Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Vaste vergoeding

Is dit de eerste schademelding op het adres? En voldoet u aan de andere voorwaarden? Dan kunt u kiezen voor een vaste vergoeding. Dit is een eenmalig, vast bedrag voor alle mijnbouwschades.

In het kort

 • Een eenmalige vergoeding van € 10.000 voor een eerste schademelding voor een object. Voor kleinere gebouwen en objecten is de vaste vergoeding € 5.000. 
 • Een vast bedrag dat alle schade aan het object vergoedt en afhandelt. 
 • Bedoeld voor de afhandeling van kleine, niet ingewikkelde schades.
 • Eenvoudige en automatische aanvraag, snelle doorlooptijd en uitkering.
 • Geen adviesrapport van een deskundige. 
 • Wel bewijsmateriaal: we komen een nulmeting doen. 
 • U kunt niet zomaar opnieuw schade melden. Dat kan alleen bij nieuwe schade door een nieuwe beving of door indirecte effecten van diepe bodemdaling.
 • Heeft u eerder al vergoeding ontvangen voor schade aan uw woning? En was het totaalbedrag lager dan € 10.000? Eind 2024 starten we met de aanvullende vaste vergoeding.

Voor wie is de vaste vergoeding?

Wij kunnen uw schade vergoeden met een vaste vergoeding. Uw aanvraag moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  Zo moet het gaan om een eerste schademelding op het adres en moet u op het moment van aanvragen en op het moment van besluit de eigenaar zijn.

Meer over Voor wie is de vaste vergoeding?

Nulmeting

Kiest u voor de vaste vergoeding? Dan komen wij een nulmeting bij u doen. Tijdens de nulmeting legt een schade-opnemer alle zichtbare schades vast. Zo heeft u een totaalbeeld van het aantal schades.

Meer over Nulmeting

Waar kies ik voor bij de vaste vergoeding?

De vergoeding is bedoeld voor alle schades, ook bijkomende kosten en materiële schade. Als u kiest voor de vaste vergoeding, kunt u niet zomaar nieuwe schade melden. Op deze pagina leest u waar u precies voor kiest als u gaat voor de vaste vergoeding.

Meer over Waar kies ik voor bij de vaste vergoeding?

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  U meldt uw schade via Mijn dossier. Of u gaat langs bij een steunpunt bij u in de buurt.

  U meldt uw schade in Mijn dossier. U logt in met uw DigiD. Tijdens de aanvraag geeft u aan hoe u de schademelding wilt afhandelen. Met de vaste vergoeding, of via de maatwerkprocedure.

  Ziet u de keuze voor de vaste vergoeding niet in het aanvraagformulier? Maar komt u volgens u wel in aanmerking? Neem dan contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 4444 111.

  U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. U moet dan wel zelf als eigenaar het definitieve aanbod ondertekenen.

  Ga direct naar Mijn dossier
 • Stap 2

  Toestemming van eventuele mede-eigenaren

  Uw eventuele mede-eigenaren moeten akkoord zijn met uw aanvraag. Zij moeten daarvoor toestemming geven in hun eigen Mijn dossier onder ‘Dit kunt u nu doen’. Ze loggen daarvoor in met hun DigiD. U geeft zelf aan uw mede-eigenaren door waar en hoe zij toestemming moeten geven. Als uw mede-eigenaren toestemming hebben gegeven, gaat u verder met de volgende stap. Het kan enkele dagen duren voordat de mogelijkheid om toestemming te geven zichtbaar is.

 • Stap 3

  Nulmeting

  Wij bellen u om een afspraak te maken voor een nulmeting. Tijdens de nulmeting maakt de opnemer foto's van alle zichtbare schades. De foto's worden samen met een omschrijving van de schade vastgelegd in een rapport.

 • Stap 4

  Wij controleren uw aanvraag

  Wij controleren of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. En of we nog wat aanvullende informatie van u nodig hebben. Als dat zo is, krijgt u van ons bericht. U kunt deze informatie toevoegen in uw Mijn dossier.

 • Stap 5

  Definitief aanbod en besluit

  Als uw aanvraag compleet is, doen we u een definitief aanbod voor de vaste vergoeding. Hierin staan belangrijke punten waarmee u instemt als u het aanbod accepteert. 

  U stemt dan in met een eenmalige en finale vergoeding. En dat dit de vergoeding is voor alle fysieke schade, bijkomende kosten, materiële schade en overlast. Daarnaast is met de vaste vergoeding alle schade aan het object vergoed en afgehandeld. En u kunt voor het object niet zomaar nieuwe schade melden. Lees waarvoor u kiest als u de vaste vergoeding aanvraagt.

  Gaat u akkoord met dit definitieve aanbod? Dan krijgt u het besluit en keren wij de vergoeding van € 10.000 of € 5.000 uit. 

  We hebben 8 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag. Op ons dashboard leest u wat op dit moment het gemiddeld aantal dagen is van aanvraag tot besluit. 

 • Optioneel: Stap 6

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken in Mijn Dossier of per post. Dit moet binnen 12 weken nadat u het besluit ontvangt.

Uitzondering voor kleinere gebouwen

Voor kleinere gebouwen en objecten, zoals garageboxen en schuren, is de vaste vergoeding 5.000 euro. Dit soort gebouwen hebben een lagere waarde en vaak een kleiner oppervlak. De vergoeding staat zo meer in verhouding met de waarde en grootte van de gebouwen. 

Specifiek gaat het om gebouwen en objecten die staan ingeschreven in de openbare registers met cultuurcode 18 (Berging - Stalling (garage-schuur), 100 (Perceel bebouwd - gebruik onbekend) of waarbij de cultuurcode onbekend is, is er een uitzondering.

Objecten met deze cultuurcodes die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan ingeschreven met een oppervlakte van minder dan 30 m² of waarbij er sprake is van een WOZ-waarde per object van minder dan € 50.000 krijgen een vaste vergoeding van € 5.000 aangeboden.

Veelgestelde vragen over de vaste vergoeding

 • Welke gebouwen worden uitgezonderd van de € 10.000?

  Voor gebouwen en objecten die staan ingeschreven in de openbare registers met cultuurcode 18 (Berging - Stalling (garage-schuur)), 100 (Perceel bebouwd - gebruik onbekend) of waarbij de cultuurcode onbekend is, is er een uitzondering. 
   
  Objecten met deze cultuurcodes die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan ingeschreven met een oppervlakte van minder dan 30 m² of waarbij er sprake is van een WOZ-waarde per object van minder dan € 50.000 krijgen een vaste vergoeding van € 5.000 aangeboden.

 • Kom ik in aanmerking voor de waardevermeerderingsregeling van SNN als ik de vaste vergoeding krijg?

  U kunt, als u een vaste vergoeding heeft ontvangen, ook een subsidie voor waardevermeerdering aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit zo lang er voldoende budget is. 


  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

 • Waar moet een aanvraag aan voldoen?

  Wij kunnen uw schade vergoeden met een vaste vergoeding. Uw aanvraag moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

   

  Natuurlijk persoon (geen rechtspersoon)
  Alleen een natuurlijk persoon kan een vaste vergoeding aanvragen. Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed en met rechten en plichten. Een rechtspersoon, zoals een stichting, BV of een vereniging kan geen vaste vergoeding aanvragen.

   

  Eerste aanvraag voor dit object
  U bent de eerste die schade meldt voor dit adres. Loopt er een eerste aanvraag voor maatwerk voor uw object? Dan kunt u die mogelijk met een vaste vergoeding laten afhandelen.

   

  Eigenaar van het object
  U bent een eigenaar van het object waar u schade voor meldt als u dat in eigendom heeft. U kunt ook schade melden als u het beklemrecht, het recht van opstal of het recht van erfpacht van het object heeft. 

   

  Maximaal drie objecten
  Bent u eigenaar van meer dan één object? U kunt voor maximaal drie objecten de vaste vergoeding aanvragen.

   

  Toestemming mogelijke mede-eigenaren
  Uw mogelijke mede-eigenaren moeten akkoord zijn met uw aanvraag. Zij moeten daarvoor toestemming geven in hun eigen Mijn dossier onder ‘Dit kunt u nu doen’. Ze loggen daarvoor in met hun DigiD. U geeft zelf aan uw mede-eigenaren door waar en hoe zij toestemming moeten geven. 

   

  Schade door aardbeving
  In de periode dat u eigenaar van het object was, moet er op die locatie een aardbeving zijn geweest die schade kan veroorzaken (trillingssnelheid van ten minste twee millimeter per seconde).
  Schades die niet veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw, vergoeden wij niet. Denk hierbij aan houtrot of afbladderend verf. 

 • Wat is een object?

  Een object is een onroerende zaak met een eigen kadastrale aanduiding met daarop ten minste één adres. U kunt een vaste vergoeding alleen aanvragen voor een volledig object. Daarbij gaat het meestal om een woning. Maar het kan ook om een woning én een schuur gaan. Of om een appartement of een winkelpand. Ook kan het gaan om een pand met meer dan één huisnummer.

 • Wat is het belang van trillingssnelheden bij een aanvraag van de vaste vergoeding?

  Bij de vaste vergoeding is de trillingssnelheid om drie redenen van belang:

  • Het is alleen mogelijk om voor de vaste vergoeding te kiezen als uw object ligt in het effectgebied van bevingen, of in een gebied waar diepe bodemdaling kan voorkomen. Het effectgebied is het gebied waar bodembeweging door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg of Grijpskerk effect kan hebben gehad op schade aan gebouwen.
   De grens voor het effectgebied voor bevingen ligt bij een trillingssnelheid van 2 millimeter per seconde (met 1% overschrijdingskans). Ligt uw object in het effectgebied? Dan is er dus sprake van een trillingssnelheid van 2 millimeter per seconde of meer. U kunt dan een vaste vergoeding aanvragen.
  • Op basis van de trillingssnelheid bepalen we of het nodig is om een nulmeting te doen. Dan komt er iemand langs om foto’s te maken van de schade. Bij een trillingssnelheid vanaf 5 millimeter per seconde op een adres kan daar sprake van zijn.
  • Een vaste vergoeding is een eenmalige en finale vergoeding. Een nieuwe aanvraag is pas weer mogelijk na een nieuwe aardbeving door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg of Grijpskerk. Die moet op het adres hebben gezorgd voor een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde.


  Wilt u weten hoe hoog de trillingssnelheid op uw adres is geweest? Gebruikt u dan de trillingstool. De trillingstool berekent wat de trillingsnelheid op een adres is geweest. Die berekening gebeurt op basis van alle bevingen die sinds de start van de gaswinning zijn voorgekomen in het Groningenveld of de gasopslag Norg of Grijpskerk.

 • Wat als ik in een gebied woon me indirecte effecten van diepe bodemdaling?

  U woont in een gebied waar diepe bodemdaling indirect schade kan veroorzaken. Is er op uw adres nooit eerder schade gemeld? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u kiezen voor de vaste vergoeding. U hoeft in uw geval dus niet in het effectgebied van bevingen te wonen. U moet wel aan de andere voorwaarden voldoen die gelden voor de vaste vergoeding.

  Uw schade wordt dan vastgelegd met een nulmeting. Ontdekt u na de afhandeling via een vaste vergoeding weer nieuwe schade? Of is de schade erger geworden? Dan kunt u die schade opnieuw melden. Die handelen we dan voor u af via een maatwerkprocedure. Belangrijk is dan wel dat het gaat om zettings- of verzakkingsschade door indirecte effecten van diepe bodemdaling.

 • Wat houdt dat in: een finale vergoeding?

  De vaste vergoeding is een eenmalige en finale vergoeding. Die vergoedt en handelt in één keer alle schade af die op dat moment aanwezig is. Ook als u later meer of grotere schade ontdekt. U kunt daarna dan ook niet zomaar opnieuw een vergoeding aanvragen voor schade aan uw object. Dit kan pas weer na een nieuwe beving die op het adres voor schade kan zorgen. Dat kan bij een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde (met 1% overschrijdingskans). Bij lagere trillingssnelheden is de kans op nieuwe schade minimaal.

  Een nieuwe aanvraag is pas weer mogelijk na een nieuwe aardbeving door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg of Grijpskerk. Die moet op het adres hebben gezorgd voor een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde. Daarnaast is een nieuwe aanvraag mogelijk bij nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling.