18 mei 2021

275 reacties

IMG grijpt in bij schadeafhandeling: keuze voor €5.000

Het IMG grijpt in bij de schadeafhandeling en komt met een vernieuwde aanpak. Voor circa 200.000 adressen komt er de keuze voor een vaste vergoeding van €5.000. Het is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Zo kunnen deze schades veel sneller worden afgehandeld en ontstaat er meer capaciteit voor afhandeling van meer complexere dossiers.

Voor de huidige aanpak met schade-opname en een advies over de schade door een onafhankelijke deskundige wordt de beoordelingsmethodiek geactualiseerd en verfijnd. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals omgaan met diepe bodemdaling, verergering van schade, mestkelders en zettingsschade.

Grote scheur in muur zichtbaar

Waarom deze aanpassingen?

Na drie jaar schadeafhandeling, circa 80.000 afgehandelde schademeldingen en bijna €600 miljoen aan vergoedingen voor fysieke schade (bijv. scheuren in muren), zijn er nieuwe technische en praktische inzichten ontstaan. Een van de praktische inzichten is dat er zeer veel capaciteit gaat zitten in de afhandeling van relatief kleine, eenvoudige schades. Terwijl de oplossing van complexe vraagstukken, zoals het bieden van ‘duurzaam herstel’, juist meer capaciteit gaat vragen.

In de schadeafhandeling ontstaan soms grote, moeilijk verklaarbare verschillen tussen vergoedingen, met daarbij soms zeer hoge vergoedingen in gebieden waar de bevingen het minste invloed hadden. Een actualisatie van het beoordelingskader voor mijnbouwschade gecombineerd met de uitbreiding met de keuze voor een vaste vergoeding van €5.000 moet een antwoord gaan bieden op deze vraagstukken.

Maatregel: vast bedrag voor eerste melding

Voor de schadeafhandeling met een vast bedrag komen de adressen in aanmerking waar niet eerder schade is gemeld of waarvan de eerst melding nu nog in behandeling is en dat voor het gehele effectgebied van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Op circa twee derde van alle adressen in het gebied is nog nooit schade afgehandeld. Bij een keuze voor de vaste vergoeding, vindt er op die adressen geen individuele, maatwerk beoordeling van de schade meer plaats.

Door een vaste vergoeding krijgt een potentieel grote groep woningeigenaren de kans het hoofdstuk rond fysieke schade snel te sluiten, zeker nu de gaskraan steeds verder dicht gaat en de kans op bevingen afneemt. Er gelden diverse voorwaarden. Er kan niet zomaar opnieuw schade worden gemeld. Schademelders kunnen vanaf vandaag hun interesse kenbaarmaken.

Maatregel: actualisatie beoordelingskader

Bij schademeldingen die wel met de huidige maatwerkaanpak en dus inzet van deskundigen worden beoordeeld, wordt de beoordelingsmethodiek geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten. Voor de helderheid: het wettelijk bewijsvermoeden blijft van kracht. Het gaat om een actualisatie van de bestaande, praktische handvatten voor de toepassing van het bewijsvermoeden in de praktijk.

Diepe bodemdaling kan bij uitzondering indirect voor schade zorgen. Het wettelijk bewijsvermoeden is alleen nog van toepassing in specifieke gebieden waar aannemelijk is dat er indirecte schade kan zijn opgetreden. Die deelgebieden moeten nog wel exact worden bepaald.
Bevingen kunnen schade veroorzaken, maar niet overal evenveel. Om dat verschil te verfijnen komen er meer concrete handvatten waarbij de kans op schade (uitgedrukt in trillingssterktes) nadrukkelijker een rol gaat spelen. Dit moet helpen om de deskundigen op een eenduidige manier te laten beoordelen of een schade toch door aardbevingen kan zijn veroorzaakt of verergerd.

‘Moeilijkste besluit sinds oprichting’

“Het was het moeilijkste besluit dat we sinds de start van het IMG moesten nemen. De vaste vergoeding biedt grote groepen schademelders direct soelaas en is zeer laagdrempelig. We hebben daarbij de grenzen opgezocht van onze bevoegdheid. Het helpt ons echt werk te gaan maken van de aanpak van duurzaam herstel, zo gauw de wet daarop is aangepast. Maar onze besluiten leiden voor een deel van de mensen nu ook tot teleurstelling, zoals bij schade buiten het effectgebied van bevingen maar binnen het gebied van diepe bodemdaling”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann.

Gevolgen van de maatregelen

  • In het gebied buiten de invloedssfeer van bevingen, maar binnen het gebied van diepe bodemdaling staan nog circa 1.400 schademeldingen open. Naar verwachting zal voor veel van die adressen het wettelijk bewijsvermoeden niet meer van toepassing zijn. Voor een deel van de adressen is dat al te bepalen, voor een deel nog niet en is er eerst meer onderzoek nodig. Het IMG informeert betrokkenen hier binnenkort individueel over.
  • Op adressen binnen het effectgebied van bevingen maar op grotere afstand van de epicentra, op circa 15-20 kilometer afstand van Huizinge waar de grootste beving plaatsvond tot nu toe, leiden de maatregelen tot een gemiddeld lagere vergoeding dan tot op heden werd uitgekeerd. Naar verwachting zal de vergoeding bij een reguliere woning doorgaans onder de gemiddelde uitvoeringskosten van circa €5.000 per dossier uitkomen.
  • Vanwege vragen over de eenduidigheid van adviesrapporten zijn er circa 2.000 schademeldingen stilgelegd. De adviesrapporten zullen worden beoordeeld aan de hand van het geactualiseerde beoordelingskader wanneer dat volledig is uitgewerkt en de expertisebureaus daar voldoende bekend mee zijn. Betrokkenen ontvangen hierover binnenkort nader bericht.
  • Bij wie in aanmerking komt voor een keuze voor de vaste vergoeding, wordt in de procedure verder uitgegaan van vertrouwen. Aanvragers moeten aangeven dat ze vermoeden dat er mijnbouwschade is. Er zal fotomateriaal over de schades worden verzameld of een nulmeting worden verricht. De foto’s worden gebruikt om te laten zien dat er schade is. Er wordt geen deskundige gevraagd te beoordelen of deze schade door gaswinning of gasopslag is veroorzaakt.

Vraagstukken en dilemma’s

Eenduidigheid

Een van de grootste problemen die afgelopen tijd zichtbaar werden, zijn de soms moeilijk verklaarbare verschillen in adviesrapporten. Het leidt tot soms zeer hoge vergoedingen, maar vaak ook tot geen enkele vergoeding in vergelijkbare schadesituaties. Daarnaast worden in gebieden met nauwelijks trillingen door bevingen schadevergoedingen van tienduizenden euro’s toegekend, terwijl in gebieden met zeer forse trillingen soms slechts enkele honderden euro’s worden vergoed. Na analyse en gesprekken met de expertisebureaus werd duidelijk dat het beoordelingskader dat het IMG hanteerde, soms veel ruimte voor interpretatie overliet.

Lees hier meer over een verkennende analyse van dit onderwerp

Technische ontwikkelingen

De afgelopen drie jaar zijn er naast deze praktische inzichten, ook nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van techniek. Het IMG liet TNO en TU Delft onderzoek doen naar de directe invloed van diepe bodemdaling op het ontstaan van schade aan gebouwen. Onderzoekers van Deltares zijn gevraagd advies uit te brengen over de indirecte invloed van diepe bodemdaling. Het IMG heeft nu een besluit genomen over de toepassing van het onderzoek van TNO en TU Delft daarbij ook de eerste bevindingen van Deltares betrokken.

Lees hier meer over het onderzoek naar diepe bodemdaling en zettingsschade

Mestkelders

Voor de schade aan mestkelders was er nog geen aanpak beschikbaar. Er is een technisch en juridisch advies over uitgebracht, waarop de agrarische sector en maatschappelijke organisaties hebben gereageerd. Het opgeleverde advies wordt nu ingevoerd, met enkele aanpassingen op basis van de ingebrachte reacties. Het IMG sluit aan bij een pilot in het kader van het agrarisch programma.

Lees hier meer over de schadeafhandeling voor mestkelders

Berekening van schade

Voor het berekenen van schade heeft het IMG al in 2018 de onafhankelijke deskundigen gevraagd een model te ontwikkelen (calculatiemodel). Als een schade als mijnbouwschade wordt beoordeeld, biedt het model een rekenmethodiek om in vergelijkbare omstandigheden ook vergelijkbare herstelmethoden en kosten te berekenen. Het model was gebaseerd op de aanname dat er slechts enkele schades per woning moesten worden gecalculeerd. Dat blijken er gemiddeld echter twintig te zijn doordat het Instituut ervoor kiest om bij alle woningen een gehele nulmeting uit te laten voeren, waarin ieder gebrek wordt vastgelegd. De toepassing van het model wordt daar nu op aangepast. Sommige kosten werden onnodig vaak meegerekend.

Lees hier meer over de geactualiseerde toepassing van het calculatiemodel

Basis voor de toekomst: duurzaam herstel

De maatregelen leggen een basis voor de toekomstige verdere ontwikkeling van de schadeafhandeling in Groningen. Door eenvoudig af te handelen wat eenvoudig is, ontstaat er meer tijd en ruimte voor het ontwikkelen van een aanpak in het kader van ‘duurzaam herstel’. Als het tweede deel van de Tijdelijke wet Groningen wordt aangenomen, kan het IMG op een nog nader te bepalen wijze een tegemoetkoming bieden bij verbetering van constructieve problemen die niet aan mijnbouwschade zijn toe te wijzen. Voorwaarde is dat er dan wel andere mijnbouwschade is vastgesteld.

Lees hier meer de aanpak van ‘duurzaam herstel’

Reageren

K 17 mei 2021 - 11:08

Nieuwe maatregelen en dat je dan al van te voren weet dat het tot een lagere vergoeding gaat leiden :) Op adressen binnen het effectgebied van bevingen maar op grotere afstand van de epicentra, op circa 15-20 kilometer afstand van Huizinge waar de grootste beving plaatsvond tot nu toe, leiden de maatregelen tot een gemiddeld lagere vergoeding dan tot op heden werd uitgekeerd.

Karen 17 mei 2021 - 13:05

Inderdaad raar, net of een scheur herstellen in Huizinga duurder is dan 15 km verderop....

Martin, IMG 17 mei 2021 - 18:12

Hallo Karen, het punt is dat we inmiddels uit de praktijk weten dat in een vergelijkbare situatie soms zeer verschillend wordt geadviseerd, met verschillen van meer dan het dubbele van de omvang van vergoedingen. Het huidige reeds bestaande beoordelingskader wordt daarom geactualiseerd en verfijnd.

M 17 mei 2021 - 11:21

Ik wacht nu al bijna anderhalf jaar op een adviesrapport en dat staat op on hold vanwege eenduidigheid. Ik begrijp dat dit weer volledig uitgewerkt (beoordelingskader) moet worden voordat jullie weer verder kunnen gaan. Kan ik nog voor 2030 een adviesrapport verwachten? Kans is aanwezig dat ik dan ben overleden.

Martin, IMG 17 mei 2021 - 14:09

Ik snap dat dit voor u een vervelende boodschap is. Voor u betekent dit dat uw rapport opnieuw langs de lat van die nieuwe uitgangspunten wordt gelegd. Daarna ontvangt u het adviesrapport. Nog niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren. U ontvangt deze week een brief van ons met meer uitleg hierover.

We zijn het zat! 17 mei 2021 - 15:05

Weer zo'n cliché reactie waar niemand wat mee kan. Jullie laten ons maar wachten en wachten zonder enige vorm van duidelijkheid. Walgelijk clubje jullie.

Koen 17 mei 2021 - 21:26

Wat een zielig clubje dit, jullie krijgen het straks druk met procederen! Echt belachelijk dat jullie nu ineens tot inzicht zijn gekomen dat het geld opraakt om de gedupeerde te vergoeden! Ruimhartig voor een jaartje en vervolgens weer moeilijk gaan doen met allemaal kut regeltjes waardoor schades ineens minder toegekend en minder hoog worden!! Wat is dit voor bureaucratische nonsens !!

Poeh 17 mei 2021 - 21:28

Jullie moeten eens geactualiseerd en verfijnd worden denk ik! Hebben jullie eindelijk onafhankelijke beoordelaars gaan jullie je alsnog erin mengen enge eigen spelregels toepassen. Om te janken !

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:00

Wij zagen de laatste maanden verschillen in adviesrapporten van de deskundigenbureaus van aanvragen in de directe omgeving met vergelijkbare omstandigheden (zelfde soort gebouw, zelfde soort schade). Die afwijkingen werden steeds meer zichtbaar door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat meerdere buren in een straat schades vergoed kregen, maar dat in een recent adviesrapport in dezelfde straat geen enkele schade als mijnbouwschade wordt erkend, of juist andersom. Met onze nieuwe werkwijze willen we ervoor zorgen dat de besluiten meer eenduidig worden en grote verschillen in vergelijkbare situatie worden voorkomen.

Alfred 19 mei 2021 - 20:29

Wij hebben ook zo'n brief gekregen. Schade was bij de buren later opgenomen en die hebben rapport +12000 € . Wij kregen in december bericht dat onze zaakwaarnemer weg gegaan was. Na een tijdje kregen we een nieuwe zaakwaarnemer....gevolg onze zaak lag net even te lang stil en nu zijn wij ook in afwachting of er nog iets van terecht komt.

Jenny, IMG 20 mei 2021 - 18:00

Hallo Alfred, het feit dat jij een nieuwe zaakbegeleider hebt gekregen, is niet van invloed geweest op de voortgang van jouw dossier. Zodra er nieuwe relevante informatie is, zullen we dat op onze website bekendmaken of jou daar persoonlijk over informeren.

G 21 mei 2021 - 16:55

Beste Martin, dat mijn 3e dossier onhold is gezet heb ik geen brief over ontvangen, nu jullie weer een brief zouden sturen zoals je hierboven schrijft kan ik je mededelen dat ik ook nu GEEN brief heb ontvangen. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het versturen van de bewuste brieven ? Van mijn zaakwaarnemer hoor ik niks, ik stel vast te lastige vragen.

Martin, IMG 26 mei 2021 - 15:18

Ik zou je graag willen helpen, alleen kan ik niet in jouw dossier kijken. Ik begrijp dat je contact hebt gezocht met je zaakbegeleider, maar deze heeft nog niet gereageerd? Dan adviseer ik je voor nu om contact op te nemen met mijn collega's van het serviceloket via t. 0800 4444111. Zij helpen jou graag verder.

Karen 17 mei 2021 - 11:27

De spelregels worden voor die 2900 aangepast terwijl het 'spel' al begonnen is. Dat je de nieuwe regels toepast op nieuwe aanvragen oke maar iedereen die al bijna een jaar wacht nu nog even de regels gaan wijziging is ronduit achterbaks!

Rik 17 mei 2021 - 21:32

Als ze lopende aanvragen gaan wijzigen dan staat er een rechtszaak te wachten! Dat kan en mogen ze niet zomaar maken. Als ze vanaf nu nieuwe regels toepassen bij nieuwe aanvragen snap ik het wel! Maar zomaar huidige aanvragen gaan wijzigen kan niet, al helemaal niet als er al een advies rapport is gemaakt!

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:04

Hallo Rik, ik heb te weinig informatie om hier antwoord op te kunnen geven. Is jouw dossier stilgelegd i.v.m. eenduidigheid of diepe bodemdaling?

Jan 26 juli 2021 - 21:45

Precies. En dat er verschillen zijn tussen rapporten omdat de ene deskundige er anders naar kijkt dan de ander en aantal rapporten sterk afwijken wil niets zeggen over de schade. Er is schade en als de buren 16.500 en 18.000 euro krijgen voor 29 scheuren en iemand met 34 scheuren moet maar 5000,- aannemen? Bovendien word de druk verhoogd in UGS-Norg en gezien de laatste verhoging al tot meer schade heeft geleid dan zal er nog meer schades ontstaan doordat de druk zal worden opgevoerd. En dat opvoeren van de druk van nu 4 miljoen kuub naar een verhoging van 5,1 miljoen kuub zal het alleen maar groter worden. En volgens het SodM is er ten opzichte van het opvoeren naar 5,1 kuub nog over gezien er tot 5,5 miljoen kuub kan. Dus jullie kopen de wachtende mensen met sterk afwijkende rapporten af met 5.000 euro en zij mogen vervolgens geen meldingen meer doen omdat jullie weten dat er meer schade gaat komen door deze opvoering van 4 naar 5,1 miljoen kuub

Henk 17 mei 2021 - 12:32

Na dit bericht van het IMG van 24 januari 2019 over het zogeheten Paneladvies van 22 januari 2019 leek er hoop: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/mijnbouwschade-nu-eenvoudiger-en-eenduidig-te-beoordelen Het IMG stelde destijds terecht ”Het advies van het Panel is daarmee een voorwaarde voor een voortvarende en grootschaliger schade-afhandeling met behoud van zorgvuldigheid en ruimhartigheid.” Helaas heeft het IMG er nooit serieus werk van gemaakt al haar deskundigen zo aan te sturen dat ze het Paneladvies juist en consequent toepasten. IMG’s stelling dat nu ‘Na analyse en gesprekken met de expertisebureaus duidelijk werd dat het beoordelingskader dat het IMG hanteerde, soms veel ruimte voor interpretatie overliet.’ is ongeloofwaardig. Het Paneladvies biedt bij juiste toepassing namelijk vrijwel geen ruimte voor interpretatie. De huidige afwijkende beoordelingen kunnen derhalve worden toegeschreven aan onjuist geïnstrueerde en/of eigenwijze deskundigen. Het heeft er de schijn van dat het goed uitkomt dat ze kunnen dienen als dekmantel voor het wijzigen van het IMG onwelgevallige uitgangspunten.

Twan 17 mei 2021 - 12:46

Dat paneladvies líjkt alleen aan de tekentafel eenduidig en zonder ruimte voor interpretatie. In de echte wereld waar honderden verschillende experts naar de meest uiteenlopende gebouwen en schades kijken blijkt de praktijk anders uit te wijzen. Daar kan IMG helaas niet zo veel aan doen mijns inziens (de deskundigen zijn overigens ook niet bij IMG in dienst zoals u schrijft).

M 17 mei 2021 - 12:52

Ik wacht al meer dan anderhalf jaar sinds mijn schademelding. In april zou er duidelijkheid komen en dat was weer uitgesteld naar mei. Nu nog steeds geen duidelijkheid, want nu wachten op een volledig uitgewerkt e(beoordelingskader) . Het kan toch niet zo zijn dat dit jaren gaat duren inmiddels.

Martin, IMG 17 mei 2021 - 18:11

Ik snap dat dit voor u een vervelende boodschap is. Voor u betekent dit dat uw rapport opnieuw langs de lat van die nieuwe uitgangspunten wordt gelegd. Daarna ontvangt u het adviesrapport. U ontvangt deze week van ons een brief met meer uitleg hierover.

Janet 17 mei 2021 - 20:44

Wij hebben al een adviesrapport ontvangen en akkoord bevonden. Is het nu onzeker of wij de vergoeding wel krijgen?

Martin, IMG 19 mei 2021 - 13:59

Hallo Janet, je krijgt geen vaste vergoeding, hiervoor kun je kiezen. Er gelden daarbij diverse voorwaarden. Het IMG geeft jou de tijd om daarvoor te kiezen tot het ook daadwerkelijk mogelijk is die keuze vast te leggen. Tot die tijd nemen we geen besluiten over vergoedingen minder dan 5000 euro.

Poeh 17 mei 2021 - 21:29

Jullie moeten eens geactualiseerd en verfijnd worden denk ik! Hebben jullie eindelijk onafhankelijke beoordelaars gaan jullie je alsnog erin mengen enge eigen spelregels toepassen. Om te janken !

Jan 26 juli 2021 - 21:50

Ja hoor....deze week advies. Ik kreeg ook een brief in april en het is nu bijna eind juli. Jullie hebben nog q maand de tijd voor ons rapport. Maar hoezo opnieuw langs de lat van die nieuwe uitgangspunten. De schade in 1 straat bij elke huis word vooroorzaakt door het zelfde. Als mijn buren de erkenning krijgen dat het schade door mijnbouw is dan geldt dat ook voor het zelfde huis (muur aan muur buren) als die voor 29 scheuren 16.500 krijgen en erkenning van mijnbouwschade dan verwacht ik voor 34 scheuren dus het zelfde bedrag of meer maar niet volgens jullie afkoopsom van 5.000 euro. Als het adviesbureau een schade heeft berekend m.b.t scheuren en die bedraagt 16.000 euro dan is dat 16.000 schade en geen lullige 5000.

Grapjassen 17 mei 2021 - 13:08

Jullie brengen het leuk, net doen alsof dit goed is voor de bewoners. "Dat het snel afgehandeld kan worden". Uhuh, geloven jullie dit zelf. Mensen wachten al heel lang en niemand weet als men contact opneemt waarop het wachten is. Allemaal onbekende doorlooptijden, hebben jullie geen inzicht in, blablabla. Het is toch echt wel te achterhalen voor jullie waarop het wachten is, de deskundige, een rapport, calculatie of wat dan ook. Nee jullie weten niks en dat is lekker makkelijk om je achter te verschuilen. Nu is het allemaal weer veel langer wachten omdat alle 7 nieuwe nieuwsberichten allemaal uitgewerkt moeten worden. En mooi verhaal over de trillingsstekte, wat als men een schade pas veel later ontdekt, krijgt diegene dan niks meer omdat er het laatste half jaar te weinig trilling was.. bewijsvermoeden lijkt hier toch echt niet meer van toepassing. En dat handboek voor deskundigen, daar hoeft men dan vast geen deskundige meer voor te zijn, gewoon even kijken in jullie nieuwe handboek welke afwijzing het beste voldoet. Grapjassen.

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:04

Langer te wachten is nooit leuk. Echter, deze besluiten betekenen soms grote veranderingen voor grote groepen huidige en nieuwe aanvragers. Op hoofdlijnen is nu de richting bepaald en soms al best gedetailleerd. Maar nog niet alles kon al worden uitgewerkt. Komende maanden doen we dat.

J 18 oktober 2021 - 19:12

Hoe kan het dat nog steeds buren van ons rapporten terug krijgen waarin alle scheuren worden erkend aan mijnbouwschade. Zelfs rapporten die vlak voor deze zomer beoordeeld zijn. Terwijl ons rapport met 33 scheuren volledig is afgewezen. Muur aan muur buren, huizen net om de hoek, het zelfde gebeid, dezelfde straat.

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 12:00

Ik kan daar moeilijk op afstand iets over zeggen, ook niet in zijn algemeenheid. Het zou kunnen afhangen van de adressen van u en uw buren en dat u net in een gebied woont waar meerdere geografische grenzen van effectgebieden van bodembewegingen zijn.

Rik 17 mei 2021 - 21:34

Ze mogen lopende aanvragen en gemaakte advies rapporten niet ineens gaan wijzigen naar mijn mening. Dan zijn ze sws heeel lang bezig met heel veel rechtszaken! Ze moeten eens normaal de info gaan geven in plaats van maar even wat nieuwe spelregels op tafel gooien

Drenthe 18 mei 2021 - 07:18

Dan weten jullie wat te doen met elkaar en de weg naar de.....rest ons allemaal!

Harm 17 mei 2021 - 13:13

De schadeexpert die bij mij de schade kwam opnemen, vond dat ik wel erg ver van het Groningenveld woon, hij had echter nog nooit van UGS Norg gehoord... Ook nu in deze laatste berichtgeving wordt niet duidelijk over deze 2 bronnen gecommuniceerd. Die € 5000 lijkt alleen voor gevolgen van Groningenveld van toepassing, voor de indirecte gevolgen van UGS Norg loopt nog een onderzoek en is mogelijkerwijs een max. overlastbijdrage van € 1000. Hiermee wordt vooruitlopend op onderzoeksresultaten de suggestie gewekt dat trillingen schadelijker zijn dan het "verende" effect van de diepe ondergrond over een lange periode. Bekend is inmiddels dat in het gebied rond UGS Norg (en ook andere kleinere satellietgasvelden daarvan) veel schades zijn gemeld. Het zou niet uit moeten maken of schade aan bouwwerken wordt veroorzaakt door trillingen, bevingen, verzakkingen of in- en uitveren van de diepe ondergrond. Het zijn allemaal optredende effecten van mijnbouwactiviteiten die bij schade vergoed moeten worden door de veroorzaker...

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:01

Hallo Harm, er is nu meer duidelijkheid over de gevolgen van diepe bodemdaling. Diepe bodemdaling veroorzaakt geen directe schade aan gebouwen. Wel kan er bij uitzondering indirecte schade zijn ontstaan in de vorm van zettingsschade door veranderingen in de grondwaterstanden. Hier doet Deltares nog onderzoek naar. We zullen vervolgens per dossier moeten gaan vaststellen of er sprake is van deze uitzonderingssituatie. Het IMG stuurt deze mensen een brief om dit nader toe te lichten.

H 17 mei 2021 - 20:47

Inderdaad ook mijn ervaring. We zaten te ver van het Groningenveld om schade te hebben van aardbevingen. USG Norg? Nooit van gehoord. De man was vriendelijk maar bevooroordeeld en niet op de hoogte.

G 17 mei 2021 - 13:14

Is het effect van gestapelde mijnbouw meegenomen juist voor het gebied Pekela's. Gaswinning en zoutwinning. En laat het knmi nu ook zien dat het transparant is? Door de echte diepte van de aardbevingen te laten zien. Ipv alles automatisch op 3 km diepte te zetten. Er zijn namelijk genoeg aardbevingen geweest en dat waren met name veel aardbevingen die zuiderlijker plaatsvonden die vele malen ondieper waren dan de standaard 3km. En deze hebben daardoor ook over een veel groter gebied schade veroorzaakt. Omdat deze soms op 800 tot 2300 meter diepte plaatsvonden. En als de "schade experts " uitgaan van bepaalde magnitude op alleen de standaard 3km diepte geeft dat geen reeel beeld. En zijn de "schade experts " ook op de hoogte van de verschillende bodem samenstellingen? Want als de beving op 3km zit en daar zit een aardbevingsdempende laag tot bv 2400 meter en daarboven een grondsoort die juist versterkende effecten heeft op de schade is dat van invloed als de beving op bv 1800 meter plaatsvind. En dan heeft de grondwaterstand op dat moment nog invloed. En je er is er ook gekeken naar de natuurlijke interactie en het menselijk handelen in de diepe ondergrond juist ook in gebied met meerdere mijnbouwactiviteiten (gaswinning,zoutwinning,waterwinning) Ik denk dat menig tcmg "expertje" Dit soort zaken niet meeneemt in de toepassing wettelijk bewijsvermoeden . En omdat jullie weten dat het bijna onmogelijk is om met bewijzen te komen dat het geen mijnbouwschade is, verzinnen jullie nu dit. Maar de omgekeerde bewijslast geldt wettelijk ook voor het genoemde gebied pekela's dus met andere woorden de overheid gaat via een omweg nu het effect gebied de wettelijk omgekeerde bewijslast verkleinen om zo de kosten te verkleinen. Is dit niet strafbaar? Iedereen heeft het over kindeopvangtoeslag maar hier in groningen lachen we daar om ( begrijp niet verkeerd vind heel erg en schandalig) Maar het is in verhouding een lachertje met hoe de staat al tientallen jaren om ging/gaat met groningen. En deze actie laat zien dat ze niks geleerd hebben van verleden als ook van toeslagen affaire.

Martin, IMG 18 mei 2021 - 19:33

In het onderzoek naar diepe bodemdaling en -bodemstijging is specifiek gekeken naar het Groningenveld en de gasopslag Norg, omdat wij als IMG alleen schade mogen vergoeden die is opgetreden door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit deze velden. Zie voor meer informatie ook de antwoorden op veel gestelde vragen over dit onderwerp: https://api.schadedoormijnbouw.nl/content/12042021_Q%20en%20A%20voor%20website%20nav%20Webinars%20diepe%20bodemdaling.pdf

G 18 mei 2021 - 20:20

Dan is juridisch niet te bewijzen of de scheuren nu komen door andere mijnbouwactiviteiten of door gaswinning. Jullie kunnen dus niet bewijzen dat een aardbeving net dat laaste zetje is geweest dat een scheur nu visueel zichtbaar is. Aangezien een scheur altijd als microscheur begint. En kunnen dus ook niet bewijzen dat een beving geen bjjdrage heeft gehad aan verergerde schade. Omgekeerde bewijslast dus. En er mag alleen afgewezen worden als je kan bewijzen dat het geen gaswinning schade is. En naar mijn weten heet het loket schade door mijnbouw en niet schade door gaswinning. Dus zullen alle mijnbouwactiviteiten moeten worden meegenomen in de afhandeling van schade. En is onmogelijk gaswinning uit te sluiten schade maar ook onmogelijk zoutwinning uit te sluiten. Dus omgekeerde bewijslast. En hierom wordt het gebied verkleint omdat daar meerdere verschillende mijnbouwactiviteiten zijn.

Martin, IMG 20 mei 2021 - 09:52

Het IMG is bevoegd te besluiten over schade veroorzaakt door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en gasopslag Norg. Alleen als de schade daarmee in verband staat, zijn we bevoegd erover te besluiten.

Bert 17 mei 2021 - 15:14

Eens!!

yvonne 18 mei 2021 - 09:52

idd mee eens laten ze dat maar gaan onderzoeken dan alleen maar Groninger veld of gasopslag Norg . Kan inmiddels nog wel maanden duren en de scheuren worden alsmaar groter en langer!!

Dit toch niet waar 17 mei 2021 - 14:12

Hoe kunnen we hier gezamenlijk in optrekken? dit kan toch niet waar! Dossiers die zijn stil gelegd (buren hebben al lang een schadevergoeding) en nu moeten wij dit accepteren? dacht het niet he? Ze hebben tijdens de wedstrijd de spelregeld veranderd>rechtsongelijkheid. Tijd om stappen te zetten richting rechtsbijstand mensen of een gezamenlijk iets in handen te nemen. Wie weet raad?

yvonne 18 mei 2021 - 11:40

lees ff mee

Jan 18 oktober 2021 - 19:15

Hier net zo. Wij grenzen met 7 huizen aan elkaar,muur aan muur. 6 huizen vallen onder mijnbouwschade en 1 niet. 1 buur (twee onder 1 kap) krijgt 0 euro terwijl de buren ernaast alle scheuren erkend worden. De buur met 0 euro is op zitting geweest en negatief, krijgt dus niks

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 11:32

Op onze website staat een voorbeeld van een manier waarop dit soort verschillen kunnen ontstaan; https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/actualisatie-van-het-beoordelingskader (zie Voorbeeld in de praktijk) Hoe dan ook is het zeer onwenselijk, we werken er hard aan om het op te lossen.

Hans 17 mei 2021 - 14:36

Wij hebben een lopende aanvraag waarbij er een adviesrapport is opgesteld rond de 3k. Wij zijn hiermee akkoord gegaan maar wachten nog steeds op een besluit. Komen wij alsnog in aanmerking voor de €5.000 vaste vergoeding, ondanks het akkoord op het adviesrapport? Het besluit is er nog niet. Reageren

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:02

Hallo Hans, totdat er een keuzemogelijkheid is in het digitale aanvraagsysteem neemt het IMG geen besluiten over aanvragen die leiden tot een vergoeding van minder dan €5.000. Op deze pagina kun je hier meer over lezen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/vaste-vergoeding

Alleen voor nieuwe adressen? 18 mei 2021 - 13:18

Hi Martin. Wat als er een dossier ligt van een adres waarop er ook reeds afgeronde dossiers zijn, is het dan ook wachten op het nieuwe dossier en besluit? Aangezien de keuze alleen voor nieuwe adressen van toepassing is waarop nog geen dossier bekend is.

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:20

U heeft een schademelding gedaan n.a.v. een nieuwe beving? En het dossier is stopgezet vanwege eenduidigheid? Dan ontvangt u van ons deze week een brief hierover met meer informatie.

Jan 18 oktober 2021 - 19:17

Nee maar jullie nemen wel besluiten over rapporten van boven de 5.000 euro. Die worden allemaal erkend. Buren van ons met 18.000, 16.500, 12.500 en ga maar door. Nog steeds worden vanaf deze zomer rapporten terug gestuurd die volledig erkend worden als schade door mijnbouw. De onze was in dec 2020 al gecontroleerd en horen in maart 2021 pas dat het stil is gelegd. Hoezo stil gelegd....rapporten worden nog steeds bij onze buren volledig erkend en positief beoordeeld

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 11:33

Bij adviesrapporten waar minder dan 5.000 vergoeding wordt geadviseerd, worden, als het goed is, de adviesrapporten wel toegestuurd, maar neemt het IMG nog geen besluit. Zo heeft u nog de mogelijkheid als dit uw eerste schademelding op het adres betrof, te kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro. Ook als het adviesrapport 0 euro was.

Middelkoop 17 mei 2021 - 15:20

Reactie nav Hans om 14.36. Wat vindt u zelf? U bent toch akkoord gegaan met 3. Als de vaste vergoeding op €2500 zou zijn. Zou u dan van 3000 naar 2500 willen gaan?

