Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Beoordeling aanvraag volwassenen

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar vier bouwstenen om vast te stellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt. De ingevulde vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding positief beïnvloeden.

Het eerste deel van de aanvraag bestaat uit feitelijke gegevens die gaan over uw persoonlijke situatie. Dit noemen we bouwstenen. Vooral dit eerste deel van de aanvraag bepaalt of u een vergoeding krijgt.

We kijken naar:

 • Uw adres(sen)
  Waar u woont of heeft gewoond, vanaf 16 augustus 2012.
 • Veiligheid
  Of u te maken heeft gehad met een onveilige situatie in uw woning. Heeft u te maken gehad met versterking van uw woning of sloop/nieuwbouw via NCG? Dan heeft u recht op de hoogste vergoeding van € 5.000.
 • Omvang schade
  Hoeveel schadevergoeding aan uw woning door aardbevingen is uitgekeerd. Hoe meer vergoedingen uitgekeerd zijn voor uw woning, hoe zwaarder dat meetelt. Bent u geen eigenaar van de woning (geweest)? Dan telt dit onderdeel voor de helft mee.
 • Doorlooptijd
  Hoe lang de procedure tot toekenning van de schadevergoeding voor u heeft geduurd. Bent u geen eigenaar van de woning (geweest)? Dan telt dit onderdeel niet mee.


Als u geen (mede-)eigenaar bent van de woning (bijvoorbeeld als u een woning huurt, of inwonend bij de eigenaar van de woning), dan beoordelen we uw aanvraag iets anders. De reden daarvoor is dat woningeigenaren als gevolg van de schade meer financiële spanningen kunnen hebben ervaren dan niet-woningeigenaren. 

Bouwsteen

Woning-eigenaren

Niet-woningeigenaren

1. De locatie

Telt 100% mee

Telt 100% mee

Bouwsteen

Woning-eigenaren

Niet-woningeigenaren

2. Veiligheid 

Telt 100% mee

Telt 100% mee

Bouwsteen

Woning-eigenaren

Niet-woningeigenaren

3. Omvang schade

Telt 100% mee

Telt 50% mee

Bouwsteen

Woning-eigenaren

Niet-woningeigenaren

4. Doorlooptijd

Telt 100% mee

Telt niet mee

Bij ieder onderdeel kijken we naar de ernst van de situatie. Hoe ernstiger de situatie, hoe groter de mogelijke invloed daarvan op uw dagelijks leven. En hoe zwaarder dat meetelt in de beoordeling. Zo stellen we vast of er sprake is van zogenoemde . En zo ja in welke mate.

Aan de hand van deze feitelijke gegevens bepalen we welke ‘categorie’ persoonsaantasting voor u geldt en welke vergoeding daarbij hoort.

Categorie

Bijbehorende vergoeding

A. geen persoonsaantasting

€ 0

Categorie

Bijbehorende vergoeding

B. een persoonsaantasting

€ 1.500

Categorie

Bijbehorende vergoeding

C. een ernstige persoonsaantasting

€ 3.000

Categorie

Bijbehorende vergoeding

D. een zeer ernstige persoonsaantasting

€ 5.000

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger worden. 

Vragenlijst (de Persoonlijke Impact Analyse)

Het tweede deel is een vragenlijst waarin de persoonlijke ervaring van de gevolgen van de aardbevingen centraal staat. Deze vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding in positieve zin bijstellen, maar telt veel minder zwaar mee in de beoordeling.

Uit deze vragenlijst volgt een profiel. Dit profiel geeft de mate aan waarin u leed en verdriet heeft ervaren. In sommige situaties kan dit vragenlijst-profiel ertoe leiden dat we aannemen dat toch een hogere categorie persoonsaantasting geldt, dan we met de feitelijke gegevens alleen hadden bepaald.

Profiel 1: tot licht ervaren leed
Profiel 2: enigszins ernstig ervaren leed
Profiel 3: ernstig ervaren leed
Profiel 4: bijzonder ernstig ervaren leed

In uitzonderlijke situaties kan een hogere vergoeding worden toegekend. Dan passen we maatwerk toe. Denkt u dat dit voor u geldt? Bel dan met ons Serviceloket via telefoonnummer 0800 4444 111 (bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur).

Verruimde regels voor immateriële schade

In het derde deel bekijken we of we de beoordeling moeten bijstellen op basis van de verruimde regels voor immateriële schade. Deze verruimde regels houden in dat Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw van hun woning of met versterkingsmaatregelen door onveiligheid van hun woning recht hebben op de hoogste vergoeding. Ook worden vergoedingen binnen huishoudens gelijkgetrokken. Voor deel 3 hoeft u zelf niets te doen.

Versterking of sloop/nieuwbouw?

We bekijken of u te maken heeft (gehad) met versterking, omdat uw woning als onveilig is beoordeeld, of dat er sprake is van sloop/nieuwbouw van uw woning. Dit moet zijn vastgesteld door een daartoe bevoegde organisatie. Is dit het geval, dan heeft u recht op de hoogste vergoeding van € 5.000. Bekijk deze pagina voor meer informatie over de invloed van versterking of sloop/nieuwbouw van uw woning op de immateriële schadevergoeding. 

Voorwaarden voor verhoging

We kijken of er bij u en degenen met wie u een heeft gevormd, voldaan is aan de voorwaarden voor verhoging:

 • minimaal een lichte aanwijzing (1) voor een persoonsaantasting is aangenomen bij bouwsteen 2 in verband met onveiligheid van de woning (zoals bij versterking of een acuut onveilige situatie) of;
 • minimaal een lichte aanwijzing (1) voor een persoonsaantasting is aangenomen bij bouwsteen 3 voor fysieke schade aan de woning (zoals scheuren in muren)..

Alleen de huishoudleden die aan deze voorwaarden voldoen, nemen we mee in de berekening voor het gelijktrekken van de vergoedingen. Dit doen we om te voorkomen dat mensen die niet of nauwelijks met de gevolgen van de gaswinning te maken hebben gehad, toch een vergoeding voor immateriële schade krijgen.

Gelijktrekken binnen het huishouden

We kijken of iemand met wie u een vormt, een hoger heeft en/of een hogere vergoeding heeft ontvangen. Hierbij is van belang dat u alleen uw eigen vergoeding kunt doorgeven. Een vergoeding die u heeft ontvangen op basis van het gelijktrekken binnen een ander huishouden kunt u dus niet nogmaals doorgeven binnen het huishouden waar u nu deel van uitmaakt. 

Voldoet u zelf niet aan de voorwaarden voor verhoging?

Dan slaan we de onderstaande stappen over en zal er alleen op basis van bovenstaande stappen (indien hier sprake van is) overgegaan worden op een eventuele nabetaling.

Voldoet een persoon binnen uw huishouden niet aan de voorwaarden voor verhoging?

Dan tellen de gegevens van deze persoon niet mee voor het gelijktrekken van een huishouden. Dat betekent dat zijn/haar en de hoogte van een vergoeding voor immateriële schade niet worden meegeteld.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de regeling of hulp nodig bij het doen van een aanvraag? Neem contact met ons op 0800 4444 111. Dat kan van maandag tot en met zaterdag, van 8.00 tot 17.30 uur.

 • Wat is een persoonsaantasting?

  Een persoonsaantasting kan onder meer worden aangenomen op grond van de aard en ernst van een bepaalde gedraging in combinatie met de aard en de ernst van de gevolgen daarvan. Dat wordt in het geval van de aardbevingsproblematiek gekenmerkt door herhaalde aardbevingen die ervoor zorgen dat bewoners in hun persoonlijke leefomgeving worden geraakt. Met onze methode beoordelen we op grond van objectieve, feitelijke omstandigheden (de bouwstenen) of sprake is van een persoonsaantasting.