Vergoeding waardedaling is eenmalig

De Waardedalingsregeling leidt tot een schadevergoeding die 'finaal' is. Dat wil zeggen dat daarmee alle schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling is afgehandeld. Dit geldt zowel voor de waardedaling zoals die op 1 januari 2019 was, als eventuele veranderingen in die waardedaling in de periode na die datum. De vergoeding voor de waardedaling is eenmalig en volledig.

Verkocht of niet verkocht

Tot voor kort kon de waardedaling van een woning alleen worden vergoed als de woning was verkocht. Alleen dan, zo was de gedachte, was de schade concreet geleden en kon die worden vastgesteld. Het IMG heeft er voor gekozen om de waardedaling ook te vergoeden als een woning nog niet is verkocht. Als een eigenaar ervoor kiest om van deze mogelijkheid gebruik te maken (hij kan ook wachten tot hij zijn woning verkoopt), dan neemt hij het risico op toekomstige schommelingen van de waardedaling. Dat risico is inherent aan de keuze om een vergoeding te vragen voor schade die nog kan veranderen; afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.

Vanaf 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019

Uit onderzoek van Atlas voor gemeenten blijkt dat de waardedaling is ingezet na de grote beving van Huizinge op 16 augustus 2012. Het werd toen in een keer voor iedereen duidelijk dat de gaswinning in Groningen sterke bevingen tot gevolg heeft en dat die bevingen tot schade én veiligheidsrisico's leiden. Dat was ook te zien in een vergelijking van 45.000 verkoopprijzen van vergelijkbare woningen binnen en buiten Groningen. De prijzen werden vanaf de beving Huizinge negatief beïnvloed. Het onderzoek naar de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied is afgerond per 1 januari 2019. Deze datum was toepasselijk; ook omdat ervoor is gekozen om de gaswinning uit het Groningenveld versneld af te bouwen tot nihil. Daarmee nemen ook de seismische risico’s af; hetgeen zijn weerslag zal gaan hebben op de woningwaardes.

Eenmalige en finale afhandeling

Het IMG heeft er zodoende voor gekozen om de waardedaling – ook als een woning nog niet is verkocht – eenmalig te vergoeden met 1 januari 2019 als peildatum. Die vergoeding is finaal. Dit betekent dat als een eigenaar van de mogelijkheid gebruikmaakt om nu zijn schade vergoed te krijgen, en er vindt later een nieuwe beving plaats en/of de waardedaling zou toenemen, dit geen reden is om alsnog meer waardedaling te vergoeden. Het risico van toekomstige schommelingen in de waardedaling was namelijk altijd al verbonden aan de mogelijkheid om een schadevergoeding te vragen. Het IMG zal een dergelijke schadevergoeding in beginsel dan ook niet herzien. Dit kan alleen anders zijn, indien er bevingen optreden met een kracht die als onvoorzienbaar moet worden beschouwd.

Actualisatie

Wel bestaat de mogelijkheid dat het IMG op een gegeven moment de methode laat actualiseren, zodat met een meer recente peildatum dan 1 januari 2019 kan worden gewerkt. Dit geldt dan alleen voor woningen waarvoor nog geen waardedaling is vergoed. Als uit deze actualisatie blijkt dat de waardedaling kleiner is geworden, bijvoorbeeld omdat de seismische risico’s zijn afgenomen, zal het IMG vanaf dat moment ook de geactualiseerde percentages toepassen bij de behandeling van nieuwe aanvragen.

Vragen over de periode van waardedaling

Is de regeling eindig?

Wat als er zware bevingen komen?