Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Keuze voor een vaste vergoeding

174.jpg

Wie als eigenaar van een woning voor het eerst schade meldt voor een adres, krijgt de keuze geboden voor een vaste vergoeding van €5.000 euro voor alle schade. Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet het adres gelegen zijn binnen het effectgebied van bevingen in het Groningenveld. Circa 200.000 adressen komen ervoor in aanmerking.

De keuze voor een vaste vergoeding moet een oplossing bieden voor eenvoudige schades. Wie kiest voor de vaste vergoeding, ziet af van een maatwerkprocedure met beoordeling van de schade door een onafhankelijke deskundige. Groningers kunnen eenvoudige schade daarmee snel en eenvoudig afhandelen. Bij deze procedure is geen beoordeling van een onafhankelijke deskundige nodig. Zo ontstaat er ook meer capaciteit voor de maatwerk afhandeling van complexe schade.

Snel een eenvoudig

Om eenvoudig af te handelen, wat eenvoudig kan, zal de procedure voor de toekenning van een vaste vergoeding in zeer grote mate geautomatiseerd plaatsvinden. Het IMG gaat daarbij uit van vertrouwen. De schademelder moet zelf aangegeven dat hij vermoedt schade door mijnbouw te hebben. Aanvullend zal er fotomateriaal worden verzameld. Er wordt hiervoor een speciale app ter beschikking gesteld en aanvullende hulp geboden waar nodig. Het IMG zal bij een deel van de aanvragers zelf een nulmeting laten uitvoeren.

Maatwerk vs. vaste vergoeding

Vanwege deze uitgangspunten lenen alleen schademeldingen zich voor deze procedure waar louter eenvoudige checks mogelijk zijn. Zo gauw er meer maatwerk beoordeling nodig is van de schade of om te bepalen of iemand aan de voorwaarden voldoet, kan er geen keuze voor een vaste vergoeding worden geboden. De schademelding zal dan via de huidige maatwerkprocedure worden afgehandeld.

Voorwaarden

Er is een eenvoudige online tool waarmee iedereen kan vaststellen of er een keuze voor een vaste vergoeding mogelijk is. Het is ook mogelijk daar via deze keuzehulp achter te komen. Vanzelfsprekend gaat het dan om een eerste indicatie. Er gelden onder andere de volgende voorwaarden voor de vaste vergoeding:

 • Het gaat om de eerste melding op een adres. Er mag dus niet in het verleden bij de NAM, het CVW, de TCMG, het IMG, de burgerlijke rechter of een andere instantie al eens een schademelding zijn afgehandeld.
 • Het adres is gelegen binnen het effectgebied van bevingen in het Groningenveld. Dit hangt niet alleen af van het adres zelf, maar ook het bouwjaar van de woning. Een woning uit 2013 kan immers niet geraakt zijn door een beving uit 2012 (zoals die van Huizinge van 16 augustus 2012).
 • De keuze voor een vaste vergoeding wordt een vast onderdeel van de schadeafhandeling. Het gaat dus niet om een aparte regeling met een tijdelijk karakter.

Waarom €5.000

Bij iets minder dan de helft van de huidige afgehandelde schademeldingen werd een vergoeding toegekend van €5.000 of minder. Het gaat dan om het totaal bedrag voor de herstelkosten van de fysieke schade, de eventuele gevolgschade, overlastvergoeding en wettelijke rente. Het IMG verwacht daarom dat een totale vaste vergoeding van €5.000 voor veel eigenaren een oplossing biedt.

Bij de Stuwmeerregeling die medio 2019 is geïntroduceerd werd ook een vaste vergoeding van €5.000 euro geboden. Twee derde van de aanvragers die ervoor in aanmerking kwam, koos ervoor.

De vaste vergoeding is bedoeld voor eenvoudige schades. Te verwachten valt dat deze schadesituaties zich vooral voordoen in gebieden waar de bevingen een geringe invloed hebben gehad. Dus op grotere afstand van de epicentra. Met de actualisatie van het beoordelingskader voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden, is de verwachting dat de gemiddelde vergoeding vanuit een maatwerk afhandeling onder de €5.000 euro zal belanden in die gebieden.

