Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

De aanvraag bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit 4 onderwerpen die we bouwstenen noemen. Het tweede deel is een vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse, met een aantal gesloten vragen. Met de gegevens van de vier bouwstenen kunnen we vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt. De ingevulde vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding positief beïnvloeden.

Wat is een persoonsaantasting?

Er is bijvoorbeeld sprake van een persoonsaantasting als iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, zoals een gebroken been. Ook is dat het geval als iemand geestelijk letsel heeft opgelopen na een ongeval, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar ook als iemand geen lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen, kan in bepaalde gevallen toch sprake zijn van een persoonsaantasting. Dat is onder meer afhankelijk van de ernst van de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis voor iemand. Normaliter zal een aanvrager zijn persoonsaantasting zelf moeten aantonen, maar het IMG helpt u daarbij door gegevens te verzamelen over uw persoonlijke situatie.

Naar welke gegevens kijken wij?

Deel 1: feitelijke gegevens over uw situatie

Door de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg hebben Groningers en Drenten bij herhaling te maken met aardbevingen. Op veel plekken is daardoor ook schade aan woningen ontstaan. De afwikkeling van deze schade en soms ook de veiligheidssituatie van woningen, grijpt in op het dagelijks leven van mensen. Daarom kijken we bij een aanvraag naar deze aspecten:

 • Locatie
  De plek waar u woont of heeft gewoond
 • Veiligheid
  De veiligheid van uw woning
 • Omvang schade
  Hoeveel schadevergoeding voor schade aan uw woning door aardbevingen is uitgekeerd.
 • Doorlooptijd
  Hoe lang de procedure tot afhandeling van de schade heeft geduurd

Bij ieder onderdeel kijken we naar de ernst van de situatie. Hoe ernstiger de situatie, hoe groter de mogelijke invloed daarvan op uw dagelijks leven. En hoe zwaarder dat mee telt in de beoordeling. Zo stellen we vast of er sprake is van een zogenoemde persoonsaantasting. En zo ja in welke mate. 

Aan de hand van deze feitelijke gegevens bepalen we welke ‘categorie’ persoonsaantasting voor u geldt. Er kan sprake zijn van:

 • geen persoonsaantasting (categorie A)
 • een persoonsaantasting (categorie B)
 • een ernstige persoonsaantasting (categorie C), of
 • een zeer ernstige persoonsaantasting (categorie D)

Deel 2: de vragenlijst (Persoonlijke Impact Analyse)

Het tweede deel is een vragenlijst waarin de hoogstpersoonlijke ervaring van de gevolgen van de aardbevingen centraal staat. Deze vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding in positieve zin bijstellen, maar telt veel minder zwaar mee in de beoordeling.De vragen gaan over drie onderwerpen:

 1. Hoe het met u persoonlijk gaat, bijvoorbeeld of u veel piekert of slecht slaapt.
 2. De manier waarop u omgaat met ingrijpende gebeurtenissen en de invloed daarvan op uw dagelijks leven. Op bijvoorbeeld het werk en hobby’s.
 3. De invloed van de bevingen op uw sociale contacten, zoals familieleden, vrienden en buren.

De beleving van verdriet, leed en emoties verschilt per persoon en iedereen gaat anders om met de gevolgen van de aardbevingen. Met deze vragenlijst willen we een beeld krijgen hoe het úw leven beïnvloed heeft. Uit deze vragenlijst volgt een profiel. Dit profiel geeft de mate aan waarin u leed en verdriet heeft ervaren. Dit profiel kan uw aanvraag alleen positief beïnvloeden.

We onderscheiden vier profielen:

Profiel 1:        tot licht ervaren leed 
Profiel 2:        enigszins ernstig ervaren leed 
Profiel 3:        ernstig ervaren leed 
Profiel 4:        bijzonder ernstig ervaren leed

Om welke bedragen gaat het?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de ernst van de situatie. Daarbij onderscheiden we verschillende categorieën met vaste bedragen:

Categorie Bijbehorende vergoeding
A Geen persoonsaantasting € 0
B Persoonsaantasting € 1.500
C Ernstige persoonsaantasting € 3.000
D Bijzonder ernstige persoonsaantasting € 5.000

Wij kijken eerst naar de categorieën op basis van de feitelijke gegevens. Daarna kijken wij naar het profiel op basis van de vragenlijst. In sommige situaties kan dit vragenlijst-profiel ertoe leiden dat we aannemen dat toch een hogere categorie persoonsaantasting geldt, dan we met de feitelijke gegevens alleen hadden bepaald.

De vergoeding is per persoon en komt naast eventuele andere vergoedingen voor bijvoorbeeld fysieke schade (zoals scheuren in muren) of waardedaling van woningen. In uitzonderlijke gevallen kan een hogere vergoeding worden toegekend.

En voor minderjarigen?

De eventuele vergoeding voor minderjarigen hangt af van de vergoeding die hun wettelijk vertegenwoordiger(s) ontvangen. Deze vergoeding is ongeveer een derde. Als beide ouders of vertegenwoordigers een vergoeding voor immateriële schade hebben gekregen, krijgt de minderjarige een derde van het hoogste bedrag.

Hoe gaan wij om met uw informatie?

We begrijpen dat deze aanvraag heel persoonlijk is. Vanzelfsprekend nemen wij passende maatregelen bij het opslaan en gebruiken van uw gegevens. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, op welke grond(en) uw persoonsgegevens worden verwerkt en over uw rechten. Uw persoonsgegevens zijn altijd beveiligd en worden niet langer bewaard dan nodig.

Bouwsteen 1: locatie

Bouwsteen 2: veiligheid

Bouwsteen 3: omvang schade

Bouwsteen 4: doorlooptijd

5. Vragenlijst (Persoonlijke Impact Analyse)