Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Bezwaar maken

Wij gaan ervan uit dat we met elk besluit dat we nemen de aanvrager geven waar hij recht op heeft. En dat doen we op een objectieve en onafhankelijke manier, met onafhankelijke deskundigen die de schade beoordelen. Maar het kan zijn dat u niet tevreden bent met het besluit dat u heeft gekregen op uw aanvraag tot vergoeding. U kunt dan na het besluit bezwaar maken.

In het kort

 • U hebt een besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent.
 • U kunt bezwaar maken.
 • Bezwaar maken is niet altijd kosteloos.

Bekijk hier het stappenplan: 

Bezwaaradviescommissie

Wij kunnen bij de afhandeling van uw bezwaar advies vragen aan de bezwaaradviescommissie. Dat doen we in zaken die vanuit juridisch of bouwkundig oogpunt ingewikkeld of erg groot zijn. De bezwaaradviescommissie werkt onafhankelijk van ons.

Meer over Bezwaaradviescommissie

Reglement van de Bezwaaradviescommissie van het IMG

Het reglement bestaat uit de volgende artikelen:

Meer over Reglement van de Bezwaaradviescommissie van het IMG

Leden bezwaaradviescommissie

De leden van de bezwaaradviescommissie hebben elk hun eigen achtergrond, ervaring en specialisme.

Meer over Leden bezwaaradviescommissie

Hoe maakt u bezwaar?

 • Stap 1

  Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

  Een bezwaarschrift is compleet als de volgende punten erin staan:

  • De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt.
  • Uw naam en de namen van eventuele mede-eigenaren namens wie u het bezwaarschrift indient.
  • Het adres waarvoor u de aanvraag heeft gedaan.
  • Het zaaknummer dat op de besluitbrief staat waartegen u bezwaar maakt.
  • De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • Uw handtekening.

  Als wij uw bezwaarschrift ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Als wij nog iets missen in uw bezwaarschrift, vragen wij u om deze ontbrekende informatie op te sturen.

 • Stap 2

  Tot wanneer bezwaar maken?

  U kunt geen uitstel krijgen voor het indienen van uw bezwaarschrift. Het is dus belangrijk dat u uw bezwaarschrift op tijd bij ons indient. Bezwaarschriften die te laat worden ingediend, kunnen alleen onder zeer bijzondere (persoonlijke) omstandigheden alsnog inhoudelijk worden behandeld. 

  Waardedaling

  U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van de besluitbrief bezwaar maken. Onze beslistermijn is ook 6 weken. 

  Schade gebouw

  De wettelijke termijn om bezwaar te maken is 6 weken. Wij hanteren alleen voor deze regeling een langere bezwaartermijn van 12 weken na de verzenddatum van de besluitbrief. Dit geeft u meer tijd om uw bezwaar te kunnen indienen. 

  Maakt u na 6 weken, maar binnen 12 weken bezwaar? Dan stemt u automatisch in met de verlenging van onze beslistermijn, met 6 weken. U ontvangt daarover een brief met de nieuwe datum waarop wij onze beslissing aan u bekend moeten maken.

 • Stap 3

  Redenen bezwaar schrijven

  Is het voor u niet mogelijk om direct bij het versturen van uw bezwaarschrift de redenen van uw bezwaar te beschrijven? Dan kunt u dat aan ons laten weten in uw bezwaarschrift. Wij noemen uw bezwaarschrift dan een pro forma bezwaarschrift. Uw pro forma bezwaarschrift moet u wel op tijd, dus binnen de bezwaartermijn bij ons indienen. Wij sturen u dan een brief waarin wij u een termijn geven om de redenen van uw bezwaar alsnog aan te leveren.

  Het is belangrijk dat u binnen die termijn op onze brief reageert, omdat uw bezwaar anders ‘niet-ontvankelijk’ kan worden verklaard. Dit betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.

 • Stap 4

  Wat kunt u verwachten?

  We bekijken eerst of het nodig is om in uw zaak advies te vragen aan de bezwaaradviescommissie. In de meeste zaken vragen we geen advies aan de bezwaaradviescommissie. Het bezwaar wordt dan behandeld door een van onze bezwaarjuristen. Onze bezwaarjuristen zijn niet betrokken geweest bij het opstellen van het besluit waartegen u bezwaar maakt. 
  De bezwaarjurist die uw bezwaar behandelt, beoordeelt welke informatie nodig is om een beslissing te kunnen nemen op uw bezwaar.

  Hoorzitting

  In de meeste gevallen plannen wij eerst een hoorzitting met u in. Tijdens de hoorzitting heeft u de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten of om de bezwaarjurist om uitleg te vragen over het besluit op uw aanvraag. De bezwaarjurist zal waarschijnlijk ook vragen stellen.

  Naast de bezwaarjurist is een notulist aanwezig bij de hoorzitting en meestal ook een onafhankelijke deskundige van het bureau dat advies over uw schade heeft gegeven. Of we vragen een andere, onafhankelijke deskundige om de hoorzitting bij te wonen. U mag u laten vertegenwoordigen door iemand anders, bijvoorbeeld een advocaat, maar dat hoeft niet. U mag ook een familielid, kennis of adviseur meenemen.

  Van de hoorzitting wordt een zakelijk verslag gemaakt. Dit verslag ontvangt u bij de beslissing op bezwaar.

  Nader advies

  Het kan zijn dat we de deskundige voor of na de hoorzitting vragen om ons nader te adviseren. In bepaalde uitzonderlijke gevallen vragen we een andere, onafhankelijk deskundige om advies (een second opinion). Als het nodig is, komt deze deskundige bij u langs om een opname te doen. Daarna maakt de deskundige een adviesrapport. U krijgt de mogelijkheid om uw reactie te geven op dit adviesrapport.

  Beslistermijn

  De beslistermijn van de reguliere procedure is maximaal zes weken en maximaal twaalf weken als de bezwaaradviescommissie om advies is gevraagd, maar verlenging is onder omstandigheden mogelijk. Daarnaast wordt de beslistermijn opgeschort (uitgesteld) zolang uw bezwaarschrift niet compleet is en wij u om aanvulling hebben gevraagd.

  Als het ons niet lukt om binnen de beslistermijn op uw bezwaar te beslissen, dan nemen we hierover contact met u op. In bepaalde gevallen hebben wij uw instemming met de verlenging van de beslistermijn nodig. U bent niet verplicht uw instemming te geven.

  Ingebrekestelling

  Als u niet instemt met de termijnverlenging, zal de beslistermijn verstrijken. U heeft dan de mogelijkheid om ons een ingebrekestelling te sturen. U kunt hiervoor gebruiken maken van het formulier op de website van de Rijksoverheid, maar u kunt ons ook een e-mail of brief sturen met dezelfde informatie.

  Nadat u ons in gebreke heeft gesteld hebben wij nog twee weken de tijd om op uw bezwaar te beslissen. Doen we dat niet, dan verbeuren wij automatisch een dwangsom (tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie). Wij nemen dan een besluit om de dwangsom vast te stellen.

  Formulier ingebrekestelling
 • Stap 5

  Kosten voor het maken van bezwaar

  Als u bezwaar maakt, kan het zijn dat u daarvoor kosten moet maken. Zoals kosten voor professionele rechtshulp, bouwkundig advies, of reiskosten als u of uw adviseur naar ons kantoor komt voor een hoorzitting.

  Deze kosten kunnen wij volgens de wet alleen aan u vergoeden als u dat op tijd aan ons vraagt. U heeft hiervoor de tijd tot wij u de brief sturen met onze beslissing op uw bezwaar. Vraagt u ons daarna nog om een vergoeding van de bezwaarkosten, dan krijgt u deze niet meer. Het is dus verstandig om ons al vroeg (bijvoorbeeld in uw bezwaarschrift of tijdens de hoorzitting) om de vergoeding te vragen, ook als u nog niet precies weet hoeveel kosten u maakt.

  Verder krijgt u de bezwaarkosten alleen vergoed als wij het besluit hebben moeten aanpassen omdat, door onze schuld, in het eerdere besluit een fout is gemaakt. Daarnaast moet het redelijk zijn geweest dat u de kosten heeft gemaakt en moet de hoogte van de bezwaarkosten zelf redelijk zijn.

  Voor sommige kosten vragen wij eerst om bewijsstukken. Als u deze bewijsstukken niet of te laat aan ons stuurt, is de kans groot dat u geen vergoeding voor deze kosten krijgt. Als u meer tijd nodig heeft kunt u om uitstel vragen. De beslissing op uw bezwaar wordt dan ook uitgesteld.

 • Stap 6

  Beslissing op uw bezwaar

  Als we alle nodige informatie hebben, neemt het bestuur een beslissing. Als de beslissing afwijkt van het advies van de Bezwaaradviescommissie, wordt in de beslissing aangegeven waarom het advies niet (volledig) wordt gevolgd. U krijgt het besluit op uw bezwaar per brief. U kunt niet nogmaals bezwaar maken. Wel kunt u tegen de beslissing op bezwaar beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen). 

In Mijn dossier:

Op het moment dat u een (digitale) besluitbrief heeft ontvangen, staat uw zaak in Mijn dossier onder 'Afgehandelde zaken'. In de zaak waarin u bezwaar wilt maken is 6 (Waardedaling en Immateriële schade) of 12 (Schade gebouw) weken lang een knop ‘bezwaar’ zichtbaar. Via deze knop komt u op de pagina waar u eenvoudig uw gegevens kunt controleren en een bezwaarschrift kunt uploaden. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met ons besluit over uw schade.

Per post:

U kunt uw bezwaarschrift ook opsturen via de post. Dit moet u doen binnen 6 (Waardedaling en Immateriële schade) of 12 (Schade aan gebouw of object) weken na de verzenddatum die op de besluitbrief staat. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar:

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Postbus 40009
8004 DA Zwolle.