Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Vereisten deskundigen

Na de schade-opname koppelt het deskundigenbureau een deskundige aan uw dossier. Deze deskundige gaat een adviesrapport opstellen over uw schade. Dat is een onafhankelijk advies aan ons bestuur en aan u over de schade. Dat adviesrapport stellen wij dan ook beschikbaar. In sommige gevallen doet deze deskundige zelf de schade-opname, maar meestal is het een schade-opnemer van hetzelfde deskundigenbureau.

Reactie op voorgestelde deskundige

U kunt zelf de persoon van de deskundige beoordelen, bijvoorbeeld door het zogenoemde disclosure statement van de betreffende deskundige op te vragen. Daaruit blijkt zijn of haar deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. In dit document verklaart de deskundige geen persoonlijke of zakelijke banden te hebben met de NAM, het Centrum Veilig Wonen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (de voorloper van het IMG) en het IMG.

Gegronde redenen

Als u twijfelt aan de deskundigheid, onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de deskundige, dan kunt u ons dat laten weten. Bij gegronde redenen kunnen we u een andere deskundige toewijzen. In de praktijk komt het weinig voor dat er een reactie komt op de voorgestelde deskundige. Het is wel belangrijk dat u weet dat die mogelijkheid er wel is.

Adviesrapport

In het adviesrapport staat ook een uitgebreide algemene toelichting over de wijze waarop wij de deskundige vragen te adviseren over de schade. U vindt in het adviesrapport ook per schade een beoordeling en eventueel een calculatie van de herstelkosten per ruimte. Bekijk een voorbeeld van een adviesrapport.

Vereisten voor deskundigen

Wij zetten externe, onafhankelijke deskundigen in om u en het bestuur van het IMG te adviseren over de schade waarvoor u een aanvraag tot schadevergoeding heeft gedaan. Deze deskundigen spelen daarmee een belangrijke rol binnen de schadeprocedure. Op deze pagina leest u welke eisen wij stellen aan deze deskundigen.

Opleiding en kennis

We stellen eisen aan de deskundigheid van de deskundigen die wij inzetten. Het gaat daarbij om opleiding, kennis, communicatie, vaardigheden en onafhankelijkheid. Al deze eisen zijn beschreven in 'Minimale Kwaliteitseisen Deskundigen en andere Functionarissen'.

Onpartijdigheid

We stellen ook eisen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de persoon van de deskundige. Als op één van onderstaande eisen het antwoord 'ja' is, dan is er sprake van (schijn van) partijdigheid. Het IMG wijst dan een andere deskundige toe.

 1. Is de deskundige de afgelopen 5 jaar op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel een aanstelling als ambtenaar, werkzaam geweest bij de NAM, het CVW, de minister van EZK of de TCMG/het IMG?
 2. Heeft de deskundige het afgelopen jaar als deskundige ten behoeve van de NAM en/of het CVW werkzaamheden uitgevoerd, die bestonden uit de beoordeling van en advisering over oorzakelijk verband en begroting van mijnbouwschade?
 3. Heeft de deskundige de afgelopen 6 maanden ten behoeve van de NAM en/of het CVW andere werkzaamheden als deskundige uitgevoerd dan bedoeld onder 2, en heeft hij die werkzaamheden in deze periode gedurende meer dan 50% van de door hem/haar gewerkte tijd uitgevoerd?
 4. Heeft de aanvraag betrekking op een bepaald gebouw of werk ten aanzien waarvan de deskundige eerder als deskundige ten behoeve van de NAM en/of het CVW werkzaamheden heeft uitgevoerd?
 5. Zijn er overigens omstandigheden ten aanzien van de deskundige die maken dat twijfels rondom de onpartijdigheid van de deskundige naar het oordeel van de TCMG / het IMG objectief gerechtvaardigd zijn (vergelijk EHRM 5 juli 2007, ECLI:NL:XX:2007: BB5086, NJ 2010/323, par. 47-48; HR 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:523; ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS: 2016:2582)?

Disclosure statement

Als het antwoord op al deze vragen 'nee' luidt, dan is er geen (schijn van) partijdigheid voor de persoon van de deskundige. Om als aanvrager een weloverwogen beoordeling te kunnen doen van de persoon van de deskundige is het mogelijk een disclosure statement aan te vragen. Bekijk een voorbeeld van zo'n disclosure statement. In de praktijk wordt hier vrijwel geen gebruik van gemaakt.

Vragen over advies van deskundigen

 • Hoe kan ik een disclosure statement van de deskundige opvragen?

  Als het dossier na de schade-opname is overgedragen aan de deskundige ter beoordeling, ontvangt u een e-mail met de naam van de deskundige en uitleg over zienswijze op de deskundige. Op dat moment kunt u om een disclosure statement vragen. Het is ook mogelijk dit later op te vragen, bijvoorbeeld na ontvangst van het adviesrapport. U kunt dat onder meer doen via het Serviceloket op 0800 4444 111 of via uw zaakbegeleider.

 • Wat zijn gegronde redenen als reactie op de persoon van een deskundige?

  Lees de vereisten die van toepassing zijn op de persoon van de deskundige. Als u bijvoorbeeld op basis van uitspraken die de deskundige doet twijfel heeft over de juistheid van het disclosure statement van de deskundige, dan kan dat een gegronde reden vormen om een andere deskundige aan u toe te wijzen. Het is ook mogelijk dat, ondanks onze controle daarop, er een deskundige wordt toegewezen die in een eerdere procedure bij de NAM of het CVW al eens advies uitbracht over de schade op uw adres. Ook dat kan gegronde redenen zijn om u een andere deskundige toe te wijzen.

 • Waarom maakt de deskundige een raming en doet hij of zij geen onderzoek?

  Het IMG heeft zich laten adviseren over de wijze van het afhandelen van schade aan mestkelders door een panel van deskundigen. Dit panel ziet ernstige bezwaren voor het visueel opnemen van schade aan de mestkelder. Voor een inspectie aan de binnenzijde van de mestkelder is het noodzakelijk dat het vee elders wordt ondergebracht en de mestkelder gereinigd moet worden door een gespecialiseerd bedrijf om scheurvorming zichtbaar te maken. Dit brengt met zich mee dat de gehele bedrijfsvoering zal moeten worden stilgelegd. Voor een inspectie aan de buitenzijde van de mestkelder zal een deel van de omliggende grond moeten worden weggegraven om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

  De bijbehorende (onderzoeks)kosten, de tijd en de impact op het bedrijf brengen met zich mee dat het paneladvies een andere manier voor het vaststellen van schade heeft geadviseerd.

 • Waarom kijkt het IMG alleen naar de persoon van de deskundige en niet de organisatie?

  Het is de persoon van de deskundigen die advies uitbrengt aan het bestuur van het IMG en u, en niet de organisatie voor wie hij werkt en waar hij in dienst is. De handtekening van de deskundigen staat ook onder de adviesrapporten. Het is bovendien ook bij wet zo geregeld dat de persoon van de deskundigen moet voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Vanzelfsprekend begrijpt het IMG dat de organisaties die zijn gecontracteerd wel vragen kunnen oproepen. Het IMG stelt alle schademelders in staat om te reageren op de voorgestelde deskundige via een zienswijze. Als een schademelder daarin betrekt dat hij de deskundige niet vertrouwd vanwege omstandigheden die ook te maken hebben met de organisatie, dan zal het IMG dat zeker betrekken in haar oordeel over de vraag of er een nieuwe deskundige moet worden voorgesteld.

 • Waarom maakt de deskundige een raming en doet hij of zij geen onderzoek?

  Het IMG heeft zich laten adviseren over de wijze van het afhandelen van schade aan mestkelders door een panel van deskundigen. Dit panel ziet ernstige bezwaren voor het visueel opnemen van schade aan de mestkelder. Voor een inspectie aan de binnenzijde van de mestkelder is het noodzakelijk dat het vee elders wordt ondergebracht en de mestkelder gereinigd moet worden door een gespecialiseerd bedrijf om scheurvorming zichtbaar te maken.

  Dit brengt met zich mee dat de gehele bedrijfsvoering zal moeten worden stilgelegd. Voor een inspectie aan de buitenzijde van de mestkelder zal een deel van de omliggende grond moeten worden weggegraven om het onderzoek te kunnen uitvoeren. De bijbehorende (onderzoeks)kosten, de tijd en de impact op het bedrijf brengen met zich mee dat het paneladvies een andere manier voor het vaststellen van schade heeft geadviseerd.

 • Welke partijen leveren het IMG schadedeskundigen en wat is hun achtergrond?

  De 4 schade-expertisebureaus zijn CED, 10BE, NCP (NIVRE Calamiteiten & Projecten) en D.O.G.. CED is een van de grootste expertisebureaus van Nederland, werkzaam voor een groot deel van de Nederlandse verzekeraars. Ook is zij minderheidsaandeelhouder bij CVW waar CED de regie en coördinatie deed over de schade-expertise. 10BE bestaat uit een samenwerkingsverband van regionale, in Groningen werkende expertisebureaus die veel ervaring opdeden door advieswerk voor NAM en CVW. NCP staat voor stichting Nivre Calamiteiten en Projecten en is een gerenommeerde organisatie die onder andere expertisewerk doet bij rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede. D.O.G. staat voor De Olde Grieze en betreft een samenwerkingsverband van Groningse expertisebureaus onder wie W2N. W2N wordt ook door het IMG ingezet voor AOS-inspecties.

 • Waarom werkt het IMG alleen met expertisebureaus die zich ingeschreven hebben? Er zijn toch veel meer bureaus?

  Als overheidsorgaan moeten we een dergelijke inkoop van diensten aanbesteden. De expertisebureaus die we nu hebben gecontracteerd, hebben bij een aanbesteding in 2022 hun diensten aangeboden. Het is daarbij niet onmogelijk dat bij de huidige expertisebureaus vraag is naar extra deskundigen voor uitbreiding van hun capaciteit. Het kan dan dus best voorkomen dat vanuit andere expertisebureaus alsnog deskundigen ingezet gaan worden via de vier nu gecontracteerde partijen. Voor het IMG is dan vooral belangrijk dat de deskundigen in persoon voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid.