Verder naar inhoud

Waardedaling

Vragen bij de procedure - Rekenen met de woningwaarde

De woningwaarde vormt een belangrijk onderdeel van de berekening van waardedaling van woningen. U wordt gevraagd tijdens de procedure die woningwaarde te controleren. Mogelijk heeft u daar vragen over. We hebben ze hier voor u onder elkaar gezet.

Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?

Als een eigenaar van mening is dat de WOZ-waarde te laag is vastgesteld, maar hij of zij heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, dan kan de eigenaar ook nog bij de gemeente om herziening van de WOZ-waarde vragen. Uw gemeente kan u verder informeren over deze mogelijkheid.

Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ-beschikking loopt?

Een deel van de woningeigenaren waar sprake is van waardedaling, is in bezwaar gegaan tegen het besluit van de gemeente over de WOZ-waarde. De meeste bezwaarprocedures zijn afgerond tegen de tijd dat het IMG de Waardedalingsregeling openstelt. Echter, als het bezwaar nog loopt of als er beroep op bezwaar is gevolgd of hoger beroep, staat de WOZ-waarde nog niet vast. We kunnen daarom op dat moment de waardedaling nog niet vaststellen. Aanvragers wordt geadviseerd pas een aanvraag te doen nadat de bezwaar- of beroepsprocedure over de hoogte van de WOZ-waarde is afgerond.

Wat als er meerdere woningen op één perceel staan?

Per perceel kunt u slechts één aanvraag doen. Als u eigenaar bent van meerdere woningen op hetzelfde perceel, dient u de WOZ-waardes (of verkoopprijzen, wanneer de woningen tussen 16 augustus 2012 en nu verkocht zijn) bij elkaar op te tellen. U kunt uw aanvraag gewoon doen via het formulier, gebruik het adres van de woning met het laagste huisnummer.

Wat als de woningwaarde niet vastgesteld is na een erfenis?

Als bij een erfenis de waarde van een geërfde woning niet in de akte wordt vastgesteld, wordt de WOZ-waarde voor dat jaar genomen.

Wat als er sprake is van een WOZ-waarde voor de woning inclusief later verkregen grond?

Als in de akte van levering een woning met naastgelegen stuk grond is geleverd, en dat stuk grond is in een later stadium door de eigenaar verkregen.

Door de extra grond stijgt de WOZ-waarde van de woning (in het jaar van overdracht van het naastgelegen stuk grond). In een dergelijk geval trekken we de aankoopsom van het naastgelegen stuk grond af van de totale koopsom.

Wat als er sprake is van één koopsom voor woning plus grond met eigen WOZ?

Als in de akte van levering een naastgelegen stuk grond is overgedragen dat een eigen WOZ-waarde heeft.

We gebruiken in dit geval de WOZ-waarde van de woning van het overdrachtsjaar.

Wat als er sprake is van één koopsom voor woning en roerende zaken?

Als in de akte van levering, naast de woning, ook roerende zaken zijn meegeleverd.

In een dergelijk geval trekken we het deel van de koopsom dat betrekking heeft op de roerende zaken af van de totale koopsom. Als er geen onderscheid wordt gemaakt in de koopsom, gebruiken we de WOZ-waarde van het overdrachtsjaar.

Wat als er sprake is van een symbolisch bedrag als koopsom?

Als de koopsom in de akte een symbolisch bedrag is. Bijvoorbeeld als ouders een woning overdragen voor een koopsom van 1 euro aan hun kinderen.

In dit geval gebruiken we de WOZ-waarde van het overdrachtsjaar.

Wat als er sprake is van appartementsrecht met VvE-aandeel?

Als in de akte van levering een appartementsrecht wordt overgedragen.

De koopsom omvat, naast het appartementsrecht, een aandeel (meestal van een paar duizend euro) in het onderhoudsfonds van de VvE. In zo’n geval trekken we het aandeel van het fonds in het onderhoudsfonds af van de koopsom.

Wat als er één koopsom is voor meerdere panden?

Als in de akte van levering meerdere panden worden overgedragen. De koopsom heeft betrekking op alle panden tezamen, er wordt geen onderscheid gemaakt per adres.

In zo’n geval gebruiken we de WOZ-waarde van de woning van het overdrachtsjaar.

Wat als er één koopsom is voor meerdere percelen?

Als in de akte van levering naast een woning, ook een garage geleverd wordt, die gelegen is op een ander perceel. De koopsom omvat dan naast de woning ook een garage die geen deel uitmaakt van de woning.

In dit geval gebruiken we de WOZ-waarde van de woning in het overdrachtsjaar in plaats van de koopsom.

Waarmee rekent u als er geen WOZ-waarde of verkoopprijs berekend is? Wat is de berekende waarde?

Om een vergoeding van de waardedaling van een woning te kunnen berekenen, wordt de woningwaarde gebruikt. Dit kan zijn:

  • de WOZ-waarde van uw woning per 1 januari 2021, of
  • als u de woning heeft verkocht, de verkoopprijs die geregistreerd is bij het Kadaster, of
  • de uit de kadastrale gegevens berekende waarde* van de woning.

* Als wij uit de gegevens van het Kadaster geen betrouwbare verkoopprijs of WOZ-waarde kunnen halen, herleiden wij de waarde van uw woning uit andere aktes. Dit noemen we de berekende waarde. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u:

  • Een woning overneemt tegen een symbolisch bedrag.
  • Een woning erft zonder de taxatiewaarde in de akte op te nemen.
  • Wanneer uw WOZ is vastgesteld over een woning met bedrijfsgedeelte.
  • Wanneer de verkoopprijs meerdere objecten omvatte.

In deze gevallen herleiden we de verkoopwaarde van de woning uit de akte of gebruiken we de WOZ-waarde van de woning in het overdrachtsjaar. Op de volgende pagina leest u een aantal voorbeelden van situaties waarin wij de waarde van een woning moeten herleiden om een juiste vergoeding van de waardedaling te berekenen; en welke aktes en documenten we hiervoor raadplegen.