17 mei 2021

11 reacties

Geen directe schade, mogelijk soms wel indirecte schade door diepe bodemdaling

De diepe bodemdaling die in en om het Groningenveld plaatsvindt en de diepe bodemdaling en -stijging door de exploitatie van de gasopslag Norg, leidt niet direct tot schade aan gebouwen. Wel kan het bij uitzondering indirect tot schade leiden.

Dit betekent dat voor schademeldingen die liggen in het gebied waar bodemdaling en -stijging optreedt, maar geen trillingen door aardbevingen zijn geweest, nu zal moeten worden bepaald of er sprake is van die uitzonderingssituatie. Als daar sprake van is, dan is daar het wettelijk bewijsvermoeden wel van toepassing.

Waarom moet het anders?

In januari 2019 heeft een panel van deskundigen voor het eerst een advies opgeleverd over de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. In dat advies zijn onder andere criteria gegeven voor het bepalen van het geografische effectgebied van bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld en de exploitatie van de gasopslag Norg. Onder bodembeweging valt ook diepe bodemdaling en -stijging. In het advies werd daarom geadviseerd om het bewijsvermoeden toe te passen in het gebied tot 6 kilometer buiten de geografische grenzen van het Groningenveld en de gasopslag Norg schade. Eventuele effecten van diepe bodemdaling -of -stijging zouden buiten dat gebied niet kunnen optreden.

Medio 2020 ontstond twijfel over de juistheid van het criterium van 6 km. Er werd namelijk steeds vaker besloten tot afwijzing van schadevergoeding in de gebieden waar alleen het 6 km criterium van toepassing was, maar geen trillingen door aardbevingen waren opgetreden. Dit terwijl er eerder nog wel schadevergoeding werd toegekend in de directe omgeving. Dit leidde begrijpelijkerwijze tot onrust en onzekerheid.

Onderzoeken TNO, TU Delft en Deltares

Het IMG heeft vanaf 1 september 2020 daarom circa 1.250 schadeprocedures stilgelegd en onderzoeksinstituten TNO en TU Delft gevraagd specifiek voor het Groningenveld en de gasopslag Norg, in het licht van de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden, advies te geven over de kans op schade door diepe bodemdaling. Gaandeweg het onderzoek maakten TNO en TU Delft duidelijk dat zij alleen in staat waren te adviseren op het gebied van de directe schade door diepe bodemdaling. Het IMG heeft vervolgens onderzoeksinstituut Deltares gevraagd te adviseren over de mogelijkheid van indirecte schade.

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek van TNO en TU Delft heeft aangetoond dat er geen directe schade aan gebouwen kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling (-en stijging in geval van de gasopslag Norg). Deze bodembeweging leidt wel tot verandering van de hoogte van het maaiveld, maar dat gaat zo geleidelijk dat gebouwen zoals woningen daar geen directe schade van ondervinden.

Het onderzoek van Deltares, dat momenteel nog in een beginfase verkeert, heeft al wel laten zien dat indirecte schade door diepe bodemdaling (en -stijging) niet op voorhand geheel kan worden uitgesloten in de twee onderzochte gebieden (zie kaartje hieronder). Kort gezegd komt dat door de invloed die de bodemdaling heeft op de grondwaterstanden. Een verandering van die grondwaterstanden kan wel leiden tot schade. Er moet dan wel sprake zijn van specifieke omstandigheden in relatie tot de bodemsamenstelling, de mate van verandering van het grondwaterpeil en het type woning (zoals het soort fundering).

Effectgebieden trillingen en diepe bodemdaling

De afbeelding toont het oorspronkelijke effectgebied van diepe bodemdaling (groen) en daarbij de grens van het effectgebied ten zuiden van de beving van Huizinge (rode lijn).
Gebied 1 en gebied 2 zijn gelegen in het oorspronkelijke effectgebied van diepe bodemdaling (groen) en buiten de grens van het effectgebied van de beving van Huizinge (ten noorden van de rode lijn).

Vervolgstappen

Het IMG heeft Deltares nu gevraagd de omstandigheden en geografische locatie meer gedetailleerd in kaart te brengen. Het ziet er wel naar uit dat deze indirecte effecten zich niet grootschalig hebben voltrokken, omdat er dus sprake moet zijn van een specifieke combinatie van omstandigheden. Dit sluit ook aan bij bevindingen van de TU Delft uit 2018.

Vervolgens moet worden bepaald welke van de inmiddels circa 1.500 openstaande aanvragen geen indirecte schade door diepe bodemdaling kunnen hebben geleden en voor welke aanvragen dat niet kan worden uitgesloten en waar dus het wettelijk bewijsvermoeden wel van toepassing is en onderzoek naar de schade gedaan moet worden. Naar verwachting zal dat onderzoek nog enkele maanden in beslag nemen.

Overlastvergoeding

Als dan na dat onderzoek blijkt dat er geen indirecte en geen directe schade kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling bij een woning, dan wordt de aanvraag tot schadevergoeding voor die woning afgewezen. Het wettelijk bewijsvermoeden is er immers niet meer van toepassing en schade door mijnbouw is uitgesloten. De enige mogelijkheid die het Instituut binnen zijn wettelijke bevoegdheden vervolgens nog heeft, is de toekenning van een overlastvergoeding tot een maximum van €1.000,-.

Reageren

Harm 17 mei 2021 - 12:46

Deltares heeft opdracht gekregen van het IMG voor het gedetailleerd in kaart brengen van locaties en omstandigheden. Naast de openstaande meldingen moeten ook de (wellicht ten onrechte) reeds afgewezen schademeldingen opnieuw worden meegenomen, dit lijkt mij niet meer dan billijk voor het grote aantal afgewezen meldingen na de wisseling van expertisebureau.

Martin, IMG 18 mei 2021 - 09:51

Hallo Harm, reeds afgehandelde schademeldingen worden niet opnieuw in behandeling genomen, zowel niet in geval van een overschatting als een onderschatting van de omvang van mijnbouwschade.

Peter 18 mei 2021 - 14:06

Blijkt dus wel dat jullie zeer gekwalificeerde bedrijven inhuren om de schade op te nemen bij mensen! Echt wat een aanfluiting van IMG.

Martin, IMG 20 mei 2021 - 09:47

Hallo Peter, ik verwijs je graag door naar deze pagina op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/vereisten-voor-deskundigen. Daar kun je de vereisten voor onze onafhankelijke deskundigen vinden.

Kool 18 mei 2021 - 21:27

Bij ons is vorig jaar een opname gedaan en adviesrapport gemaakt. Dit rapport is niet verstrekt en tegengehouden. Krijgen wij dit rapport in oorspronkelijke vorm nog wel een keer te zien?

Actiecomitemijnbouwschade 23 mei 2021 - 13:43

Ook wij hebben verleden week een brief ontvangen dat de schade niet verband houdt met aardbeving schade maar mogelijk met bodemdaling. Het lijkt erop dat er hiermee een manier is gevonden om de omgekeerde bewijslast een halt toe te roepen om zo de uit te keren schade zoveel mogelijk te beperken. Schade die wel degelijk door activiteiten omtrent gaswinning en opslag is ontstaan zal hierdoor dus naar alle waarschijnlijkheid grotendeels niet worden vergoed. Hierdoor lijken mensen opnieuw te worden gedupeerd en zal er sprake zijn van ongelijke behandeling en dat mag niet in Nederland. Graag komen wij in contact met mensen welke een soortgelijke brief hebben ontvangen of waarvan de aanvraag voor schadevergoeding is afgewezen terwijl bijvoorbeeld de buren of buurtgenoten wel een schadevergoeding hebben ontvangen. Stuur een mail naar actiecomite.mijnbouwschade@gmail.com zodat we samen een sterk front kunnen vormen om de ontwikkelingen omtrent de schadeafwikkeling tegen het licht te kunnen houden en om de mogelijkheid te onderzoeken om collectief in verweer te gaan tegen deze ongelijke behandeling. Ik raad iedereen alvast aan niet de eenmalige overlastvergoeding van €1000 te accepteren tegen algemene kwijting indien de werkelijke schade vele malen hoger ligt.

Alie 10 augustus 2021 - 08:25

Ook wij hebben zo n brief en wachten op de uitkomst. Ik heb iemand van de klachtencommissie (IMG) aan de lijn gehad en ze wist me te vertellen dat wij uiterlijk 1 september een brief met de uitkomst daarvan kunnen verwachten. Ik heb inmiddels een jurist ingeschakeld om ons te helpen. want dit is zo oneerlijk. Mensen die verder weg wonen hebben wel alles vergoed gekregen.....

Henk Drenth 1 juni 2021 - 18:17

Na de onvolledige onderzoeksvraag aan het TU Delft en TNO, met als uitkomst een onvolledig en allesbehalve gedegen rapport, gaat het IMG opnieuw in de fout met weereen te smalle onderzoeksvraag. Deltares gaat zich alleen richten op bodemgesteldheid en grondwaterstanden. Het wordt geen breed onderzoek naar indirecte schade door de onverantwoorde mijnbouwpraktijk van de NAM via de installatie in Langelo. Weer een gemiste kans. Straks weer een foute beslissing door het IMG. Het is ook raar, dat het IMG allerlei onderzoeken aanvraagt. Dat is toch de taak van de mijnbouwadviesorganen (SodM, TcBB, Mijnraad)? Het IMG zou zich bij zijn kerntaak moeten houden: rechtvaardige schadeafhandeling. Juristen (met hoeveel academische titels ook) zijn geen geologen of geofysici of mijnbouwkundigen...

Henk 26 juni 2021 - 20:20

Ik lees intussen al in de krant (DvhN), dat Deltares alleen grondwaterstanden gaat onderzoeken. Het kan dus een nog smaller onderzoek worden dan hierboven aangegeven. Een breed onderzoek is nodig, waarom er 11.500 schademeldingen zijn bij de UGS Norg. Het gaat dan om onderlinge effecten van bodembeweging, breuklijnen, bodemgesteldheid,trillingen. aardbevingen, grondwaterstanden etc. (trigger-effecten). Ook gestapelde mijnbouw in dezelfde. directe omgeving moet grondig onderzocht worden als schadeoorzaak. Het Deltares onderzoek wordt het volgende fiasco, in opdracht van het IMG. Het IMG zou zich bezig moeten houden met zijn eigenlijke opdracht: fatsoenlijke en eerlijke schadeafhandeling. En moeten stoppen met het uitzetten van mijnbouwonderzoeken. Daar hebben we andere organen voor (Mijnraad, SodM. TcBB)!!

Jan 30 juli 2021 - 12:46

Allemaal prachtig maar onze aanmelding loopt al vanaf mei 2020. Omliggende huizen zijn de scheuren erkend als schade door mijnbouw en rapporten volledig uitgekeerd 12.500, 16.500, 18.000 euro. Ons rapport bleef liggen omdat de bouw vorig jaar stagneerde vanwege vakantie en corona. Uiteindelijk 31 augustus 2020 een advies bureau die alles opneemt en in kaart brengt. 4 september 2020 heeft hij hem ingediend en sinds dien ligt ons rapport te wachten. Ineens in april een brief dat ons rapport sterk afwijkt van ae andere rapporten van de buren. Wij moeten nu genoegen nemen met 5.000 euro terwijl wij vergelijkbare schade en zelfs ergere scheuren hebben t.o.v buren die dus over de 10.000 vergoed hebben gekregen en de schade is erkend als mijnbouwschade. Ons huis en de scheuren niet??? Nee ze zijn bang dat ze nog meer miljoenen moeten betalen.

harrie 22 oktober 2021 - 21:15

jan en heb je tegen deze uitspraak nog wat ondernomen of laat je het hier bij zit in het zelfde. groetjes

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.