17 mei 2021

10 reacties

Analyse: verschillen adviesrapporten moeilijk te herleiden

Het IMG maakte onlangs bekend de afhandeling van circa 1.500 schademeldingen tijdelijk stil te hebben gelegd vanwege onverklaarbare verschillen tussen de adviesrapporten over schademeldingen. Er is inmiddels een eerste verkennende analyse op basis van 23.000 adviesrapporten opgeleverd. Deze verkenning wijst uit dat de verschillen vooralsnog moeilijk te herleiden blijken.

scheur in een muur

Factoren zijn onderzocht

Bij de data-analyse onder de adviesrapporten is gekeken in hoeverre de trillingssterkte op de locatie van de woning, het bouwjaar van de woning, het woonoppervlak, het type woning (vrijstaand, rijtjeshuis, etc.), moment van schade-opname en het aanwijzen van een deskundige van een van de vier expertisebureaus van invloed zijn op de omvang van de totale geadviseerde schadevergoeding. Of anders gezegd: kunnen deze factoren inzicht bieden in de verschillen of het ontbreken ervan?

Uitkomst: bijna driekwart van de verschillen zijn niet te verklaren

Bijna driekwart van de verschillen blijft onverklaard. Hooguit een paar procent van de verschillen tussen adviesrapporten is te herleiden naar de omvang van de woning en het type woning. De analyse roept de vraag op of bij een klein deel van de rapporten (20%) de verschillen in de beoordeling van causaal verband mede kunnen worden herleid en verklaard door het expertisebureau waarvan de deskundige afkomstig is. Het is echter nog te vroeg om een dergelijke aanname te doen. Voor het IMG was het wel een reden om hierover met de expertisebureaus in gesprek te gaan, waarbij verschillende aspecten, waaronder de beoordelingsmethodiek, nader onder de loep worden genomen.

Hoge vergoeding ver weg van epicentra

De analyse laat zien dat er adviesrapporten zijn voor woningen op ruim 35 kilometer afstand van de epicentra van de zwaarste bevingen waarin tienduizenden euro’s schadevergoeding wordt toegekend. Tegelijkertijd zijn er woningen dicht bij de epicentra waar schadevergoeding van enkele honderden euro’s worden geadviseerd en toegekend. De woningen zijn daarbij van vergelijkbare omvang en type. Aangezien deze grote verschillen overal voorkomen, is de gemiddelde schadevergoeding over het hele gebied wel vergelijkbaar: 9.000 euro tot 10.000 euro.

Gemiddeld dezelfde vergoeding

Juist het ontbreken van verschillen in de gemiddelde vergoeding roept vragen op. Zo is het logisch om te verwachten dat dicht bij de epicentra van bevingen (waar de bodem harder trilt en de schadekans veel groter is) meer schades worden vastgesteld en dat schadevergoedingen hoger zijn. Dit blijkt echter niet het geval. Daarbij komt ook dat er veel meer schademeldingen binnenkomen uit gebieden verder weg van de epicentra.

Woningkenmerken zeggen iets, maar niet veel

Er worden in enige mate meer schades vastgesteld in grotere en oudere woningen. De schades worden niet vaker als mijnbouwschade beoordeeld. Wel wordt voor een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapper een gemiddeld hoger schadebedrag per schade berekend. Het gaat hier om gemiddelden, de spreiding in deze uitgekeerde schadebedragen is erg groot.

Verschillen door de tijd heen

Door de tijd heen verschilt de mate waarin een schade als mijnbouwschade is beoordeeld, zo toont de verkenning aan. Het gemiddelde wordt beïnvloed door enerzijds het aantal adviezen per expertisebureau en de mate waarin dat expertisebureau oordeelt dat er sprake is van causale schades.

Vier expertisebureaus, 550 deskundigen

Er zijn vier verschillende expertisebureaus die in opdracht van het IMG worden ingezet om te adviseren over de vraag of er sprake is van mijnbouwschade en zo ja, wat de herstelkosten bedragen. Gezamenlijk leveren zij 550 onafhankelijke deskundigen.

Besluit in samenhang

Het IMG zag zich gesteld voor enkele belangrijke vraagstukken waarover het onlangs een besluit genomen heeft. Nieuwe technische inzichten (rond zettingsschade, schade door diepe bodemdaling en schade aan mestkelders) hebben een plaats gekregen  in een geactualiseerd beoordelingskader. Het beoordelingskader biedt geactualiseerde, praktische handvatten voor zowel de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden als voor de toepassing van de hiervoor genoemde recente inzichten. Deze en andere maatregelen moeten er toe leiden dat de geconstateerde verschillen verder afnemen.

De analyse is hier in pdf te downloaden

Reageren

NIVRE 19 mei 2021 - 15:37

welk bureau zijn wij??

Fijn Wonen 19 mei 2021 - 15:41

C

Fijn Wonen 19 mei 2021 - 15:39

jullie zijn C!

Fijn Wonen 19 mei 2021 - 15:39

Jullie zijn D!

Fijn Wonen 19 mei 2021 - 15:40

C

Jan 28 mei 2021 - 15:37

Wel alle.aal.leuk en aardig maar terwijl rapporten woeden stilgelegd, worden nieuwe rapporten beoordeeld en erkend aan schade door mijnbouw. Wij wachten al vanaf 25 mei 2020. Op 32 oktober 2020 eindelijk de schade opname waarvan het rapport op 4 september is ingediend. Nu 4 weken geleden ineens een brief dat door een deskundige bureau het rapport sterk afwijken is beoordeeld ten opzichte van de buren. En terwijl deze brief binnen komt dienen de al reeds beoordeelde buren die 18.000 en 12.500 hebben ontvangen nog eens een 2e advies in die nu is toegekend en wederom 4.000 euro krijgen terwijl wij nu opnieuw beoordeeld worden. Hoe kan het dat aanvragen en rapporten in de afgelopen 4 week gewoon als schade door mijnbouw worden erkend en toegekend bij mijn buren en die van ons niet

Martin, IMG 1 juni 2021 - 08:37

Hallo Jan, lastig voor mij om antwoord hierop te geven want ik kan niet in dossiers kijken. Op 28 april hebben wij een nieuwsbericht op onze website geplaatst over het tijdelijk stilleggen van afhandeling van schademeldingen voor circa 2.900 schademeldingen. Bij circa 1.400 schademeldingen had dit betrekking op kans op schade door diepe bodemdaling, bij circa 1.500 schademeldingen met eenduidigheid. Hoe dit met uw dossier en van uw buren zit, kan ik u niet zeggen. Ik adviseer u dan ook contact op te nemen met uw zaakbegeleider of ons serviceloket te bellen via 0800 - 4444111.

P. de V. 8 juli 2021 - 16:49

Het on hold zetten is een tactiek van vertragen door IMG. Het on hold zetten van procedures waarop wettelijke termijnen van toepassing zijn is trouwens hartstikke discutabel. En helemaal omdat IMG, in deze zelf gecreëerde tussentijd, ondertussen een nieuw schadeprotocol / beslissingschema publiceert (zie publicatie 30 juni op deze site). Een nieuw protocol die veel strenger/smaller is dan waar alle schade gevallen hiervoor aan getoetst werden (of zou moeten worden, bureau 10BE ...) IMG gebruikt de tijd (het on hold zetten) om van al deze aanvragen af te komen. Hierdoor krijg je enorme verschillen in straten. Mensen die voor het on hold zetten (aanzienelijke) vergoedingen (gemiddeld rond de 10.000 euro zie dashboard IMG) hebben ontvangen met een minder steng beoordelingskader. Procedureel gezien kan het maar (ze weten het spel handig te spelen). Maar het voelt als burger alsof je zwaar genaaid wordt. Immers je wordt buitenspel gezet en intussentijd worden er nieuwe protocollen gemaakt. Het is wel bijzonder dat het het nieuwe protocol (geldig vanaf 1 juli) door IMG zelf ontwikkelt het is, niet onafhankelijk getoest. En ook niet in dialoog gebracht: lees voorgelegd aan vertegenwoordigingspartijen of gemeentes. Ik zou hierbij de vraag aan het IMG willen stellen waarom zij deze keuze heeft gemaakt. Men is zo onaangenaam verrast door de hoge kosten aan de randen van het gebied door de toepassing van het bewijsvermoeden en het advies van de Panel deskundigen dat ze zich nu tot deze tactieken verlagen. IMG had als belangrijke taak opdracht om vertrouwen terug te winnen.... Wat wat betreft niet gelukt.

D.L. 25 augustus 2021 - 12:31

valt schade aan een tuinhuisje ook onder de regeling?

Martin, IMG 1 september 2021 - 12:53

Ja! Deze regeling geldt voor schade aan uw huis, gebouw of object. Op deze pagina leest u hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/hoe-werkt-het-schade-gebouw

Reactie toevoegen