Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Geen directe schade, mogelijk soms wel indirecte schade door diepe bodemdaling

187.jpg

De diepe bodemdaling die in en om het Groningenveld plaatsvindt en de diepe bodemdaling en -stijging door de exploitatie van de gasopslag Norg, leidt niet direct tot schade aan gebouwen. Wel kan het bij uitzondering indirect tot schade leiden.

Dit betekent dat voor schademeldingen die liggen in het gebied waar bodemdaling en -stijging optreedt, maar geen trillingen door aardbevingen zijn geweest, nu zal moeten worden bepaald of er sprake is van die uitzonderingssituatie. Als daar sprake van is, dan is daar het wettelijk bewijsvermoeden wel van toepassing.

Waarom moet het anders?

In januari 2019 heeft een panel van deskundigen voor het eerst een advies opgeleverd over de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. In dat advies zijn onder andere criteria gegeven voor het bepalen van het geografische effectgebied van bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld en de exploitatie van de gasopslag Norg. Onder bodembeweging valt ook diepe bodemdaling en -stijging. In het advies werd daarom geadviseerd om het bewijsvermoeden toe te passen in het gebied tot 6 kilometer buiten de geografische grenzen van het Groningenveld en de gasopslag Norg schade. Eventuele effecten van diepe bodemdaling -of -stijging zouden buiten dat gebied niet kunnen optreden.

Medio 2020 ontstond twijfel over de juistheid van het criterium van 6 km. Er werd namelijk steeds vaker besloten tot afwijzing van schadevergoeding in de gebieden waar alleen het 6 km criterium van toepassing was, maar geen trillingen door aardbevingen waren opgetreden. Dit terwijl er eerder nog wel schadevergoeding werd toegekend in de directe omgeving. Dit leidde begrijpelijkerwijze tot onrust en onzekerheid.

Onderzoeken TNO, TU Delft en Deltares

Het IMG heeft vanaf 1 september 2020 daarom circa 1.250 schadeprocedures stilgelegd en onderzoeksinstituten TNO en TU Delft gevraagd specifiek voor het Groningenveld en de gasopslag Norg, in het licht van de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden, advies te geven over de kans op schade door diepe bodemdaling. Gaandeweg het onderzoek maakten TNO en TU Delft duidelijk dat zij alleen in staat waren te adviseren op het gebied van de directe schade door diepe bodemdaling. Het IMG heeft vervolgens onderzoeksinstituut Deltares gevraagd te adviseren over de mogelijkheid van indirecte schade.

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek van TNO en TU Delft heeft aangetoond dat er geen directe schade aan gebouwen kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling (-en stijging in geval van de gasopslag Norg). Deze bodembeweging leidt wel tot verandering van de hoogte van het maaiveld, maar dat gaat zo geleidelijk dat gebouwen zoals woningen daar geen directe schade van ondervinden.

Het onderzoek van Deltares, dat momenteel nog in een beginfase verkeert, heeft al wel laten zien dat indirecte schade door diepe bodemdaling (en -stijging) niet op voorhand geheel kan worden uitgesloten in de twee onderzochte gebieden (zie kaartje hieronder). Kort gezegd komt dat door de invloed die de bodemdaling heeft op de grondwaterstanden. Een verandering van die grondwaterstanden kan wel leiden tot schade. Er moet dan wel sprake zijn van specifieke omstandigheden in relatie tot de bodemsamenstelling, de mate van verandering van het grondwaterpeil en het type woning (zoals het soort fundering).

Effectgebieden trillingen en diepe bodemdaling
 

Effectgebied diepe bodemdaling

Gebied 1 en gebied 2 zijn gelegen in het oorspronkelijke effectgebied van diepe bodemdaling (groen) en buiten de grens van het effectgebied van de beving van Huizinge (ten noorden van de rode lijn).

Vervolgstappen

Het IMG heeft Deltares nu gevraagd de omstandigheden en geografische locatie meer gedetailleerd in kaart te brengen. Het ziet er wel naar uit dat deze indirecte effecten zich niet grootschalig hebben voltrokken, omdat er dus sprake moet zijn van een specifieke combinatie van omstandigheden. Dit sluit ook aan bij bevindingen van de TU Delft uit 2018.

Vervolgens moet worden bepaald welke van de inmiddels circa 1.500 openstaande aanvragen geen indirecte schade door diepe bodemdaling kunnen hebben geleden en voor welke aanvragen dat niet kan worden uitgesloten en waar dus het wettelijk bewijsvermoeden wel van toepassing is en onderzoek naar de schade gedaan moet worden. Naar verwachting zal dat onderzoek nog enkele maanden in beslag nemen.

Overlastvergoeding

Als dan na dat onderzoek blijkt dat er geen indirecte en geen directe schade kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling bij een woning, dan wordt de aanvraag tot schadevergoeding voor die woning afgewezen. Het wettelijk bewijsvermoeden is er immers niet meer van toepassing en schade door mijnbouw is uitgesloten. De enige mogelijkheid die het Instituut binnen zijn wettelijke bevoegdheden vervolgens nog heeft, is de toekenning van een overlastvergoeding tot een maximum van €1.000,-.

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.