Verder naar inhoud

Hoe het IMG omgaat met NAM-dossiers

Het IMG handelt aanvragen voor schadevergoeding af op adressen waar eerder ook schade is gemeld bij de NAM. Het IMG heeft inzage nodig in die NAM-dossiers. In dit verhaal leggen we uit hoe dat werkt en wat dat mogelijk voor u betekent.

Het kantoorgebouw van het IMG met een wapperende vlag.

Aanleiding

Misschien heeft u in het verleden al eens een schade bij NAM gemeld en heeft u nu ook bij het IMG een schade gemeld. Of u heeft een huis gekocht, waar eerder schade is gemeld bij NAM en waar u nu zelf ook schade hebt geconstateerd en meldt bij het IMG. Het IMG is wettelijk gezien alleen bevoegd te besluiten over nieuwe schades en moet dus oude van nieuwe schades kunnen onderscheiden.

Welke schade wel?

Een volledig nieuwe schade, verergerde schade of een herstelde schade die opnieuw beschadigd is mag het IMG wel beoordelen, maar een oude schade niet. Een scheur kan verder zijn gescheurd. Een herstelde muur kan opnieuw beschadigd zijn geraakt. Het doet dan niet ter zake wat NAM ooit over die oude schade heeft besloten. Het IMG beoordeelt nieuwe schades volledig onafhankelijk en slaat daarbij geen acht op het eerdere oordeel van NAM.

Overzicht van NAM-dossiers

Om te weten of de schade nieuw is, moet het IMG dus weten welke schades eerder zijn gemeld. NAM heeft het IMG daartoe een lijst met adressen verstrekt van de bij haar bekende schademeldingen die tot 31 maart 2017 (12.00 uur) zijn gedaan. Vanaf dat moment werd namelijk de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (de voorloper van het IMG) verantwoordelijk voor afhandeling van schademeldingen. Zo kan het IMG bij een nieuwe schademelding controleren of er op dat adres al eens schade is gemeld.

Openstaande dossiers

De Commissie ontvangt van NAM ook de status van een dossier. Als een schademelding namelijk nog in behandeling is bij de Arbiter Bodembeweging of de Burgerlijke Rechter is het mogelijk bij die procedure nieuwe schades toe te voegen. Omdat daarmee dus niet vaststaat of een schade al eens bij een andere instantie is beoordeeld, kan de Commissie uw schademelding ook nog niet inhoudelijk behandelen.

Overdracht NAM-dossiers

Als er op een adres al eerder bij NAM een schade is gemeld en de procedure is afgerond, zoekt het IMG de betreffende dossiers die door NAM zijn verstrekt (of waar nodig nog worden verstrekt) erbij. Inmiddels zijn door NAM voor de meeste adressen waar bij het IMG een schade in behandeling is al documenten gestuurd. De betreffende informatie wordt vervolgens gebruikt door onder andere de externe, onafhankelijke deskundige. Die adviseert het IMG en u welke schade nieuw is, wat de oorzaak is (wel of geen mijnbouwschade) en wat de schadeomvang van de nieuwe schade is.

Welke informatie

NAM draagt geen complete dossiers over aan het IMG. Alleen informatie die inzicht geeft in welke schade eerder is gemeld op dat adres, ook door bijvoorbeeld vorige eigenaren. Het gaat om documenten als inspectierapporten, calculaties, voucherinformatie en eventuele informatie of de schade door een aannemer is hersteld. In de betreffende documenten staan foto’s van de woning, eventueel ook de omgeving, eventueel aanwezigen bij de opname, namen en adressen. Ook staat er informatie in over betrokken schade-experts, inspecteurs en aannemers.

Inzage in dossiers

Bij het opstellen van het adviesrapport zal de deskundigen mogelijk verwijzen naar deze documenten en waar nodig de relevante informatie uit die documenten in zijn advies overnemen. Het IMG zal bij het besluit hetzelfde doen. De bij het IMG beschikbare stukken worden dus niet standaard volledig meegezonden. Het is mogelijk stukken in te zien als het schademeldingen betreft die u zelf bij NAM heeft gedaan. U kunt geen inzage krijgen in de volledige stukken als u daar geen partij in bent geweest (maar ze bijvoorbeeld afkomstig zijn van of betrekking hebben op een vorige eigenaar). Dit laatste zal anders kunnen zijn als het IMG op basis van een bepaald stuk heeft geconcludeerd dat geen sprake is van een nieuwe schade en de aanvraag tot schadevergoeding daarom heeft afgewezen.

Meer informatie

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe het IMG bij de vervulling van haar werkzaamheden met uw persoonsgegevens omgaat, op welke grond(en) zij uw persoonsgegevens verwerkt en over uw rechten. Mogelijk heeft u meer vragen dan die hier beantwoord worden. Of misschien mist u informatie die hier wel nodig is. Neem gerust contact met ons op!