Verder naar inhoud

Waardedaling

Vragen bij de procedure - Bijzondere situaties bij waardedaling

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over bijvoorbeeld wie de aanvraag doet als de eigenaar is overleden, als er sprake is van meerdere panden op een perceel of als u al waardedaling heeft geclaimd bij de NAM.

Waarom krijg ik een afwijzing vanuit de Waardedalingsregeling van het IMG als er sprake is van (toekomstige) sloop en nieuwbouw van mijn woning door Nationaal Coördinator Groningen (NCG)?

Als u een nieuwe woning heeft gekregen of nog krijgt in het kader van het versterkingsprogramma dat NCG uitvoert, dan zal die woning vrijwel altijd een hogere waarde hebben dan de oude woning. Het IMG moet hiermee rekening houden, omdat het op grond van het schadevergoedingsrecht geen schade mag vergoeden die al is weggenomen of wordt vergoed. Daarom wordt er bij de waardedalingsregeling van uitgegaan dat eigenaren die een nieuwe woning kregen of zullen krijgen uit het versterkingsprogramma geen recht meer hebben op een vergoeding voor waardedaling.

Als de nieuwe woning slechts beperkt tot een meerwaarde heeft geleid, zal het IMG nog kijken of die meerwaarde wel groter is dan de waardedaling zou zijn geweest. Dat berekenen we onder andere op basis van de WOZ-beschikking van de nieuwe woning. Daarbij kan er ook rekening mee gehouden worden als de eigenaar zelf een financiële bijdrage heeft moeten leveren aan de nieuwbouw. Die bijdrage moet dan in mindering worden gebracht op de meerwaarde.

Als de nieuwe woning net is opgeleverd of als de sloop en/of de nieuwbouw nog in uitvoering is, is er nog geen WOZ-beschikking voor die nieuwe woning en is een berekening niet mogelijk. Daarom wijzen we dan de aanvraag af. Wanneer er wel een WOZ-beschikking is voor de nieuwe woning, dan kunt u opnieuw een aanvraag doen.

Overigens is de waarde van nieuwe woningen doorgaans aanzienlijk groter dan de eventuele vergoeding voor waardedaling. De kans is dus doorgaans klein dat er naast het verkrijgen van een nieuwe woning ook vergoeding van waardedaling nodig is.

Wat gaat het IMG doen in situaties waar het eigenlijk geen vergoeding voor waardedaling had moeten toekennen vanwege sloop en nieuwbouw?

We zijn nu aan het inventariseren in welke situaties dit is voorgekomen en vervolgens hoe we daarmee moeten omgaan. Het is niet ondenkbaar dat we een vergoeding moeten terugvorderen in gevallen waar mensen hadden kunnen weten of moeten weten dat ze geen recht op de vergoeding hadden. Maar we zijn het nu eerst aan het inventariseren om vervolgens te bepalen hoe we daarmee omgaan.

Waarom vraagt het IMG niet aan mensen zelf of er sprake is van sloop en nieuwbouw?

We hebben om de inwoners te ontzorgen bij waardedalingsverzoeken zoveel mogelijk gegevens over de betreffende woning zelf verzameld. Bij sloop en nieuwbouw zijn we afgegaan op de gegevens die NCG aan ons heeft verstrekt. Toen we merkten dat het niet goed ging, hebben we een extra vraag in de procedure ingebouwd waarin we mensen zelf vragen om aan te geven of er sprake is van sloop en nieuwbouw. Als extra check om te voorkomen dat er een vergoeding wordt toegekend waar dat niet de bedoeling is. 

Waarom gaat het IMG per adres verschillend om met sloop en nieuwbouw in relatie tot waardedaling?

Voor de beoordeling van de vraag of er vergoeding van waardedaling kan worden toegekend in geval van sloop en nieuwbouw in het kader van het versterkingsprogramma, zijn we afhankelijk van informatie van NCG. Er is helaas iets misgegaan bij de vergelijking van de aanvragen die bij het IMG binnenkwamen en de door ons ontvangen gegevens over de versterking. Daardoor is het voorgekomen dat er adressen zijn waar we vergoeding toekenden terwijl er achteraf wel sprake bleek te zijn van reeds uitgevoerde of reeds in uitvoering zijnde sloop en nieuwbouw.

Wat als er meerdere woningen op één perceel staan?

Per perceel kunt u slechts één aanvraag doen. Als u eigenaar bent van meerdere woningen op hetzelfde perceel, dient u de WOZ-waardes (of verkoopprijzen, wanneer de woningen tussen 16 augustus 2012 en nu verkocht zijn) bij elkaar op te tellen. U kunt uw aanvraag gewoon doen via het formulier; gebruik het adres van de woning met het laagste huisnummer.

Wat als er sprake is van vergoeding van sloop en nieuwbouw?

Er zijn woningen in het gebied die vanuit de versterkingsoperatie wordt gesloopt en nieuw worden gebouwd. In die gevallen moet voor de vraag of er waardedaling voor vergoeding in aanmerking komt, worden bekeken of de nieuwe woning minder waard is dan de oude woning waard had moeten zijn geweest. Een nieuw gebouwd huis brengt namelijk meestal meer op dan het oorspronkelijke huis; ook als wordt uitgegaan van de waarde die de woning had moeten hebben als hij niet in het aardbevingsgebied zou zijn gelegen. Als de waardedaling teniet wordt gedaan door de waardevermeerdering van de nieuwbouwwoning, dan is de schade door waardedaling hiermee vergoed. De verwachting is dat dit vaak het geval zal zijn. Onderzoek van Atlas Research (voorheen Atlas voor gemeenten) heeft dit ook bevestigd. Dit soort aanvragen, ook als de sloop/nieuwbouw nog moet worden uitgevoerd, zijn dus uitzonderingen en worden per situatie beoordeeld en afgehandeld.

Hoe zit het met waardedaling van recreatiewoningen?

Ook eigenaren van recreatiewoningen die grondgebonden zijn (dus geen woonarken, stacaravans en dergelijke) en die staan in het waardedalingsgebied, kunnen een aanvraag indienen.

Wat als een eigenaar is overleden?

Als de eigenaar van een woning is overleden, kan de erfgenaam een vergoeding voor waardedaling aanvragen. Voor de aanvraag dient u uw eigen DigiD te gebruiken, niet de DigiD van de overledene. Bent u met meerdere personen rechthebbende, dan dient iedereen een aanvraag te doen voor zijn/haar eigen deel. U kunt ook iemand machtigen om namens u een aanvraag te doen.