Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

17 mei 2021

Start van afhandeling schade mestkelders

136.jpg

Het IMG start een pilot met de afhandeling van schade aan mestkelders. Een advies wat hierover is opgeleverd door een panel van deskundigen bevestigt dat bevingen onder omstandigheden tot scheuren in mestkelders kunnen leiden, met instroom van grondwater tot gevolg. Deze schade moet dan worden vergoed aan de hand van de extra kosten van het afvoeren van dit water.

Honderden mestkelders

Er is momenteel op ruim 250 agrarische bedrijven schade aan mestkelders gemeld bij het IMG. De manier om schade te bepalen aan mestkelders is niet te vergelijken met die van woningen. Het IMG heeft daarom een panel van deskundigen hierover om advies gevraagd. Dit advies is in september opgeleverd. De Agrarische Tafel en het Groninger Gasberaad hebben daar reacties op gegeven. Het panel heeft daar ook een reactie op geschreven.

Bedrag per kubieke meter mest

Het Bestuur van het IMG heeft het advies, de reacties daarop en de beoordeling van die reacties door het deskundigenpanel bestudeerd en op basis daarvan een aanpak vastgesteld. Het Instituut gaat de schade afhandelen aan de hand van de methodiek die is geadviseerd door het panel. Naar aanleiding van de reacties wordt bijvoorbeeld wel de gemiddelde vergoeding naar boven bijgesteld van € 8,50 naar € 10,00 per kubieke meter mest. Als er hogere kosten kunnen worden aangetoond, zullen deze kosten als uitgangspunt worden genomen.

Schade wordt vergoed

Kern van de aanpak is dat het IMG met het deskundigenpanel van oordeel blijft, anders dan in de reacties van de maatschappelijke organisaties is bepleit, dat het vergoeden van het herstel van de mestkelder zelf in de oude toestand meestal niet realistisch is. Bij een herstel in de oude toestand moet alle mest eruit, moet vee worden verplaatst en dan moet het herstel zelf nog plaatsvinden. Deze kosten staan niet in verhouding tot de werkelijke schade (het extra veel en vaak moeten uitrijden van mest) voor de volledige (eventueel resterende) levensduur van de mestkelder.

Door deze schade wel als geheel te vergoeden, wordt de eigenaar alsnog schadeloosgesteld. Mocht echter voldoende worden aangetoond dat de herstelkosten wel opwegen, dan worden deze alsnog vergoed. Naar verwachting zal dat hooguit bij uitzondering het geval kunnen zijn.

Trillingssterkte

Voor de uitvoering van de aanpak heeft het deskundigenpanel een stappenplan opgesteld. Een belangrijke eerste vraag is of er sprake is van schade waardoor instroom van water plaatsvindt. Daarnaast speelt de vraag of het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is op de betreffende locatie gezien de trillingssterkte van een beving. Waar bij schade aan gebouwen in het algemeen een grenswaarde van 2 mm/s trillingssterkte wordt gehanteerd, geldt er voor mestkelders een trillingssterkte van 10 mm/s. Het zijn namelijk minder kwetsbare objecten dan gebouwen in het algemeen. Iets minder dan de helft van de huidige 250 mestkelders waar schade aan is gemeld, ligt binnen dit effectgebied.

In de praktijk uitwerken

Het stappenplan zal in de praktijk nog wel nader uitgewerkt moeten worden. In de werkwijze moet ook duidelijk worden hoe de schade aan de mestkelder, berekend op basis van een toename van mestvolume door instromend grondwater, bepaald moet worden op basis van een mestboekhouding. In de praktijk moet nog blijken of dat in alle situaties mogelijk is. De pilot in het kader van het Agroprogramma, waarbij gestart wordt met circa 15 mestkelders, moet gaan helpen antwoorden te verkrijgen voor deze praktische uitwerkingen.