Dennis 17 mei 2021 - 16:59

Lopende aanvragen Het feit dat er al een aanvraag loopt, vormt geen reden tot uitsluiting van de mogelijkheid om een vaste vergoeding te kiezen. Het IMG gaat het binnen enkele maanden mogelijk maken de keuze voor de vaste vergoeding vast te leggen. Tot die tijd neemt het IMG geen besluiten over schadevergoedingen minder dan €5.000. Als het maken van een keuze kan worden vastgelegd, ontvangt iedereen met een lopende aanvraag daarover bericht. Het is daarna nog twee weken mogelijk de keuze vast te leggen. Pas daarna zal het IMG weer besluiten nemen over vergoeding van minder dan €5.000.

Bara 18 mei 2021 - 22:50

Goede opmerking zeg!

Bert 17 mei 2021 - 15:10

Zitten jullie toevallig onder de vleugels van de NAM, die vind de kosten te hoog worden en jullie komen in 1 keer met dit krankzinnig idee?

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:06

Hallo Bert, onze vernieuwde aanpak heeft niets met de NAM te maken. Er zijn nieuwe technische en praktische inzichten ontstaan. Een van de praktische inzichten is dat er zeer veel capaciteit gaat zitten in de afhandeling van relatief kleine, eenvoudige schades. Terwijl de oplossing van complexe vraagstukken, zoals het bieden van ‘duurzaam herstel’, juist meer capaciteit gaat vragen. Door eenvoudige schades op nieuwe adressen af te kunnen handelen met een vaste vergoeding van 5.000 euro, ontstaat er meer capaciteit voor de afhandeling van complexe schades die meer tijd en aandacht vergen.

Eddy 18 september 2021 - 22:21

U kan nooit bewijzen dat de schade niet door de mijnbouw is geweest in de door u zelf aangegeven gebieden

Jan 18 oktober 2021 - 19:20

Je hebt het over eenvoudige schades. Wij zitten net als onze buren met 33 scheuren en hun rapporten worden allemaal positief beoordeeld. Ook buren met 35 scheuren (gelijkwaardige en overeenkomende scheuren). Raport van ons en onze bren (muur aan muur) word door NIVRE beiden beoordeeld. De buren volledig alls toegekend en de onze volledig afgewezen. Het zelfde bureau, zelfde huis, zelfde overeenkomende scheuren. Buren dik 17.500 euro en wij 0.

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 11:33

Het is moeilijk in te gaan op een individuele situaties. Maar uw situatie klinkt als een voorbeeld dat we meer zijn tegengekomen. We bespreken dit soort adviesrapporten met de expertisebureaus. Verschillende adviezen in vergelijkbare situaties bij vergelijkbare schades zijn zeer onwenselijk.

Snn van toepassing 17 mei 2021 - 15:13

Is de Snn waardevermeerdering ook van toepassing als je gebruik maakt van het aanbod van de E 5000,—?

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:17

Dat is aan SNN. U zult dat daar moeten navragen.

Harmke 31 juli 2021 - 14:40

Gebeld met SNN ook zij weten dit niet is nog erg onduidelijk hoe kan je dan een goede keuze maken?

VvE 17 mei 2021 - 15:14

Geldt de € 5k ook voor een VvE?

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:07

Nee, alleen natuurlijke personen die eigenaar zijn kunnen de vaste vergoeding kiezen.

Jacob Dijkstra 7 juni 2022 - 18:37

Zijn ingeval van een VvE niet de leden medeeigenaar, bv bij appartementen? Deze zouden toestemming moeten geven voor de individuele aanvragen?

Hans, IMG 16 juni 2022 - 16:34

Beste Jacob, als iemand namens de VVE een aanvraag wil indienen, moeten alle leden hiervoor toestemming geven en dus degene die de aanvraag doet, machtigen. Dit gaat dan om de buitenkant of gemeenschappelijke ruimtes van een appartementencomplex. De individuele eigenaren hoeven de VVE geen toestemming te vragen voor het melden van schade in het appartement zelf. Kun je met dit antwoord uit de voeten?

G 17 mei 2021 - 15:39

https://pointer.kro-ncrv.nl/schade-gaswinning-steeds-weer-argumenten-om-niet-te-hoeven-betalen Dit is 1 van de zoveel berichten waarin de heer Willem Meiborg zijn rapport toelicht en waardoor hij gekozen is notabene als panellid tcmg . En zo heeft deze man vele groningers positief bijgestaan in rechtzaken en arbitragezaken met zijn kennis en tegen rapporten. Waardoor deze mensen eindelijk kregen waar zij recht op hadden. Vb mijn oom en tante woonachtig meeden. Huis onbewoonbaarverklaard door gemeente al bezig vanaf 2012 . Bij elke schadeafhandeling buitengesloten ivm gesloten grenzen want ja daar komt een aardbeving niet over met nam shell en staat als grenswachter. Maar goed na lang vechten en hun te helpen kwamen ze eindelijk terecht bij de arbiter en werden naast mijzelf bijgestaan door stut en steun. Er kwam een witteveen en bos rapport met oorzaken als grondsoort en grondwaterstand. Na zelf de schop de hand te nemen kwamen we er achter dat de gebruikte waterstanden niet klopte en de grondsoort ook niet juist was. En dit soort experts werken nu onder 10 be de beruchte oud nam ,cvw witteveen en bos experts. Uiteindelijk is de heer willem meiborg bij mijn oom en tante geweest en heeft een tegenrapport gemaakt. Ze kregen een bod nam finale kwijting 10 .000 euro. De zaak is gewonnen en arbiter wijst 170.000 toe en er moet een geheel nieuwe woning op een verschil van 160.000. Dit huis staat zo 5/10 km van pekala af. En nu lopen de kosten uit de hand door juridishe bureaucratie vanaf de tcmg zijde. En daarom moet de groninger bloeden . Dit terwijl vast staat welk gebied de omgekeerde bewijslast geldt. Alleen de nam huilt weer om hoge kosten. En 10 be is een "onafhankelijk" bureau los van het overheidsorgaan tcmg en dat is nu net waar de tcmg zich achter verschuilt . Ja maar dat is een ingehuurd bureua zijn niet onze eigen experts. Maar jullie zijn wel eindverantwoordelijke. En als dit dus een onafhankelijk los van tcmg bureau is. Mag deze dus ook zaken doen met de nam/shell. Hmm hoeveel zou de bonus zijn voor 10be voor elke afgekeurde schade. Vast minder dan de nam moet betalen bij wel goedkeuren als mijnbouwschade en weer een zaak minder die als jurispudentie gebruikt kan worden.(ja maar mijn buren wel en ik niet) Laffe herders zijn jullie. En staat de heer willem meiborg als panellid hierachter of is hij niet gevraagd? Openheid van zaken graag en graag toelichting panelleden

Martin, IMG 18 mei 2021 - 19:36

Ik kan niet in uw dossier kijken, dat maakt het antwoorden op uw vragen lastig. Het panel van deskundigen is gevraagd te adviseren over praktische handvatten voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. In januari 2019 is dit advies opgeleverd. Sindsdien wordt het door het IMG (en voorganger de TCMG) gebruikt bij de beoordeling van mijnbouwschade. Het beoordelingskader zoals dat door het panel van deskundigen was geadviseerd heeft een enorme vooruitgang gebracht in de schadeafhandeling. Maar na 80000 afgehandelde schademeldingen blijkt ook dat het in sommige situaties te veel ruimte voor interpretatie laat, met als gevolg dat er moeilijk verklaarbare verschillen ontstaan tussen adviesrapporten in situaties die vergelijkbaar zijn. Dit is zeer onwenselijk en die constatering wordt breed gedeeld. Er zijn daarom als oplossing extra handvatten toegevoegd aan de reeds bestaande en reeds bestaande handvatten zijn op onderdelen verfijnd.

G 18 mei 2021 - 20:22

Het geeft teveel ruimte in nadeel van het rijk. Maar dat was niet de belofte en opdracht tcmg. Ruimhartig vergoeden . En het terugwinnen van vertrouwen. Gezakt!!!!

Linda de Boer 18 mei 2021 - 23:00

@Martin: in uw antwoord schrijft u dat de afgehandelde schademeldingen veel ruimte voor interpretatie laat. Volgens mij is dat niet het geval, maar komt dit omdat u zelf heeft verzuimd uw toetsende rol te pakken. In uw brief aan de Minister geeft het IMG nadere uitleg wat u bedoelt met te veel ruimte voor interpretatie: Gebleken is dat binnen dit kader de ene onafhankelijke deskundige aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten schade afwijst, terwijl een ander nalaat om die inzichten te betrekken en hij daarmee tot toewijzing komt. Wanneer ik dit lees kan ik niet anders dan constateren dat het IMG het zelf niet heeft begrepen. Het doet namelijk voor de werkwijze van de experts helemaal niet ter zake wat voor nieuwe inzichten er zijn. Zij moeten zich houden aan het bestaande kader en dat is het paneladvies. Het uitgangspunt van het paneladvies is dat fysieke schades het gevolg zijn van mijnbouw en dat de expert dit slechts kan weerleggen door aan te tonen dat er een andere oorzaak is van het ontstaan van de schade. Dan voegen de nieuwe inzichten zoals het rapport van Staalduinen en het rapport van TNO op dat punt helemaal niets toe. Daar had het IMG op moeten toetsen. Die had namelijk het bureau dat de uitkomsten van het TNO rapport heeft gebruikt als onderbouwing om schades te weerleggen moeten wijzen op de onjuiste toepassing van het bestaande kader. En dat het onwenselijk is dat er onverklaarbare verschillen zijn onderschrijf ik ook, maar dat los je niet op met een nieuw kader. Het IMG moet de rapporten gaan toetsen en als die niet volgens het kader zijn opgesteld terugsturen naar de opsteller.

Martin, IMG 31 mei 2021 - 14:31

Hallo Linda, uit gesprekken en onze ervaringen bij toetsing blijkt dat het paneladvies niet een volledig sluitende oplossing biedt voor alle vraagstukken. Je vindt een voorbeeld daarvan op deze pagina (zie het kopje voorbeeld uit de praktijk): Actualisatie van het beoordelingskader. Het klopt dat hierin ook een taak ligt voor het IMG. Het is aan ons om de adviesrapporten te toetsen. Maar als er geen nadere handvatten zijn voor deskundigen, zijn die er ook niet voor ons om op basis daarvan te toetsen. Dus zowel voor de deskundigen, als onszelf en de aanvrager is het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt in enkele specifieke situaties.

Img 17 mei 2021 - 18:00

Ik ben hier stuk van. Wacht al anderhalf jaar. Daarna dossier op on hold vanwege eenduidigheid. Nu half jaar weer nodig om de kaders af te bakenen. Er komt dus niet binnen twee een besluit over mijn dossier.

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:19

Dat klopt helaas. Voor u betekent dit dat uw rapport opnieuw langs de lat van die nieuwe uitgangspunten wordt gelegd. Daarna ontvangt u het adviesrapport. U ontvangt deze week van ons een brief met meer uitleg hierover.

IMG 17 mei 2021 - 18:00

Img 17 mei 2021 - 18:00 Ik ben hier stuk van. Wacht al anderhalf jaar. Daarna dossier op on hold vanwege eenduidigheid. Nu half jaar weer nodig om de kaders af te bakenen. Er komt dus niet binnen twee jaar een besluit over mijn dossier.

IMG 18 mei 2021 - 07:23

Hier net zo en gaan er zeker juridische zaak van maken. Ook de emeenten zijn er al op volop mee bezig. Ik raad iedereen aan om de raadsleden massaal hun ervaringen te gaan mailen en dit niet als makke schapen gaan accepteren. Ze moeten zich doodschamen om de ene uit dezelfde straat ruim te vergoeden en de ander af te kopen met een lolly. Hou vol met elkaar en ga voor je recht . Ze laten ons eerst een jaar wachten en zeggen nu wellicht...meld je schade maar elders? dacht het niet

K 17 mei 2021 - 18:11

Ik ben moe gestreden en ga mijn dossier intrekken

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:21

Ik adviseer u, al is het voor de zoveelste keer, om toch contact op te nemen met uw zaakbegeleider. Wellicht kan uw zaakbegeleider u verder helpen of antwoord geven op vragen die u nog heeft.

Joehoe 18 mei 2021 - 13:41

Hoe zit dit als je al een advies rapport hebt ontvangen in februari, met een bedrag ruim boven 5k. Vervolgens hebben we direct een zienswijze ingediend en deze loopt nu al Sinds februari! Het lijkt me niet dat nu ineens het advies rapport niet meer telt toch ? Aangezien hier al een toegekend bedrag in staat, ook juridisch lijkt me dit niet houdbaar! Ik vind het allemaal erg warrige info van jullie kant en wil hier graag weten hoe jullie hier mee omgaan! Andere mensen om ons heen hebben allemaal een zeer snelle en fijne afhandeling gehad maar wij wachten nu nog steeds! Graag horen we een antwoord!!

Wij zijn het zat! 18 mei 2021 - 15:24

Je kan wel kribbig gaan reageren, maar jullie zijn degenen die dit leed veroorzaken. En aan die zaakbegeleiders heb je helemaal niks. Want informatie verstrekken kunnen ze niet.

@Martin 18 mei 2021 - 15:50

Zaakbegeleiders? die kunnen ook niks

IMG 18 mei 2021 - 07:24

Hou vol was een advies van de gemeente. Hier komen acties uit.

piet 23 mei 2021 - 16:40

Niet doen!

Dirk 19 november 2021 - 10:32

www.vergnes-expertise.nl Neem daar maar eens contact mee op

Tom 17 mei 2021 - 19:49

Hoe zit dit als je al een advies rapport hebt ontvangen in februari, met een bedrag ruim boven 5k. Vervolgens hebben we direct een zienswijze ingediend en deze loopt nu al Sinds februari! Het lijkt me niet dat nu ineens het advies rapport niet meer telt toch ? Aangezien hier al een toegekend bedrag in staat, ook juridisch lijkt me dit niet houdbaar! Ik vind het allemaal erg warrige info van jullie kant en wil hier graag weten hoe jullie hier mee omgaan! Andere mensen om ons heen hebben allemaal een zeer snelle en fijne afhandeling gehad maar wij wachten nu nog steeds! Graag horen we een antwoord!!

Martin, IMG 18 mei 2021 - 19:56

Hallo Tom, dit heeft voor jullie geen gevolgen. We gaan besluiten die onherroepelijk zijn niet achteraf herzien als er nieuwe inzichten komen. Over hoe het ervoor staat met jullie zienswijze kan ik helaas niets zeggen. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met je zaakbegeleider.

Mark 17 mei 2021 - 22:18

Ik zit in exact dezelfde situatie: adviesrapport ontvangen, ruim boven de 5000,-, maar inderdaad: zienswijze ingediend. Dat moest binnen 2 weken! En nu wacht ik al sinds 1 maart op reactie. Dat is dus al ruim 11 weken. Ik had 3 vragen gesteld in mijn zienswijze. Dat hoeft toch niet 3 maanden te duren... En nu maar weer afwachten, of ze keutel niet alsnog weer willen intrekken...

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:11

Hallo Mark, we gaan besluiten die onherroepelijk zijn niet achteraf herzien als er nieuwe inzichten komen. Over hoe het ervoor staat met jullie zienswijze kan ik helaas niets zeggen. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met je zaakbegeleider.

Anna P. 18 mei 2021 - 12:13

Zelfde situatie... Adviesrapport ontvangen in januari dit jaar, met heel wat punten akkoord gegaan en op een aantal punten een zienswijze ingediend (begin februari) en daarna valt alles stil... Zaakbehandelaar kan zien dat het nog om 'eenduidigheid' is aangehouden maar er gebeurt helemaal niets. Daarnaast voor een al ontvangen advies, toch de spelregels aanpassen is juridisch onhaalbaar

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:19

Hallo Anna, voor jullie betekent dit dat het rapport opnieuw langs de lat van die nieuwe uitgangspunten wordt gelegd. Daarna ontvangen jullie het adviesrapport. Deze week krijgen jullie een brief van ons met meer uitleg hierover.

sjonge jonge 17 mei 2021 - 20:03

jullie reageren steeds met de standaard antwoorden terug.... Maar wanneer de mensen zeggen dat jullie de spelregels hebben aangepast halverwege de aanvraag procedure van het img , blijft het aardig stil bij jullie en jullie hebben zelf ook wel Door dat dit niet Door de beugel kan!!!

Martin, IMG 18 mei 2021 - 19:57

Na ruim 3 jaar en 80.000 afgehandelde schademeldingen zijn er nieuwe praktische en technische inzichten ontstaan en het is belangrijk die een plek te geven in de schadeafhandeling. De schadevergoeding zal hierdoor meer in relatie komen te staan met de werkelijke kans op schade. Dat betekent dat in een relatief groot gebied waar de schadekans lager is (omdat het minder hard gebeefd heeft dan dicht bij de epicentra van bevingen), gemiddeld gezien de vergoeding ook lager wordt.

Karen 18 mei 2021 - 22:23

Bij zaken die gemeld zijn na 17 mei ja. Dan begrijp ik dat. Niet zoals mijn zaak die al loopt vanaf augustus 2020, op dat moment was er nog geen sprake van nieuwe inzichten.

Martin, IMG 20 mei 2021 - 10:04

Hallo Karen, heb je hierover al contact gehad met je zaakbegeleider? Ik kan namelijk niet in jouw dossier kijken, dus kan ik ook niets zeggen over de status daarvan.

H 17 mei 2021 - 20:33

Ach toen de medewerker van het beruchte voordat hij iets had gezien al aangaf dat we niets zouden krijgen wist ik al genoeg. Hij noemde toen de zaken die nu opeens officieel zijn. Hier werd allang op aan gestuurd. Nu mag ikzelf gaan uitzoeken waarom sinds er meer opslag in Norg plaats vindt het huis opeens overal scheuren vertoont. In 2016 het huis nog laten inspecteren en waren er nauwelijks scheuren te vinden.

Martin, IMG 18 mei 2021 - 19:58

Er is nu meer duidelijkheid over de gevolgen van diepe bodemdaling. Diepe bodemdaling veroorzaakt geen directe schade aan gebouwen. Wel kan er bij uitzondering indirecte schade zijn ontstaan in de vorm van zettingsschade door veranderingen in de grondwaterstanden. Hier doet Deltares nog onderzoek naar. We zullen vervolgens per dossier moeten gaan vaststellen of er sprake is van deze uitzonderingssituatie.

H 26 mei 2021 - 14:26

Ik val en in het gebied van Norg en binnen de rode lijn. Toch zei de medewerker van het beruchte 10be voordat hij iets had gezien. Jullie krijgen niets want hier kan geen aardbevingsschade zijn. Dan vraag ik mij af waarom er iemand gestuurd wordt... Vorige week is er bij mijn buren ook nog schade opgenomen... Waarom?

Martin, IMG 27 mei 2021 - 17:20

We hebben vorige week de vaste vergoeding aangekondigd voor het effectgebied van Huizinge. Tot de invoering van deze vergoeding gaan de schade-opnames gewoon door, maar nemen we geen besluiten meer voor bedragen onder de 5.000,- euro. Ook wanner de vaste vergoeding ingevoerd is, kunt u nog altijd kiezen voor de maatwerkprocedure.

sneu neuzen 17 mei 2021 - 20:56

jullie gaan het straks nog drukker krijgen met mensen die gaan procederen tegen jullie besluiten. Ineens alles ten nadelen van de gedupeerden. Belachelijke besluiten!

IMG 18 mei 2021 - 07:24

heel goed...niet bij laten zitten....procederen met elkaar

Peter 17 mei 2021 - 22:13

Dan blijkt dus dat de mensen die de schade opnemen helemaal nergens verstand van hebben en het gewoon behandelen naar eigen inzicht. En nu worden de regels omgedraaid en moeten de mensen zelf gaan bewijzen waar en hoe de schade aan je huis is ontstaan. Echt te triest voor woorden hoe jullie hier mee om gaan. Zoveel geld uitgekeerd, en nu blijkt dat dat dus allemaal onterecht is gedaan. Maar nu wel mensen gaan vragen om schade te melden en zonder deskundige 5000 euro uitbetalen. Waar zijn jullie mee bezig!!

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:10

Hallo Peter, er zijn natuurlijk altijd verschillen tussen de adviesrapporten. Het probleem ontstaat wanneer verschillen zeer groot zijn en moeilijk verklaarbaar. Uit de praktijk weten we dat in een vergelijkbare situatie soms zeer verschillend wordt geadviseerd, met verschillen van meer dan het dubbele van de omvang van vergoedingen. M.b.t. de vaste vergoeding, hier kun je gebruik van maken. Je kunt ook kiezen voor een schadeprocedure op basis van maatwerk. Dus situaties waar wel een beoordeling door een deskundige plaatsvindt.

G 18 mei 2021 - 09:13

https://youtu.be/npACxGm6u5k

G 18 mei 2021 - 09:18

Schade experts kregen cursussen om hun verhaal zo geloofwaardig en betrouwbaar mogelijk over te brengen naar slachtoffer. Om zo de destijds zee aan c schades( geen aardbevingschade) Te rechtvaardigen.ach jammer dat niet vergoed wordt maar was sympathieke kerel.

fabel 18 mei 2021 - 13:45

Dit is totaal uit (uw) duim gezogen! Wellicht in de NAM periode, maar niet tegenwoordig.

G 18 mei 2021 - 09:24

'Denk goed na voordat je die 5000 euro accepteert' #rtvnoord https://www.rtvnoord.nl/nieuws/818525/Denk-goed-na-voordat-je-die-5000-euro-accepteert

G 18 mei 2021 - 09:26

He tcmg waarom staat dit niet tussen jullie nieuwsberichten.of moet ik zeg nam in schaaps kleren. Transparantie nu het echte verhaal. Of krijgen we dat te horen na parlementaire onderzoek.groningen affaire 2.0

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:15

U moet zelf de afweging maken of de schadeomvang gering en eenvoudig genoeg is om te herstellen met de vaste vergoeding. We kunnen ons voorstellen dat het niet voor iedereen een makkelijke afweging is. Uiteindelijk moet u vooral de afweging maken of u tevreden kunt zijn met het bedrag voor de vaste vergoeding en daarbij wilt accepteren dat u niet zomaar weer nieuwe schade kunt melden.

G 18 mei 2021 - 15:26

Zoals u naam al zegt fabel gelooft u zeker in fabels? Als fabel beter leest ziet fabel c schades dat komt uit nam/cvw. Maar laten de experts van 10 be nu net uit dat tijdperk komen. En als je zoekt op 10 be kamer van koophandel. Zijn er ineens 2 bedrijven toegevoegd aan 10 be. En als je dan verder zoekt zie je dat personeel eerder voor bedrijven heeft gewerkt die zaken deden voor de nam /cvw/shell. En die werk en denkwijze zie je terug in de schade afhandeling tcmg en nu dus vele afwijzingen.

Martin, IMG 20 mei 2021 - 09:46

Door het verkennende onderzoek en gesprekken en ervaringen die wij hebben, hebben wij niet de indruk dat een specifiek expertisebureau structureel onjuist wordt geadviseerd. Ja, er zijn gemiddeld genomen verschillen tussen expertisebureaus in de mate waarin ze een schade als mijnbouwschade beoordelen. Verschillen zullen er altijd zijn. En dat wordt nog eens onderstreept door het feit dat ook binnen de expertisebureaus verschillen zijn tussen de diverse individuele deskundigen.

Aanname 19 mei 2021 - 13:18

Wederom een aanname en denkt u alles beter te weten. Het gaat zoveel verder dan u denkt te weten. Maar gezien uw reacties, geloof u liever in uw eigen verhalen. Lekker blijven doen, komt u verder mee.

Hh 18 mei 2021 - 11:16

Ik heb vandaag mijn dossier laten intrekken. Ik wacht al 1,5 jaar, nu weer op on hold en wachten op een nieuwe methode dat nog uitgevogeld moet worden. Geeft teveel stress en procederen teveel geld

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:17

Ik adviseer u, al is het voor de zoveelste keer, om toch contact op te nemen met uw zaakbegeleider. Wellicht kan uw zaakbegeleider u verder helpen of antwoord geven op vragen die u nog heeft.

Hh 18 mei 2021 - 20:47

Martin, jullie weten toch zelf ook dat een zaakwaarnemer niets kan betekenen. Waarom heffen jullie deze overbodige functies niet gewoon op.

@Martin 19 mei 2021 - 12:12

Voor de zoveelste keer we hebben niets aan onze begeleiders. Is dit jou nog niet duidelijk? hoe vaak wil je dit nog horen?

HOU VOL 18 mei 2021 - 12:06

Mail je burgemeester en wethouders van de gemeente! ze gaan acties ondernemen

Wim 23 mei 2021 - 19:32

Provincie Groningen en Drenthe en vele gemeentes hebben al een dringend beroep op het IMG gedaan om het " beoordelingskader" niet te gaan veranderen. Onderbouwd met heel goede argumenten. Het IMG gaat echter eigengereid zijn eigen (onrechtvaardige) gang en gaat enthousiast het Wettelijk Bewijsvermoeden uithollen!

Weer onzekerheid!! 18 mei 2021 - 16:40

Wel een hele rits nieuwsberichten plaatsen die allerlei vragen oproepen, maar geen antwoord willen geven op de meeste vragen. Allerlei mensen opnieuw in onzekerheid gebracht, zelfs bij zaken waarbij na lange tijd eindelijk een adviesrapport is opgemaakt maar nog geen beslissing is genomen. De NAM roept dat ze het niet eerlijk vinden en prompt worden de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd. Ik hoop dat jullie het vuur aan de schenen wordt gelegd in de hoorzitting. Voor wie het wil volgen: https://debatdirect.tweedekamer.nl/2021-05-19/economie/thorbeckezaal/instituut-mijnbouwschade-groningen-img-14-00/onderwerp

Niels Anders 18 mei 2021 - 20:39

Waarom werd niet eerst iedereen geinformeerd over hoe zijn/haar dossier verder wordt afgehandeld voordat dit in het nieuws is gebracht? Nu moet je eerst 7 nieuwsberichten door en begrijp je nog niet wat dit voor gevolgen heeft. Verkeerde volgorde. Waarom moet dit op stel en sprong worden ingevoerd? Bevel van de NAM?

Martin, IMG 20 mei 2021 - 09:53

Hallo Niels, na meer dan 80.000 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld te hebben en ongeveer 600 miljoen euro vergoeding toegekend te hebben zijn er nieuwe praktische en technische inzichten ontstaan. Het IMG heeft op basis daarvan nu over een grote aantal onderwerpen een besluit genomen. We proberen iedereen daar deze week zo goed mogelijk over te informeren.

Alleen voor nieuwe adressen? 18 mei 2021 - 21:23

Martin, Nee, geen brief of wat dan ook ontvangen dat ons dossier is stopgezet. Daarom de vraag of nu alles stil ligt totdat jullie de kaders hebben vastgesteld. Of dat wij binnenkort toch eens het besluit tegemoet kunnen zien.. Contact met de zaakbegeleider heeft geen zin, die weet niks en alle doorlooptijden zijn ook onbekend bij jullie. Dus waarop het wachten is, dat blijft vooralsnog een raadsel.

Martin, IMG 20 mei 2021 - 10:01

Ik kan helaas niet in jou dossier kijken. Ik adviseer je toch om nogmaals contact op te nemen met je zaakbegeleider. Deze kan zien of jullie dossier is stopgezet, of niet. Lukt dit niet, dan kun je bellen met ons Serviceloket (t. 0800 - 4444111).

Winschoten 19 mei 2021 - 08:44

Ook wij hebben geen brief ontvangen. Nadat ik zelf met de zaakbegeleider heb gebeld is gebleken dat heel veel mensen geen brief hebben ontvangen. Bleek een ICT probleempje te zijn. Maar vanuit het IMG vonden ze het niet nodig om mensen hierover te informeren. Zo begaan zijn ze met ons.

Martin, IMG 20 mei 2021 - 10:06

Wij realiseren ons dat niet iedereen wiens dossier on hold staat een brief heeft ontvangen. We proberen dat de komende dagen recht te zetten.

@Martin 19 mei 2021 - 07:23

Het enige wat wij horen.....ik begrijp u maar ik weet verder niets en kan ook niets. Hoezo begeleiders? Zonde dat hier zoveel geld in gaat zitten......overbodige functies? Dit geld hoort bij de burgers terecht te komen die schade hebben en niet voor functies/werkgelegenheid waar niemand wat aan heeft. Lees dan alle ervaringen met deze begeleiders.

Henk de Vries 19 mei 2021 - 11:55

Artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dus of jullie moeten de onterecht uitgekeerde vergoedingen terughalen of de openstaande schades alsnog betalen. Daarnaast kreeg men € 4.000,- subsidie bij mijnbouwschade...die dus ook onterecht uitgekeerd zijn.

Martin, IMG 20 mei 2021 - 10:07

Hallo Henk, wij gaan de uitgekeerde vergoedingen niet terugvorderen. We besluiten op basis van de inzichten die op dat moment breed erkend zijn. We gaan besluiten die onherroepelijk zijn niet achteraf herzien als er nieuwe inzichten komen.

@Henk de Vries 19 mei 2021 - 12:10

Volledig mee eens. Ik ben heel benieuwd hoe een rechter dit gaat beoordelen. Op dit soort berichten reageert Martin helaas niet hoor. Dit wordt hun beetje te lastig.

Henk de Vries 19 mei 2021 - 13:49

Een rechter zal de schades toewijzen, alleen spelen ze het spel “slim” door tijd te kopen. Ik schat dat 30% van de eigenaren er uit zichzelf vanaf ziet, de volgende 30% verdwijnt op natuurlijke basis d.m.v. natuurlijk verloop (denk aan verkoop, sloop, overlijden e.d.) en de overige 40% kopen ze straks in één keer af...

Jan 23 mei 2021 - 20:16

precies. gelijke behandeling en niet verschillende deskundige bureaus de rapporten laten beoordelen want bij onze buren zijn hun rapporten toegekend aan mijnbouwschade en bedragen uitgekeerd van 12.500 16.500 18.000,- met daarboven op in de afgelopen week de 2e aanvragen van deze buren afgehandeld en toegekend. Daarnaast allemaal een subsidie van €4000,-. Vorige week werd mijn naaste buurman gebeld door het IMG ivm een zienswijze m.b.t een paar scheurtjes en kreeg hij te horen dan als hij akkoord ging met de €1.200,- die er voor stond dat het aankomende week werd overgemaakt. En nu word ons rapport, omdat die dor een deskundige bureau is beoordeelt als sterk afwijkend ten opzichte van de omliggende rapporten, opnieuw bekeken en beoordeeld door het IMG volgens de nieuwe beoordelingskader. Alle rapporten van mijn buren zijn behandeld en toegekend in onze wachtperiode van 1 jaar en ook allemaal uitgekeerd. Dat betekend dat zij onder mijnbouwschade vallen en wij dus ook. Ons rapport is opgemaakt door een adviesbureau maar beoordeeld door een deskundige bureau die blijkbaar behoorlijk met een rode pen heeft beoordeelt terwijl mijn omliggende buren en mijn naaste muur aan muur buren alles wel toegekend hebben gekregen.

@Martin 19 mei 2021 - 12:14

Voor de zoveelste keer dan maar......een zaakbegeleider hebben wij niets aan! Is dat jou nu nog niet duidelijk? of wil je dat niet begrijpen?

Henk 19 mei 2021 - 14:29

Ongelofelijk dit.!!! Jullie kwamen toch zelf met de mogelijkheid om een claim in te dienen? Wij hebben de desbetreffende schade experts toch niet aangesteld??????? Dit hebben jullie toch allemaal zelf gedaan, en nu het allemaal wat tegen lijkt te vallen en het blijkbaar teveel geld kost, worden er allerlei uitvluchten bedacht. Hoe krom kan het allemaal zijn. Het zou jullie sieren de reeds ingediende claims op korte termijn keurig af te handelen en vervolgens kenbaar te maken dat bijvoorbeeld de claims die na 18 mei worden ingediend aan een nader onderzoek worden onderworpen!! Dat zou voor veel mensen tenminste nog te begrijpen zijn en zou jullie naam enigzins zuiveren. U hoeft niet te reageren met "vraag het uw zaakwaarnemer"o.i.d., want u weet drommels goed dat deze ook geen antwoord op deze vragen heeft. Ja een brief sturen zal lekker veel helpen! Iets in de trant van "we zijn er druk mee bezig en hopen de kwestie naar ieders tevredenheid binnen een jaartje 0f 10 te kunnen oplossen blablablabla etcetcetc.

Jenny, IMG 20 mei 2021 - 18:00

Hallo Henk, wij gaan de ingediende schademeldingen ook afhandelen. We zullen de adviesrapporten waarover nu en in de toekomst discussie ontstaat, toetsen op basis van het geactualiseerde beoordelingskader. Komende weken verwachten we de laatste hand te kunnen leggen aan een nadere uitwerking van de praktische handvatten in het geactualiseerde beoordelingskader. De circa 550 verschillende deskundigen en collega’s bij het IMG zullen er vervolgens bekend mee worden gemaakt om in de praktijk uit te voeren.

Henk 20 mei 2021 - 22:06

Even voor de duidelijkheid Jenny; betekent dit dan ook dat het schadebedrag dat voor mijn woning reeds eerder in het schaderapport is vastgesteld wordt uitgekeerd?

Jenny, IMG 21 mei 2021 - 16:06

Hallo Henk, dat is een beetje afhankelijk van de situatie, maar als een adviesrapport al is toegestuurd en daarop geen zienswijze is ingediend, dan zal in principe overeenkomstig dat advies worden besloten.

