Overige vormen van schade

Het IMG is bevoegd alle vormen van schade te vergoeden die is veroorzaakt door bodembeweging die een gevolg is van de gaswinning in het Groningenveld of de exploitatie van de gasopslag Norg. Voor deze schades zijn drie regelingen ontwikkeld:

  • fysieke schade aan gebouwen en werken en materiële gevolgschade;
  • waardedaling van woningen, en;
  • immateriële schade.

Geen regeling, toch vergoeding

Het is echter ook denkbaar dat u een andere vorm van schade heeft geleden als gevolg van bodembeweging. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan psychische kosten, verzakking van een perceel of vermogensschade die los staat van eventuele fysieke schade. Wij noemen dit ‘overige schade’.

U kunt deze vormen van schade telefonisch bij ons melden via het Serviceloket. Bel hiervoor gratis naar 0800 4444 111.

Kosten psycholoog

In onze toelichting op immateriële schade in Nederland wordt het ook al even genoemd: de kosten voor een psycholoog. Vanwege de aard van deze schade kan er snel verwarring ontstaan met de regeling Immateriële schade. Een psycholoog helpt immers met een 'immaterieel' probleem: psychische klachten. Toch zijn dit schades die niet vergoed worden via de regeling Immateriële schade, maar waarvoor los daarvan aanvraag van schadevergoeding mogelijk is. Of dat ook leidt tot vergoeding hangt onder meer af van de beoordeling of de schade is veroorzaakt door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg. 

Fiscale gevolgschade

Als er belasting wordt geheven op de aan u toegekende schadevergoeding, voordat u in de gelegenheid bent geweest de schade te herstellen, dan komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Deze zogenaamde fiscale gevolgschade geldt zowel bij fysieke schade aan woningen, als voor de Waardedalingsregeling.

U heeft recht op vergoeding wanneer de fiscale gevolgschade het directe gevolg is van een uitkering van het IMG. De beoordeling leidt tot een afzonderlijk besluit en de vergoeding van de fiscale gevolgschade is in beginsel eenmalig.

IMG niet bevoegd versterking te vergoeden

Het IMG is niet bevoegd om versterkingsmaatregelen te treffen. De uitvoering van het Versterkingsprogramma is de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De afhandeling van aanvragen om schadevergoeding en de uitvoering van de versterkingsoperaties worden door het IMG en de NCG zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd. Daartoe is nog door de TCMG met de NCG een samenwerkingsconvenant gesloten. Het IMG zet dat convenant voort.