Verder naar inhoud

Waardedaling

Waardedaling woningen - WOZ als grondslag

Onderdeel van de gehanteerde methode is het gebruik van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 als grondslag voor de berekening.

Onafhankelijk en eenduidig

Er zijn meerdere redenen voor de keuze om de WOZ-waarde te gebruiken. Een belangrijke is dat de WOZ-waarde op onafhankelijke wijze wordt vastgesteld. De bepaling van de WOZ-waarde gebeurt door gemeenten op eensluidende manier, die bovendien getoetst wordt door een onafhankelijke toezichthoudende organisatie. Het besluit over een WOZ-waarde staat bovendien open voor bezwaar en beroep. Het voorkomt grote fluctuaties in de waardebepaling op basis methodiek en het is omgegeven met waarborgen voor de burger.

Snel en eenvoudig

Een andere reden is dat het eenvoudig en snel werkt. Er zijn via de gemeenten databases beschikbaar waaruit eenvoudig de WOZ-waarde kan worden opgehaald. Het voorkomt dat een compleet leger aan taxateurs zou moeten worden ingeschakeld voor alle individuele woningen. Dit laatste is bovendien onwenselijk, omdat het gebruikelijk is dat er tussen taxaties verschillen zijn tot wel tien procent van de waarde per woning.

In het algemeen betrouwbaar

De Adviescommissie waardedaling heeft ten behoeve van zijn advies ook laten onderzoeken hoe betrouwbaar de WOZ-waarde in het aardbevingsgebied daadwerkelijk is. Uit analyse bleek dat de WOZ-waarde in het algemeen betrouwbaar is. De WOZ is zeker niet structureel te laag vastgesteld. Er is wel enige spreiding ten opzichte van de verkoopprijs, maar die spreiding is zowel naar boven als naar beneden.

Vragen over de WOZ-waarde

 • Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ loopt?

  Als het bezwaar nog loopt of als er beroep op bezwaar is gevolgd of hoger beroep, staat de WOZ-waarde nog niet vast. Het IMG kan op dat moment de waardedaling daarom nog niet vaststellen. Aanvragers wordt geadviseerd pas een aanvraag te doen nadat de bezwaar- of beroepsprocedure over de hoogte van de WOZ-waarde is afgerond.

 • Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?

  Als een eigenaar van mening is dat zijn WOZ-waarde te laag is vastgesteld, maar hij heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, dan kan hij ook nog bij de gemeente om herziening van de WOZ-waarde vragen. Uw gemeente kan u nader over informeren over deze mogelijkheid.

 • Hoe kom ik aan een WOZ-taxatierapport? En kost dit geld?

  Alleen inwoners van de gemeente Midden-Groningen moeten een WOZ-taxatierapport opvragen via hun gemeente. Dit is gratis.

  Inwoners van andere gemeenten hoeven dat niet te doen. Wij ontvangen het WOZ-taxatierapport rechtstreeks van de gemeente.

 • Welke gebouwen worden uitgezonderd van de € 10.000?

  Voor gebouwen en objecten die staan ingeschreven in de openbare registers met cultuurcode 18 (Berging - Stalling (garage-schuur)), 100 (Perceel bebouwd - gebruik onbekend) of waarbij de cultuurcode onbekend is, is er een uitzondering. 
   
  Objecten met deze cultuurcodes die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan ingeschreven met een oppervlakte van minder dan 30 m² of waarbij er sprake is van een WOZ-waarde per object van minder dan € 50.000 krijgen een vaste vergoeding van € 5.000 aangeboden.

 • Wat als er zware bevingen komen?

  Gezien het besluit om de gaswinning in het Groningenveld versneld naar nul terug te brengen en de onderzoeken die worden gedaan naar de effecten daarvan, is de kans steeds kleiner dat er zwaardere bevingen ontstaan dan de beving van Huizinge van 16 augustus 2012. Mocht dat om wat voor reden dan ook toch gebeuren, dan zal het IMG er op dat moment naar handelen. Zo is het mogelijk om een actualisatie te doen op basis van de huidige methode en zo eventuele verergering te verwerken in de regeling. Het omgekeerde is overigens ook het geval. Als meer zware bevingen uitblijven, zou de waardeontwikkeling steeds positiever kunnen worden en gelijke tred gaan vertonen met vergelijkbare woningen in vergelijkbare andere delen van Nederland. Vanzelfsprekend kan dit dan alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek werkelijk worden vastgesteld.

 • Is de regeling eindig?

  De regeling blijft bestaan zolang er sprake is van schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling als gevolg van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Er vinden nog steeds bevingen plaats. Het is daarmee niet ondenkbaar dat er ook nog steeds in delen van Groningen sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling. Gezien de huidige omstandigheden ligt het in de lijn der verwachting dat de waardedaling of verminderde waardeontwikkeling eerder afneemt dan verergert.

 • Komt de taxateur ook persoonlijk langs om te inspecteren?

  Nee, we verwachten niet dat het nodig is. Mogelijke uitzonderingen zijn daargelaten.

 • Ik heb een brief van de NCG ontvangen, dat mijn huis mogelijk versterkt gaat worden. Kan ik al wel een aanvraag immateriële schade doen?

  Om versterking of sloop/nieuwbouw te laten meetellen bij uw aanvraag voor immateriële schade moet u een besluit hebben ontvangen van de NCG waarin staat dat uw woning wordt versterkt of gesloopt. Ook zonder dit besluit kunt u een aanvraag doen, maar dan wordt de (mogelijke) versterking of sloop/nieuwbouw niet meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag. Als later blijkt dat er een definitief besluit tot versterking of sloop/nieuwbouw is, dan krijgen we deze gegevens door van de NCG. Op basis van de nieuwe gegevens nemen we een opnieuw een beslissing.

 • Wanneer is er sprake van versterking of sloop/nieuwbouw?

  Er is sprake van versterking als uw woning door de NCG (of een andere daarvoor bevoegde instantie) als onveilig is beoordeeld en in opdracht van de NCG (of een andere bevoegde instantie) versterkt moet worden. U hoeft hiervoor zelf in eerste instantie geen gegevens aan te leveren. Houd er wel rekening mee dat onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van de NCG niet hetzelfde is als versterking. Er wordt eerst door de NCG gekeken in hoeverre de woning veilig is en daarna wordt beoordeeld of er versterking nodig is. Om te beoordelen of er sprake is van versterken of sloop/nieuwbouw gebruiken wij de gegevens die wij van de NCG ontvangen.