Ab 19 mei 2021 - 15:00

Nou jongens luister......EINDELIJK na 1 jaar een brief! en wat staat erin? gaat nog PAAR maanden duren want voor ons komt WEDEROM een nieuw onderzoek! Terwijl anderen hier in dezelfde straat ...paar meter verderop hun schade al lang vergoed hebben gekregen. Aan de ene kant blij dat dit nog geen afwijzing is maar neemt niet weg dat we nu juridische hulp hebben ingeschakeld aangezien ons vertrouwen in een goede afloop flink is gedaald. Scheuren worden breder en willen o zo graag overgaan tot reparatie. Wat is nu wijsheid?

Jenny, IMG 20 mei 2021 - 18:01

We begrijpen dat het extra geduld vraagt. Zo gauw er nieuwe relevante informatie is, zullen we dat op onze website bekendmaken of u daar persoonlijk over informeren.

Iedereen 19 mei 2021 - 15:14

Wie heeft er vandaag allemaal al een brief ontvangen? Voor welke regio(s) wordt er nu WEDEROM een nieuw onderzoek ingesteld. Letterlijk staat er in de brief "houd er rekening mee dat het zal gaan om uitzonderingen" dus......vertrouwen hierin?

Adolf Kiewiet 19 mei 2021 - 15:35

Weer een brief ontvangen,weer een onderzoek naar specifieke omstandigheden wat kan leiden tot indirecte schade,weer een paar maand wachten. Hou toch op met al die flauwekul en al die tijdrek onderzoeken wat bakken met geld kost. Wacht al meer dan een jaar en er is nog geen schade expert geweest.

@Adolf 19 mei 2021 - 16:26

lees ook de regel......gaat om paar uitzonderingen voor wie dit zal gelden....dus....vul maar alvast in....rest maar weg voor ons en inmiddels gedaan.

Aan iedereen 19 mei 2021 - 16:25

Waarom hebben wij eigenlijk een digitaal dossier? waarom zitten de verstuurde brieven hier niet in? @Martin kun jij actie uitzetten zodat onze brieven in de digitale dossiers komen? alles graag vastleggen. kan wel eens heel handig zijn....

Jenny, IMG 20 mei 2021 - 18:02

Hele begrijpelijke vraag. Het is de bedoeling dat in de toekomst deze brieven zichtbaar zijn in de Mijn Dossier omgeving. Ik geef het signaal in ieder geval door aan mijn collega's.

Die martin toch.... de naam van een computer 19 mei 2021 - 21:23

Clown

Clown 20 mei 2021 - 07:26

haha

. 19 mei 2021 - 22:02

Vandaag ook brief ontvangen, nieuw onderzoek weer maanden wachten, terwijl de hele buurt al heel veel geld heeft gekregen. Ik heb juridische stappen ondernomen, want ik kom er met het mijnbouwschade niet uit.

Andre Dunker 19 mei 2021 - 22:09

Goedenavond, wij wonen in een vrijstaande woning in Eelde, en hebben onder 2 raamkozijnen een scheur in de buitengevel. Wij hopen op een voorspoedige uitbetaling zodat we dit kunnen laten herstellen!

@Andre 20 mei 2021 - 07:23

i had a dream.....

G 19 mei 2021 - 22:19

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/819277/Rekenkamer-Doe-iets-aan-torenhoge-kosten-voor-schade-experts

G 19 mei 2021 - 22:21

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/819367/Schadeloket-vraagt-politiek-Den-Haag-om-meer-bevoegdheden Zolang het maar niet ten koste gaat van de rechten gedupeerden

M 19 mei 2021 - 22:42

Wij hebben in Juni de schademelding ingediend. Eind januari is er iemand langs geweest. Deze man mocht zelf de bedragen bepalen, dus het zou maar een maandje duren. Vervolgens een brief dat we het eind april zouden weten. Vandaag een brief gekregen dat ze ineens nieuwe regels hanteren, terwijl de schade al lang ingediend is. Wat belachelijk!! Dit hoor je te doen bij nieuwe aanvragen, niet bij al lopende aanvragen. Op dit moment wachten we al bijna een jaar. Enorm slecht.

Jenny, IMG 20 mei 2021 - 18:15

De deskundige bepaalt inderdaad het schadebedrag in het adviesrapport. Na drie jaar en 80.000 schademeldingen actualiseren en verfijnen wij nu echter het beoordelingskader. Er komen extra hulpmiddelen, praktische handvatten, om te beoordelen of schade door mijnbouw is ontstaan. Zo zorgen we bijvoorbeeld ook dat besluiten in alle omstandigheden eenduidiger worden.

Winschoten 21 mei 2021 - 10:45

Het feit blijft dat jullie opeens de spelregels tussentijds wijzigen. Dat is ronduit belachelijk en onacceptabel. Mijn dossier is ook op on hold gezet wegens een verschil t.a.v. twee voorgaande rapporten. Waarom? Omdat de de eerste deskundige geen vergoeding voor sauswerk had meegenomen en de tweede deskundige heel toevallig een schade was vergeten op te nemen in het rapport. Jullie reactie hierop was ''Vervelend meneer, maar kan gebeuren'' Ik moest deze schade maar opnieuw melden. Oftewel weer kosten voor het inschakelen van een deskundige, thuiswerkvergoeding etc. Meneer maakt u zich daarover niet druk. De NAM betaald zei de de zaakbegeleider. Over geldverspilling gesproken. Uiteindelijk gaf deze derde deskundige aan dat de voorgaande rapporten op bepaalde punten wel in ons nadeel waren opgemaakt. En voila, het derde rapport wordt opeens op on hold gezet. Dit laat maar weer zien dat afwijzen prio heeft bij jullie. Ben heel benieuwd wat een rechter hierover gaat zeggen.

Dwangsom 19 mei 2021 - 22:47

Vaak heeft u recht op een dwangsom als de overheid niet op tijd beslist. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Voor de meeste van ons is een redelijke termijn al meer dan verstreken, ondanks dat IMG voor het gemak een termijn van 15 maanden in een brief vermeld.. Ik zou persoonlijk niet kiezen voor € 5000, maar een ingebrekestelling sturen. Het formulier kunt u via onderstaande link downloaden. De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/beslissing-aanvraag-bezwaar-te-laat

Dwangsom 20 mei 2021 - 07:24

hier hebben wij iemand voor ingeschakeld nu. We wachten niet langer. M.a.w. juridisch.

G 20 mei 2021 - 08:39

Die dwangsom wacht ik al 2 jaar op dat ik daar reactie op krijg

@Dwangsom 20 mei 2021 - 07:25

klopt helemaal! dit hebben wij nu dan ook in gang gezet. Niet zelf maar we laten dit doen door een jurist.

AM 21 mei 2021 - 10:14

En nog steeds is het cijfer voor afhandeling van de fysieke schades een 7.9! Iemand zou middels een WOB-verzoek moeten opvragen hoe dit cijfer tot stand komt. Ik ken vele tientallen mensen in mijn omgeving die zeer maar dan ook zeer ontevreden zijn met de rol van het IMG dan wel het schadeproces. Iets zegt mij dat ik niet de enige ben die veel ontevreden gedupeerden kent.

Jenny, IMG 21 mei 2021 - 16:15

Het cijfer is gebaseerd op vele tienduizenden reacties, maar wij zijn ons bewust dat deze cijfers niet het hele verhaal vertellen. Daarnaast zijn wij zelf ook benieuwd hoe het zich de komende tijd ontwikkelt. Zie ook: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/schademelder-geeft-img-gemiddeld-een-7-9

Uhuh 21 mei 2021 - 17:12

Over tienduizenden reacties. En dat op in totaal 39299 schademeldingen die er zijn geweest. Waarvan zo ze lezen nog heel en heel veel afgehandeld moeten worden. Daarnaast hebben jullie zelf eerder gezegd dat lang niet iedereen een cijfer kan geven. Dus de tienduizenden zijn vast en zeker uit jullie duim gezogen. Net als de vele manieren om af te wijzen, redenen van gebakken lucht.

Jef Berisha 21 mei 2021 - 19:10

Handel eerst de eerste schade netjes af en dan kunnen nieuwe zaken bedacht worden. IMG heeft de schades naar beneden gerekend , Met trucjes en nu zij ze in coulant geworden ?? . ( Een kleine groep mensen weet hoe IMG de schades naar beneden formuleerd en rekent), Er zijn bewijzen hiervoor bijvoorbeeld zaak AS20535043.

Martin, IMG 26 mei 2021 - 15:20

Hallo Jef, ik kan niet in jouw dossier kijken. Mocht je een vraag hebben n.a.v. het dossiernummer die jij met ons deelt, dan adviseer jou om contact op te nemen met je zaakbegeleider, of te bellen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

IMG is corrupt 22 mei 2021 - 14:04

Jenny en Martin reageren alleen maar op berichtjes waar ze zelf zin in hebben....

Karel 22 mei 2021 - 15:47

Kreeg vandaag weer een brief van de IMG over de stand van zaken. Er stond in dat mijn schade opname nog moet wachten tot dat ze er uit zijn hoe ze deze zaken de komende maanden moeten regelen. Wellicht zijn ze zelf vergeten dat mijn schade opname al 6!!! Maand geleden heeft plaatsgevonden. Hoe dan??? Wat een zootje

Jan 23 mei 2021 - 19:56

hier net zo, schade melding 25 mei 2020, schade rapport opgemaakt op 31 okt 2020, en het schadeadviesbureau dient hem in op 4 september 2020. Vanaf dat moment ligt het bij een deskundige bureau. En nu afgelopen 4 week ineens twee brieven van het IMG. Ons rapport wijkt sterk af van de omliggende rapporten. Blijkt dat ons en meerdere rapporten bij een deskundige bureau liggen die alles afwijst en de scheuren niet ziet als mijnbouwschade terwijl een andere deskundige bureau het van onze omliggende buren wel goedkeurt. IMG ging vragen stellen aan het deskundige bureau hoe dit zit. vervolgens een brief van het IMG, ons rapport word opnieuw bekeken en beoordeelt aan de hand van de nieuwe beoordelingskader. pffffffff

M 26 mei 2021 - 00:38

Haha, hier dus precies hetzelfde. Een grote zooi. In het dorp hebben veel gezinnen het wel snel gekregen.

Alex 22 mei 2021 - 19:34

Is het nu zo, dat iedereen die al een mijnbouwschade heeft ingediend augustus 2020) en waarbij al wel een onderzoek heeft plaatsgevonden ( in mijn geval de ondernemersvariant), maar nog géén adviesrapport heeft ontvangen, nu in aanmerking komt voor minimaal de keuze voor € 5000? En is er nu al iets bekend over de waardevermeerding-subsidie in deze gevallen. Voor velen zou dat vooruitzicht al iets zijn, afhankelijk van het adviesrapport.

Martin, IMG 26 mei 2021 - 15:28

Hallo Alex, als je voldoet aan de voorwaarden kan dat. Het feit dat er een lopende aanvraag is, is geen uitsluitingsgrond. Tot 1 juni loopt de afhandeling van de huidige openstaande schademeldingen gewoon door. Er worden schade-opnames gepland, adviesrapporten verzonden, zienswijzen verwerkt, maar er worden geen besluiten genomen over vergoedingen van minder dan €5.000. Ik kan geen antwoord geven op je vraag over waardevermeerdering-subsidie. Dat is aan SNN. Je zult dat daar moeten navragen.

Bedumer 23 mei 2021 - 09:14

Deze nieuwe stuwmeerregeling geeft straks ook een stuwmeer op de subsidi van het SNN. Oftewel de mensen die al lang wachten op een schadeopname of een adviesrapport piesen nu echt dubbel naast de pot. De subsidi staat nu op 35 miljoen en is in oktober a.s. uitgeput.

Martin, IMG 26 mei 2021 - 15:33

Wij weten niet of de nieuwe werkwijze van invloed is op de waardevermeerderingssubsidie bij de SNN. U zult dat bij de SNN moeten navragen.

Dr. S.Statisticus 23 mei 2021 - 16:51

December 2020 stelt Bas Kortmann in de IMG-Nieuwsbrief, dat de kans op mijnbouwschade in de " randgebieden" misschien maar 1% is, Een heel vreemde uitlating. Op woensdag 19 mei j.l. beweert hij voor de Kamercommissie in Den Haag dat de kans op schade daar 1 op de honderdduizend is! Een volkomen idiote en onzinnige uitspraak natuurlijk. Bas ging inderdaad wel heel ver, om zijn eigen woorden te citeren.!Alleen wel : HEEL VER VAN 'T PADJE!, zoals het gezegde in Groningen luidt...

Jan 23 mei 2021 - 19:50

en doordat jullie nu de bestaande beoordelingskader veranderen vissen de rest achter het net. Ons rapport wijkt sterk af van de omliggende rapporten wordt er gezegd. Dit komt doordat 1 bureau dat vind terwijl een ander bureau de rapporten van onze buren WEL als mijnbouwschade hebben aangemerkt. Zelfs nu vorige week word een 2e aanvraag van buren gewoon afgehandeld volgens de bestaande beoordelingskade. Buren die al 12.500, 18.000 hebben uitgekeerd gekregen krijgen nu ook weer voor de 2e aanvraag 3.000 a 4.000 euro en dat allemaal terwijl wij op ons rapport zitten te wachten. Sterker nog, mijn naaste buren (muur aan muur en het zelfde huis) word door jullie afgelopen week (het IMG) opgebeld over een ingediende zienswijze m.b.t een aantal afgekeurde scheuren en er word aangegeven "of meneer akkoord gaat met het bedrag van 1.200,- die ervoor staat" en krijgt de mededeling dat het in de loop van de week overgemaakt word. Dus dat bedrag komt nog eens boven op de 16.500 euro die bij mijn naaste buurman al is toegekend. En dat allemaal in de wachttijd op ons rapport van een jaar. ALs onze buren onder mijnbouwschade vallen en door deskundige bureaus de opgemaakte schadebedragen door advies bureaus uitgekeerd hebben gekregen (12.500,- 16.500,- 18.000,- ) en de bedragen voor de 2e schaderapporten die afgelopen maand zijn beoordeeld dan willen wij graag ook het schadebedrag wat is opgemaakt dor het adviesbureau. Want als mijn omliggende buren en mijn muur aan muur buren onder mijnbouwschade vallen en alles is toegekend en uitbetaald dan vallen wij er ook onder.

B.van der Vaart 23 mei 2021 - 19:54

Aan de ene kant gaat het IMG voor Sinterklaas spelen, met een heel makkelijk soort strooi-geld-regeling. Stuurt u maar een fotootje van een scheurtje, en wij maken 5000 euro aan u over. Desnoods verjubelt het IMG hiermee 1 miljard...Wat is men goed bezig! Aan de andere kant laat het IMG gedupeerden in de randgebieden met ernstige mijnbouwschade gewoon in de kou staan. Het wettelijk bewijsvermoeden wordt zogenaamd "verfijnd". Het juiste woord is natuurlijk: uitgehold. Het wordt ondergeschoffeld door het hanteren van " de trillingstool", zoals de IMG het noemt. Dat zou toch echt niet het enige en uitsluitende gereedschap tot afwijzing mogen zijn. Het wel zeer onwaarschijnlijk verklaren van indirecte schade door bodembeweging, getuigt van vergaande arrogantie, Het nemen van het zeer drastische , recente besluit tot een ingrijpende verandering van de beoordelings-regels op grond van een geenszins gedegen rapport van 3 mijnbouwkundigen is niet bepaald verantwoord. en ronduit onverstandig.In ieder geval is het een "dikke vinger" naar de melders van schade ( vaak ook ernstige schade) in de zogenaamde randgebieden. Dit IMG-besluit is " ver over de rand" van wat redelijk,acceptabel en juridisch juist is.

Martin, IMG 27 mei 2021 - 10:04

Wij zien het net anders: Het IMG wil mensen vanaf nu de keuze bieden relatief eenvoudige schades voortaan af te handelen met een vaste vergoeding van 5.000 euro. Wij gaan daarbij inderdaad uit van vertrouwen. Daarnaast blijft het wettelijk bewijsvermoeden gewoon bestaan en wordt de beoordeling van mijnbouwschade geactualiseerd en verfijnd,

H.Japenga 23 mei 2021 - 20:33

" Door een vaste vergoeding krijgt een potentieel grote groep woningeigenaren de kans het hoofdstuk rond fysieke schade snel te sluiten, zeker nu de gaskraan steeds verder dicht gaat en de kans op bevingen afneemt. Er gelden diverse voorwaarden. Er kan niet zomaar opnieuw schade worden gemeld. " Bovenstaande is grote aanfluiting de fysieke schade snel af te sluiten. We zitten hier niet op te wachten ,we willen een fatsoenlijke afhandeling van onze schade door de overheid veroorzaakt , en dit op een fatsoenlijke termijn. Dan maar eens naar de rechtsgang kijken wat de opties zijn . Schamen julie je niet ???

Jan van der Wijk 24 mei 2021 - 13:09

In deze tijd waar er zoveel gesproken wordt over het vertrouwen in de overheid dat veelvuldig ernstig geschaad is zoals bij de kindertoeslagaffaire maar dat de overheid belooft te gaan herstellen, is dit weer een heftige dreun. Hulp voor burgers die schade geleden hebben door overheidsoptreden en die eerst een ruimhartige vergoeding wordt toegezegd, krijgen toch weer alles ontzegd. Alles weer op losse schroeven. En probeer er als burger maar eens wijs uit te worden, uit alle procedures en soms tegenstrijdige, in elk geval complexe berichten.

D 24 mei 2021 - 14:03

Hier in Zevenhuizen hebben wij last van de Gasopslag Norg en Zevenhuizen heeft een gasveld waar gepompt wordt, maar deze valt niet onder het Groningenveld.. Hier inspecteur gehad en deze schreef een sterk afwijkend advies in vergelijking met de rest van de straat. (Hele straat slechts 1 toekenning). De opname en advies is gedaan met de toen geldende regels ed. Waarom mag het IMG nu ineens de regels veranderen en het advies daardoor veranderen? Wanneer je afspraken maakt moet je je daar ook aan houden. Bij veranderende afspraken geldt dan een nieuwe ingangsdatum en deze moet dan niet met terugwerkende kracht!

Karel 24 mei 2021 - 18:46

Helemaal mee eens. Vraag mij ook af of dit mag. Nieuwe inzichten zijn 13 mei aangekondigd. In mijn ogen zou je de zaken voor die datum nog moeten afhandelen onder de toen afgesproken omstandigheden.

Marius 25 mei 2021 - 11:33

Maart 2020 schademelding gedaan, deskundige constateert schade, tevens bij de buren en andere dorpsgenoten. Bij de 1 word de schade toegekend en uitgekeerd en bij de andere ligt het aan de droogte van 2018? Hoe kan dit als de woningen 3 meter van elkaar afliggen en dezelfde schade hebben? Contact opgenomen met stut en steun... Nu een jaar verder is eigelijk de conclusie dat de buren hun huis netjes hebben opgeknapt en als kers op de taart ook nog eens subsidie ontvangen voor het verduurzamen van de woning (wie wil dat nou niet) en de rest blijft achter met schade wat niet gerepareed kan worden en verduurzamen zit er ook niet in... Geen recht op 5000 euro of subsidie, wel hebben we recht op een duurdere gasrekening...

Martin, IMG 27 mei 2021 - 10:09

Hallo Marius, dat is precies de reden waarom wij hier onderzoek naar hebben laten doen. De laatste maanden wijkt ongeveer 10 tot 15 % van alle adviesrapporten van de deskundigenbureaus af van eerdere adviezen van aanvragen in de directe omgeving met vergelijkbare omstandigheden (zelfde soort gebouw, zelfde soort schade). Die afwijkingen worden steeds meer zichtbaar door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen. Door de beoordelingsmethodiek te actualiseren en verfijnen zorgen we dat de besluiten meer eenduidig worden en dergelijke grote verschillen in vergelijkbare situatie worden voorkomen.

P. de Vries 27 mei 2021 - 19:16

Even terug naar de feiten Martin. Jullie hebben helemaal geen onderzoek gedaan waardoor de verschillen worden veroorzaakt. Jullie concluderen immers zelf dat de afwijkingen zich met name aan de randen van het bevingsgebied voordoen, terwijl jullie onderzoek naar de verschillen tussen de bureaus zich richt op alle schades. Uiteindelijk komt er nauwelijks een conclusie uit het onderzoek. Hoe voorspelbaar. Slechts dat één bureau significant minder schades toekent, wanneer gekeken wordt naar de totale schade afhandeling. Aan de randen van het bevingsgebied kan dat wel eens anders zijn, maar daar hebben jullie helemaal niet naar gekeken. Nog even terug naar het onderzoek: daaruit wordt dus nergens duidelijk WAARDOOR de afwijkingen worden veroorzaakt. Als je niet weet wat de oorzaak van de afwijkingen is, hoe kun je dan stellen dat de actualisatie van de beoordelingsmethodiek het probleem gaat oplossen. Volgens mij ligt het probleem ergens anders. Gaan jullie dit nu ook serieus onderzoeken?

Martin, IMG 28 mei 2021 - 16:28

Wij hebben inderdaad bij geen van de expertisebureaus of deskundigen het beeld dat er om onverklaarbare redenen significant minder schades worden toegekend. Door nu meer concrete handvatten in dat beoordelingskader te hanteren, vergroten we de kans op eenduidigheid en ontstaat er ook meer een fundament voor een verfijnde toets op het advies door het IMG voor individuele dossiers.

G 25 mei 2021 - 22:31

Waarom krijgt niet iedereen waarvan het dossier wegens eenduidigheid de brief waar Martin over schrijft ? Wat betekent het als iemand die brief niet heeft gekregen ?

Martin, IMG 27 mei 2021 - 17:09

Wanneer uw dossier is stilgelegd vanwege eenduidigheid en u heeft geen brief gekregen, dan adviseer ik u om contact op te nemen met uw zaakbegeleider of ons serviceloket (via t. 0800 - 4444111), .

EIJ 26 mei 2021 - 10:30

Hier ook nog geen brief ontvangen! Aanvraag oktober 2020 ingediend. Opname is in december 2020 gedaan, toen bericht ontvangen via 'mijn IMG' dat dossier in behandeling was en vervolgens geen enkel bericht meer ontvangen?

Bas 26 mei 2021 - 09:48

Als ik de vele honderden boze reacties van verontwaardigde en gefrustreerde mijnbouwschademelders op deze IMG-site lees, vraag ik me af: hoe kan het IMG steeds noemen, dat ze een tevredenheidscijfer zouden hebben over de schadeafhandeling van 7,6? Dat blijkt niet bepaald uit de respons op deze site! Met het drastisch onderuit halen van het Wettelijk Bewijsvermoeden in de randgebieden, geeft het IMG zichzelf een dikke onvoldoende. En het is een gotspe, dat het IMG durft te verklaren, dat het bezig is het vertrouwen bij gedupeerden van mijnbouwschade te herwinnen. Dat vertrouwen smelt snel weg, als sneeuw voor de zon! Het aan de andere kant spelen van Sinterklaas met de nieuwe "stuwmeerregeling" (strooigeld, dus...) werkt bij gedupeerden met ernstige mijnbouwschade alleen maar averechts!

Martin, IMG 27 mei 2021 - 17:11

Hallo Bas, wij vinden het belangrijk om publiek verantwoording af te leggen. Dat doen we als er iets niet goed gaat en ook als het wel goed gaat. De cijfers zijn ook niet alleen maar positief. Het percentage mensen dat niet tevreden is, zou je op 12 procent kunnen stellen. Zoveel mensen geven namelijk aan in bezwaar te gaan of dit te overwegen. Uiteindelijk doet ruim 4 procent dat. We hebben daarmee de indruk dat onder de mensen die reageren ook zij die ontevreden zijn, goed vertegenwoordigd zijn. 

Nou moe?! 26 mei 2021 - 16:13

Wordt er nog antwoord gegeven op de vel vragen hierboven?! Eeen FAQ-lijst plaatsen misschien??? IMG dropt een enorme bom en stopt vervolgens met communiceren?

Martin, IMG 27 mei 2021 - 17:23

Wij doen ons best om alle vragen zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. En op de meeste vragen geven wij antwoord. Soms neemt het beantwoorden van vragen meer tijd in beslag, omdat wij de informatie niet altijd direct paraat hebben. Veel vragen en antwoorden vindt u al hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/vaste-vergoeding

We zijn het zat! 27 mei 2021 - 12:49

Jenny en Martin houden niet van kritische mensen. En daarom houden ze zich maar stil. Inhoudsloze knip en plak reacties zijn ze wel goed in.

- 26 mei 2021 - 19:40

Waar blijven u credo “ruimhartig” en “coulant” nou? Of bent u er achter gekomen dat IMG te ruimhartig is geweest afgelopen 2 jaar en worden daardoor regels & kaders strakker en kleiner?

E uit V 27 mei 2021 - 18:17

Er wordt constant gerefereerd naar de zaakwaarnemer maar deze heeft geen info. Dossiers blijven liggen soms tot wel twee jaar, onacceptabel. IMG doe er wat aan!!! Als er geen capaciteit genoeg is, neem meer mensen aan.. Regel de boel.

yup 28 mei 2021 - 08:42

you're damn right!

We zijn het zat! 28 mei 2021 - 18:56

Zaakbegeleiders voegen niks toe inderdaad. Dus weg ermee en mensen aannemen die daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor het proces waardoor wij niet onnodig lang hoeven wachten op onze adviesrapporten.

- 4 juni 2021 - 15:12

Idd al die zaakwaarnemers.....wat hebben we er nu aan en wat kosten ze? echt niet te filmen dit....zelfs de brieven staan niet in onze dossiers is dat met met opzet?

Klaar mee.. 27 mei 2021 - 18:30

Zelf voor de aannemers variant gekozen, zodat de afhandeling sneller zou zijn, nou niet dus.. Ten eerste onzorgvuldig ongedegen onderzoek, de beste man was binnen een half uur weer weg. En nu al 9 maanden wachten op het advies rapport. Meerde malen gebeld met de zaak begeleider maar deze kan geen info verschaffen want dat heeft ze niet. Alleen de info die je zelf uit het nieuws moet lezen. Dit verdient geen schoonheidsprijs, alles behalve.

P. de Vries 29 mei 2021 - 18:12

@Martin. Wanneer houden jullie op met het verspreiden van leugens. Je schrijft dat jullie bij geen van de expertisebureaus of deskundigen het beeld hebben dat er om onverklaarbare redenen significant minder schades worden toegekend. Dat is toch klinkklare onzin. Jullie hebben zelf een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat één van de bedrijven significant minder uitkeert. Of bedoel je te zeggen dat het voor jullie wel verklaarbaar was. Voor de draad er mee. Wat was dan de verklaring?

Martin, IMG 1 juni 2021 - 08:40

Bij geen van die expertisebureaus of deskundigen hebben wij het beeld dat er om onverklaarbare redenen structureel onjuist wordt geadviseerd. Wij vinden het dan ook niet zinvol nu met naam en toenaam expertisebureaus aan te wijzen.

P. de Vries 1 juni 2021 - 09:16

Dat is politiek antwoord en een andere stelling dan hierboven. Daar stond dat door geen van de expertisebureaus of deskundigen significant minder schades worden toegekend. Mijn stelling is dat er door één van de bedrijven significant minder wordt toegekend. Klopt dat of niet?

Martin, IMG 1 juni 2021 - 17:52

Uw stelling klopt niet. Zoals ik eerder aangaf hebben wij bij geen van die expertisebureaus of deskundigen het beeld dat er om onverklaarbare redenen structureel onjuist wordt geadviseerd. 

T 11 augustus 2021 - 15:13

Waarom worden de on-hold rapporten niet gewoon naar de mensen verstuurd dan? Als deze er niet mee eens zijn komt er wel een zienswijze en of bezwaar.

Jenny, IMG 13 augustus 2021 - 10:30

Diverse dossiers die on hold stonden worden momenteel aan de hand van het geactualiseerde beoordelingskader gereed gemaakt en daarna verzonden. Wij willen geen adviesrapporten versturen waarvan we op voorhand zelf twijfelen over de juistheid en volledigheid van adviezen. Als we daarbij ook kunnen voorkomen dat er een zienswijze nodig is, dan doen we dat. Bovendien, we kunnen er niet van uitgaan dat iedereen zelf een adviesrapport zal beoordelen, kan beoordelen en daar een zienswijze over indient.

AM 1 juni 2021 - 11:14

Ik vermoed een bureau met 4 karakters beginnend met 10 en eindigend op BE Incompetent bureau. Vermoedelijk komt er over 10 jaar wel eens geheim document boven tafel waaruit de 'onafhankelijkheid' blijkt tussen dit bureau en IMG/NAM etc.

@AM 4 juni 2021 - 15:11

maar dan bestaat dat bureau niet meer ....let maar op eens op. Geld binnen en.....

Jansem 30 mei 2021 - 14:06

Grijpt in? Was altijd tevreden maar die tijd is geweest. Eenmaal andere zienswijze en het duurt en duurt maar.

Maaike 31 mei 2021 - 06:50

In maart is er een schade expert langs geweest, daaropvolgend kwam het schaderapport van 800 euro. Hier heb ik akkoord opgegeven. Daaruitvoortvloeiend ging ik mijn muren verven van zwart naar wit en kwam daar ook 2 scheuren tegen. Deze aanvraag heb ik ingediend mqar die staat op pauze omdat eerst de 1e schade verder afgehandeld moet worden. Nu hoor en lees ik dat dit wel 1 jaar kan duren voordat mijn 1e aanvraag is behandeld. Nu mijn vraag, stel ik krijg de keuze voor die 5000 euro, hoe groot is de kans dat ik die 5000 euro daadwerkelijk gestort krijg op mijn rekening binnen afzienbare tijd, dus nog in deze zomervakantie? Nog voor augustus?

Martin, IMG 1 juni 2021 - 08:40

Hallo Maaike, dat is per dossier verschillend. Ik kan daar geen antwoord op geven.

Maaike 1 juni 2021 - 09:02

Wat bedoel je met dat het per dossier verschillend is? Want mijn 1e aanvraag loopt al vanaf januari. Er staat dat ik moet wachten op een voorbereidend besluit. Dus ik begrijp het even niet.

Martin, IMG 1 juni 2021 - 17:51

Hallo Maaike, ik kan niet in jouw dossier kijken, dus kan ik jou hier niet echt een goed antwoord op geven. Het ene dossier wordt sneller afgehandeld dan het andere. Dat kan komen doordat wij in bepaalde gevallen meer informatie nodig zijn of dat aanvullend onderzoek nodig is. Op dit moment is de verwachte duur van afhandeling 168 dagen. Voor wat betreft de status van jouw dossier, kun je het beste contact opnemen met jouw zaakbegeleider of bellen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

G 31 mei 2021 - 08:40

Wij realiseren ons dat niet iedereen wiens dossier on hold staat een brief heeft ontvangen. We proberen dat de komende dagen recht te zetten. Dit was een bericht van Martin op 20 mei j.l. Martin......het is nu inmiddels 31 mei, en ik heb nog steeds geen brief of brieven ontvangen. Mijn zaakbegeleider weet net zoveel als ik , niks dus. Het enigste wat hij wist w,b mijn 3e dossier dat er een soort van advies rapport was gemaakt ( opname 25 maart j.l ) maar dat die juridisch nog niet bindend was. dus geen bevestiging van onhold, maar toch onhold.... Leg me dat eens uit ?

Martin, IMG 1 juni 2021 - 09:10

Ik kan hier geen antwoord op geven. Ik adviseer u om hierover contact op te nemen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

Wij zijn het zat! 3 juni 2021 - 23:40

Martin, Kan je niet beter de eer aan jezelf houden we en stoppen met je werk?Inhoudelijk voeg je niks toe met je ontwijkende antwoorden en doorverwijzingen.

Jenny, IMG 12 juni 2021 - 14:30

Wij proberen hier in zijn algemeenheid vragen te beantwoorden, maar het is nu eenmaal niet mogelijk om hier op individuele situaties in te gaan hier. Vragen rondom een specifiek dossier kunnen beter door de betrokken zaakbegeleider of ons Serviceloket beantwoord worden. Ik adviseer u dan ook in die gevallen een ander kanaal te kiezen.

F.de Boer 1 juni 2021 - 17:59

Kortmann heeft op 17 mei laten weten, dat het IMG vrijwel niets meer voor Drenthe kan betekenen. De "trillingstool"heeft hij heilig verklaard. Voor mijnbouwschade bij de UGS Norg is dat een onzinnig criterium. Daar spel de schademeldingen pas vanaf 2015. Niet vanaf 2012 (Huizinge). En niet aardbevingen zijn re de reden van schade, maar cyclische bodembeweging, door de idioot intensieve mijnbouwpraktijk door de Nam in de UGS. En de plannen liggen al klaar voor nog ruimere werkdrukken en een nog groter werkvolume. De bodembeweging (op en neer) is nu 2 tot 4 cm. In de toekomst mogelijk 8 cm. als de UGS nog verder in turbo-stand gaat. Je hoeft geen mijnbouwkunde te hebben gestudeerd, om dan te verwachten, dat er met zo veel "mijnbouwgeweld"schade komt aan woningen en infrastructuur. Het IMG vertrouwt liever op een dubieus en rammelend rapport van 3 wat wereldvreemde Delftenaren. Het zogenaamde nieuwe beoordelingskader is voor wat betreft de regio rond opslag Norg een zeer voorbarige beslissing op grond van zeer onvolledige research. En het trieste is, dat het IMG een tegenstander van schademelders daar is geworden.Eigenlijk een vijjand van hetzelfde kaliber als de Nam.

P. de Vries 1 juni 2021 - 19:50

@Martin: reactie op de post van 17:52 uur. Ga je die leugen nu volhouden. Ik heb gesteld dat er door één bureau significant minder schades worden toegekend. Jij geeft aan dat mijn stelling niet klopt. Volgens mij klopt mijn stelling wel. Maar omdat jullie blijkbaar geen kennis hebben van jullie eigen documenten zal ik het ook nog even spellen. Het staat op p.15 van het door jullie zelf uitgevoerde verkennend onderzoek naar de verschillen tussen de bureaus. Daar staat letterlijk: BUREAU D WIJK VOORAL SIGNIFICANT AF VAN DE ANDERE BUREAUS. Ik vind het beneden alle peil dat jullie ons op deze site niet van de juiste informatie voorzien. Jullie hebben geen idee wat dit met de schademelders doet.

IMG 4 juni 2021 - 08:59

Ik denk dat bovenstaande post wel een reactie verdient.

@allen 4 juni 2021 - 15:09

dit lijkt toch echt op op het hele toeslagenverhaal? Wat voor stukken worden niet inzichtelijk gemaakt? en waarom duurt alles zo lang? Hier komt nog heel wat achter weg. De gemeentes zijn druk ook bezig om alles te inventariseren wat hier toch wel gaande is. Wie verdient hier het meeste aan? de burger ....daar hoort het geld terecht te terecht te komen maar helaas verdienen andere partijen er bakken met geld aan. Het wordt echt tijd dat dit eens inzichtelijk wordt gemaakt. Ons kent ons verhaal......hier kunnen ze wel een mooie tv progamma over maken en ik denk dat velen er heel graag aan mee willen werken om hun verhaal te vertellen.

Edwin 6 juni 2021 - 17:50

Concrete vraag aan Martin en/of Jenny en ik hoop op een concreet antwoord. De dossiers die opnieuw moeten worden beoordeeld ivm eerder genoemde afwijkingen: wanneer gaat dit gebeuren, lukt dat dit jaar nog ?

Jenny, IMG 12 juni 2021 - 14:45

Hallo Edwin, het beoordelingskader wordt geactualiseerd en verfijnd. Dat wordt nu nader uitgewerkt. Zo gauw dat mogelijk is, zullen de dossiers worden beoordeeld volgens het geactualiseerde beoordelingskader. Deze dossiers worden dan dus weer opgepakt en komen 'weer op gang'. Concreter dan dit kan ik het op dit moment nog niet maken.

Edwin 14 juni 2021 - 17:16

Hallo Jenny, Dank voor je bericht. Ik begrijp uit je antwoord dat “ de nieuwe regels “ nu geïmplementeerd worden en dat we daar op wachten. Maar kun je niet inschatten hoe lang dit gaat duren ? 2 maanden of 2 jaar ? Nu ontstaat er een situatie waarin de gedupeerde wordt geacht te wachten maar geen enkel idee heeft hoe lang. Volgens mij moet hier toch wel intern bij IMG iets over bekend zijn ? Enige stipje aan de horizon haalt al veel frustratie weg . En niemand zal je er op aanspreken als je een week of maand ernaast zit maar nu is het wel erg frustrerend.

Martin, IMG 18 juni 2021 - 10:08

Hallo Edwin, ik snap dat je snel duidelijkheid wilt. Ik kan dit zelf niet inschatten. Wat ik wel weet is als het gaat om eenduidigheid, verwachten we vanaf begin juli in ieder geval verder te kunnen. Als het gaat om diepe bodemdaling, zijn we afhankelijk van de oplevering van het advies van Deltares. Dat wordt wel deze zomer verwacht.

Alex 7 juni 2021 - 21:18

Alle zaken die nu nog her-beoordeeld moeten worden komen potentieel in aanmerking voor de € 4000 waardevermeerderingssubsitie. Deze regeling moet voor 1/10/2021 zijn aangevraagd om hiervoor in aanmerking te komen. Welke garantie is er voor zaken die op dat moment nog niet zijn beoordeeld door de trage beoordelingsmethodiek? Het kan toch niet zo zijn dat er voor zaken die vertraagd zijn bij de beoordeling, niet in aanmerking komen voor de subsidie van € 4000?

Jenny, IMG 13 juni 2021 - 13:00

Een logische vraag waar we helaas nog geen concreet antwoord op hebben. We hebben zorgen over de uitvoering van de waardevermeerderingssubsidie in relatie tot de vaste vergoeding overgebracht aan het ministerie van EZK. We snappen uw zorgen ook over deze subsidie in relatie tot onze andere besluiten. De subsidieregeling wordt echter niet door het IMG uitgevoerd noch bepaald.

Karen 13 juni 2021 - 21:55

Maar waarom worden de on-hold zaken niet met voorrang behandeld? Jullie zeggen zelf dat ze opnieuw langs de 'meetlat' moeten worden gelegd maar waarom niet eerst de tijd en energie aan de zaken van mensen die al zo lang wachten steken.....

Martin, IMG 18 juni 2021 - 09:55

Hallo Karen, ik snap dat je snel duidelijkheid wilt. Ook de on-hold zaken willen wij zo snel mogelijk behandelen. Het verschilt echter per dossier en reden van on-hold staan. Als het gaat om eenduidigheid, verwachten we vanaf begin juli in ieder geval verder te kunnen. Als het gaat om diepe bodemdaling, zijn we afhankelijk van de oplevering van het advies van Deltares. Dat wordt wel deze zomer verwacht.

Willem 17 juni 2021 - 09:38

Het klopt dat U niet gaat over de uitvoering van de waardevermeerderingssubsidie, maar U gaat wel over de uitvoering van de vaste vergoeding. Als U dat nu eens binnen een paar weken rond hebt is het probleem ook opgelost.

Karen 8 juni 2021 - 11:23

@Martin en Jenny, graag reactie op bovenstaande. SNN geeft aan los te staan van IMG. Waarom krijgen de on-hold zaken geen voorrang tov nieuwere aanvragen? Straks hebben mensen van de zaken die on-hold staan dubbel de dupe. En langdurig wachten zonder enig zicht op uitslag en straks ook te laat voor aanvraag subsidie. Dus, waarom geen voorrang???

Willem 11 juni 2021 - 12:04

Hetzelfde geldt voor diegenen die zouden kunnen kiezen voor de 5000 euro vaste vergoeding: komt het besluit daarover op tijd (dwz voldoende voor 1 oktober) om nog die 4000 euro waardevermeerderingssubsidie voor isolatie etc aan te vragen?

Edwin 9 juni 2021 - 14:22

Martin … Jenny … joehoe … Zijn jullie er nog …?

Karen 12 juni 2021 - 22:52

Hopeloos dit hè. Het is te mooi weer voor Martin en Jenny....

AM 18 juni 2021 - 14:21

De hele schadeafhandeling is toch vanaf NAM tot aan IMG en alles wat er tussenin zat toch een grote aanfluiting.

Maaike 21 juni 2021 - 14:23

Hoelang moeten we nog wachten totdat we aanspraak kunnen maken op de 5000 euro? Op de site staat binnenkort. Maar wat houdt binnenkort in?

Martin, IMG 24 juni 2021 - 10:59

Hoi Maaike, op zich gaat de keuze voor een vaste vergoeding direct in. Je kunt je interesse doorgeven, of juist aangeven dat je geen interesse hebt. Aanvragers met een lopend dossier hebben hierover een brief gehad. De belangrijkste uitgangspunten zijn wel al vastgesteld. Wij verwachten hier binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Appelvink 2 juli 2021 - 22:27

Ik kan het niet laten om hier op te reageren. Onze schademelding loopt al vanaf 22 januari 2021. Nadat er op 17 maart een schade expert is geweest hebben we HELEMAAL NIETS meer gehoord. Dus ook geen brief. Over wat dan ook. Of het moet zijn dat ‘on hold’ betekent dat ons dossier geen ‘lopend dossier’ is. Uiteraard heb ik contact opgenomen met onze zaakbegeleider, die beloofde dat we op een mailinglijst zouden komen. Dat was 15 juni. Niks meer gehoord sindsdien.

Martin, IMG 8 juli 2021 - 09:01

Ik snap dat u graag wilt weten waar u aan toe bent. Ik kan niet in individuele dossiers kijken. Ik adviseer u toch om nog een keer contact op te nemen met uw zaakbegeleider.

Hans 24 juni 2021 - 11:37

Ik lees een hoop frustratie hier maar kan nergens terugvinden hoeveel tijd er zit tussen goedkeuring adviesrapport door ons en vervolgens beslissing en uitbetaling vanuit IMG? Het gaat in dit geval om schade door mijnbouw midden in het aardbevingsgebied. Adviesrapport is binnen en wordt door ons goedgekeurd.

Martin, IMG 26 juni 2021 - 13:48

Hallo Hans, dat is per situatie verschillend. Ik kan je alleen vertellen dat de gemiddelde duur van afhandeling 210 dagen is. Daarnaast, als je akkoord hebt gegeven op het adviesrapport, neemt de Commissie een besluit. Mocht dat positief zijn, ontvangt je binnen 2 weken je geld. 

D 27 juni 2021 - 22:15

IMG wist ruim van te voren dat ze nieuwe beoordelingskaders wilden. Ongunstige rapportages in de ijskast zetten en roepen dat inspecteurs te veel afwijkende rapportages schrijven. Blijkt vervolgens uit eigen onderzoek van het IMG dat het toch niet klopt wat ze roepen en de inspecteurs juist hebben gehandeld en correcte rapportage hebben geschreven. Maar de 1500 rapporten die On Hold staan gaan we toch anders (gunstiger voor het IMG) beoordelen. Dat beoordelen kan nog maanden duren, en ondertussen wel de spelregels zo veranderd dat het hele gebied van de Gasopslag Norg buitenspel wordt gezet!

Kees 3 juli 2021 - 19:47

Het woord "inspecteur" in bovenstaande reactie is al te flatteus voor de schadeopnemers en -rapporteurs. Het IMG praat graag over "onafhankelijke deskundigen" en "experts". Het lijkt echter een zeer divers gezelschap, waarvan de deskundigheid onduidelijk of zelfs aantoonbaar slecht is. De meest maffe rapportages worden afgeleverd, met soms echt onzin-verhalen. Oude schademelders kregen die ook al. Bijvoorbeeld van Witteveen& Bos, die in opdracht van de NAM met groot gemak afwijzende onzin-rapporten afleverde. Het maken van een schaderapport van pakwegt 200 pagina's is in een dagdeel gemaakt! Het staat namelijk ( naast de schadefoto's) vol met standaard-tekst, die een rapporteur zo uit zijn bestanden oplepelt. Het declareren van 10.000 euro is dus ordinaire vakkenvullerij. Of anders gezegd: een regelrechte schande. De schadeafhandeling hangt aan elkaar van de willekeur. Het IMG monitort niks, en blijft niet-competente, zakkenvullende nep-experts kritiekloos spekken.Er is veel mis bij de schadeafhandeling door het IMG!

Turbo 8 juli 2021 - 17:17

Zo aan snelheid geen gebrek. Binnen maand opname en rapport. Ruim 20 schades opgenomen, fikse scheuren. Waarbij de inspecteur rondloopt, foto's maakt en zegt dat het allemaal bevingsschade is. Net zoals bij velen in de buurt hier. Uitslag van het rapport kwam supersnel; geen bevingsschade. Helemaal niks! Goed nieuws zou je denken alleen heb ik nog wel ruim 20 thermische scheuren die allemaal ontstaan zijn door de enorme temperatuursverschillen in de kamer. Die varieerde van 23gr in de winter tot misschien 29 graden in de zomer. Ik kan wel gek zijn maar het is net of het rapport door een wildvreemde is geschreven. Vol met onzin en beschrijvingen die niet kloppen. Heb dan ook aangegeven niet akkoord te zijn. Was altijd vrij gematigd over de scheuren en bevingsschade, maar ben nu echt wel geïrriteerd dat ze je zo voor de maf houden. De broekriem wordt kennelijk weer aangetrokken.

Martin, IMG 12 juli 2021 - 14:13

Als u bedenkingen heeft bij de inhoud van het rapport, of als u het rapport onvolledig vindt, dan kunt u ons dat laten weten door middel van een zogenaamde zienswijze. Uw zienswijze wordt dan toegevoegd aan uw dossier. U kunt uw zienswijze geven tot twee weken na verzenddatum van het adviesrapport. Op deze pagina leest u hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/bezwaar

A 12 juli 2021 - 14:11

Toevallig 10BE als 'deskundige' gehad?

Andre 14 juli 2021 - 13:37

Goedemiddag Heeft iemand enig idee hoe lang het nog duurt voor ze de vaste vergoeding in behandeling gaan nemen? Oftewel wanneer het wordt uitbetaald?

Martin, IMG 19 juli 2021 - 13:56

Hallo Andre, op zich gaat de keuze voor een vaste vergoeding direct in. Maar de exacte werkwijze wordt momenteel nog uitgeschreven. De belangrijkste uitgangspunten zijn wel al vastgesteld. De verwachting is dat je over enkele maanden je keuze kan vastleggen. Dit najaar volgen de eerste uitkeringen van deze vaste vergoeding.

Piet 14 juli 2021 - 23:57

Ik heb al een adviesrapport maar geen besluit. Kan er nog wat veranderen?

Martin, IMG 19 juli 2021 - 14:01

Hallo Piet, ik kan niet in individuele dossiers kijken. Ik kan dus ook niks zeggen over de voortgang van jouw dossier. Het beste kun je hierover contact opnemen met je zaakbegeleider.

Denise 20 juli 2021 - 08:42

Wanneer je het aanbod van 5.000 euro accepteert, kun je dan ook nog aanspraak maken konden subsidieregeling van 4000,-?

Martin, IMG 21 juli 2021 - 10:04

Hallo Denise, daar kan ik niets over zeggen. Dat is aan de SNN. Je kunt deze vraag het beste aan hun stellen. Kijk voor meer informatie op www.snn.nl.

A 20 juli 2021 - 16:34

Zaakwaarnemers hebben totaal geen kennis van zaken..Het adviesrapport staat vol met onzin. Het gebouw is 6cm verzakt met veel scheuren tot gevolg, maar in het adviesrapport staat dat er geen zettingschade is waargenomen terwijl volgens de deskundige een extreme verzakking plaatsvond, en er een vervolgonderzoek zou plaats vinden. Totaal geen vertrouwen in dat hele IMG

PM 21 juli 2021 - 12:07

Op 1 juli hebben wij de brief gekregen voor de vaste vergoeding. Het is nog niet bekend wanneer je deze aan kunt vragen. Snel werken is als indiener geen probleem Maar.....wat is de verwachting bij het IMG? Bij de gewone schadeafwikkeling duurt het 15 maanden voordat je weer wat hoort. Hoe gaat dat met de vaste kosten regeling verlopen? Het SNN wil graag voor 1 oktober 2021 de gegevens. Gaat het IMG deze datum halen?

Martin, IMG 23 juli 2021 - 19:01

De exacte werkwijze van de vaste vergoeding wordt momenteel nog uitgeschreven. De belangrijkste uitgangspunten zijn wel al vastgesteld. De verwachting is dat je over enkele maanden je keuze kan vastleggen. Dit najaar volgen de eerste uitkeringen van deze vaste vergoeding. Daarnaast ligt de gemiddelde afhandelingstermijn niet op 15 maanden maar op 115 dagen ligt. Complexe dossiers uitgezonderd.

Jeep Alkema 27 juli 2021 - 14:33

Waarom kan het IMG ongestoord afwijken van het eerder gepresenteerde stappenplan? Eerder werd vermeld dat het onder punt 6 vermelde en onafhankelijke adviesrapport naar de indiener zou worden opgestuurd. Er zou eerst daarna (punt 9) een besluit worden genomen. Nu blijkt dat het IMG hier eerst een waardeoordeel aan gaat geven en (bij vermoedelijk te hoge inschatting) dit on hold zet. Hierna worden er nieuwe regels opgesteld om het bedrag naar beneden bij te stellen of de aanvraag af te wijzen!

Winschoten 28 juli 2021 - 09:47

Na lang wachten eindelijk het schaderapport ontvangen. En drie keer raden wat het advies is? Geen recht op schadevergoeding. Onze vorige rapporten zijn wel goedgekeurd omdat invloed van mijnbouwschade niet kon worden uitgesloten. Met de nieuwe inzichten is het opeens een bouwkundige oorzaak. Dot betekent dat de grenswaarden uit de SBR Trillingsrichtlijn A (schade aan gebouwen: 2017) niet worden overschreden en de kans op schade aan dit gebouw dus kleiner is dan 1 procent. Daarmee is invloed van trillingen door aardbevingen op de schade waarvoor een autonome bouwkundige oorzaak bestaat niet aannemelijk. Heel bijzonder dat in het tweede rapport een aanzienlijke schade niet is meegenomen. Iets met voorkennis ofzo? Ik ben echt helemaal klaar met het IMG en haar misdadige praktijken.

W uit W 30 juli 2021 - 20:51

Net van alles gelezen bij de reacties hier! En het is schrijnend en pijnlijk! Ik krijg medelij met de mensen! De onmacht is te lezen tussen de regels die zij intikken. Eenduidigheid is dus nu t nieuwe IMG credo? BullShit! Het financiële potje raakte gewoon leeg! Verdeeldheid heerst nu in mijn wijk, omdat de één ca. €10.000 krijgt en de ander nog geen €2000 met ongeveer dezelfde schade. Het klopt dus inderdaad die verhalen van grote verschillen in vergoedingen. Een blamage! IMG is dus gewoon, door wanbeleid en slechte afspraken vooraf met schade-experts, te laat met dat nieuwe credo éénduidigheid en wordt de verdeel en heers politiek weer geweldig toegepast tegen het volk in Groningen, zoals jaren al gaande is. Het is een trieste ontwikkeling waar velen slachtoffer worden van misbruik en misleiding van veel partijen. Het is onmenselijk, onrechtvaardig en inmiddels ONHERSTELBAAR in vertrouwen. Wat men ook noh doet! Tis op, kapot gemaakt door falend bestuur! Soms bewust, soms onbewust!

Ikke 13 augustus 2021 - 05:31

Er is een WOB verzoek gedaan waarover ook is gesproken in de tweede Kamer (19 mei 2021). Dat WOB verzoek betreffende 10BE kan opgevraagd worden bij het IMG. Het laat zien dat 10BE haar eigen beleid is gaan voeren met betrekking tot de trillingstool. En daar later op is teruggefloten door IMG. Dat staat niet in het onderzoek naar eenduidigheid. Was wel zo zorgvuldig en transparant geweest als IMG dat ook gemeld had. Oh ja en toevallig was 10BE in diezelfde periode ook in de running voor een opdracht/gunning van de NAM. Om de schadeoordeling van de 'kleine gasvelden' te mogen doen. Raad eens die gunning heeft gewonnen? Goed geraden: 10BE. Misschien had IMG toen al vraagtekens moeten zetten bij de onafhankelijkheid van dit bureau.

Johannes Aukes 15 augustus 2021 - 21:06

Zie eens hoe mensen reageren op wederom geweldig nieuws van TCMG-IMG, het vlaggenschip van multinational- en overheidsbeleid. Hoe opgeblazen bestuursleden hun zakken vullen door hun medemensen bij voortduring aan een aan afspraak, wet en regel afwijkend mensonterend beleid onderhevig laten zijn. Gezinnen die kapot worden gemaakt, mensen die zelfmoord plegen, faillissementen, kinderen die beschadigen etc. etc. etc. Hoe kan dit waar zijn? Wat is het toch dat mensen die nota bene zich te houden hebben aan waarden en normen anderen zoveel geweld aandoen. Hoelang moeten wij dit nog verdragen, waarom ons geduld boosheid net zolang beproeven tot wij onszelf verliezen in emoties die ons door muren heen doet breken?

Linda 9 september 2021 - 19:47

Wij komen in een zeer rare situatie terecht. Wij hebben exact dezelfde schade als de buren. Zij krijgen duizenden euro's vergoed. Wij 0,0 want er worden allerlei redenen gezocht in het rapport. Een groot kopieer plak verhaal ook. En dit voor dezelfde schade aan hetzelfde huis Wij mogen nu kiezen, 5000 euro en dan ook in de toekomst stoppen met melden. Of in bezwaar en kans dat je helemaal niks krijgt. Dit is echt een aanfluiting. Ik kan hier niet mee leven. Het brengt heel veel stres mee. Die 5000 euro moet op basis van redelijke gronden. Niet van rapportage wat nergens op slaat.

Loesje 15 september 2021 - 11:38

Ik zou graag de "trilling tool" willen inzien. Is deze openbaar? Zo ja waar kan ik deze vinden? Zo niet, waarom is dit geen transparante software net zoals Dino-loket en Topo-reiskaart. Iedereen heeft toch recht op inzage van deze gegevens? Gezien de optie voor €5.000 zou ik allereerst willen weten wat de trillingen op mijn woonadres zijn geweest. Ik heb te maken met een gebouw van voor 1940 dus wil geen ondoordachte beslissingen nemen. Maak de trilling-tool openbaar en inzichtelijk voor iedereen, door een postcodecheck. Dan worden de keuzes voor vaste vergoedingen gebaseerd op data en gegevens en niet op het gevoel van "snel cashen." Ik hoor graag.

Jenny, IMG 16 september 2021 - 15:45

Beste Loesje, de trillingstool inzien kan vanaf vandaag hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/bekijk-nu-zelf-trillingssnelheid-door-bevingen

Verbazing (wederom) 24 september 2021 - 14:38

Na vergelijken van eigen rapport met die vd buren zien we identieke scheuren in het rapport staan op nagenoeg dezelfde plaats . Adres 1 ontvangt vergoeding adres 2 (letterlijk 10 meter verder) niet. Bij de 1 hoort de opstap naar de deur wel bij het huis bij de ander niet. Wat zegt dit over de kwaliteit van de schade opname en het opstellen vh rapport? Misschien dat beoordeling wordt uitgevoerd onder strikt regime met voorwaarden ? Als we werknemers moeten geloven ? ipv waarborgen op onafhankelijkheid ? Nog maar te zwijgen over de alom bekende gevallen : we zorgen dat we het minimum bedrag voor je bereiken dan heb je in ieder geval de vergoeding voor de zonnepanelen ! Waarom is in NL altijd het moment van aanvraag leidend maar bij afhandeling Mijnbouwschade wachten we tot het nieuwe beoordelingskader. Om mensen vervolgens met 5.000 af te schepen ? Mocht de vraag zijn : waarom is er toch zoveel onvrede ? … tja … Maak het eens verklaarbaar wat er gebeurd.

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 17:09

Samen met de expertisebureaus hebben we gezocht naar een manier om adviezen eenduidiger te maken. Zij omarmen daarbij de verfijnde handvatten die zijn opgesteld. Eind dit jaar verwachten we met meer zekerheid te kunnen zeggen of we erin slagen de adviezen meer eenduidig te krijgen.

Nog een keer 24 september 2021 - 15:11

Tijdens opname geïnteresseerd gevraagd wat nu specifiek een trillingsscheur is en wat niet. Een mooie technische uitleg vd expert. “Kijk die wel en die niet omdat …..” wat schetst onze verbazing , de door de expert tijdens de opname aangewezen en verklaarde trillingsscheuren zijn plots veranderd in scheuren met een andere onstaansgeschiedenis die niet onder de vergoedingsregeling valt … ???????

Hendrik v. 29 september 2021 - 23:36

Mensen, bekijk eerst de trillingstool voordat je de schade laat opnemen. Ligt deze trilling in jouw postcodegebied beneden de 5 mm/s bij een woning van voor 1940 OF beneden de 8,5 mm/s bij een woning van na 1940? Dan wordt de schade 100% definitief afgekeurd. Dan moet je dus altijd kiezen voor de €5000,-. Heb je een hogere trilling, dan expert laten langskomen. Het is mij helaas ook niet duidelijk of gedupeerden die kiezen voor de €5000,- recht hebben op de extra €4000,- subsidie.

Martin, IMG 15 oktober 2021 - 09:49

Hallo Hendrik, m.b.t. je vraag over de subsidie. Ik kan je hier geen antwoord op geven. Ik adviseer je om hierover contact op te nemen met de SNN.

Martin 10 oktober 2021 - 11:52

Heb je recht op, zie SNN site: 2. Een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) die je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling (€5000);

Richard de Vries 14 oktober 2021 - 16:25

En weer word de beta

Peter Werges 21 oktober 2021 - 23:09

Ook bij ons, na bijna 1.5 jaar wachten en een " vergeten" hoorzitting werd onze aanvraag afgewezen. Geen enkele Euro wordt uitbetaald, maar we hebben wel vele scheuren. Om de zaak goed voor te bereiden hebben we een rondje gemaakt bij ons in de Pelmolenlaan. Bijna iedereen kreeg een behoorlijke vergoeding. Een paar achterblijvers moeten het nog aanvragen. Hoe kan het dat onze buren bij wie wij onder een dak wonen wel schadevergoeding krijgen met identieke schade en wij niet. Ze staan notabene op de zelfde fundering, gebouwd in hetzelfde jaar door dezelfde aannemer. Bij hun is het aardbevingschade bij ons thermische schade! Hoe verklaard u dat? En waarom is er niemand van de IMG bij ons op bezoek geweest voor de hoorzitting om de schade te beoordelen? Graag zie ik uw antwoord tegemoet. Ben wel heel benieuwd of hierin een oplossing door middel van een tegemoetkoming voor kan komen...

Martin, IMG 25 november 2021 - 12:26

Hallo Peter, dat is inderdaad een vervelende situatie. Maar jouw situatie klinkt als een voorbeeld dat we meer zijn tegengekomen. We bespreken dit soort adviesrapporten met de expertisebureaus. Verschillende adviezen in vergelijkbare situaties bij vergelijkbare schades zijn zeer onwenselijk. Op deze pagina lees je er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/analyse-verschillen-adviesrapporten-moeilijk-te-herleiden. Als je het niet eens bent met de beslissing kun je een zienswijze indienen op het advies en bij een eventueel besluit bezwaar aantekenen.

Olivia Sophia 14 november 2021 - 11:11

Investeer en ontvang binnen zeven werkdagen rendement. Waarom zou u uw kostbare tijd online verspillen aan het zoeken naar een lening? Wanneer er een mogelijkheid voor u is om te investeren met € 300 en binnen zeven werkdagen een rendement van € 3.000 te krijgen. Neem contact met ons op via WhatsApp of bel +1- (902) 201-2811 ... E-mail-- oliviasophia00111 @ gmail . com

Robert Davidson 23 december 2021 - 16:31

hoe u een blanco ATM-kaart krijgt voor dagelijkse opname, ik bereid kaarten voor die $ 1.000.000 dollar waard zijn, met deze kaart kunt u onroerend goed online kopen en u kunt dagelijks maximaal $ 5.000 opnemen. Neem contact met mij op via mijn e-mail: robertdavidsonblankatm @ gmail. com of WhatsApp: +1 (902) 201-2811 Ik verwacht vandaag van je te horen.

Privacy 4 januari 2022 - 16:16

€ 5000,- vaste vergoeding: opgepast met de zgn. “nul-meting” : de fotograverende nulmeter-deskundige neemt niet alleen uw schade op de korrel: ook uw interieur / meubilair / schilderijen/ brandkasten enz. Eén en ander onder het mom van dit is noodzakelijk ....Hier heb ik opdracht voor... Mooi niet !! Na contact hierover met het IMG geven zij aan dat de voor hen “niet ter zake doende opnamen” worden vernietigd. En wij moeten dat maar geloven.. In de IMG -aankondigingen staat duidelijk te lezen dat er bij nulmetingen foto-opnamen worden gemaakt van de aanwezige schade. Ergo: rest is overtollig en gevaarlijk bovendien: denk bijv. aan hackers en andere personen zoals leden van het dievengilde. Afsluitend: u hoeft dit niet toe te laten: Direct bij binnenkomst van de "nulmeter-persoon" aangeven dat u niet gediend bent met deze gang van zaken: alleen de schade laten opnemen. (U kunt ook achteraf bezwaar indienen)

Martin, IMG 28 januari 2022 - 09:03

Het IMG gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik onderstreep het antwoord van mijn collega: niet ter zake doende opnamen worden vernietigd. Als u vindt dat bijvoorbeeld het gedrag van een medewerker of deskundige niet acceptabel is, dan kunt u een klacht indienen. Meer hierover leest u op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/klacht-indienen

Rick 7 augustus 2022 - 19:45

Goedendag, Wij hebben een deskundige laten komen om de schade op te nemen, maar na bezoek een snelle reactie gekregen dat er geen vergoeding komt. Onze complete straat (inclusief onze 2-onder-1-kap buren!!) hebben 5000 vergoeding gekregen na het opsturen van de foto's. Ondertussen is onze termijn om in beroep te gaan ruim verstreken, aangezien wij de eerste in de straat waren die melding hebben gedaan. Dit voelt heel vervelend en onterecht. Is hier nog iets mee te doen? En kunnen we bij de eerstvolgende aardbeving alsnog een eenmalige uitkering van 5000 aanvragen?

Hans, IMG 10 augustus 2022 - 12:19

Beste Rick, uit je reactie haal ik dat je een maatwerkprocedure hebt doorlopen en geen keus hebt kunnen maken voor de vaste vergoeding van € 5.000. Als je nieuwe schade hebt ontdekt, kun je niet alsnog kiezen voor een vaste vergoeding. Eén van de voorwaarden is dat er sprake moet zijn van een eerste schademelding op een adres. Voor meer informatie kun je ook contact zoeken met je zaakbegeleider of bellen met het Serviceloket, 0800 - 4444 111, bereikbaar op maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

Ronald 16 augustus 2022 - 13:38

Ik sluit mij aan bij het vermelde van Rick. Ook wij hebben blijkbaar iets te vroeg een schade melding gedaan, behoorlijke scheuren, en vervolgens een rapport van een zogenaamde deskundige die denkt aan de hand van een foto te kunnen bepalen waar de schade van komt. met als uiteindelijk resultaat 0 euro vergoeding, ook na bezwaar te hebben ingediend Vervolgens zie ik nu dat alle buren en mensen in het dorp 5000 euro krijgen en nog 4000 euro voor de zonnepanelen. Dit voelt zo erg onterecht en frusterend, ik snap niet dat het IMG dit kan doen. Ik vind dat dit bedrag aan alle mensen moet worden uitgekeerd. Alleen omdat wij iets te vroeg waren krijgen wij geen vergoeding. Dit voelt heel erg onrechtvaardig. een van de conclusies in het rapport was dat de kracht van de beving niet voldoende was om schade te kunnen veroorzaken. Ik vindt het dan vreemd dat de overige bewoners de 5000 euro wordt aangeboden, want ook voor hun geldt dat de kracht niet genoeg zou zijn om schade te veroorzaken. Hiermee spreekt het IMG zich zelf tegen. Is hierover al geprocedeerd?, en was daarvan de uitkomst? is er al jurisprudentie? Ik heb nog de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Hans, IMG 17 augustus 2022 - 14:48

Beste Ronald, ik kan me voorstellen dat dit frustraties oplevert. Uit je verhaal haal ik dat je ook geen keuze hebt kunnen maken voor de vaste vergoeding. Als je niet hebt kunnen kiezen voor de vaste vergoeding of uitdrukkelijk kiest voor maatwerk, dan kun je bij nieuwe of verergerde schade altijd een nieuwe melding doen. Als je het met je huidige besluit niet eens bent, kun je binnen de gestelde termijn altijd een bezwaarschrift indienen als je het niet eens bent met het besluit.

Hiltje Zwarberg 26 november 2022 - 13:43

Zoals ik het nu begrijp wordt de regeling volgend jaar ingevoerd(medio 2e helft 2023) Als je dan binnen de regeling valt zou je dus ook aanspraak kunnen maken op de Waardevermeerderings regeling van €4000. Echter, deze regeling wordt ook volgend jaar aangepast met een extra voorwaarde, minimaal 1 jaar wachten op de afhandeling. Het blijkt dat de afhandeling van de Vaste vergoeding momenteel ruim binnen een jaar wordt afgehandeld en dat zal zeer waarschijnlijk ook met de aanvulling gaan gebeuren. Dit betekent dan dat alle oude schadegevallen hier geen gebruik meer van kunnen maken. Dit is natuurlijk wel heel er zuur, deze gevallen lopen vaak al vanaf 2013, 2014, 2015 en later en hebben nooit gebruik kunnen maken van de Waardevermeerderings regeling en vallen nu weer buiten de boot. Maakt IMG een uitzondering voor deze gevallen in het kader van het " gelijkheidsbeginsel" ? Het is namelijk een afgekadert aantal gevallen die dan eenmalig kunnen worden afgehandeld. Ze hebben dan alsnog dezelfde mogelijkheid als de toenmalige schadegevallen. Vanaf 2023 kan dan een streep worden getrokken en vallen nieuwe gevallen onder de nieuwe regeling.

Sjoerdtsje, IMG 21 december 2022 - 11:15

Hallo Hiltje, bedankt voor het signaal. Wij zullen dit onder de aandacht brengen bij onze collega's. Onder welke voorwaarden je aanspraak kunt maken op de waardevermeerderingsregeling van SNN, bepalen de staatssecretaris en het SNN. Je kunt deze vraag het beste voorleggen aan de SNN.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.