Verder naar inhoud

De ‘Vaste vergoeding' pagina is niet gevonden voor de doelgroep Agrariërs die u heeft gekozen.

Kies links in het menu voor informatie die wel beschikbaar is voor Agrariërs.

Veelgestelde vragen over de vaste vergoeding

 • Welke gebouwen worden uitgezonderd van de € 10.000?

  Voor gebouwen en objecten die staan ingeschreven in de openbare registers met cultuurcode 18 (Berging - Stalling (garage-schuur)), 100 (Perceel bebouwd - gebruik onbekend) of waarbij de cultuurcode onbekend is, is er een uitzondering. 
   
  Objecten met deze cultuurcodes die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan ingeschreven met een oppervlakte van minder dan 30 m² of waarbij er sprake is van een WOZ-waarde per object van minder dan € 50.000 krijgen een vaste vergoeding van € 5.000 aangeboden.

 • Kom ik in aanmerking voor de waardevermeerderingsregeling van SNN als ik de vaste vergoeding krijg?

  U kunt, als u een vaste vergoeding heeft ontvangen, ook een subsidie voor waardevermeerdering aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit zo lang er voldoende budget is. 


  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

 • Waar moet een aanvraag aan voldoen?

  Wij kunnen uw schade vergoeden met een vaste vergoeding. Uw aanvraag moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

   

  Natuurlijk persoon (geen rechtspersoon)
  Alleen een natuurlijk persoon kan een vaste vergoeding aanvragen. Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed en met rechten en plichten. Een rechtspersoon, zoals een stichting, BV of een vereniging kan geen vaste vergoeding aanvragen.

   

  Eerste aanvraag voor dit object
  U bent de eerste die schade meldt voor dit adres. Loopt er een eerste aanvraag voor maatwerk voor uw object? Dan kunt u die mogelijk met een vaste vergoeding laten afhandelen.

   

  Eigenaar van het object
  U bent een eigenaar van het object waar u schade voor meldt als u dat in eigendom heeft. U kunt ook schade melden als u het beklemrecht, het recht van opstal of het recht van erfpacht van het object heeft. 

   

  Maximaal drie objecten
  Bent u eigenaar van meer dan één object? U kunt voor maximaal drie objecten de vaste vergoeding aanvragen.

   

  Toestemming mogelijke mede-eigenaren
  Uw mogelijke mede-eigenaren moeten akkoord zijn met uw aanvraag. Zij moeten daarvoor toestemming geven in hun eigen Mijn dossier onder ‘Dit kunt u nu doen’. Ze loggen daarvoor in met hun DigiD. U geeft zelf aan uw mede-eigenaren door waar en hoe zij toestemming moeten geven. 

   

  Schade door aardbeving
  In de periode dat u eigenaar van het object was, moet er op die locatie een aardbeving zijn geweest die schade kan veroorzaken (trillingssnelheid van ten minste twee millimeter per seconde).
  Schades die niet veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw, vergoeden wij niet. Denk hierbij aan houtrot of afbladderend verf. 

 • Wat is een object?

  Een object is een onroerende zaak met een eigen kadastrale aanduiding met daarop ten minste één adres. U kunt een vaste vergoeding alleen aanvragen voor een volledig object. Daarbij gaat het meestal om een woning. Maar het kan ook om een woning én een schuur gaan. Of om een appartement of een winkelpand. Ook kan het gaan om een pand met meer dan één huisnummer.

 • Wat is het belang van trillingssnelheden bij een aanvraag van de vaste vergoeding?

  Bij de vaste vergoeding is de trillingssnelheid om drie redenen van belang:

  • Het is alleen mogelijk om voor de vaste vergoeding te kiezen als uw object ligt in het effectgebied van bevingen, of in een gebied waar diepe bodemdaling kan voorkomen. Het effectgebied is het gebied waar bodembeweging door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg of Grijpskerk effect kan hebben gehad op schade aan gebouwen.
   De grens voor het effectgebied voor bevingen ligt bij een trillingssnelheid van 2 millimeter per seconde (met 1% overschrijdingskans). Ligt uw object in het effectgebied? Dan is er dus sprake van een trillingssnelheid van 2 millimeter per seconde of meer. U kunt dan een vaste vergoeding aanvragen.
  • Op basis van de trillingssnelheid bepalen we of het nodig is om een nulmeting te doen. Dan komt er iemand langs om foto’s te maken van de schade. Bij een trillingssnelheid vanaf 5 millimeter per seconde op een adres kan daar sprake van zijn.
  • Een vaste vergoeding is een eenmalige en finale vergoeding. Een nieuwe aanvraag is pas weer mogelijk na een nieuwe aardbeving door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg of Grijpskerk. Die moet op het adres hebben gezorgd voor een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde.


  Wilt u weten hoe hoog de trillingssnelheid op uw adres is geweest? Gebruikt u dan de trillingstool. De trillingstool berekent wat de trillingsnelheid op een adres is geweest. Die berekening gebeurt op basis van alle bevingen die sinds de start van de gaswinning zijn voorgekomen in het Groningenveld of de gasopslag Norg of Grijpskerk.

 • Wat als ik in een gebied woon me indirecte effecten van diepe bodemdaling?

  U woont in een gebied waar diepe bodemdaling indirect schade kan veroorzaken. Is er op uw adres nooit eerder schade gemeld? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u kiezen voor de vaste vergoeding. U hoeft in uw geval dus niet in het effectgebied van bevingen te wonen. U moet wel aan de andere voorwaarden voldoen die gelden voor de vaste vergoeding.

  Uw schade wordt dan vastgelegd met een nulmeting. Ontdekt u na de afhandeling via een vaste vergoeding weer nieuwe schade? Of is de schade erger geworden? Dan kunt u die schade opnieuw melden. Die handelen we dan voor u af via een maatwerkprocedure. Belangrijk is dan wel dat het gaat om zettings- of verzakkingsschade door indirecte effecten van diepe bodemdaling.

 • Wat houdt dat in: een finale vergoeding?

  De vaste vergoeding is een eenmalige en finale vergoeding. Die vergoedt en handelt in één keer alle schade af die op dat moment aanwezig is. Ook als u later meer of grotere schade ontdekt. U kunt daarna dan ook niet zomaar opnieuw een vergoeding aanvragen voor schade aan uw object. Dit kan pas weer na een nieuwe beving die op het adres voor schade kan zorgen. Dat kan bij een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde (met 1% overschrijdingskans). Bij lagere trillingssnelheden is de kans op nieuwe schade minimaal.

  Een nieuwe aanvraag is pas weer mogelijk na een nieuwe aardbeving door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg of Grijpskerk. Die moet op het adres hebben gezorgd voor een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde. Daarnaast is een nieuwe aanvraag mogelijk bij nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling.