Meer over diepe bodemdaling

Op bepaalde plekken, binnen en buiten het effectgebied, komt diepe bodemdaling voor. Uit een onderzoek van TNO en TU Delft blijkt dat deze bodembeweging niet direct leidt tot schade aan woningen en gebouwen.

Schaduw op muur die wijst naar scheur

Indirecte schade

Uit een vervolgonderzoek van Deltares blijkt dat diepe bodemdaling onder bepaalde omstandigheden wel indirect schade kan veroorzaken. Dit komt doordat bodemdaling invloed heeft op grondwaterstanden. Door veranderingen in de grondwaterstand kan uiteindelijk schade ontstaan in bepaalde gebieden. Of dat daadwerkelijk het geval is, is onder meer afhankelijk van de bodemsamenstelling en de kenmerken van de woning.

Waar vindt indirecte schade door diepe bodemdaling plaats?

Deltares heeft in eerste instantie twaalf locaties buiten het effectgebied bepaald waar schade aan gebouwen kan zijn ontstaan door deze indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Kaart met gebieden diepe bodemdaling en effectgebied Huizinge

Diepe bodemdaling kan indirect leiden tot schade, maar dit kan alleen zettingsschade zijn. Als er andere schade is, zonder zetting, kan dit niet het gevolg zijn van diepe bodemdaling. In de twaalf oranje gebieden op het kaartje hierboven is het bewijsvermoeden daarom alleen van toepassing op zettingsschade. 

Behalve wanneer er sprake is van een bijzonder kwetsbaar object. Dit zijn gebouwen met een bijzonder gebouwkenmerk, gebouwd voor 1970, die staan in een gebied waar een trilling is gemeten van tenminste 1,6 millimeter per seconde. Voor bijzonder kwetsbare objecten in een gebied waar diepe bodemdaling voorkomt is het bewijsvermoeden op alle schades van toepassing.

In dossiers waarin sprake is van zettingsschade, onderzoekt de deskundige of indirecte effecten van diepe bodemdaling invloed kunnen hebben gehad op deze schade.

Binnen het effectgebied wordt nog gekeken of en waar er effecten van diepe bodemdaling zijn. Onderaan deze pagina leest u daar meer over. 

Waar staan we op dit moment met de regeling diepe bodemdaling?

Op dit moment is bepaald waar buiten het effectgebied van de aardbevingen indirecte effecten van diepe bodemdaling kunnen optreden. Dit zijn de hierboven genoemde twaalf gebieden. Wilt u weten of u in zo’n gebied woont? Gebruik dan de adrestool. 

In deze twaalf gebieden is op verschillende plekken nader onderzoek gedaan. Daarbij is gekeken hoe diepe bodemdaling indirect schade kan hebben veroorzaakt. Op die manier ontwikkelen we een beoordelingskader waarmee deskundigen straks alle panden waar schade door diepe bodemdaling kan zijn opgetreden, kunnen beoordelen. 

Meldt u schade en woont u in een van de twaalf gebieden?  

Doet u voor het eerst een schademelding voor een adres in een gebied waar diepe bodemdaling kan voorkomen? Dan kunt u in uw Mijn dossier mogelijk kiezen of u de aanvraag wilt laten afhandelen via de maatwerkprocedure of via de vaste vergoeding.

Wat betekent het als u voor de vaste vergoeding kiest?

Als u kiest voor de vaste vergoeding, en uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgt u eenmalig een bedrag van 5.000 euro. Hiermee is al uw schade veroorzaakt door gaswinning, zowel door aardbevingen als door diepe bodemdaling, vergoed. Twijfelt u of dit bedrag voldoende is om de schade die u hebt, te repareren? Dan kunt u in plaats van de vaste vergoeding ook kiezen voor maatwerk.

Als u kiest voor een vaste vergoeding, komt er een schade-opnemer bij u langs om foto’s maken. Dit noemen wij een nulmeting.

Gemiddeld genomen is de doorlooptijd van schademelding tot uitkering van de vaste vergoeding een stuk sneller dan de doorlooptijd bij maatwerk. 

Als u een vaste vergoeding uitgekeerd heeft gekregen, kunt u alleen een nieuwe schademelding doen als:

  • er een nieuwe aardbeving heeft plaatsgevonden die op uw locatie heeft geleid tot een trillingssnelheid van minimaal 5 millimeter per seconde. Dit kunt u controleren met de trillingstool
  • aan uw gebouw nieuwe schade is opgetreden als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Waar diepe bodemdaling voorkomt en wat de gevolgen hiervan zijn, moeten we nog beter onderzoeken. Het gebied waar in de toekomst diepe bodemdaling voorkomt, kan daardoor afwijken van de gebieden waar we op dit moment diepe bodemdaling niet kunnen uitsluiten.

Wat betekent het als u voor maatwerk kiest?

Als u voor maatwerk kiest, krijgt u de schade vergoed die volgens de deskundige het gevolg is van diepe bodemdaling. Het betekent dat we samen met u een schade-opname inplannen. Uw schade wordt opgenomen en gefotografeerd, een deskundige beoordeelt of er sprake is van zetting of zakkingschade en of er een nader onderzoek nodig is. Dit zal in dat geval op een ander moment plaatsvinden dan de eerste schadeopname.

Nader onderzoek

Een nader onderzoek bestaat uit een funderings- en een bodemonderzoek. Een funderingsonderzoek is een onderzoek naar de opbouw van de fundering. Hiervoor wordt naast het gebouw een gat gegraven tot de onderkant van de fundering. In het algemeen is dit een gat van ongeveer 1 tot 2 meter diep. Een bodemonderzoek is het onderzoek naar de opbouw van de bodem. Hiervoor worden gaten geboord in de grond met een grondboor. De diepte van de boring is tot ongeveer 5 meter. Aan de hand van de opgeboorde grond wordt de grondopbouw beschreven. Daarnaast wordt ook de stand van het grondwaterniveau gemeten.

De deskundige beoordeelt of de zettingsschade het gevolg is van diepe bodemdaling. Als dat niet het geval is, ontvangt u geen vergoeding. Als dat wel het geval is, berekent de deskundige een schadebedrag. Dat bedrag kan lager uitvallen dan de 5.000 euro van de vaste vergoeding.

De tijd die het kost om van uw melding tot uitkering van een schadebedrag te komen, is vaak langer dan bij de vaste vergoeding. Dit komt omdat er mogelijk verschillende onderzoeken plaatsvinden, rapporten gemaakt worden en u ook nog een zienswijze in kunt dienen. 

Waar diepe bodemdaling voorkomt en wat de gevolgen hiervan zijn, moeten we nog beter onderzoeken. Het gebied waar in de toekomst diepe bodemdaling voorkomt, kan daardoor afwijken van de gebieden waar we op dit moment diepe bodemdaling niet kunnen uitsluiten.

Diepe bodemdaling binnen het effectgebied

Op dit moment wordt er - ook binnen het effectgebied - onderzocht of er gebieden zijn waar indirect schade door diepe bodemdaling kan zijn opgetreden. Zodra we hier meer resultaten van hebben, zullen we die delen. Vervolgens gaan we binnen het effectgebied ook kijken welke gemelde schades we kunnen toerekenen aan die indirecte effecten door diepe bodemdaling.

Meldt u schade voor een gebouw in het effectgebied, en voldoet de aanvraag aan de eisen voor de vaste vergoeding, dan kunt u ook hier kiezen voor of de maatwerkprocedure of de regeling voor de vaste vergoeding.

Meer over diepe bodemdaling