Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Bijkomende kosten

U kunt kosten maken als gevolg van een schademelding of het herstel van de schade. Wij noemen die kosten bijkomende kosten. Voor die kosten kunt u een vergoeding aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan overnachtingskosten of schoonmaakkosten.

In het kort

 • Het gaat om vergoeding voor de kosten die u maakt door de schade of de schademelding.
 • Wordt alleen vergoed als u ook een vergoeding krijgt voor schade aan het gebouw.
 • Voor werkelijk gemaakte kosten moet u een factuur of bon meesturen. Bijvoorbeeld de factuur van het hotel waar u overnacht heeft.
 • Voor een vergoeding voor schoonmaken en/of thuisblijven tijdens het schadeherstel moet u bewijs aanleveren waaruit blijkt dat u de schade heeft hersteld. 
Een mevrouw stapt een kamer binnen waarin een meneer op zijn knieën stucwerkzaamheden uitvoert om de ruimte te herstellen.

Deze bijkomende kosten krijgt u automatisch vergoed

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Vergoeding voor thuisblijven tijdens een schade-opname

€ 110 per dagdeel.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Overlastvergoeding

€ 300 bij schades tot € 10.000
€ 600 bij schades vanaf € 10.000

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Extra overlastvergoeding

€ 300 als besluit pas 1 jaar na aanvraag is genomen, of;
€ 600 als besluit pas 2 jaar na aanvraag is genomen.

Deze bijkomende kosten kunt u aanvragen

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Thuisblijfvergoeding herstel

€ 110 per dagdeel

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Schoonmaakkosten

€ 175 per schademelding

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Overnachtingskosten (als u ergens anders moet overnachten, bijvoorbeeld bij een onveilige situatie of tijdens grote herstelwerkzaamheden)

De werkelijke kosten van de overnachting(en). Tot een maximum van € 115 per nacht voor 1 of 2 personen en € 230 per nacht voor meer dan 2 personen.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Opslag van inboedel uit uw huis of uw onderneming

De werkelijke kosten van de opslag.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Extra reiskosten

€ 0,28 per kilometer met de auto of de kosten van het openbaar vervoer.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Verhuiskosten vanwege de schade of het herstel (mocht u in verband met mijnbouwschade tijdelijk naar een ander onderkomen moeten, dan worden die kosten vergoed)

De werkelijke kosten van de verhuizing.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Schade aan uw inboedel of tuin (dit zijn kosten voor de vervanging of het herstel van delen van de inboedel of de tuin)

De werkelijke kosten van het herstel (u kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u)

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Zorgkosten (bijvoorbeeld: oppas of opvang voor uw kinderen of huisdieren)

De werkelijke kosten van de zorg (u kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u).

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Inkomstenderving (als u inkomsten misloopt door uw aanwezigheid bij de schadeopname of bij het herstel)

Het bedrag van de inkomstenderving, minus uw vergoeding voor thuisblijven voor schadeopname of herstel.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Juridische of andere kosten voor begeleiding

€ 175 per uur (exclusief btw), tenzij een ander bedrag redelijk is.
LET OP: Deze kosten worden niet zonder meer vergoed. Neem altijd contact met ons op voordat u een externe deskundige inschakelt.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Kosten voor advies over de schade

€ 137 per uur (exclusief btw), voor maximaal 20 uur.
LET OP: Deze kosten worden niet zonder meer vergoed. Neem altijd contact met ons op voordat u een externe deskundige inschakelt.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Fiscale gevolgschade (als u belasting moest betalen over de schadevergoeding die u heeft ontvangen)

Het bedrag dat u aan de belastingdienst moest betalen over uw schadevergoeding.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Andere kosten (die niet onder een van de bovenstaande vergoedingen valt)

Dit hangt af van de kosten, wij bepalen dit per situatie.

Let op: bij de meeste vergoedingen moet u bewijs meesturen van de kosten die u heeft gemaakt.

Toelichting advieskosten

U kunt voor uw aanvraag een extra adviseur inschakelen. Bijvoorbeeld een jurist of een schadedeskundige. De kosten voor dit soort advies worden niet zomaar vergoed. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden goed door te nemen. Ze staan hieronder op een rij. 

Voorwaarden vergoeding advieskosten

 1. U moet de advieskosten aanvragen via het formulier bijkomende kosten in Mijn dossier.
 2. De adviseur mag pas worden ingeschakeld na het ontvangen van het adviesrapport. Kosten van de inschakeling van een adviseur voordat een adviesrapport is uitgebracht, bijvoorbeeld tijdens de aanvraag, worden niet vergoed.
 3. Er moet sprake zijn van mijnbouwschade. Als er geen sprake is van mijnbouwschade, worden advieskosten niet vergoed.
 4. De advieskosten moeten voldoen aan de zogenoemde 'dubbele redelijkheidstoets' uit de rechtspraak. Dit houdt in dat het vragen van advies redelijk moet zijn én de kosten ervan moeten redelijk zijn. Dat betekent dat advieskosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen als:

  • het in uw geval redelijk is dat u kosten heeft gemaakt voor het inschakelen van een adviseur. Een belangrijke vraag daarbij is of het te verwachten was dat het advies van de deskundige zou bijdragen aan een gunstige uitkomst.
  • de kosten redelijk zijn en u de kosten en het aantal uren kunt onderbouwen. Wij vergoeden maximaal 20 uur aan advieskosten of juridische begeleidingskosten. Voor advieskosten geldt een maximumbedrag van € 137 per uur (exclusief btw). Voor juridische begeleidingskosten geldt een maximumbedrag van € 175 per uur (exclusief btw).

Het bestuur neemt het besluit over de vergoeding van advieskosten mee in het besluit over uw aanvraag tot schadevergoeding of in het besluit over de bijkomende kosten. Het bestuur kan niet vooraf zeggen of uw advieskosten worden vergoed. Daarvoor is een beoordeling van het advies en de gemaakte kosten nodig.

De woningcorporaties die samenwerken met het IMG

Er zijn 14 Groningse woningcorporaties waar wij afspraken mee hebben gemaakt over een aantal vergoedingen. Het gaat om de thuisblijfvergoeding voor de schade-opname en schadeherstel, schoonmaakkosten en de overlastvergoeding.

 • Acantus
 • De Huismeesters
 • Lefier
 • Nijestee
 • Patrimonium
 • Stichting Christelijke Woongroep Marenland
 • Stichting Mooiland
 • Stichting Woonborg
 • Wierden en Borgen
 • Wold en Waard
 • Woningstichting Goud Wonen
 • Woonstichting Groninger Huis
 • Woonzorg Nederland
 • Kan ik gebruikmaken van juridische bijstand?

  Ja, dat kan via de Raad voor Rechtsbijstand. Per 1 juli 2023 is de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen van kracht. Hierin is geregeld dat u als woningeigenaar bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding kosteloos juridische bijstand kunt krijgen van een advocaat.

  U kunt de advocaat inzetten om tot een oplossing te komen, zonder verdere juridische procedures. Of als u hulp nodig heeft bij bezwaar of beroep tegen ons besluit. De advocaat kan ook namens u advies inwinnen van een bouwkundig of financieel adviseur.

  Bemiddeling is ook mogelijk
  De Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen maakt ook bemiddeling (mediation) tussen u en ons mogelijk, onder leiding van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator). Zo kunnen we samen juridische procedures, bijvoorbeeld rechtszaken, voorkomen. Samen met u en eventueel uw advocaat beoordelen wij of mediation geschikt is in uw situatie.

  Wat de Subsidieregeling rechtsbijstand precies inhoudt en hoe u de subsidie aanvraagt, leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Voor 1 juli kosten gemaakt voor rechtsbijstand?
  Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor de vergoeding van bijkomende kosten. Dit geldt ook voor kosten die u deels voor 1 juli en deels na 1 juli heeft gemaakt.

  Voor bezwaarprocedures geldt een aparte regeling. Dat betekent dat we proceskosten alleen vergoeden als daarom is gevraagd én een besluit wordt herroepen omdat wij een fout hebben gemaakt die ons aan te rekenen is.

  Als een advocaat of mediator al vóór 1 juli 2023 voor u werkte én nu onder de voorwaarden van de regeling gaat werken, dan kunt u de eerder betaalde kosten ook terugkrijgen via de Raad van Rechtsbijstand. Dit is mogelijk zolang er nog geen beslissing is genomen op het lopende bezwaar of beroep.

 • Hoe doet een VvE een aanvraag tot schadevergoeding?

  Als u een schademelding wilt doen namens een VvE, logt u in Mijn dossier in met eHerkenning. Als u bent ingelogd, kiest u onder Schade gebouw voor ‘Schademelden voor de VvE’.

  Geen eHerkenning
  Heeft de VvE geen eHerkenning? Dan kan een bestuurder van de VvE een schademelding doen via DigiD. Daarbij moet hij aangeven dat het gaat om een aanvraag voor gemeenschappelijke ruimten.
  Is de bestuurder zelfstandig bevoegd? Dan is er geen machtiging nodig. Zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd? Dan moeten de overige bestuursleden de aanvrager machtigen.

  Geen KVK
  Heeft de VvE geen KVK? Dan sturen wij u een formulier. Alle eigenaren van het appartement moeten toestemming geven voor de schademelding. Dit doen ze door het formulier te ondertekenen.

 • Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is afgehandeld?

  Voor aanvragen in de maatwerkprocedure hebben we een beslistermijn van 15 maanden. In veel gevallen kunnen we ruim binnen de 15 maanden een besluit nemen.
  Op ons dashboard leest u wat op dit moment het gemiddeld aantal dagen is van aanvraag tot besluit.

  Voor aanvragen voor de vaste vergoeding hebben we een beslistermijn van 8 weken als u foto’s toevoegt, tot 16 weken als u een nulmeting krijgt.

 • Ik ben erfgenaam. Hoe werkt dat?

  Als u als erfgenaam in het Kadaster staat, kunt u gewoon een schademelding doen. Staat u in het kadaster niet als eigenaar? Dan moet u tijdens de aanvraag (een kopie van) de verklaring van erfrecht toevoegen. U kunt deze aanvragen bij de notaris. Als er geen verklaring van erfrecht is, is een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register nodig.

 • Ik ben niet de enige eigenaar. En nu?

  Is het gebouw of werk waarvoor u een aanvraag doet niet alleen van u? Maar is het bijvoorbeeld ook van uw partner of een andere mede-eigenaar?

  U kunt ervoor kiezen om de aanvraag ook namens uw mede-eigenaren te doen. In dat geval kunnen we de eventuele schadevergoeding volledig toekennen. Uw mede-eigenaren moeten wel toestemming geven dat u de aanvraag namens hen doet. Dit doen ze in hun eigen Mijn dossier via ‘Dit kunt u nu doen’.

  Als u de aanvraag niet namens uw mede-eigenaren doet, of uw mede-eigenaren geven daar geen toestemming voor, kennen wij een eventuele schadevergoeding niet volledig toe, maar alleen het deel waar u recht op heeft.