De kosten voor de afhandeling van een schademelding kost gemiddeld ook circa €5.000, puur voor de tijd die het IMG en deskundigen kwijt zijn om de schade te beoordelen en over te besluiten. Verwachting is dat de afhandeling van de vaste vergoeding een fractie van dat bedrag zal zijn. Zodoende gaat in geval van een keuze voor de vaste vergoeding verreweg het grootste deel van het geld naar de woningeigenaar met schade.

Wat zijn de nadelen?

Wie kiest voor een vaste vergoeding, stemt in met finaliteit, net als bijvoorbeeld bij de vergoeding vanuit de Waardedalingsregeling. Dat betekent dat er daarna niet zomaar opnieuw schade kan worden gemeld. Alleen als zich een nieuwe beving voordoet waarbij op basis van de nieuwste inzichten wordt vastgesteld dat de beving tot nieuwe schade kan hebben geleid, kan er opnieuw schade worden gemeld. In alle andere gevallen zal het IMG de nieuwe schademelding niet in behandeling nemen.

Situatie A, B en C

Via de online tool is te zien wat de omvang van de trillingssterkte op een locatie is geweest. Ook wordt aangegeven of het adres in situatie A of situatie B verkeert. Situatie A is gelegen in een gebied waar bevingen zijn geweest die hebben geleid tot een hogere kans op schade. Bekend is dat met het verminderen van de gaswinning de bevingen afnemen. Maar het is tegelijk niet uitgesloten dat er zich nog bevingen voordoen. In situatie A is die kans gemiddeld groter dan in situatie B. Maar in beide situaties blijft die kans bestaan.

In situatie C is het op voorhand niet vast te stellen dat de bodembeweging door gaswinning en gasopslag tot schade kan hebben geleid. Het adres is gelegen buiten het effectgebied van trilling zoals dat is bepaald voor alle gebouwen. Er zijn uitzonderingen mogelijk bij gebouwen die extra kwetsbaar zijn voor trillingen (terpwoningen bijvoorbeeld). Ook is niet nu uitgesloten dat er indirecte schade door diepe bodemdaling kan zijn ontstaan. In beide situaties gaat het om uitzonderingen die op basis van maatwerk moeten worden vastgesteld. Hier kan daarom geen keuze voor een vaste vergoeding worden geboden.

Zelf afweging maken

Het IMG zal de schade niet laten beoordelen en ook de schadeomvang niet laten bepalen bij een keuze voor de vaste vergoeding. Als er schade in een woning is, moet een aanvrager zelf beoordelen wat de herstelkosten van die schade zijn. Ook moet daarbij de afweging zelf worden gemaakt of de schade als mijnbouwschade zal worden beoordeeld. Het IMG beseft dat zoiets voor een individuele burger nauwelijks zelf is te beoordelen. Het is daarmee vooral de vraag of iemand tevreden is met het bedrag van €5.000 dat via de keuze voor een vaste vergoeding wordt geboden.

Nieuwe aanvragen

Wie nog geen schademelding heeft gedaan en interesse heeft in de vaste vergoeding, wordt gevraagd te wachten met het doen van een aanvraag. Wel is het mogelijk interesse in de vaste vergoeding aan te geven. Aanvragers ontvangen dan een e-mail zo gauw het mogelijk is de keuze voor de vaste vergoeding vast te leggen bij een aanvraag.

Lopende aanvragen

Het feit dat er al een aanvraag loopt, vormt geen reden tot uitsluiting van de mogelijkheid om een vaste vergoeding te kiezen. Het IMG gaat het binnen enkele maanden mogelijk maken de keuze voor de vaste vergoeding vast te leggen. Tot die tijd neemt het IMG geen besluiten over schadevergoedingen minder dan €5.000. Als het maken van een keuze kan worden vastgelegd, ontvangt iedereen met een lopende aanvraag daarover bericht. Het is daarna nog twee weken mogelijk de keuze vast te leggen. Pas daarna zal het IMG weer besluiten nemen over vergoeding van minder dan €5.000.

Na een keuze

Als het straks mogelijk is een keuze vast te leggen, zal nadrukkelijk gevraagd worden in te stemmen met alle voorwaarden. Aanvullend zal er fotomateriaal worden verzameld. Er wordt hiervoor een speciale app ter beschikking gesteld en aanvullende hulp geboden waar nodig. Het IMG zal bij een deel van de aanvragers zelf een nulmeting laten uitvoeren.

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.