Bezwaar tegen besluit IMG

Het IMG streeft er in alles naar op onafhankelijke wijze rechtvaardig te beslissen over uw aanvraag tot vergoeding van schade. Niettemin kunt u de indruk aan de procedure overhouden dat de beslissing niet rechtvaardig was. Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur op uw aanvraag, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van de beslissing bezwaar maken.

Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar:

  • Instituut Mijnbouwschade Groningen
  • Postbus 40009, 8004 DA Zwolle

Wat u kunt verwachten

Als u een bezwaarschrift heeft verstuurd, kijkt het bestuur of u voldoet aan alle eisen. Zo moeten de datum, uw naam, adres en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt in uw bezwaar staan. Maar ook de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit moeten er in staan. U ontvangt een ontvangstbevestiging als het compleet is. Anders krijgt u een brief waarin wordt gevraagd om de ontbrekende informatie.

Is het voor u niet mogelijk om direct bij het versturen van uw bezwaarschrift de redenen te formuleren? Dan kunt u in uw bezwaarschrift verzoeken om een nadere termijn. Dit wordt pro forma bezwaar genoemd. In dat geval ontvangt u van het bestuur een brief waarin zij u een termijn van enkele weken biedt om de redenen van uw bezwaar aan te leveren. Op uw verzoek kan deze termijn worden verlengd.

Nader advies

In de meeste gevallen zal het bestuur aan de Bezwaaradviescommissie vragen advies uit te brengen over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. De adviescommissie kan zo nodig een nieuwe deskundige inschakelen om de situatie te beoordelen. Dit kan door de situatie bij u thuis opnieuw te bekijken. In overleg met u wordt een afspraak ingepland. Hierbij krijgt u ook weer de mogelijkheid om een zienswijze te geven over de aangestelde deskundige. De deskundige maakt na de opname een (tweede) adviesrapport. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw zienswijze te geven op dit rapport.

Hoorzitting

Ook kan de adviescommissie u uitnodigen voor een hoorzitting. Als u wordt uitgenodigd, kunt u zelf kiezen of u hier op in gaat. Tijdens de hoorzitting kunt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift of eventuele vragen van de adviescommissie beantwoorden. Bij de hoorzitting kan daarnaast de deskundige aanwezig zijn, en op uw verzoek uw zaakbegeleider of een familielid, kennis of adviseur. In de bezwaarprocedure is het niet verplicht om u door iemand te laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een advocaat.

Hoe het verder gaat

Als het bestuur van mening is dat zij over alle benodigde informatie beschikt, neemt ze een beslissing. Als het bestuur afwijkt van het advies van de adviescommissie, zal in de beslissing op uw bezwaarschrift worden aangegeven waarom van het advies wordt afgeweken. Zodra het bestuur een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen, wordt de beslissing per brief aan u toegestuurd. Tegen de beslissing op uw bezwaarschrift staat beroep open bij de rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen.