18 mei 2021

27 reacties

Keuze voor een vaste vergoeding

Wie als eigenaar van een woning voor het eerst schade meldt voor een adres, krijgt de keuze geboden voor een vaste vergoeding van €5.000 euro voor alle schade. Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo moet het adres gelegen zijn binnen het effectgebied van bevingen in het Groningenveld. Circa 200.000 adressen komen ervoor in aanmerking.

wijzen naar scheur

De keuze voor een vaste vergoeding moet een oplossing bieden voor eenvoudige schades. Wie kiest voor de vaste vergoeding, ziet af van een maatwerkprocedure met beoordeling van de schade door een onafhankelijke deskundige. Groningers kunnen eenvoudige schade daarmee snel en eenvoudig afhandelen. Bij deze procedure is geen beoordeling van een onafhankelijke deskundige nodig. Zo ontstaat er ook meer capaciteit voor de maatwerk afhandeling van complexe schade.

Snel een eenvoudig

Om eenvoudig af te handelen, wat eenvoudig kan, zal de procedure voor de toekenning van een vaste vergoeding in zeer grote mate geautomatiseerd plaatsvinden. Het IMG gaat daarbij uit van vertrouwen. De schademelder moet zelf aangegeven dat hij vermoedt schade door mijnbouw te hebben. Aanvullend zal er fotomateriaal worden verzameld. Er wordt hiervoor een speciale app ter beschikking gesteld en aanvullende hulp geboden waar nodig. Het IMG zal bij een deel van de aanvragers zelf een nulmeting laten uitvoeren.

Maatwerk vs. vaste vergoeding

Vanwege deze uitgangspunten lenen alleen schademeldingen zich voor deze procedure waar louter eenvoudige checks mogelijk zijn. Zo gauw er meer maatwerk beoordeling nodig is van de schade of om te bepalen of iemand aan de voorwaarden voldoet, kan er geen keuze voor een vaste vergoeding worden geboden. De schademelding zal dan via de huidige maatwerkprocedure worden afgehandeld.

Voorwaarden

Er is een eenvoudige online tool waarmee iedereen kan vaststellen of er een keuze voor een vaste vergoeding mogelijk is. Het is ook mogelijk daar via deze keuzehulp achter te komen. Vanzelfsprekend gaat het dan om een eerste indicatie. Er gelden onder andere de volgende voorwaarden voor de vaste vergoeding:

  • Het gaat om de eerste melding op een adres. Er mag dus niet in het verleden bij de NAM, het CVW, de TCMG, het IMG, de burgerlijke rechter of een andere instantie al eens een schademelding zijn afgehandeld.
  • Het adres is gelegen binnen het effectgebied van bevingen in het Groningenveld. Dit hangt niet alleen af van het adres zelf, maar ook het bouwjaar van de woning. Een woning uit 2013 kan immers niet geraakt zijn door een beving uit 2012 (zoals die van Huizinge van 16 augustus 2012).
  • De keuze voor een vaste vergoeding wordt een vast onderdeel van de schadeafhandeling. Het gaat dus niet om een aparte regeling met een tijdelijk karakter.

Waarom €5.000

Bij iets minder dan de helft van de huidige afgehandelde schademeldingen werd een vergoeding toegekend van €5.000 of minder. Het gaat dan om het totaal bedrag voor de herstelkosten van de fysieke schade, de eventuele gevolgschade, overlastvergoeding en wettelijke rente. Het IMG verwacht daarom dat een totale vaste vergoeding van €5.000 voor veel eigenaren een oplossing biedt.

Bij de Stuwmeerregeling die medio 2019 is geïntroduceerd werd ook een vaste vergoeding van €5.000 euro geboden. Twee derde van de aanvragers die ervoor in aanmerking kwam, koos ervoor.

De vaste vergoeding is bedoeld voor eenvoudige schades. Te verwachten valt dat deze schadesituaties zich vooral voordoen in gebieden waar de bevingen een geringe invloed hebben gehad. Dus op grotere afstand van de epicentra. Met de actualisatie van het beoordelingskader voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden, is de verwachting dat de gemiddelde vergoeding vanuit een maatwerk afhandeling onder de €5.000 euro zal belanden in die gebieden.

De kosten voor de afhandeling van een schademelding kost gemiddeld ook circa €5.000, puur voor de tijd die het IMG en deskundigen kwijt zijn om de schade te beoordelen en over te besluiten. Verwachting is dat de afhandeling van de vaste vergoeding een fractie van dat bedrag zal zijn. Zodoende gaat in geval van een keuze voor de vaste vergoeding verreweg het grootste deel van het geld naar de woningeigenaar met schade.

Wat zijn de nadelen?

Wie kiest voor een vaste vergoeding, stemt in met finaliteit, net als bijvoorbeeld bij de vergoeding vanuit de Waardedalingsregeling. Dat betekent dat er daarna niet zomaar opnieuw schade kan worden gemeld. Alleen als zich een nieuwe beving voordoet waarbij op basis van de nieuwste inzichten wordt vastgesteld dat de beving tot nieuwe schade kan hebben geleid, kan er opnieuw schade worden gemeld. In alle andere gevallen zal het IMG de nieuwe schademelding niet in behandeling nemen.

Situatie A, B en C

Via de online tool is te zien wat de omvang van de trillingssterkte op een locatie is geweest. Ook wordt aangegeven of het adres in situatie A of situatie B verkeert. Situatie A is gelegen in een gebied waar bevingen zijn geweest die hebben geleid tot een hogere kans op schade. Bekend is dat met het verminderen van de gaswinning de bevingen afnemen. Maar het is tegelijk niet uitgesloten dat er zich nog bevingen voordoen. In situatie A is die kans gemiddeld groter dan in situatie B. Maar in beide situaties blijft die kans bestaan.

In situatie C is het op voorhand niet vast te stellen dat de bodembeweging door gaswinning en gasopslag tot schade kan hebben geleid. Het adres is gelegen buiten het effectgebied van trilling zoals dat is bepaald voor alle gebouwen. Er zijn uitzonderingen mogelijk bij gebouwen die extra kwetsbaar zijn voor trillingen (terpwoningen bijvoorbeeld). Ook is niet nu uitgesloten dat er indirecte schade door diepe bodemdaling kan zijn ontstaan. In beide situaties gaat het om uitzonderingen die op basis van maatwerk moeten worden vastgesteld. Hier kan daarom geen keuze voor een vaste vergoeding worden geboden.

Zelf afweging maken

Het IMG zal de schade niet laten beoordelen en ook de schadeomvang niet laten bepalen bij een keuze voor de vaste vergoeding. Als er schade in een woning is, moet een aanvrager zelf beoordelen wat de herstelkosten van die schade zijn. Ook moet daarbij de afweging zelf worden gemaakt of de schade als mijnbouwschade zal worden beoordeeld. Het IMG beseft dat zoiets voor een individuele burger nauwelijks zelf is te beoordelen. Het is daarmee vooral de vraag of iemand tevreden is met het bedrag van €5.000 dat via de keuze voor een vaste vergoeding wordt geboden.

Nieuwe aanvragen

Wie nog geen schademelding heeft gedaan en interesse heeft in de vaste vergoeding, wordt gevraagd te wachten met het doen van een aanvraag. Wel is het mogelijk interesse in de vaste vergoeding aan te geven. Aanvragers ontvangen dan een e-mail zo gauw het mogelijk is de keuze voor de vaste vergoeding vast te leggen bij een aanvraag.

Lopende aanvragen

Het feit dat er al een aanvraag loopt, vormt geen reden tot uitsluiting van de mogelijkheid om een vaste vergoeding te kiezen. Het IMG gaat het binnen enkele maanden mogelijk maken de keuze voor de vaste vergoeding vast te leggen. Tot die tijd neemt het IMG geen besluiten over schadevergoedingen minder dan €5.000. Als het maken van een keuze kan worden vastgelegd, ontvangt iedereen met een lopende aanvraag daarover bericht. Het is daarna nog twee weken mogelijk de keuze vast te leggen. Pas daarna zal het IMG weer besluiten nemen over vergoeding van minder dan €5.000.

Na een keuze

Als het straks mogelijk is een keuze vast te leggen, zal nadrukkelijk gevraagd worden in te stemmen met alle voorwaarden. Aanvullend zal er fotomateriaal worden verzameld. Er wordt hiervoor een speciale app ter beschikking gesteld en aanvullende hulp geboden waar nodig. Het IMG zal bij een deel van de aanvragers zelf een nulmeting laten uitvoeren.

Reageren

Y. 17 mei 2021 - 14:07

Wij hebben een lopende aanvraag waarbij er een adviesrapport is opgesteld onder de 5k. Wij zijn hiermee akkoord gegaan maar wachten nog steeds op een besluit. Komen wij alsnog in aanmerking voor de €5.000 vaste vergoeding, ondanks het akkoord op het adviesrapport? Het besluit is er nog niet.

Martin, IMG 17 mei 2021 - 18:14

Totdat er een keuzemogelijkheid is in het digitale aanvraagsysteem neemt het IMG geen besluiten over aanvragen die leiden tot een vergoeding van minder dan €5.000.

Menno 3 september 2021 - 11:52

Hallo Martin! Wij hebben ook ons eerste schade gemeld en kunnen nog geen vaste vergoeding aanvragen via het digitale systeem. Houdt dat dus in dat wanneer er in deze tussenfase een adviesrapport wordt opgesteld van onder de 5000 euro je uiteindelijk dus toch voor de vaste vergoeding kan opteren?

Martin, IMG 15 september 2021 - 09:54

Hoi Menno, ja dat kan. Als er al wel een schade-opname is geweest, dan wordt komende tijd gewoon verder gewerkt aan het adviesrapport en deze wordt ook toegezonden. Totdat er een keuzemogelijkheid is in het digitale aanvraagsysteem neemt het IMG geen besluiten over aanvragen die leiden tot een vergoeding van minder dan €5.000.

G E.Egberts Dobben 6 januari 2022 - 14:11

Derden zouden dat voor mij regelen Niet gedaan. Ik ga het nu zelf regelen en niet meer een ander. Ik heb gebeld en heb een nr gekregen ... mijn BS nr is ... Graag zie dat u het gaat regelen. De vaste vergoeding ik heb alle foto s. Graag hoor ik ven u ....

Martin, IMG 7 januari 2022 - 13:28

Ik heb uw bericht vanwege privacy aangepast. U had een aantal persoonsgegevens vermeld, die heb ik verwijderd. Uw vraag is mij ook niet helemaal duidelijk. Ik adviseer u om telefonisch contact met ons op te nemen via t. 0800 - 4444111. U krijgt dan een medewerker van het serviceloket aan de lijn.

M 17 mei 2021 - 16:29

Na maanden wachten komt er dan eindelijk een besluit. Tegen de zomer is natuurlijk weer een ruim begrip. We zouden immers ook al in april communicatie krijgen over een besluit en moeten het nu ook weer venemen door zelf jullie website te bezoeken. Vervalt de subsidie regeling als je akkoord gaat met de vaste vergoeding? Zo ja dan worden de wachtende "dubbel gepakt"

Martin, IMG 18 mei 2021 - 13:23

Hoe het zit met de subsidieregeling van de SNN kan ik u helaas niet vertellen.Dat is aan SNN. U zult dat daar moeten navragen.

Vraag aan IMG 18 mei 2021 - 07:27

Op welke termijn kunnen wij nu een antwoordt ontvangen? Ons dossier is nu ruim 1 jaar onder handen! Om te janken is het.

Martin, IMG 18 mei 2021 - 20:14

Ik heb te weinig informatie van u om hier antwoord op te kunnen geven. Is uw dossier stilgelegd i.v.m. eenduidigheid of diepe bodemdaling?

D 20 mei 2021 - 16:14

Er wordt steeds gesproken over het “Groningenveld”…hoe verhoudt deze nieuwe aanpak zich met het gebied rond de Gasopslag Norg?

Jenny, IMG 21 mei 2021 - 16:15

Dat is afhankelijk van waar u woont. Voor u is dit handig om te lezen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/geen-directe-schade-mogelijk-soms-wel-indirecte-schade-door-diepe-bodemdaling. En u kunt hier met behulp van onder meer uw postcode controleren of u evt. in aanmerking komt voor de vaste vergoeding. https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/vaste-vergoeding/kijk-of-u-in-aanmerking-komt

H. Meier 21 mei 2021 - 21:04

Onze nu lopende aanvraag is de tweede, de 1e was onder CVW. Voor deze regeling zijn we nu uitgesloten. We wachten al een half jaar, dus het zou wenselijk zijn dit gelijk met deze regeling af te handelen. De lang wachtenden zijn dus ook hiermee niet geholpen. Schande !

Jan 26 mei 2021 - 15:27

Kunnen we naast die 5000,- ook nog aanspraak maken op de subsidieregeling van max 4000,- ter verduurzaming van onze woning?

Martin, IMG 27 mei 2021 - 17:16

Hallo Jan, dat is aan de SNN. Dat zul je daar moeten navragen.

Jan 30 juli 2021 - 12:49

Subsidie liep tot oktober 2021 maar is met een jaar verlangd. Alleen moet er nog wel geld in de subsidie pot zitten. Anders vis je achter het net.

alex 7 juni 2021 - 21:38

Alle zaken die nu nog her-beoordeeld moeten worden komen potentieel in aanmerking voor de € 4000 waardevermeerderingssubsidie. Deze regeling moet voor 1/10/2021 zijn aangevraagd om hiervoor in aanmerking te komen. Welke garantie is er voor zaken die op dat moment nog niet zijn beoordeeld door de trage beoordelingsmethodiek? Het kan toch niet zo zijn dat de zaken die vertraagd zijn bij de beoordeling, niet in aanmerking komen voor de subsidie van € 4000?

Jan 30 juli 2021 - 12:50

Zaakwaarnemer gaf aan dat deze subsidie regeling met een jaar verlengd is. Hangt alleen af of er nog geld in de pot zit.

c 9 september 2021 - 09:18

Als je kiest voor deze vaste vergoeding, heb je dan ook nog recht op de SNN subsidie, zoals bij een "normale" schade toekenning en als destijds met de stuwmeer regeling? Hier kan ik namelijk niks over terug vinden.

Martin, IMG 9 september 2021 - 12:46

Dat kan ik u niet vertellen. Dit kunt u het allerbeste navragen bij SNN.

Daan 5 oktober 2021 - 17:39

Wij hebben zelf nog nooit een schademelding gedaan en hebben nu nieuwe schade, de vorige bewoners hebben wel eens een aanvraag gedaan (ik dacht rond 2016) en dit is vergoed en gerepareerd. kunnen wij nu nog aanspraak maken op de vaste vergoeding van 5000,-?

Martin, IMG 15 oktober 2021 - 10:48

Hallo Daan, op deze pagina kun je kijken of je in aanmerking komt voor de vaste vergoeding: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/vaste-vergoeding/kijk-of-u-in-aanmerking-komt

