Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Nader onderzoek na schade-opname

Schade aan een woning kan leiden tot veel onzekerheid. Deze kan ook betrekking hebben op de onzichtbare delen van de woning, zoals de fundering. Als daar aanleiding toe is, laten wij de fundering onderzoeken. Dat gebeurt incidenteel, bijvoorbeeld na een schade-opname. In dit verhaal lichten we toe hoe dat zo komt.

De gangbare schade-opname

Bij het overgrote deel van de verzoeken om schadevergoeding laten wij niet alleen de gemelde schade opnemen, maar ook een 'nulmeting light' uitvoeren. Dit betekent dat de deskundige niet alleen moet kijken naar de schade die is gemeld, maar ook in en rond het huis moet kijken of er nog andere schade is die mogelijk een gevolg is van bodembeweging door mijnbouw. Een deskundige doet in het kader van een 'nulmeting light' niet standaard onderzoek naar de fundering van een woning.

Praktische overweging

Wij hebben de diepgang van het standaardonderzoek van de deskundigen beperkt. Zo gaat de deskundige niet het dak op, de kruipruimte in en worden er geen graafwerkzaamheden uitgevoerd als daar geen aanleiding toe is. Als we bij elke woning zonder aanleiding een dergelijke diepgravend onderzoek deden, zou dit vertragend werken en bovendien leiden tot veel overlast voor de bewoner.

Redenen voor nader onderzoek

Vanwege beoordeling schade-oorzaak

Een onderzoek naar de fundering kan nodig zijn om te achterhalen waardoor de zichtbare schade nu eigenlijk is veroorzaakt. De onafhankelijke deskundige wordt immers gevraagd te adviseren over de schade-oorzaak. Als hij van oordeel is dat de schade niet door gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg en Grijpskerk is veroorzaakt, moet hij evident en aantoonbaar motiveren dat er sprake is van een uitsluitend andere oorzaak van de schade. Als hij dat alleen kan na funderingsonderzoek, dan kan de deskundige vragen dit onderzoek te laten doen.

Vanwege beoordeling schade-omvang

De onafhankelijke deskundige wordt ook om advies gevraagd over de schade-omvang. Het kan daarbij voorkomen dat de deskundige alleen de juiste herstelmethode en daarmee herstelkosten kan calculeren als er duidelijkheid is over de aard en staat van de funderingen en bijvoorbeeld de bodemsamenstelling. Bij dossiers waarbij sprake is van terugkerende schade kan dat extra aanleiding zijn voor funderingsonderzoek.

Vanwege mogelijke diepe bodemdaling

Bij een aantal gebouwen in het gebied waar mogelijk diepe bodemdaling voorkomt, onderzoeken we in hoeverre deze bodemweging, die het gevolg is van mijnbouwactiviteiten, het grondwaterpeil heeft beïnvloed. We onderzoeken of dit misschien zetting of zakking heeft veroorzaakt of verergerd. Vooral op slappe ondergrond als klei en veen kijken we hier kritisch naar.

Stappen tot nader onderzoek

De deskundige zal ons vragen om toestemming om een nader onderzoek naar de fundering uit te laten voeren. Voor dat onderzoek zal dan een extra expert worden ingeschakeld. Een dergelijk onderzoek gebeurt uiteraard in overleg met de bewoner. Wij bekijken van geval tot geval aan de hand van het advies van de deskundige of het inderdaad nodig is om het funderingsonderzoek uit te voeren; elke situatie is uniek.

Uitvoering nader onderzoek

Tijdens een nader onderzoek wordt een gedeelte van de fundering blootgelegd om te bepalen op welke wijze uw huis/gebouw gefundeerd is en of er eventueel schade aan de fundering is Ook worden er 3 grondboringen dichtbij uw woning uitgevoerd om te onderzoeken hoe de ondergrond onder uw huis/gebouw is samengesteld.

Verder wordt er met een peilbuis gekeken wat de grondwaterstand is. In bijzondere gevallen kan de deskundige u vragen of hij ook binnen wat metingen mag verrichten. Uiteraard wordt alles weer in oorspronkelijke staat teruggebracht. Het nader onderzoek zal ongeveer 4 uur duren. De peilbuis wordt na ongeveer 1 week uitgelezen. Bij de graafwerkzaamheden mag u aanwezig zijn.

Afweging bij keuze voor nader onderzoek

Als het funderingsonderzoek bedoeld is om de schade-oorzaak vast te stellen, dan weegt het IMG de kosten, overlast en tijdsinvestering mee. We vragen aan de deskundige om de afweging te maken of het, gelet op de omvang van de schade, zinvol is om een nader onderzoek te verrichten. Hierbij hanteren we het beleid dat een onderzoek niet zinvol is als de schade kleiner is dan € 2.500,- (inclusief btw), of kleiner dan € 5.000,- (inclusief btw) bij meerdere schades die door dezelfde oorzaak zijn ontstaan. En dat kan dus tot het besluit leiden dat dan onvoldoende gemotiveerd is aangetoond dat er een uitsluitend andere oorzaak is en dat er dus wel sprake is van mijnbouwschade. Als het onderzoek noodzakelijk is om alleen dan een juiste bepaling van de schade-omvang en schadecalculatie mogelijk te maken, dan worden kosten en hinder anders meegewogen.

Onderzoek bij mogelijk acuut onveilige situatie (AOS)

Anders dan bij de schade-afhandeling is het onderzoek naar een AOS-melding er alleen op gericht om vast te stellen of een gebouw of werk acuut onveilig is. Bij ons verschilt het aantal AOS-meldingen per week. Gemiddeld genomen komen er tussen 5 en 15 AOS-meldingen binnen. Op het geheel genomen is er bij 1 op de 7 meldingen daadwerkelijk een acuut onveilige situatie.

Bij deze gevallen is het tot nu toe niet nodig geweest om funderingsonderzoek uit te voeren. Dit komt omdat de deskundige steeds in staat was om aan de hand van de situatie van het gebouw te bepalen of sprake is van een acuut onveilige situatie. En om op basis daarvan te adviseren over welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.

Veiligheidsinspectie zonder funderingsonderzoek

Bij een AOS-melding doet een externe, onafhankelijke bouwkundig inspecteur en een bouwkundig adviseur van het IMG een AOS-inspectie. Zij kijken onder andere op basis van bijvoorbeeld de zichtbare scheurvorming, scheefstand van muren, bouwtekeningen, bouwstijl, materiaalgebruik, leeftijd van de woning, kennis van de ondergrond en het verhaal van de melder, naar de situatie. Hun bouwkundige ervaring is daarbij zeer belangrijk.

Zij beoordelen zo de constructieve samenhang van het gebouw. Een probleem met de funderingen die op dat moment voor een acuut onveilige situatie zorgt, openbaart zich ook altijd elders in het gebouw. Als u twijfelt of de gaswinning uw gebouw onveilig heeft gemaakt, doet u dan een AOS-melding. Deze wordt binnen 48 uur afgehandeld.

Verzoek van schademelder

Als u zelf zeker weet dat de fundering schade heeft opgelopen, dan is er waarschijnlijk sprake van zichtbaar bewijs. U kunt het de deskundige laten zien of bijvoorbeeld foto’s laten zien. Mocht de deskundige dit in zijn adviesrapport alsnog niet meenemen, dan kunt u dit in uw zienswijze op het adviesrapport alsnog kenbaar maken.

Het is niet uit te sluiten dat wij bij deze aanpak van de schadeafhandeling, waarbij er sprake is van een 'nulmeting light', schade aan funderingen niet opnemen. Mocht er geen funderingsonderzoek zijn gedaan en schade keert terug, of als u op een andere manier alsnog schade aan de funderingen gewaar wordt, dan is het altijd mogelijk opnieuw een schademelding te doen. Het is daarmee voor u vooral zeer hinderlijk.