Informatie voor het mkb

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft, naast de afhandeling van fysieke schade aan gebouwen, de bevoegdheid om alle andere vormen van mijnbouwschade af te handelen. Wat dit betekent voor het mkb leest u hier.

een verkoopstalletje langs de weg verkoopt uien en aardappelen

Schade aan bedrijfspanden en bijkomende kosten

De afhandeling van fysieke schade aan mkb-panden vindt momenteel al volop plaats. Het is daarbij mogelijk forfaitaire (vooraf vastgestelde vaste) vergoedingen te krijgen voor diverse bijkomende kosten. Dat gold al voor de kosten die u als particulier kunt ondervinden, maar ook voor de nadelen die u als ondernemer ondervindt. Als u als mkb-er nadeel lijdt dat boven de forfaitaire vergoedingen uitstijgt, dan komt het werkelijke nadeel voor vergoeding in aanmerking.

Denk aan kosten als directe en indirecte omzetderving, bijvoorbeeld omdat u de winkel tijdelijk moet sluiten, of hogere onkosten zoals herinrichtingskosten, deskundigenkosten en personeelslasten. Dergelijke schade komt voor vergoeding in aanmerking als deze is veroorzaakt door bodembeweging door mijnbouwactiviteiten. Voorwaarde is wel dat er causaal verband is tussen deze bodembeweging en bedoelde schade. Dat geeft u dan aan in de aanvraag tot schadevergoeding. Per geval beoordeelt het IMG of de schade wordt vergoed. Ook toetsen we of de kosten in twee opzichten redelijk zijn. In de gegeven omstandigheden moet het a) redelijk zijn kosten te maken en b) de kosten moeten naar hun omvang redelijk zijn. Maatwerk dus.

Waardedaling

Het IMG start op 1 september 2020 met de waardedalingsregeling voor woningen in Loppersum en Appingedam, later volgen andere gemeenten. Panden waar wonen en werken gecombineerd wordt, wat regelmatig bij het mkb voorkomt, komen op basis van die regeling voor vergoeding in aanmerking als de waarde van het pand in overwegende mate door de woonfunctie is bepaald. Samen met deskundigen onderzoekt het IMG op dit moment hoe de afhandeling van waardedaling van bedrijfspanden het beste vormgegeven kan worden. Het doel is om in de tweede helft van 2020 (mogelijk per november) een werkwijze daarvoor vast te stellen.

Fiscale nadelen

Uitbetaling van schadevergoedingen kan voor u als ondernemer fiscale consequenties hebben. Zo kunt u een extra aanslag krijgen voor vermogensbelasting (stijging boekwaarde onderneming of verandering van de verhouding tussen eigen en vreemd geld). Of u krijgt een wijziging in uw nadeel bij de btw-afdracht. Over uw specifieke situatie kunt u het beste bij de Belastingdienst of uw boekhouder navraag doen. Op deze pagina hebben we wat algemene regels over de btw en schadevergoedingen voor u verzameld.

Dergelijke belastingschade als gevolg van bodembeweging door mijnbouwactiviteiten komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking. Een uitzondering geldt voor inkomstenbelasting over de ontvangen schadevergoeding. De ontvangen schadevergoeding voor gederfde inkomsten is onderhevig aan loonbelasting. Een ondernemer moet deze in een normale beloningssituatie voor het leveren van diensten en/of goederen immers ook afdragen.

Geen staatssteun

Als er een rechtsplicht bestaat tot het vergoeden van schade kan er geen sprake zijn van staatssteun. Of u het (volledige) schadebedrag ook daadwerkelijk aanwendt om schade te herstellen of niet.