aangepast na de uitspraak van de Hoge Raad van oktober 2021?

  Nee. De uitspraak van de Hoge Raad is voor ons belangrijk, maar bepaalt niet hoe wij immateriële schade moeten vergoeden. Ook geeft het geen oordeel over onze regeling voor immateriële schade.

  De uitspraak van de Hoge Raad is een bevestiging van een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Die uitspraak is een belangrijk gezichtspunt geweest bij de ontwikkeling van onze regeling voor immateriële schade. Toch hebben we bewust gekozen voor een andere methode, omdat we denken dat de problematiek van immateriële schade als gevolg van de gaswinning in Groningen meer omvat dan alleen fysieke schade.

  Daarom houden wij rekening met meerdere indicatoren (locatie, veiligheid, omvang schade en doorlooptijd) om de nadelige gevolgen van de gaswinning voor een aanvrager in te schatten. Daarnaast bieden we aanvragers de mogelijkheid om hun persoonlijke ervaringen met de gevolgen van de gaswinning met ons te delen via een vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse, die we ook meewegen.

  Op deze manier kunnen ook mensen die maar één keer met fysieke schade te maken hebben gehad, en bijvoorbeeld een vergoeding via de Stuwmeerregeling hebben ontvangen, in aanmerking komen voor een vergoeding voor immateriële schade. Hetzelfde geldt voor mensen die nooit met fysieke schade te maken hebben gehad, maar bijvoorbeeld wel met versterkingsmaatregelen.

  We denken hiermee niet alleen een juridisch juiste, maar ook rechtvaardige en ruimhartige regeling te hebben gemaakt voor Groningers, met zo veel mogelijk oog voor de menselijke maat.

 • Kan ik gebruikmaken van juridische bijstand?

  Ja, dat kan via de Raad voor Rechtsbijstand. Per 1 juli 2023 is de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen van kracht. Hierin is geregeld dat u als woningeigenaar bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding kosteloos juridische bijstand kunt krijgen van een advocaat.

  U kunt de advocaat inzetten om tot een oplossing te komen, zonder verdere juridische procedures. Of als u hulp nodig heeft bij bezwaar of beroep tegen ons besluit. De advocaat kan ook namens u advies inwinnen van een bouwkundig of financieel adviseur.

  Bemiddeling is ook mogelijk
  De Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen maakt ook bemiddeling (mediation) tussen u en ons mogelijk, onder leiding van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator). Zo kunnen we samen juridische procedures, bijvoorbeeld rechtszaken, voorkomen. Samen met u en eventueel uw advocaat beoordelen wij of mediation geschikt is in uw situatie.

  Wat de Subsidieregeling rechtsbijstand precies inhoudt en hoe u de subsidie aanvraagt, leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Voor 1 juli kosten gemaakt voor rechtsbijstand?
  Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor de vergoeding van bijkomende kosten. Dit geldt ook voor kosten die u deels voor 1 juli en deels na 1 juli heeft gemaakt.

  Voor bezwaarprocedures geldt een aparte regeling. Dat betekent dat we proceskosten alleen vergoeden als daarom is gevraagd én een besluit wordt herroepen omdat wij een fout hebben gemaakt die ons aan te rekenen is.

  Als een advocaat of mediator al vóór 1 juli 2023 voor u werkte én nu onder de voorwaarden van de regeling gaat werken, dan kunt u de eerder betaalde kosten ook terugkrijgen via de Raad van Rechtsbijstand. Dit is mogelijk zolang er nog geen beslissing is genomen op het lopende bezwaar of beroep.