Beoordeling diepe bodemdaling en -stijging

De gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg kunnen diverse soorten bodembewegingen veroorzaken. De meest bekende is de bodembeweging in de vorm van aardbevingen. Daarnaast is er onder andere ook sprake van diepe bodemdaling en -stijging. Het IMG heeft de TU Delft en TNO gevraagd nader advies uit te brengen over de vraag of diepe bodemdaling en -stijging schade aan gebouwen en objecten kan veroorzaken en onder welke omstandigheden dan precies.

Advies Panel van deskundigen

Bij het beoordelen van de oorzaak van de schade (causaal verband) vraagt het IMG aan onafhankelijke, externe deskundigen hem en schademelders te adviseren. Bij dat advies wordt de deskundigen gevraagd de handvatten voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden te hanteren. Die handvatten volgen uit een advies van Panel van deskundigen dat in januari 2019 is opgeleverd. In dat advies staat een beschrijving van het effectgebied van diepe bodemdaling en -stijging. Volgens het panel kan deze vorm van bodembeweging schade veroorzaken. In het paneladvies wordt niet nader beschreven onder welke omstandigheden daar precies sprake van is.

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Voor verreweg de meeste schademeldingen wordt tot op heden invloed verondersteld van de zwaarste beving die er in het Groningenveld plaatsvond: de beving bij Huizing van 16 augustus 2012. Er zijn echter specifieke gebieden in Groningen en Drenthe die buiten het effectgebied van die beving liggen. Terwijl die gebieden dan nog wel binnen het effectgebied liggen van de bodemdaling en -stijging. Zie daarvoor onderstaande kaart.

Er komen steeds meer schademeldingen uit dat specifieke gebied en deskundigen worden er steeds vaker om advies over gevraagd. De onafhankelijke deskundigen hebben in recente dossiers, sinds juli 2020, steeds vaker geadviseerd de aanvraag af te wijzen omdat er geen schade door trillingen kan zijn veroorzaakt, maar volgens hen ook bodemdaling- en stijging niet relevant was voor het ontstaan van de schade. In die gevallen had de schade een uitsluitend andere oorzaak dan bodembeweging door gaswinning of gasopslag.

Eerst meer duidelijkheid

Aangezien er tegelijk ook wel schademeldingen zijn vergoed in die gebieden, leidt dat tot discussie en vragen. Alvorens de afhandeling van meldingen uit dit specifieke gebied verder af te handelen, wil het IMG daarom nu eerst meer duidelijkheid.

Onderzoek en webinars

Aan de TU Delft en TNO is daarom nader advies gevraagd. Dat advies is nu opgeleverd. Het IMG heeft in de periode tot 31 maart maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden de gelegenheid geboden hierop te reageren. Er zijn in de afgelopen maand ook webinars georganiseerd.

Gebieden 1 en 2 liggen buiten de rode lijn (het effectgebied van de beving van Huizinge, 16 augustus 2012) en binnen het groene gebied, waar sprake kan zijn van diepe bodemdaling en stijging. Er zijn circa 2.000 schademeldingen gedaan, waarvan er circa 750 zijn afgehandeld.

Wat is onderzocht en wat betekent dit voor mij?