S. Boer 6 oktober 2021 - 19:59

Ik heb hoogstwaarschijnlijk aardbevingsschade en kom sinds een paar dagen op deze site. Ik snap dat het geen eenvoudig onderwerp is om helder uit te leggen. Maar ik kom tekstueel enorm slechte formuleringen tegen die voor een zorgvuldige lezer enorm storend werken en de onduidelijkheid in de hand werken. Ik zou het IMG willen aanraden de teksten op deze site kritisch door een of meer taalkundigen kritisch te laten beoordelen. Dat is duidelijk niet gebeurd. Het voorbeeld wat mij tot deze reactie heeft gebracht is de paragraaf onder: NIEUWE AANVRAGEN. Dit is de huidige tekst: -Start- Wie nog geen schademelding heeft gedaan en interesse heeft in de vaste vergoeding, wordt gevraagd te wachten met het doen van een aanvraag. Wel is het mogelijk interesse in de vaste vergoeding aan te geven. Aanvragers ontvangen dan een e-mail zo gauw het mogelijk is de keuze voor de vaste vergoeding vast te leggen bij een aanvraag. -Einde- In deze vraag zorgt de term aanvraag/aanvragers voor enorme verwarring. In zin 1 wordt gevraagd te wachten met een aanvraag. Als lezer is mij niet - ook na herlezing - niet duidelijk waar ik mee moet wachten: is dat de schademelding of is dat de aanvraag voor de vaste vergoeding?! Is het het eerste (de schademelding)? Of toch het tweede (vaste vergoeding)? Ik ben er nog steeds niet uit! Dan zin 3: "Aanvragers ontvangen dan...". Ja, hallo denk je dan als lezer: in zin 1 wordt mij op het hart gedrukt te wachten met een aanvraag, maar zin 3 zegt dat ik als aanvrager een mail kan verwachten?! Hoe kan ik een mail verwachten op een aanvraag als mij op het hart gedrukt wordt te wachten met een aanvraag?! Ik ben het spoor volkomen bijster op dat moment. Zin 3 eindigt ook nog eens met het woord aanvraag: als aanvrager ontvang ik een mail waarin gezegd wordt mijn keuze vast te leggen bij de aanvraag! Hier wordt in cirkeltjes rondgedraaid! Het is duidelijk dat in deze drie zinnen het woord aanvraag/aanvrager volstrekt te pas en te onpas en gewoon verkeerd wordt gebruikt en dat er niet zorgvuldig naar gekeken is. Als lezer moet je maar proberen op te maken wat er eigenlijk bedoeld wordt. Dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Het is al een ingewikkelde materie, op zijn minst mag je dan verwachten dat moeite is gedaan de procedures correct, zorgvuldig, helder zonder dubbelzinnigheden en daarom begrijpelijk op papier te stellen. Dat is hier overduidelijk niet het geval. Na 10 keer lezen denk ik dat dit bedoeld wordt: -Start- Wie nog geen schademelding heeft gedaan en interesse heeft in de vaste vergoeding, wordt gevraagd te wachten met het doen van een schademelding. Wel is het mogelijk interesse in de vaste vergoeding aan te geven. Zodra het binnen het IMG systeem mogelijk is bij een schademelding de keuze voor de vaste vergoeding vast te leggen, ontvangt u hierover een mail. -Einde- Klopt mijn versie van de tekst? Ik twijfel er zelf nog steeds aan. Dit omdat uw tekst volstrek niet helder is. Jammerlijk zaak.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

Dank voor uw feedback. We zullen dit aan de redactie van de website voorleggen!

S. Boer 6 oktober 2021 - 20:12

Hieraan toegevoegd: Op deze site staat een stroomschema aan de hand waarmee de bezoeker kan beoordelen of hij voor een vaste vergoeding in aanmerking komt. In tegenstelling tot mijn verhaal hierboven begrijp het schema. Dat neemt het volgende niet weg: het stroomschema bevat een knoepert van een fout. Dit: er zijn drie gebieden, A, B en C. Iemand zit altijd precies in een van de drie gebieden. Neem nu het schema erbij: boven het blokje met C staat een "Nee". Die "Nee" moet echter een "Ja" zijn! Het vakje C is eigenlijk overbodig. De "Nee" had boven het blokje met A en B kunnen en moeten staan. Een begrijpelijke fout. Maar duizendmaal onbegrijpelijker dat de fout door niemand binnen het IMG is opgemerkt! Ik kan er niet over uit, spijt me.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 09:55

Momenteel wordt dit hulpmiddel opnieuw bekeken en verbeterd waar mogelijk. We geven deze opmerking in ieder geval ook mee.

Ina Rooze 26 maart 2022 - 13:11

Ik vind het een hele rare regeling. Wij wonen in een appartement. Er loopt een scheur vanaf de bovenste verdieping tot de onderste verdieping. Wij wonen op de tweede verdieping. Voor de scheur bij ons is een rapport opgemaakt en het zou geen mijnbouwschade wezen. Het was een bouwtechnische fout zijn. Dit alles was voor deze nieuwe regeling. Nu blijkt, dat diverse buren in aanmerking komen voor deze vergoeding en wij niet omdat hiervoor bij ons al een rapport is opgemaakt. Wij hebben het wel over dezelfde scheur. Dan zou je toch denken er is voor dit gebouw al een rapport opgemaakt en daarbij is geconstateerd, dat dit geen mijnbouwschade is en we keren dan aan geen enkele bewoner uit.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.