Bezwaar tegen besluit IMG

Het IMG streeft er in alles naar op onafhankelijke wijze rechtvaardig te beslissen over uw aanvraag tot vergoeding van schade. Niettemin kunt u de indruk aan de procedure overhouden dat de beslissing niet rechtvaardig was. Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur op uw aanvraag, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van de beslissing bezwaar maken.

Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar:

  • Instituut Mijnbouwschade Groningen
  • Postbus 40009, 8004 DA Zwolle

Eisen voor bezwaarschrift

Als u een bezwaarschrift heeft verstuurd, kijkt het bestuur eerst of u voldoet aan alle eisen. Zo moeten de datum, uw naam, adres en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt in uw bezwaar staan. Maar ook de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit moeten er in staan. Onderteken het bezwaar met uw handtekening. U ontvangt een ontvangstbevestiging als het compleet is. Anders krijgt u een brief waarin wordt gevraagd om de ontbrekende informatie.

Is het voor u niet mogelijk om direct bij het versturen van uw bezwaarschrift de redenen te formuleren? Dan kunt u in uw bezwaarschrift verzoeken om een nadere termijn. Dit wordt pro forma bezwaar genoemd. In dat geval ontvangt u van het bestuur een brief waarin zij u een termijn van enkele weken biedt om de redenen van uw bezwaar aan te leveren. Op uw verzoek kan deze termijn worden verlengd.

Start van de procedure

Als uw bezwaar voldoet aan de eisen en tijdig is ingediend, wordt uw bezwaar verder in behandeling genomen. Het IMG maakt vervolgens de afweging of er sprake is van een meer eenvoudige of een complexere zaak. Als er sprake is van een complexere zaak (daar is bij circa een derde van de zaken sprake van), zal het IMG de Bezwaaradviescommissie om advies vragen. De Bezwaaradviescommissie kent een eigen reglement. Zij kiest zelf welke stappen in de procedure moeten worden doorlopen om tot een advies te komen. Als u van mening bent dat in uw zaak een advies van de Bezwaaradviescommissie nodig is, dan kunt u dit in uw bezwaarschrift aangeven. Het IMG neemt dit serieus in overweging bij zijn keuze om de Bezwaaradviescommissie om advies te vragen.

Wat u kunt verwachten

- Bij de gewone procedure voor bezwaar (ook wel ambtelijke afhandeling genoemd) wordt doorgaans een hoorzitting gepland. Een medewerker (een jurist of juridisch medewerker) van het IMG zit deze hoorzitting voor. Er is ook een notulist aanwezig. Soms kan het nodig zijn om de deskundige die eerder advies uitgebracht over de schade, uit te nodigen om een toelichting te geven tijdens de hoorzitting. Ook kan het IMG een andere, onafhankelijke deskundige om advies vragen. De beslistermijn van deze eenvoudige procedure in bezwaar is maximaal 12 weken.

- Bij de bijzondere procedure voor bezwaar, waarin de Bezwaaradviescommissie om advies wordt gevraagd, bepaalt deze commissie hoe de procedure verloopt. Ook zij kunnen u uitnodigen voor een hoorzitting. Soms kan het nodig zijn om de deskundige die eerder advies uitgebracht over de schade, uit te nodigen om een toelichting te geven tijdens de hoorzitting. Ook kan de Bezwaaradviescommissie een andere, onafhankelijke deskundige om advies vragen. De beslistermijn van deze eenvoudige procedure in bezwaar is maximaal 18 weken.

Nieuw advies

Als er een andere, onafhankelijke deskundige om advies wordt gevraagd (een second opinion), wordt eerst het oorspronkelijke adviesrapport door deze deskundige bekeken. Indien nodig wordt in overleg met u een afspraak ingepland voor een opname. De deskundige maakt na een eventuele opname een (tweede) adviesrapport. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw reactie te geven op dit adviesrapport.

Hoorzitting

U heeft het recht om mondeling gehoord te worden. Hier wordt dan een hoorzitting voor gepland. Waar mogelijk vindt de hoorzitting in persoon plaats, maar gezien de coronamaatregelen heeft een videoverbinding voorlopig de voorkeur (of telefonisch als een videoverbinding technisch niet lukt). Tijdens de hoorzitting kunt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift of eventuele vragen beantwoorden. Bij de hoorzitting kan op uw verzoek uw zaakbegeleider of een familielid, kennis of adviseur aanwezig zijn. In de bezwaarprocedure is het niet verplicht om u door iemand te laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een advocaat. Dit gebeurt dan ook vrijwel nooit.

Hoe het verder gaat

Als het bestuur van mening is dat zij over alle benodigde informatie beschikt, neemt het bestuur een beslissing. Als het bestuur afwijkt van het advies van de adviescommissie, zal in de beslissing op uw bezwaarschrift worden aangegeven waarom van het advies wordt afgeweken. Zodra het bestuur een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen, wordt de beslissing per brief aan u toegestuurd. Tegen de beslissing op uw bezwaarschrift staat beroep open bij de rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen.