8 oktober 2021

49 reacties

Eerste resultaten invoering beoordelingskader

Sinds 17 mei 2021 hanteert het IMG een vernieuwd beoordelingskader voor fysieke schade. Het doel is de eenduidigheid te vergroten bij adviezen van expertisebureaus. Ook moet het verband tussen de beoordeling van de schadeoorzaak en de kans op schade meer in de adviezen terugkomen. RTV Noord berichtte er vandaag over. Hieronder volgt onze toelichting daarop.

uitzicht huis

Samengevat

Het is nog te vroeg voor conclusies over de resultaten van de genomen maatregelen van 17 mei 2021. De eerste indruk is wel dat de invoering van het nieuwe beoordelingskader leidt tot gemiddeld lagere schadevergoedingen in gebieden met een kleinere kans op schade. Bovendien neemt het aantal volledige afwijzingen toe naar mate de kans op schade afneemt. In het algemeen lijkt de eenduidigheid groter te worden. Het beoogde effect van de maatregelen wordt dus merkbaar.

Maar waar het een volledige afwijzing van de aanvraag betreft, zijn de verschillen tussen de expertisebureaus soms nog te groot. Onder deskundigen is er mogelijk nog te veel verschil van mening over de kans op schade ten gevolge van mijnbouw waardoor er verschillen tussen de adviesrapporten ontstaan. Het IMG monitort dit nauwgezet en bespreekt deze ontwikkelingen wekelijks met de expertisebureaus.

Verschillen expertisebureaus

Het IMG constateerde in de loop van 2020 steeds vaker dat er grote verschillen ontstonden tussen de adviezen van deskundigen in vergelijkbare situaties. Er volgde een cijfermatige analyse over de adviesrapporten die vanaf de start op 18 maart 2018 tot eind 2020 waren opgeleverd. De analyse is op 17 mei 2021 gepubliceerd op deze website.

De analyse wees onder meer uit dat de verschillen tussen de adviesrapporten zich in het algemeen moeilijk cijfermatig laten verklaren. De verschillen in afwijzingen vertoonden geen relatie met de kans op schade. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de schadevergoeding. Dat is technisch gezien niet logisch, aangezien de kans op schade dicht bij het epicentrum van een beving met bijvoorbeeld 3.6 op de schaal van Richter (zoals die van Huizinge in 2012) vrijwel 100 procent is en in de rand van het effectgebied van die beving 0,01 procent.

Cijfermatig gezien lag de meest aantoonbare verklaring, hoewel dat maar een klein deel van de verschillen verklaarde, bij het expertisebureau dat het adviesrapport opleverde. In de bijgaande grafieken is per expertisebureau aangegeven hoe vaak een schade door de deskundige van dat bureau als mijnbouwschade is beoordeeld.

 

Trendlijn van percentage causaal verband per expertisebureau

De lijnen tonen de ontwikkeling van het aantal schades dat als mijnbouwschade wordt beoordeeld door de tijd heen, per expertisebureau. Stichting NIVRE Calamiteiten en Projecten (bruin), 10BE (blauw), D.O.G. (groen), CED (rood). Stichting NIVRE wijkt daarbij sterk af van D.O.G. en CED, gevolgd door 10BE.

Conclusies uit de analyse

De verschillen laten zich niet verklaren doordat bijvoorbeeld het expertisebureau gemiddeld veel grotere of kleinere panden beoordeelt of bijvoorbeeld veel vaker in de kern of de rand van het effectgebied van bevingen actief is. Dat er verschillen zijn tussen experts zal altijd blijven. Maar deze verschillen waren niet uitlegbaar en onwenselijk. Het gebrek aan voldoende relatie tussen de kans op schade en de hoogte van de schadevergoeding riep eveneens vragen op . Reden waarom het IMG ingreep.

Ingrijpen 17 mei 2021

Nadere gesprekken met de expertisebureaus over de eenduidigheid bracht naar boven dat er verschillende opvattingen zijn onder individuele deskundigen over de mate waarin met name bevingen schade kunnen veroorzaken. Op aangeven van de expertisebureaus en met inbreng van juridische expertise vanuit het IMG, zijn er daarom meer en verfijnde handvatten toegevoegd aan het beoordelingskader voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden.

Door de introductie van meer richtsnoeren, maar ook door nauwgezette monitoring van de toepassing ervan in de praktijk, wil het IMG samen met de expertisebureaus zorgen voor meer eenduidige adviezen. De individuele deskundige is en blijft daarbij onafhankelijk en onpartijdig. Hij of zij kan afwijken van de richtsnoeren, mits dat voldoende wordt gemotiveerd. Het IMG toetst de adviezen daarbij op juistheid en volledigheid van de motivering.

Huidige situatie

Momenteel is ongeveer drie maanden met het vernieuwde beoordelingskader gewerkt. Gemiddeld wordt nu bij circa 20 procent van de besluiten de aanvraag afgewezen. Waar het een toekenning van vergoeding betreft, groeit de eenduidigheid. Bij de afwijzingen vertonen de afwijkingen tussen de expertisebureaus soms nog grote verschillen, vooral in de randen van het effectgebied van bevingen.

Ook is nu duidelijk wat het vernieuwde beoordelingskader betekent voor de circa 2.800 adviesrapporten die tijdelijk waren opgehouden vanwege twijfels over eenduidigheid. Het ging om adressen waar een adviesrapport lag waar veelal sprake was van een volledige afwijzing van de aanvraag, terwijl bij buren met vergelijkbare schadeomvang wel schadevergoeding was toegekend. Bij circa 5 procent is nu alsnog tot toekenning van een vergoeding overgegaan. Voor verreweg het merendeel bleef het bij het advies volledig af te wijzen.

Het vernieuwde beoordelingskader zorgt daar dus in eerste instantie niet direct voor meer eenduidigheid. Het IMG kan niet anders concluderen dan dat er in het verleden bij buren van die adressen dus meer schadevergoeding was toegekend dan men zou verwachten gezien de kans op schade. In het vernieuwde beoordelingskader krijgt de kans op schade, afgemeten aan de trillingssnelheid op een adres, nadrukkelijker een plek.

Komende tijd

Het IMG monitort de ontwikkelingen nauwgezet samen met de expertisebureaus. Zo worden adviesrapporten uitgebreid besproken waar sprake is van sterke afwijkingen op gebied van eenduidigheid. Het IMG verwacht eind dit jaar definitieve conclusies te kunnen trekken over het effect van het nieuwe beoordelingskader. Ondertussen vindt er ook een nieuwe aanbesteding plaats voor het werk van expertisebureaus. In de beschrijving van de opdracht en toelichting daarop krijgt eenduidigheid veel aandacht.

Reageren

Arie 8 oktober 2021 - 12:08

Ik lees het volgende -> "Het ging om adressen waar een adviesrapport lag waar veelal sprake was van een volledige afwijzing van de aanvraag, terwijl bij buren met vergelijkbare schadeomvang wel schadevergoeding was toegekend. Bij circa 5 procent is nu alsnog tot toekenning van een vergoeding overgegaan." Ik heb twee jaar geleden eens een zienswijze ingediend waarbij ik aan gaf dat de schade bij de buren wel was toegekend, maar bij ons de boel was afgewezen. Als reactie kreeg ik dat het geen geldige reden was dat ik ging vergelijken met het rapport van de buren. En wat doet het IMG nu? Inderdaad: vergelijken van rapporten met buren. @Martin/Jenny: waarom is destijds mijn bezwaar afgewezen met die reden en wordt er nu wel naar vergelijkbare schades van buren gekeken? Dat klopt toch niet? ....

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

We kunnen niet ingaan op individuele situaties. De 5 procent waar nu alsnog tot vergoeding wordt overgegaan, is gebaseerd op een vernieuwd beoordelingskader waarin de laatste stand van de techniek en wetenschap in zijn verwerkt waar het gaat om de trillingen door bevingen.

W. Vogel 8 oktober 2021 - 12:57

IMG is dus begonnen met het nieuwe beoordelingskader per 1 juli jl.. Ik kon dit tot vandaag nergens elders vinden in de voorlichting. IMG heeft een grote werkvoorraad schademeldingen, die nu dus stilletjes onder het nieuwe kader worden beoordeeld, ik vind dit een onjuiste gang van zaken. Stelt u zich eens voor dat zorgverzekeraars de polisvoorwaarden midden in het jaar gaan wijzigen vanwege de hoge uitgaven voor COVID-19, het land zou op zijn kop staan, immers ook hier zijn de hoge uitgaven voor met name de randgebieden de oorzaak om een nieuw beoordelingskader in te voeren. Op 17 mei deelde u mede dat nav. nieuwe onderzoeken er een nieuw beoordelingskader op komst was, maar dit moest nog nader worden uitgewerkt. De opdracht voor een nieuw onderzoek heeft u al veel eerder gegeven dan 17 mei jl., en de interne gesprekken tot het doen van nieuw onderzoek zijn dus van een nog eerdere datum. Dat sterkt mij in mijn mening dat de invoering van het nieuwe melding systeem in het geniep de voorloper was van dit nieuwe beoordelingskader.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 09:59

We kunnen ons voorstellen dat u niet elke dag op onze website kijkt. Maar als u in het zoekscherm 'beoordelingskader' invoert, en u filtert aan de rechterzijde op 'nieuwsberichten', dan vindt u als tweede resultaat het volgende nieuwsbericht: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/update-na-besluitvorming-vaste-vergoeding-en-beoordelingskader

@IMG 8 oktober 2021 - 15:58

Het probleem is dat er alleen word uitgegaan van de trillingsnelheid. Het is genuanceerder dan dat. Bodemdaling gestapelde mijnbouw etc. De oorzaak waarvan de dossiers zijn stilgelegd is nog niet achterhaald in deze. Wat ik hierin lees wordt 95 procent vd 'on-hold' zaken alsnog afgewezen. Dus van eenduidigheid is geen sprake. Buurman 20 duizend en wij niets. In precies hetzelfde huis. Dat gaat nergens over!!

wim 8 oktober 2021 - 23:02

inderdaad ik heb het zelfde probleem net een loterij 4 bureaus met eigen agenda zelf hun diepe zakken te vullen

Nvt 8 oktober 2021 - 22:06

Als je het schema volgt https://api.schadedoormijnbouw.nl/content/Beoordelingsschema%201%20juli%202021.pdf Dan zie je dat Img per 1-7-21 de 4 bureaus op pad stuurt met een hele andere instructie dan de oorspronkelijke norm van 2mm/sec en als deze overschreden is dan toekennen (coulant en ruimhartig). Links onderin zit heel sneaky opgenomen dat de norm voor een huis na 1940 ineens 8,5mm/sec is geworden en dit is de basis waarop nu ineens heel veel afgewezen wordt. Dus niet meer coulant en ruimhartig meer. Maar heel duidelijk sturen op strakkere normen door het Img. Bijzonder dat de 4 bureaus nu onderling uitgespeeld worden terwijl de basis bij Img ligt. Ook bijzonder dat de 2e kamer in Den Haag het geaccepteerd heeft (of niet door heeft gehad.....). Het regent nu klachten en mensen hebben hard de rechtsongelijkheid aantoonbaar gemaakt.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

Zo 'sneaky' is dat niet, we hebben dat meteen openbaar gemaakt en er ook toelichting over gegeven aan wie het maar horen wilde. Bovendien, die volgorde in het schema is er niet voor niets. We willen namelijk niet dat de deskundige eerst naar de trillingssnelheden kijkt. De deskundige moet eerst de vraag beantwoorden of er een andere autonome oorzaak is.

Wel sneaky 27 maart 2022 - 22:51

Het is WEL SNEAKY, want naar de Tweede kamer ging IMG voorzitter Kortmann, slechts met een vodje, in mei 2021 (1 a4tje waar alleen zinnetjes op stonden engeen stroomschema's ). Pas op 30 juni 2021 werd het beoordelingskader pas ECHT gepubliceerd (op deze website) met daarin het uitgebreide stroomschema en de 5 en 8,5 mm/s. Check het zelf maar aan de hand van de Kamerstukken. Dat is feitelijk. Durft u nu nog te beweren dat dat niet SNEAKY was?!? U heeft de Kamer gewoon van niet volledige info voorzien, toen het besproken werd. En het nieuwe beoordelingskader is later niet meer geagendeerd. Slechts gepubliceerd op uw website... Toevallig een paar dagen voordat de vakantie in regio Noord begon. Perfecte timing! MANIPULATIEF. zZullen we die kwalificatie dan hanteren doet meer recht aan uw handelen . Sneaky klinkt nog vriendeljjk en niet zo foor en door calculerend.

H de Vries 8 oktober 2021 - 23:40

Er wordt steeds gesproken van de onafhankelijke deskundigen.. Het woord deskundig kun je wek achterwege laten. Meer als de helft van alle deskundigen heeft geen aantoonbare werkervaring(geen (disclosure )en totaal geen bouwkundige achtergrond. Ze worden ook wel opnemers, junior deskundigen genoemd. Het enige wat ze moeten kunnen is het nemen van foto.s. De uitwerking gaat via een handboek/fotoboek. Plaatjes vergelijken, standaard afwijstekst invorgej en klaar is het rapport. Dus mensen vraag naar de disclosure van de deskundige die bij je langs komt voor de opname.

H de Vries 8 oktober 2021 - 23:45

Als bij een trilling beneden de 5mm/sec alles wordt afgewezen, waarom laat het IMG dan nog een deskundige langsgaan. aanvragers krijgen een 0 Euro rapport, en kunnen in de toekomst deze onterecht afgewezen schades nooit meer claimen bij een volgende beving. maar de bureaus schriven lekker hun uurtjes, die de belastingbetaler weer moet betalen!! Schandalig

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:02

Bij een trillingssnelheid onder de 5 mm/s wordt, voor zover ik dat kon nagaan, niet alles afgewezen. Wel wordt er nu aanzienlijk vaker een schade niet als mijnbouwschadee beoordeelt. We hopen hierover binnenkort op onze website structureel te gaan rapporteren. Hoe dan ook is nog altijd het bewijsvermoeden, mits het om een schade gaat die naar haar aard mijnbouwschade kan zijn, alleen weerlegt als er een andere autonome oorzaak wordt aangewezen. Dat is niet altijd bij alle schades mogelijk.

Img 9 oktober 2021 - 09:14

Zo is het precies! Er worden vuile spelletjes gespeeld. Echt walgelijk

IMG 9 oktober 2021 - 09:16

Ah zo zit het dus. Nu wordt het duidelijk hoe het zit

Smul 12 oktober 2021 - 22:03

Interessant stroomschema. Ik neem aan dat deze afwegingen en grenswaardes zijn gebaseerd op onderzoek. Waar kan ik die onderzoeken vinden? Door in de eerste plaats als krimpscheuren in materialen uit te sluiten en dan later nog grenswaardes te stellen van 8,5 mm/sec kun je heel wat zaken uitsluiten. Ik ben geen bouwkundige dus wil het best geloven, maar dan moet het wel op degelijk onderzoek gebaseerd zijn. Je zou eigenlijk vergelijkbare woningen in Groningen moeten vergelijken met elders in het land (zelfde ontwerp, zelfde materialen, zelfde bouweperiode), maar zelfs dan ben je er niet helemaal, want de ondergrond zal niet overal hetzelfde zijn. Ik vraag me af of dergelijk onderzoek gedaan is.

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 10:45

We baseren ons op wetenschappelijke literatuur en verwijzen bijv in de adviesrapporten expliciet naar de SBR richtlijn A. Dit wordt in Nederland als de standaard beschouwd binnen de bouwkundige wereld.

Arie Blok 9 oktober 2021 - 02:13

Bij mij kwam niet eens een deskundige, alleen een heel aardige, student denk ik, die foto’s maakte van de scheuren, mits ze niet te hoog zaten want hij mocht maar 2 treden op de ladder. Van de te hoge scheuren had ik zelf foto’s gemaakt en die fotografeerde hij vanaf mijn pc. Het rapport is gemaakt door anderen, denk thuiswerkers, foto bekijken, reden verzinnen zoals temperatuur schommelingen, veranderende luchtvochtigheid, of fout van de aannemer 50 jaar geleden. Uitkomst: alles afgewezen, coulant en ruimhartig zijn is te duur geworden.

Meeden 9 oktober 2021 - 07:56

Kreeg van de week adviesrapport binnen.inderdaad alles afgewezen,totale schade 0,0 euro..bezwaar ingediend en kreeg bericht dat ze het opnieuw gaan bekijken.afwachten weer...

P.de Vries 9 oktober 2021 - 11:01

Bij ons ook een zeer vreemd staaltje werk van de deskundigen!!! We wonen in een 2 onder 1 kap.Zelfde grond zelfde materialen zelfde aannmemer.Bij ons werd geen Mijnbouwschade geconstateerd door 10BE.Terwijl bij onze buren door de CED wel Mijnbouwschade werd erkend.We hebben op bepaalde plaatsen exact de zelfde scheuren.Na een zienswijze, die werd afgewezen, hebben we een hoorzitting aangevraagd. Tijdens deze hoorzitting hebben we een deskundige van 10BE geconfronteerd met de scheuren van ons en de buren.Hij erkende tijdens de hoorzitting dat er wel degelijk scheuren waren die hij nu anders zou beoordelen!! We kregen een herkeuring toegewezen,maar hebben verteld dat we geen 10 BE weer wilden.Tijdens deze herkeuring kwam iemand van het N ivre langs.Dit werd tot onze stomme verbazing ook afgekeurd.De deskundige kwam tot de conclusie dat de eerste verdiepingsvloer doorhing en de funderingsstroken niet goed waren.Heel knap dat je dit met het blote oog kunt zien!!!Ook nog verhalen over Dilatatie en Lateien. We hebben nu een expertisebureau in de arm genomen voor een nieuwe opname.Met deze zaak gaan we naar de rechtbank!! Nu komt het mooie van het hele verhaal.....We hebben onlangs nieuwe scheuren ontdekt en deze gemeld bij het IMG.Enkele weken geleden is hier een keuring voor geweest.We hebben gekozen voor de aannemersvariant .Tot onze verbazing werd dit wel als Mijnbouwschade gezien.We staan helemaal perplex en zien nu wat wij al eerder dachten.......alle deskundigen zitten echt niet op één lijn.Het IMG mag zich echt wel afvragen waar ze mee bezig zijn!!!

wim 9 oktober 2021 - 14:17

Het word tij dat we met zijn alleen verenigt over gaan tot actie en richting 10be gaan en naar wie doet mee en daarna naar img

Martin 9 oktober 2021 - 14:40

Schade wordt afgekeurd omdat de constructie niet aan de (huidige) bouwnorm voldoet. Gaat dan over ontbreken van goede fundatie of bijvoorbeeld lateien. Maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Die veelal oudere (en volledig gezette) huizen hadden helemaal geen scheuren als er geen mijnbouwactiviteit zou zijn met trillingen en zettingen. Het ontbreekt het bij IMG aan deskundigheid om zelf rapporten te beoordelen en checken hooguit of een stroomschema is gevolgd.

Hiltje 11 oktober 2021 - 20:26

Martin, bij afwijzing verwijzen naar uitspraak ECLI:NL:RBNNE:2017:2257 een latente kwetsbaarheid van het onroerend goed in beginsel het causaal verband tussen de aardbeving en de schade niet doorbreekt. bij vragen, h.zwarberg@planet.nl

Geke Kloosterhuis 10 oktober 2021 - 18:49

De schadeafhandeling door het IMG kenmerkt zich natuurlijk al jaren door willekeur en onkunde. De zogenaamde deskundigen blijken allesbehalve "expert"te zijn. Je mag als melder al blij zijn met een rapporteur, als die een MBO-opleiding heeft gedaan. De 500 rondrijdende schadeopnemers zijn "vogels van allerlei pluimage", maar hebben vaak niet eens een bouwkundige( laat staan mijnbouwkundige!...) achtergrond. Iedereen kan wel wat fotootjes nemen. Daarna komen de rapporten vol met standaardtekst. Puur knip- en plakwerk, met steeds repeterende verzinsels, om toch vooral zoveel mogelijk ( liefst alles) af te wijzen.Het nieuwe "beoordelingskader" is zogenaamd bedoeld om te komen tot meer eenduidigheid. Daarvoor wil het IMG de trillingstool inzetten. En zo'n snel in elkaar gefabriekt rapport moet vervolgens duizenden euro's kosten. Het is in de regio bij de UGS Norg werkelijk onzinnig om trillingen vanuit het Groningenveld als criterium te nemen. De mijnbouwschade daar komt door cyclische bodembeweging vanwege het voortdurend injecteren(onder steeds hogere werkdrukken) en oppompen van gas. De focus op Huizinge (2012) is gewoon bullshit. De schades beginnen bij de UGS Norg vanaf najaar 2014. Toen gaf Wiebes toestemming van 3 naar 7 miljard kuub werkvolume te gaan. En om de werkdrukken te verruimen. Het IMG persisteert in het volgen van zijn zelf-gecreëerde werkelijkheid. En intussen is het intern een geweldige chaos bij dit voor Drenthe ongeloofwaardige en onbetrouwbare (overheids) instituut.

H de Vries 11 oktober 2021 - 06:39

De cijfers rondom tevredenheid geven een zwaar vertekend beeld, Deze zijn gebaseerd op nog geen 24000 enquetes. dit aantal blijft ook al maanden nagenoeg gelijk!. Doe als IMG onder alle aanvragers die een adviesrapport hebben gekregen vanaf 1 juli dit jaar eens een enquetes naar klanttevredenheid, en je zult zien dat het waarderingscijfer met vetrekking tot de klanttevredenheid ver onder de 5 zal liggen!!! transparant zijn IMG

Graag juist en feitelijk communiceren 11 oktober 2021 - 13:44

@Martin, Jenny en Cor. Vraag 1 . Leven jullie nog? Of nieuwe strategie van helemaal niet meer reageren op deze website??. Punt 2. Zouden jullie JUIST en FEITELIJK willen communiceren? Vanaf 17 mei 2021 was er geen nieuw beoordelingskader. 17 mei 2021 is het nieuwe kader aangekondigd inde Kamer. Pas op 30 juni 2021 is het NIEUWE beoordelingsskader gepubliceerd op jullie website. Dus kunnen jullie het niet al vanaf mei 2017 hebben gebruikt! Toen waren het wat zinnetje en een verwijzing naar Van Staalduinen en Everts. GRAAG RECTIFICATIE en reactie.

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 17:31

We leven nog hoor! Wij zijn ons ervan bewust dat we nog niet op alle vragen antwoord hebben gegeven. Hier wordt aan gewerkt!

Jullie leven nog, nou geweldig 13 oktober 2021 - 21:11

Is er ook iemand in het bestuur, bijvoorbeeld mevrouw Paula, die antwoord gaat geven op uit welk onderzoek de nieuwe drempeltrillingswaarden (van het nieuwe beoordelingskader) komen? En dan niet zeggen Van Staalduinen en Everts want die hebben onduidelijke, onwetenschsppelijke verwijzingen. Op welke bron(nen) hebben zij zich gebaseerd? Graag de bron(nen) en de bladzijde(n) aangeven. Het nieuwe beoordelingskader moet op zijn minst navolgbaar voor burgers zijn. Kunnen jullie realistische tijdsindicatie geven voor een inhoudelijk antwoord? Vraag al in juli en augustus gesteld. Is nog steeds NIET beantwoord. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Jullie 'beschikken' over een schade afdeling van 100 man. En daarnaast een heleboel 'deskundigen' via de 4 bureaus. Of moeten de 400 juristen dit antwoord verzinnen? Mogen jullie (deskundigen juristen, communicatie mensen Cor, Martin, Jenny, Jouke) ook zeggen dat je het zelf ook niet kan volgen? Zou voor verandering eens van eerlijkheid getuigen. Ben benieuwd!

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:03

Inderdaad. Het blijft niet bij het constateren van een probleem. We zijn ons er wel degelijk van bewust dat wat wij doen maatschappelijk als ongewenst wordt beschouwd. We hebben daar ook meteen voor gewaarschuwd op 17 mei, in een hoorzitting in de kamer en bij gelegenheid daarna ook meermaals. Wij hebben aangegeven wat wij binnen de kaders van onze bevoegdheid kunnen betekenen, maar ook waar dat stopt. Er is nu een duidelijke politieke wens uitgesproken om met andere oplossingen te komen. We gaan daarbij graag met de kamer en de minister in overleg om te helpen zoeken naar deze oplossingen, waar dan eerst politieke besluiten voor nodig zijn. Dat gesprek gaat plaatsvinden en mocht het zover komen, dan zijn we ook bereid eventuele nieuwe maatregelen uit te voeren.

Medewerker van Nivre 11 oktober 2021 - 13:54

Willen jullie in de cijfers ook eens niet alleen steeds de gemiddelden hanteren per bureau? Zoek eens uit welk bureau heel veel 0 rapporten heeft in het gebied wat wel onder de 2mm/s contouren valt. (Nulrapporten zijn rapporten waar helemaal geen enkele euro mijnbouwschade wordt erkend). Daar zit het grote onrecht. Dat zijn de mensen die er NIKS van snappen. Dat zit bij bureau 10BE. Jullie weten het maar nemen dat niet mee in jullie onderzoeken. Zoek dat eens uit! EN neem ook alle bezwaren WEL mee in de analyses. In jullie vorige rapport ('onderzoek naar eenduidigheid') hebben jullie de bezwaren er, heel sneaky uitgehaald. Terwijl daar de grote ISSUES juist zitten. De zwarte Piet spelen naar Nivre is onjuist. Doe eens echt goed onderzoek. Jullie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van advies van deskundigen. Jullie huren ze in, probeer je eens niet te verschuilen achter hun deskundigheid. Of is dat te veel gevraagd? Politiek sta op en stel vragen.

Jennie bakker 11 oktober 2021 - 19:37

Was het in het verleden zo, dat het IMG zich verschool achter de inschatting van de zogenaamde "onafhankelijke deskundige", nu geeft het IMG gewoon de instructie mee aan schade-rapporteurs om alles onder de 2mm (in de randen van het "effectgebied") rigoureus af te wijzen. Dat ondergraaft dus frontaal de bewering van het IMG (op pag. 1 van elk schaderapport), dat de deskundige GEEN instructies heeft gehad van het IMG. Het Wettelijk Bewijsvermoeden wordt bij de UGS Norg steeds oneigenlijk van tafel geveegd met de voor deze regio ONZINNIGE trillingstool. De ervaring in onze regio is inderdaad, dat 10BE kampioen is bij het maken van 0,00-rapporten. Op de kwaliteit van de adviesrapporten is in algemene zin veel af te dingen. Een groot aantal van de 500 schaderapporteurs ( van alle 4 de coalities van zogenaamde experts)maakt er een potje van, maar is wel doorlopend de zakken goed aan het vullen. Het zou goed zijn als de deksel eindelijk eens van de beerput gaat. Het zou mooi zijn, als ook mensen van binnen de IMG en ingehuurde bedrijven met hun onvrede en hun kritiek naar buiten gaan treden.

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 10:30

We hebben altijd al, vanaf de oplevering van het paneladvies in januari 2019, aanvragen waar geen sprake was van 2 mm/s trillingssnelheid afgewezen (uitzondering voor kwetsbare gebouwen daargelaten). Wel hebben we aanvullend een 6 km grens gehanteerd voor diepe bodemdaling. Een deel van de adressen die buiten het effectgebied van bevingen lag, werd daarom wel het bewijsvermoeden toegepast. Dit laatste is veranderd en die 6 km grens is komen te vervallen. In plaats ervan zijn er kleinere deelgebieden aangewezen.

Linda de Boer 13 oktober 2021 - 08:28

Het beoordelingskader is gebaseerd op een aantal wetenschappelijke onderzoeken die apart van elkaar zijn onderzocht. Nooit in samenhang. Daarnaast lopen er nog onderzoeken en worden sommige zaken in het geheel niet onderzocht. Ik snap de wens wel om het te versimpelen, maar het is nu eenmaal ingewikkeld en daar moet je wel rekening mee houden. Dat gebeurt nu niet. De wet gaat voor het Groningenveld en het UGS uit van bewijsvermoeden. Dus, schade die lijkt op mijnbouwschade is mijnbouwschade tenzij het wordt weerlegd. Het nieuwe kader gaat niet uit van dit uitgangspunt. Daarmee wordt op sommige punten het bewijsvermoeden onterecht weerlegd. Ik durf de stelling wel aan dat het nieuwe kader in strijd met de wet is.

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 10:36

Het wettelijk bewijsvermoeden is door de wetgever bewust vaag gehouden. Er staat niet in waar precies het vermoeden nog van toepassing is, ook niet voor de gasopslag Norg en niet voor de gaswinning in het Groningenveld. Er staat bijv. ook niet in welke schade naar haar aard mijnbouwschade is. Kortom, het IMG heeft in de praktijk antwoord moeten geven op tal van openstaande vragen waar het gaat om de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden en dat moeten we nog steeds. Dat is bepaald niet eenvoudig, ook al omdat inzichten door de tijd heen veranderen door de praktijk van ons werk en door technisch wetenschappelijke onderzoeken. Inzichten die we niet kunnen en mogen negeren, al zijn de gevolgen daarvan maatschappelijk soms ongewenst, wat wij goed kunnen begrijpen.

Linda de Boer 23 oktober 2021 - 17:37

@Jenny, IMG 21 oktober 2021: 10:36. U verkoopt hier nonsens dat de wet niet duidelijk is waar het bewijsvermoeden van toepassing is, maar u wilt dat blijkbaar niet begrijpen. Ik zou zeggen sla het Burgerlijk Wet boek, Boek 6 art. 177a er even op na. Daar staat: 'Bij fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade veroorzaakt is door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk'. U gaat consequent op zoek naar de locaties waar volgens u het bewijsvermoeden geldt, maar u moet van het omgekeerde uitgaan. Kortom, het is aan het IMG om aan te tonen dat het bewijsvermoeden kan worden weerlegd. U mag nieuwe wetenschappelijke inzichten niet negeren, dat ben ik met u eens, maar u mag ook niet uw ogen sluiten voor het feit dat die wetenschappers allemaal aangeven dat hun onderzoek slechts een beperkte scope heeft. En u mag ook niet negeren dat u stelselmatig weigert om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar cumulatie effecten of stapeling van mijnbouw. Zolang Deltares nog niet klaar is met de onderzoeken en zolang u weigert om cumulatieve effecten en stapeling van mijnbouw te onderzoeken kunt u niet overtuigend bewijzen dat het bewijsvermoeden niet van toepassing is cq. is weerlegd. Zo zit de wet in elkaar. En dat is niet alleen maatschappelijk ongewenst, maar zelfs in strijd met de wet. Laten we even bij de feiten blijven.

Jennie bakker 13 oktober 2021 - 18:58

Het sinds mei ingevoerde beoordelingskader is een gedrocht! En de slinks gehanteerde trillingstool is voor de regio rond de gasopslag Langelo een irrelevant criterium. Toch gaat het IMG onverstoord door met het oneigenlijk hanteren ervan (en om schadebeoordelaars te dwingen dit te doen). Voor de gedupeerden bij de UGS Norg is het IMG een onbetrouwbaar bestuursorgaan geworden. Bijna even onbetrouwbaar als de mijnbouwclub, die hier de mijnbouwschade door een onverantwoorde mijnbouwpraktijk veroorzaakt: de firma van "list& bedrog", de NAM NEMEN-NAM-GENOMEN.... Hoever kan je zinken?

Nieuwe beoordelingskader in strijd met de wet 13 oktober 2021 - 22:01

Mooi kop voor in de het DvhN, Telegraaf, AD. Wat hebben jullie hier op te zeggen? Graag een bestuurlijke reactie.

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 10:36

Ik denk dat in ons nieuwsbericht en het interview op RTV Noord het wel is gezegd. Wat mist u nog?

Vera 17 oktober 2021 - 16:57

Tussentijds minister van EZK, de heer Blok (wat een vreselijke man!) zegt het IMG (als zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan, een zbo) niet tot de orde te kunnen roepen, bij al hun capriolen. Dat is natuurlijk onzin. Hij wil het gewoon niet. Het IMG valt onder de paraplu van het ministerie van EZK en de minister van dit departement is systeemverantwoordelijk. Blok heeft alleen maar als tactiek zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en zaken op de lange baan te schuiven. Bij alle kritiek op het handelen van het IMG speelt Blok graag het spel "van het kastje naar de muur". Dus: u moet bij het IMG zijn... Het IMG doet enthousiast mee met dit laffe spelletje: "gedupeerden/schademelders moeten bij Blok zijn. Het is vooral een zaak van de minister van EZK". De Tweede Kamer heeft onlangs een aantal moties aangenomen, waarmee ze Blok stevig op de vingers tikken. En ook het IMG (met de motie van Agnes Mulder), vanwege het plotsklaps nier meer toepassen van het Wettelijk Bewijsvermoeden in Noord-West Drenthe en Z.O.-Groningen. Niet alleen Blok is intussen totaal ongeloofwaardig geworden, ook het IMG. Gedupeerden uit bovengenoemde regio's hebben geen enkel vertrouwen meer in deze z.b.o., die juist in het leven was geroepen om op een fatsoenlijke, rechtvaardige en ruimhartige manier mijnbouwschademeldingen af te handelen. Ook bestuursvoorzitter Kortmann mag zich eens ernstig achter zijn oren gaan krabben!

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 11:30

We zijn er zeer van doordrongen dat er een maatschappelijke opdracht ligt voor het IMG. Het is dan belangrijk dat we scherp maken wat we wel en niet kunnen doen vanuit onze eigen bevoegdheid. Dat hebben we aan de politiek laten weten. Nu er eveneens duidelijk vanuit de politiek het signaal komt, we willen dat er aanvullend iets wordt gedaan, hebben wij aangegeven graag bij te dragen aan een oplossing door erover mee te denken en, mocht het zover komen, het uit te voeren. Binnenkort spreken we er nader over met de kamer.

Rika 17 oktober 2021 - 18:46

Inderdaad, wat een akelige, onverschillige en botte bestuurder is die Blok. Het is te hopen, dat hij binnenkort definitief van het politieke toneel verdwijnt. Intussen is het wellicht ook tijd voor de heer Kortmann (en zijn vazallen) voor zelfreflectie. Zijn zij nog wel de personen op de juiste plaats? En is het geen fijn idee voor de heer Kortmann om van zijn pensioen te gaan genieten.

Jenny, IMG 22 oktober 2021 - 10:15

Desgevraagd liet de heer Kortmann weten dat de strijd voor de gedupeerden in Groningen en Drenthe nog niet is voltooid en dat nu afhaken niet gepast en een beetje laf zou zijn.

Pantophlet 17 oktober 2021 - 20:13

Schaderapport ontvangen. Schades afgewezen. Vanaf 2006 is de woning in mijn bezit. In het rapport staat te lezen dat ik pas in 2021 eigenaar ben van de woning. Dit vind ik echt slordig. Heeft het zin om een zienswijze in te dienen ?

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 11:30

Het indienen van een zienswijze is eenvoudig en kan via onze website. Ik zou dit zeker even aangeven. Of het ook invloed heeft op het advies, kan ik niet voor u beoordelen. https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/zienswijze-op-advies

de Vries 18 oktober 2021 - 16:37

Nee een zienswijze indienen heeft totaal geen zin. De zgn. deskundigen gebruiken de daar ingebrachte argumenten om zich nog verder in te graven. Die moeite kunt u zich besparen. De reactie van de deskundige is veelal: wij hebben uw zienswijze beoordeeld en het leidt niet tot een andere conclusie. En het IMG schrijft dan in de besluit dat zij de deskundige op dit punt kunnen volgen. Korte zienswijze sturen: 'wij zijn het niet eens met uw schaderapport. Het rapport heeft namelijk diverse gebreken'. Verder geen woorden aan vuil maken, want wat u ook doet de uitkomst verandert er niet door. Wacht het besluit maar af (zal € 0 zijn) en laat dan een second opinion uitvoeren door een gerenommeerd bureau en dien een bezwaarschrift op basis van de second opinion. Let op: laat geen nieuwe zgn. deskundigen van het IMG toe. Die lui praten onderling zo veel, die gaan gewoon elkaars rapporten verdedigen. Dan sta je met 2-0 achter.

Harm 18 oktober 2021 - 19:37

Het van het kastje naar de muur sturen door zowel minister Blok als het IMG is beneden alle niveau. Blok zei letterlijk in het commissiedebat in de Tweede Kamer (vorige maand): "IMG is een z.b.o. (= een zelfstandig bestuursorgaan). Ik kan een z.b.o niet bijsturen, laat staan tot de orde roepen. Bovendien is het IMG nog maar net bezig. Laat het IMG nu in alle rust zijn verdienstelijke werk doen". Het ging hier om het plotselinge besluit de omgekeerde bewijslast bij de UGS Norg niet meer toe te passen. Blok is niet bepaald gestikt in zijn halve waarheden en leugens. Als systeemverantwoordelijke heeft hij wel degelijk bevoegdheid in te grijpen. Maar hij doet liever niks, omdat het hem ook geen moer interesseert. Vervolgens reageert het IMG met een korte schriftelijke verklaring (in TV-uitzending van de Hofbar (12-10 j.l.) "Gedupeerden/schademelders moeten bij Blok zijn". Een laffe verklaring. Zielig was ook, dat het IMG niet voor camera durfde te reageren. Het IMG is "goed bezig" om het vertrouwen bij mijnbouwschademelders te herwinnen. Het is een beschamende vertoning!

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 10:15

We hebben zeer uitgebreide en meerdere toelichtingen verstrekt aan de Hofbar, zowel mondeling als schriftelijk. Zo hebben we ook nadrukkelijk aangegeven dat het laatste politieke signaal overduidelijk was en we graag bijdragen aan een oplossing die aanvullend is op onze bevoegdheid. Zoals u weet, selecteert een redactie vervolgens in wat er wel en niet gepubliceerd wordt. We hebben ondanks meerdere verzoeken van de Hofbar, dat op allerlei manieren aanbood een interview te willen afnemen, inderdaad niet meegewerkt aan een interview voor de camera. Het vereist onder meer dat we een complexe situatie in één zin uit kunnen leggen. We denken dat een interview bij de Hofbar voor nu geen recht zou doen aan de situatie.

Kornelis 19 oktober 2021 - 15:33

Ok dus gewoon maar een advocaat inschakelen en de NAM aanklagen. Uit alles hier en in het nieuws is gewoon duidelijk dat 3 van de 4 expertisebureaus het redelijk goed doen behalve het Nivre. En toch maar die 3 aanwijzen dat zij misschien fouten maken. Gaat om miljoenen dus ja gewoon doen of je gek bent.

Kees 20 oktober 2021 - 19:48

In de regio rond de ondergrondse gasopslag Norg doen alle 4 de expertisebureaus het uiterst slecht, Kornelis! De tekortschietende deskundigheid van zogenaamde experts is al genoeg aan de orde geweest, in de stortvloed van klachten door gedupeerden. Maar sinds medio 2020 lopen deze lieden aan de leiband van het IMG. Ze worden gedwongen door het IMG om in deze regio alle schademeldingen van tafel te vegen op grond van de zogenaamde trillingstool. Een voor deze regio idioot criterium. Onze mijnbouwschade wordt veroorzaakt door cyclische bodembeweging door de onverantwoorde mijnbouwpraktijk van de NAM vanuit Langelo. Tenslotte: het is dus een lacher om nog te praten over onafhankelijkheid van de zogenaamde deskundige.

rika 21 oktober 2021 - 18:53

Inderdaad, de zogenaamde deskundigen lopen aan de leiband van het IMG. Voor in elk schaderapport staat de verklaring, dat het IMG "de deskundigen geen instructies meegeeft". Dat is dus evident onjuist. Het IMG instrueert hen zich strikt aan het nieuwe beoordelingssysteem te houden. En om in Z.O. Groningen en NW Drenthe de controversiële trillingstool toe te passen. En heeft de intentie de grenswaarden nog eens te gaan verhogen tot 5 en 8 mm. per seconde. Het IMG lijkt volledig de kluts kwijt te zijn.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.