Verder naar inhoud

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2024

Jouw privacy is voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (verder: AVG). Het centrale uitgangspunt voor alle gegevensverwerkingen bij het IMG is: ‘Bij het IMG zijn uw gegevens in goede handen’.

Dit garandeert het Instituut Mijnbouwschade Groningen door zich te focussen op de zeven volgende uitgangspunten:

1. Het IMG verwerkt alleen persoonsgegevens, als...

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een wettelijke verplichting of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het algemeen belang. Er worden niet meer gegevens opgeslagen dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taak. Het IMG kan persoonsgegevens verwerken in het kader van een andere regeling dan waarvoor een aanvraag is gedaan.

2. Bij het IMG staat de betrokkene centraal

De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de betrokkene(n) staan. Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties kijkt het IMG altijd naar het belang van de betrokkene en het risico dat hij of zij loopt. De persoonsgegevens worden dan ook niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk.

3. Het IMG is transparant, kijk maar...

Het IMG heeft én geeft inzicht in zijn gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring wordt gecommuniceerd welke gegevensverwerkingen er zijn en welke persoonsgegevens daarvoor worden gebruikt. Het taalgebruik van het IMG in de communicatie naar betrokkenen is daarbij begrijpelijk en toegankelijk. Kunstmatige intelligentie en zelflerende modellen worden alleen gebruikt wanneer deze van begin tot einde uitlegbaar zijn.

4. Het IMG waarborgt jouw privacy

Het IMG houdt persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij het IMG kunnen gegevens worden ingezien en gewijzigd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is in principe net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke taak en houden ons aan de vastgestelde bewaartermijnen. Zo worden telefoongesprekken 28 dagen opgeslagen. Het IMG houdt oog voor de menselijke maat.

5. Het IMG is terughoudend in het verstrekken van gegevens aan derden

Het verstrekken van gegevens is aan de orde van de dag. Voor persoonsgegevens gelden in dat kader specifieke en strikte regels. Het IMG neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om de verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Het IMG verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de schadeafhandelingsprocessen. Gegevensverstrekking geschiedt uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

6. Bij het IMG zijn gegevens veilig

Het IMG neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen, verstrekken of op een andere manier verwerken maakt het IMG een analyse en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn. Risicovolle verwerkingen vinden alleen plaats nadat een risicoanalyse is uitgevoerd.

7. Het IMG toont zijn principes aan

Het IMG maakt voor iedereen zichtbaar dat ze zich houdt aan bovenstaande principes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen het IMG altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij IMG allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met IMG via de contactgegevens die u onderaan deze privacyverklaring kunt vinden. Lees ook hoe het IMG omgaat met de NAM-dossiers

Lees ook hoe het IMG omgaat met de NAM-dossiers

Privacyverklaring

Inhoud

1. Wat gebeurt er bij het vergoeden van fysieke schade en materiële gevolgschade?
2. Wat gebeurt er bij de vaste vergoeding?
3. Wat gebeurt er bij het vergoeden van waardedaling?
4. Wat gebeurt er bij het vergoeden van waardedaling voor niet-wonen?
5. Wat gebeurt er bij het vergoeden van immateriële schade?
6. Wat gebeurt er bij de aanvraag voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar?
7. Hoe gaan wij om met Duurzaam Herstel?
8. Hoe gaan wij om met acuut onveilige situaties?
9. Hoe behandelen wij uw zienswijze?
10. Hoe behandelen wij uw bezwaar?
11. Wat gebruiken wij van het contactformulier?
12. Hoe gebruiken wij het nieuwsoverzicht op de website?
13. Hoe verwerken wij een machtiging?
14. Hoe zit het met de nieuwsbrieven?
15. Hoe zit het met de verstrekking aan andere bedrijven en instellingen?
16. Hoe zit het met cameratoezicht?
17. Hoe werkt de beveiliging?
18. Hoe gaan wij om met opgenomen telefoongesprekken?
19. Het IMG heeft mij benaderd, terwijl ik geen lopend dossier heb. Hoe zit dit?
20. Het IMG gebruikt persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor zij verzameld zijn. Kan dat?
21. Wat gebeurt er als er wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring?
22. Wat zijn je rechten?
23. Contactgegevens

Hieronder kun je per regeling (zoals aanvragen van een vergoeding voor fysieke schade) lezen welke persoonsgegevens het IMG voor de uitvoering van die regeling verwerkt. Het IMG gebruikt meerdere systemen om de aanvragen af te handelen. Alle gegevens die voor de afhandeling gebruikt worden, worden door het IMG centraal opgeslagen in een database. Op die manier garandeert het IMG dat alle gegevens altijd juist en actueel zijn.

Voor de uitvoering van de regelingen kan het voorkomen dat er processtappen geautomatiseerd worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de controle van een postcode om te bepalen of het pand in het aardbevings- of waardedalingsgebied valt. Dit is een vorm van gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. Het IMG past gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming alleen toe om het schadeafhandelingsproces te versnellen en uitsluitend voor feitelijke controles, zoals bij de postcode. De uitkomsten zullen bovendien nooit ten nadele van een aanvraag gebruikt worden.

1. Wat gebeurt er bij het vergoeden van fysieke schade en materiële gevolgschade?

Het IMG behandelt aanvragen tot schadevergoeding. Je kunt verzoeken om een (vaste) schadevergoeding als er fysieke schade aan uw gebouw of werk is door de gaswinning. Materiële gevolgschade die eventueel is ontstaan door fysieke schade, kan ook vergoed worden. Dit zijn bijkomende kosten. Denk aan inboedelschade, tuinschade, omzetschade, zorgkosten en verhuiskosten. Om je aanvraag te behandelen gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Zaaknummer
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij je aanvraag kunnen behandelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de deskundige of van derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak van om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens. Wanneer je de aanvraag niet afrondt bewaren wij de gegevens zodat je later weer verder kunt met de aanvraag.

2. Wat gebeurt er bij de vaste vergoeding?

In bepaalde gevallen kun je kiezen voor een vaste vergoeding. Je ontvangt dan een eenmalige en finale vergoeding van €10.000. Voor kleine objecten zoals garageboxen en schuren bedraagt dit €5.000. Dit is een vergoeding voor alle fysieke schade, bijkomende kosten, materiële gevolgschade en overlast. Om de aanvraag te behandelen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Zaaknummer
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij de aanvraag kunnen behandelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de schadedeskundige of van derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de NCG. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens. Wanneer je de aanvraag niet afrondt bewaren wij de gegevens zodat je later weer verder kunt met de aanvraag.

3. Wat gebeurt er bij het vergoeden van waardedaling?

Het IMG behandelt verzoeken tot schadevergoeding wegens waardedaling van gebouwen. Je woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen doordat de woning gelegen is in het aardbevingsgebied. De waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied kan voor vergoeding in aanmerking komen. Om over die aanvraag te beslissen gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Zaaknummer
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij de aanvraag kunnen behandelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de schadedeskundige of van derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de NCG. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens. Wanneer je de aanvraag niet afrondt bewaren wij de gegevens zodat je later weer verder kunt met de aanvraag.

4. Wat gebeurt er bij het vergoeden van waardedaling voor niet-wonen?

Het IMG behandelt verzoeken tot schadevergoeding wegens waardedaling van gebouwen die geen woning zijn, zoals bedrijfspanden. Je bedrijfspand kan bijvoorbeeld in waarde dalen doordat het gelegen is in het aardbevingsgebied. De waardedaling van niet-woningen in het aardbevingsgebied kan voor vergoeding in aanmerking komen. Dit geldt ook voor gebouwen die geen woning zijn. Om over die aanvraag te beslissen gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en plaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • KvK-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Zaaknummer
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij de aanvraag kunnen behandelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de schadedeskundige of van derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de NCG. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens. Wanneer je de aanvraag niet afrondt bewaren wij de gegevens zodat je later weer verder kunt met de aanvraag.

5. Wat gebeurt er bij het vergoeden van immateriële schade?

Het IMG handelt aanvragen af voor vergoeding van immateriële schade die is ontstaan door bodembeweging. Je kunt een verzoek als eigenaar of huurder indienen om immateriële schade vergoed te krijgen. Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van geestelijk leed of verdriet. Het doel van de vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor deze immateriële gevolgen. Een vergoeding kan worden toegekend als de immateriële schade een gevolg is van fysieke schade of als je nadeel hebt ondervonden door de afhandeling van fysieke schade. Als huurder kun je het bedrag inzien dat aan de schade is toegekend. Om je aanvraag te behandelen gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Zaaknummer
 • Gegevens over je gezondheid en over de gezondheid van personen binnen het huishouden
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen
 • Gegevens over vergoedingen van immateriële schade van personen binnen het huishouden

Als je dat wilt, kun je via een korte vragenlijst aangeven hoe je de bevingen en de gevolgen daarvan in je dagelijks leven persoonlijk beleeft. Deze gegevens worden aangemerkt als gezondheidsgegevens.

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij je aanvraag kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 en lid 3 Tijdelijke wet Groningen in samenhang met artikel 9 lid 2 onder g AVG. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de schadedeskundige of van derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de NCG. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak tot het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken tot vergoeding van immateriële schade.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens. Wanneer je de aanvraag niet afrondt bewaren wij de gegevens zodat je later weer verder kunt met de aanvraag.

6. Wat gebeurt er bij de aanvraag voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar? Lees de kindvriendelijke privacyverklaring voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

De aanspraak van kinderen en jongeren op een immateriële schadevergoeding leiden we af uit de aanspraak van de wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal de ouders) op een immateriële schadevergoeding. We weten namelijk dat als ouders zorgen of stress hebben gehad door de gevolgen van de gaswinning, dit zijn weerslag kan hebben gehad op de kinderen in het gezin. Voordeel hiervan is dat het aanvragen van een vergoeding snel en eenvoudig gedaan kan worden en zo min mogelijk belastend is voor de betrokken kinderen en jongeren.

Bij de beoordeling en afhandeling van een verzoek om immateriële schadevergoeding van een kind kunnen wij de volgende persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of het kind verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Zaaknummer
 • Gegevens over de uitoefening van het gezag over het kind
  Gegevens over de gezondheid (indien sprake is van een maatwerkprocedure)
 • De hoogte van de aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) uitgekeerde vergoeding voor immateriële schade
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Deze gegevens zijn noodzakelijk om een verzoek om immateriële schadevergoeding voor een kind te kunnen beoordelen en af te handelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van derden, zoals het register Basisregistratie Personen (BRP) of het Centraal gezagsregister van de Rechtspraak. Wij verwerken deze gegevens op grond van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 en lid 3 van de Tijdelijke wet Groningen, in samenhang met artikel 9 lid 2 onder g AVG. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak tot het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken tot vergoeding van immateriële schade.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens. Wanneer je de aanvraag niet afrondt bewaren wij de gegevens zodat je later weer verder kunt met de aanvraag.

7. Hoe gaan wij om met Duurzaam Herstel?

In bepaalde gevallen kan je kiezen voor de regeling Duurzaam Herstel. Duurzaam Herstel is er op gericht om de kans op herhaalschade aan jouw woning bij een nieuwe beving te verkleinen. Dit doen we door de constructie van jouw woning te herstellen of te verbeteren. Wij doen dit bijvoorbeeld door maatregelen te treffen aan de dakconstructie of de fundering. Om jouw aanvraag te behandelen gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Zaaknummer
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen (zoals aantal schades, herstelcalculaties, herhaalschade, etc.)

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij je aanvraag kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3, artikel 2 lid 10 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de schadedeskundige of derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de NCG. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.

Voor het uitvoeren van Duurzaam Herstel schakelen wij een bouwmanagementbureau in die de regie krijgt over twee aannemers. Het bouwmanagementbureau zal de aannemers aansturen op het gebied van onderzoek, ontwerp en uitvoering van Duurzaam Herstel.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens. Wanneer je de aanvraag niet afrondt bewaren wij de gegevens zodat je later weer verder kunt met de aanvraag.

8. Hoe gaan wij om met acuut onveilige situaties?

Bij acuut onveilige situaties kun je bij het IMG een melding maken. Deze melding wordt binnen 48 uur behandeld. Je kunt via een speciaal contactformulier op onze website een melding maken van een acuut onveilige situatie. Hiervoor gebruiken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Zaaknummer

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij de melding kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 7 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn nodig zodat wij voldoen aan onze taak tot het inspecteren van acuut onveilige situaties.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens. Wanneer je de aanvraag niet afrondt bewaren wij de gegevens zodat je later weer verder kunt met de aanvraag.

9. Hoe behandelen wij je zienswijze?

Het IMG biedt aanvragers de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Je kunt je mening geven over het advies van de deskundige, bijvoorbeeld over de vraag of er fysieke schade is aan een gebouw of werk en de omvang van die schade. Om je zienswijze in behandeling te nemen, gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zaaknummer

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij je zienswijze bij het deskundigenadvies kunnen verwerken en je aanvraag kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is verwijderen we de gegevens.

10. Hoe behandelen wij uw bezwaar?

Tegen beslissingen van het IMG kun je bezwaar maken. Je kunt bezwaar maken als je niet tevreden bent met ons besluit over je aanvraag. Om je bezwaar te beoordelen gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Zaaknummer
 • Handtekening

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw bezwaar kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze taak om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is, verwijderen we de gegevens.

11. Wat gebruiken wij van het contactformulier?

Op verschillende wijzen kunt je met ons in contact komen en ons vragen stellen. Daarnaast kun je prioriteit voor je dossier aanvragen via het contactformulier en mag je ons feedback geven. Om je vragen te kunnen beantwoorden of je bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen, verwerken wij je persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer (optioneel)
 • Postcode en woonplaats (optioneel)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zaaknummer (optioneel)
 • Gegevens die je zelf in het formulier invult

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij je vraag kunnen beantwoorden. Wij verwerken deze gegevens op basis van je toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat we je vraag volledig hebben beantwoord en jij tevreden bent met het antwoord. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Op het moment dat je je toestemming intrekt, zullen wij je gegevens onmiddellijk verwijderen.

Klacht over het gebruik van persoonsgegevens
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar privacy@schadedoormijnbouw.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, die te bereiken is via fg@schadedoormijnbouw.nl.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, genaamd Autoriteit Persoonsgegevens.

Bepaalde gegevens die in het contact naar voren komen kunnen opgeslagen worden in je schadedossier. Voor deze dossiers gelden de wettelijke bewaartermijnen.

12. Hoe gebruiken wij het nieuwsoverzicht op de website?

Het IMG houdt een nieuwsoverzicht op de website bij. Op het IMG forum kun je reageren op nieuwsberichten. Om toegang te krijgen tot het forum wordt je doorgeleid naar een apart venster, waar je een account kunt aanmaken en vervolgens kunt inloggen. Tijdens het inschrijven kun je aangeven of je per mail op de hoogte wilt blijven van nieuwe reacties op berichten waarop jij reageert. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Naam
 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Bovenstaande gegevens zijn nodig om een account aan te maken waarmee je kunt reageren. Wij verwerken deze gegevens op basis van je toestemming. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken, door je account te verwijderen.

Wij bewaren de gegevens op het forum zolang je account actief is. Zodra je je account verwijderd, verwijderen wij al je berichten.

13. Hoe verwerken wij een machtiging?

Je kunt iemand anders vragen om voor jou een aanvraag te doen. Deze persoon moet je daarvoor machtigen. Op de website van het IMG is een machtigingsformulier beschikbaar waarmee een machtiging kan worden doorgeven. Wij gebruiken hiervoor:

 • Voorletter(s)
 • Achternaam of bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zaaknummer
 • Handtekening

Van de gemachtigde gebruikt het IMG de volgende gegevens:

 • Naam of bedrijfsnaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer of KvK-nummer
 • Geslacht

Wij bewaren deze gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen. Zodra die termijn verlopen is, verwijderen we de gegevens.

14. Hoe zit het met de nieuwsbrieven?

Het IMG stuurt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief waarin het laatste nieuws, tips en informatie over de regelingen en het IMG te lezen is. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief op onze website.

Nieuwsbrief per post

Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief die per post wordt verstuurd. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Nieuwsbrief per e-mail

Je kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt 1 keer per kwartaal verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • Informatie over ontwikkelingen omtrent het IMG
 • Verhalen van aanvragers

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Ook kan je je elk moment afmelden voor de nieuwsbrief die per post wordt verstuurd via de afmeldlink op onze website.

15. Hoe zit het met de verstrekking aan andere bedrijven en instellingen?

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde aanvragen te behandelen, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

NAM

Bij een aanvraag tot schadevergoeding ontvangt de NAM adresgegevens van ons, zodat de NAM kan controleren of er al eerder een schademelding is beoordeeld. Dit is noodzakelijk om je aanvraag voor schadevergoeding te behandelen. Wij mogen je persoonsgegevens delen met de NAM op basis van artikel 3 lid 4 Tijdelijke wet Groningen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Adresgegevens

Commissie Mijnbouwschade (CM)

Wij delen jouw gegevens met de Commissie Mijnbouwschade (CM) zoals bij het overdragen van een ontvangen melding of het raadplegen van eventuele eerdere schademeldingen. Dit is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de wettelijke voorschriften in gebieden waarbinnen het effectgebied van de CM met ons overlapt. De gegevens worden gedeeld met de CM op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke Wet Groningen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Burgerservicenummer
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummer
  Gegevens met betrekking tot de waardering van onroerende zaken en kadastrale gegevens
 • Financiële gegevens, waaronder investeringskosten versterking en hoogte toegekende schadebedrag
 • Gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  Gegevens met betrekking tot de status van een bezwaarschrift of een gerechtelijke procedure
 • Andere dan de reeds genoemde persoonsgegevens, die nodig voor de omschreven doelen met het oog op uitvoering van wet- en regelgeving

Deskundigen

Wij delen ook jouw persoonsgegevens met deskundigen die advies geven over je aanvraag tot schadevergoeding. Dit is noodzakelijk om je aanvraag te behandelen. Wij delen deze persoonsgegevens daarom op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer
 • Geslacht
 • Contactgegevens en KvK-nummer van de ondernemer (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer
 • Benodigde (inhoudelijke) gegevens over omvang en aard door de externe deskundige
 • Naam en functie van de behandeld schade-expert
 • Foto’s van werk, woon- en verblijfsruimten, inclusief persoonlijke eigendommen waaruit persoonlijke voorkeuren (kunnen) blijken

Extern bureau en burgemeester

Bij een melding van een acuut onveilige situatie delen wij jouw persoonsgegevens met een extern bureau dat een veiligheidsinspectie doet. Als er een acuut onveilige situatie is, dan delen wij je persoonsgegevens ook met de burgemeester. Deze gegevens worden gedeeld op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 en 5 Tijdelijke wet Groningen. Dit is noodzakelijk om je melding te goed af te handelen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Voor het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied worden persoonsgegevens gedeeld met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft deze persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van haar publieke taken. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummer
 • Burgerservicenummer
 • Geboortedatum
 • Een dossiernummer dat geen andere informatie bevat dan NAW-gegevens, BSN en geboortedatum
 • Andere gegevens dan een dossiernummer met het oog op de organisatie van de behandeling van de documenten (zoals de naam van de toegewezen contactpersoon)
 • Gegevens met betrekking tot de waardering van onroerende zaken en kadastrale gegevens
 • Gegevens over de contacten met betrokkenen, met het oog op de goede afhandeling van de taakstelling van NCG
 • Financiële gegevens, waaronder investeringskosten versterking en hoogte toegekende schadebedrag
 • Gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  Gegevens met betrekking tot de status van een bezwaarschrift of een gerechtelijke procedure
 • Gegevens die onvermijdelijk zijn af te leiden uit het foto- en beeldmateriaal dat vervat is in de dossiers
 • Gegevens ten behoeve van de identificatie van en communicatie met de gebruikers van informatiesystemen
 • Gegevens met betrekking tot de bevoegdheden van de gebruiker en de beheerder van informatiesystemen met het oog op de aangeboden faciliteiten
 • Andere dan de reeds genoemde persoonsgegevens, die nodig voor de omschreven doelen met het oog op uitvoering van wet- en regelgeving

Partijen voor gegevensverwerking

Wij schakelen partijen in die voor verschillende doeleinden persoonsgegevens voor ons verwerken. Wij delen je gegevens alleen met andere partijen als wij hier een grondslag voor hebben.

Dit zijn de partijen die:

 • Onze software leveren of beheren
 • Klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren

Wij delen jouw gegevens met een bureau dat voor ons klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert. Zij hebben deze gegevens nodig om het contact met jou te monitoren over de afhandeling van schade en de dienstverlening tussen jou en ons te verbeteren. Deze gegevens worden gedeeld op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Derde partijen
  Het IMG kan verplicht zijn persoonsgegevens met derde partijen te delen. Denk bijvoorbeeld aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) of de politie bij het vermoeden van een misdrijf. Het IMG controleert iedere keer dat er persoonsgegevens met derde partijen gedeeld worden of dit ook daadwerkelijk verplicht is.

16. Hoe zit het met cameratoezicht?

Het IMG maakt in sommige algemeen gemeenschappelijke ruimtes gebruik van (zichtbaar) cameratoezicht om de eigendommen en veiligheid van onze medewerkers en jou als bezoeker te beschermen. Hiervoor gebruiken wij:

 • Camerabeelden van personen die zich bevinden in of nabij onze gebouwen en terreinen waarover onze zorg zich strekt
 • Gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt

Bovenstaande gegevens zijn nodig om Rijkseigendommen, informatie en de veiligheid van en gezondheid van natuurlijke personen te beschermen. Daarnaast zijn de gegevens nodig om incidenten te voorkomen, vastleggen en onderzoeken. Deze gegevens ontvangen en delen wij van en met het Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO-CFD).

Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. De beelden worden maximaal vier weken bewaard. Indien noodzakelijk kunnen camerabeelden langer worden bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is voor onderzoek naar een incident. De protocolleringsgegevens worden maximaal zes maanden bewaard.

17. Hoe werkt de beveiliging?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan wanneer daar noodzaak toe is en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij volgen daarbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

18. Hoe gaan wij om met opgenomen telefoongesprekken?

Het IMG kan gesprekken opnemen in het kader van interne doeleinden, zoals het verbeteren van de dienstverlening. In de regel worden telefoongesprekken 28 dagen opgeslagen. Wanneer uit deze gesprekken bijvoorbeeld blijkt dat er sprake is van een integriteitskwestie of malversatie, dan worden de gesprekken langer bewaard zodat het IMG hier onderzoek naar kan doen. De opgenomen gesprekken zullen op een beveiligde omgeving worden opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Telefoonnummer
 • Opnames van telefoongesprekken
 • NAW-gegevens of andere gegevens die tijdens het gesprek worden genoemd

Wij verwerken deze gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 onder f van de AVG.

19. Het IMG heeft mij benaderd, terwijl ik geen lopend dossier heb. Hoe zit dit?

Het IMG kan contact met je opnemen, terwijl je geen actief dossier hebt bij het IMG. Het IMG doet dit alleen wanneer je mogelijk in aanmerking komt voor een nieuwe regeling. De persoonsgegevens die het IMG hiervoor verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Schadehistorie

Wij verwerken deze gegevens op basis van de grondslag ‘verdere verwerking’ conform artikel 6 lid 4 van de AVG.

Indien je niet benaderd wilt worden voor een nieuwe regeling, krijg je de mogelijkheid om dit aan te geven bij het IMG. Wij zullen hier een aantekening van maken en je in de toekomst niet nogmaals benaderen.

Wij bewaren jouw gegevens gedurende de periode dat wij mensen benaderen die mogelijk in aanmerking komen voor een nieuwe regeling, om te voorkomen dat wij vaker langskomen. Wanneer je aangeeft niet benaderd te willen worden dan zetten wij je adres op een lijst die wij bewaren, om te voorkomen dat wij in de toekomst nog vaker bij je langskomen.

20. Het IMG gebruikt persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor zij verzameld zijn. Kan dat?

Het IMG verzamelt in eerste instantie persoonsgegevens van burgers voor de afhandeling van schadeaanvragen. Deze persoonsgegevens kunnen voor andere processen binnen het IMG ook van belang zijn. Volgens de AVG mag het IMG de oorspronkelijk verzamelde gegevens ook voor een ander doel gebruiken, zo lang dat doel maar verenigbaar is met het oorspronkelijke doel: de afhandeling van schadeaanvragen.

Er zijn een aantal voorwaarden die een nieuw doel kunnen verenigen met een oorspronkelijk doel. Voor ieder geval waarbij het IMG persoonsgegevens van burgers voor een ander doel wil gaan gebruiken, vindt er een grondige afweging plaats en wordt er naar al deze voorwaarden gekeken. Zo weet het IMG altijd zeker dat een nieuwe verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG plaatsvindt.

21. Wat gebeurt er als er wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring?

Wanneer onze website of onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

22. Wat zijn je rechten?

Wij hebben verschillende persoonsgegevens van jou. Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens dat zijn, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Intrekken van toestemming
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Een bepaalde verwerking beperken
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter in bepaalde gevallen verlengd worden. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

23. Contactgegevens

IMG
Vestigings- en bezoekadres:
Cascadeplein 10
9726 AD Groningen

Postadres:
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

E-mailadres: privacy@schadedoormijnbouw.nl
Telefoon: 0800 4444 111