Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Reglement van de Bezwaaradviescommissie van het IMG

Het reglement bestaat uit de volgende artikelen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Instituut: het Instituut Mijnbouwschade Groningen, zoals ingesteld bij artikel 2 van de Tijdelijke wet Groningen (wet van 5 februari 2020, Staatsblad 2020,85);
Procedure en werkwijze: de Procedure en werkwijze van het Instituut, zoals vastgesteld bij het besluit van het Instituut van………;
Adviescommissie: de Bezwaaradviescommissie van het Instituut, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid van de Procedure en werkwijze;
voorzitter: de voorzitter van de Adviescommissie of bij verhindering zijn/haar plaatsvervanger;
secretaris: de persoon als bedoeld in art. 6.2, zesde lid van de Procedure en werkwijze;
bezwaarde: degene die tegen een besluit van het Instituut op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht bezwaar heeft gemaakt;
zaakbegeleider: de persoon als bedoeld in artikel 1.4 Procedure en werkwijze;
deskundige: de persoon als bedoeld in artikel 6.4 Procedure en werkwijze;
zittingsvoorzitter: de voorzitter of het lid van de Adviescommissie die c.q. dat de hoorzitting voorzit.

 

Artikel 2 Taak en samenstelling van de Bezwaaradviescommissie

De Adviescommissie adviseert het Instituut over de te nemen beslissingen op bezwaren die door het Instituut aan haar zijn voorgelegd.
Bij het adviseren over een bezwaar bestaat de Adviescommissie uit drie leden.

Artikel 3 Secretaris

De Adviescommissie wordt ondersteund door één of meer secretarissen die in overeenstemming met artikel 6.2, zesde lid Procedure en werkwijze door het Instituut aan haar ter beschikking zijn gesteld.
De secretarissen maken geen deel uit van de Adviescommissie; zij stellen de concept-adviezen en de concept-verslagen van de zittingen op.

Artikel 4 Deskundige

De Adviescommissie kan hetzij naar aanleiding van het bezwaarschrift, hetzij naar aanleiding van het verhandelde tijdens de hoorzitting als bedoeld in artikel 5 een deskundige vragen een adviesrapport op te stellen of een bestaand rapport aan te vullen of te herzien.
De secretaris stuurt het adviesrapport of de aanvulling/herziening naar de bezwaarde die in de gelegenheid wordt gesteld om daarop binnen een door de secretaris te bepalen termijn te reageren.

Artikel 5 Horen

De Adviescommissie hoort overeenkomstig artikel 7:13, derde lid Algemene wet bestuursrecht de bezwaarde over zijn of haar bezwaar.
De Adviescommissie bepaalt de plaats en het tijdstip van de hoorzitting. Het horen kan in de vorm van een video-hoorzitting plaatsvinden, tenzij de bezwaarde hiertegen bezwaren heeft.
De bezwaarde kan zich op de hoorzitting laten bijstaan en/of vertegenwoordigen.
Overeenkomstig artikel 7:13, vijfde lid van de Algemene wet bestuursrecht wordt een vertegenwoordiger van het Instituut voor de hoorzitting uitgenodigd. Hij of zij krijgt de gelegenheid de overwegingen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt uiteen te zetten.
Ook de deskundige die bij de behandeling van de betreffende aanvraag is opgetreden of zijn of haar vertegenwoordiger wordt uitgenodigd voor de hoorzitting.
Overeenkomstig artikel 7:7 Algemene wet bestuursrecht maakt de secretaris een verslag van de hoorzitting.

Artikel 6 Openbaarheid

Het horen vindt in het openbaar plaats.
De zittingsvoorzitter kan hetzij op verzoek hetzij uit eigen beweging besluiten de deuren te sluiten.
Een videozitting is om praktische redenen niet openbaar.
De zittingsvoorzitter kan derden toestaan de videozitting bij te wonen.

Artikel 7 Onderzoek ter plaatse

De Adviescommissie kan een onderzoek ter plaatse houden.
Bij dit onderzoek is in ieder geval een lid van de Adviescommissie met een technische achtergrond aanwezig, een secretaris, de bezwaarde en eventueel zijn of haar zaakbegeleider en de deskundige die op verzoek van het Instituut in het betreffende geval een adviesrapport heeft opgesteld.
De secretaris maakt van hetgeen tijdens het onderzoek is opgemerkt en besproken een beknopt verslag.
Indien een onderzoek ter plaatse wordt gehouden vindt de hoorzitting zoveel mogelijk in aansluiting op dit onderzoek plaats.

Artikel 8 Kosten

De Adviescommissie kan adviseren de kosten te vergoeden die de bezwaarde voor juridische c.q. bouwkundige bijstand in bezwaar heeft gemaakt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Artikel 9 Beraadslaging en advies

De Adviescommissie beraadslaagt met gesloten deuren over het uit te brengen advies.
Zij beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Het advies is gemotiveerd en houdt een voorstel in voor de te nemen beslissing op het bezwaar.
Het advies bevat de namen van de zittingsvoorzitter en van de leden die aan het advies hebben meegewerkt.
De zittingsvoorzitter ondertekent het advies, bij zijn afwezigheid ondertekent één van de andere leden die aan het advies heeft meegewerkt het advies.
De secretaris stuur het advies naar het Instituut samen met het verslag van de zitting.

Artikel 10 Wijziging

De adviescommissie kan dit reglement wijzigen.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter.