Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Update na besluitvorming vaste vergoeding en beoordelingskader

586.jpg

Na de besluitvorming van het IMG op 17 mei van dit jaar, zijn de voorbereidingen gestart voor uitvoering van deze besluiten. In dit bericht geven we een update over onder meer de start van de keuze voor een vaste vergoeding en over de schadebeoordeling van aanvragen waar eenduidigheidsvraagstukken spelen.

Vaste vergoeding

Het IMG biedt alle huiseigenaren van woningen waar nog nooit schade is gemeld, voortaan de mogelijkheid de schade af te doen met een keuze voor een vaste vergoeding van 5.000 euro. Daarmee is dan de fysieke schade en de eventuele gevolgschade vergoed zonder dat beoordeling van de schade nodig is. Verwachting is dat vanaf medio september aanvragers hun keuze kunnen maken. Het digitale aanvraagsysteem wordt daar momenteel op voorbereid.

Zo gauw het maken van een keuze mogelijk is, ontvangt iedereen die mogelijk in aanmerking komt en een lopende aanvraag heeft, hierover een bericht. Tot die tijd neemt het IMG geen besluiten over aanvragen van minder dan 5.000 euro. Iedereen die nog geen lopende aanvraag heeft, maar wel zijn of haar interesse kenbaar heeft gemaakt (via deze link kan dat nog steeds), ontvangt dan eveneens een bericht.

Geactualiseerd beoordelingskader

Voor de maatwerk afhandeling van fysieke schade is besloten het beoordelingskader voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden te actualiseren en verfijnen. Dit betekent grofweg twee belangrijke aanpassingen:

 1. Diepe bodemdaling kan niet direct tot schade leiden. Wel kan er sprake van indirecte schade zijn onder specifieke omstandigheden in specifieke gebieden. Naar verwachting is vanaf 1 september duidelijk voor welke specifieke gebieden daar mogelijk sprake van is. Voor circa 1.400 aanvragers wordt dan duidelijk of de schade wordt afgewezen of dat er nader onderzoek volgt op hun adres.
 2. Trillingen door bevingen in het Groningenveld kunnen ook tot schade leiden, tot in Drenthe (onder andere in het grootste deel van de gasopslag Norg) en Friesland aan toe. De wijze waarop er binnen het effectgebied van bevingen schade wordt beoordeeld, wordt verfijnd. Het moet meer eenduidige besluiten opleveren. Het zal naar verwachting tegelijkertijd leiden tot een gemiddeld lagere vergoeding in de randen van effectgebieden van bevingen. De invoering hiervan start vanaf 1 juli.

Meer over trillingen

Zoals bij het tweede punt al genoemd, is er sprake van verfijning van het beoordelingskader voor schade veroorzaakt door bevingen. Het betreft enerzijds aanvulling van bestaande handvatten. Zo is er een veel uitgebreider lijst van schade die naar haar aard geen mijnbouwschade kan zijn. En anderzijds uitbreiding met nieuwe handvatten, met name voor zettingschade en voor schade die niet in eerste instantie door bevingen is veroorzaakt, maar er wel door kan zijn verergerd of er eerder door kan zijn ontstaan (triggerwerking).

Kader en instructie

 • Er is een schematische samenvatting van het geactualiseerde beoordelingskader gemaakt.
  (UPDATE: In augustus 2022 is de schematische weergave van het beoordelingskader opnieuw geactualiseerd.)
 • Daarnaast komt er deze maand een online hulp beschikbaar voor inzicht in trillingssnelheden per adres met daarbij aangegeven of het adres binnen het effectgebied valt voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden.

In het nieuwe beoordelingskader wordt er meer differentiatie aangebracht in de manier waarop de schade wordt beoordeeld. De kans op schade is namelijk in de randen van een effectgebied van een beving (dus op grotere afstand van het epicentrum) kleiner, dan in het centrum. Tot op heden werd het aan de deskundigen overgelaten daar al dan niet rekening mee te houden. Het leidde tot soms grote verschillen in adviezen.

Nieuwe handvatten

Nog altijd wordt uitgegaan van toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden bij een trillingssnelheid van 2 mm/s (1% overschrijdingskans). Dit leidt bij de beving van Huizinge van augustus 2012 tot een effectgebied van ruim 35 kilometer vanaf het epicentrum. Als de schade naar haar aard mijnbouwschade kan zijn, moet de deskundige daar vanuit gaan. Als de deskundige er voldoende aannemelijk (evident en aantoonbaar) van overtuigd is dat een andere, autonome oorzaak de schade veroorzaakte, dan moet hij die schadeoorzaak aanwijzen en motiveren.

Nieuw is dat de deskundige en het IMG voortaan geholpen worden om de mate van waarschijnlijkheid van die beoordeling te toetsen. Bij een normaal gebouw is het volgens wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft en landelijke normen (SBR richtlijn A) namelijk niet waarschijnlijk dat bijvoorbeeld bakstenen scheuren bij een trillingssnelheid lager dan 8,5 mm/s (1% overschrijdingskans). Bij bijvoorbeeld gevoelige objecten (zoals oude boerderijen) is dat 5 mm/s (1% overschrijdingskans). Voor hout en beton gelden hogere grenswaarden.

Duurzaam herstel

Het IMG verwacht een tegemoetkoming te gaan bieden bij schrijnende situaties (die tussen wal en schip van regelingen, bevoegdheden en instanties vallen). De voorbereiding ervan is in gang gezet. Hetzelfde geldt voor het bieden van tegemoetkomingen voor duurzaam herstel. Maar de wet die dit mogelijk moet maken, is momenteel nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Voor de uitvoering en de nadere invulling voert het IMG overleg met maatschappelijke organisaties.

Mestkelders

Het IMG heeft op hoofdlijnen een aanpak vastgesteld voor de afhandeling van schade aan mestkelders. Voor de start van de uitvoering zijn nog enkele voorbereidingen nodig. De verwachting is dat vanaf 1 september de eerste mestkelders beoordeeld worden. Het IMG heeft de agrarische sector aangeboden dossiers aan te dragen om met voorrang af te handelen vanwege beoogde samenhang met een door de sector ontwikkeld Agroprogramma (gericht op onder meer het toekomstgericht en duurzaam maken van gebouwen van agrarische bedrijven).

Samengevat

 • Vanaf medio september is het mogelijk te gaan kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro om de schade af te handelen. Circa 200.000 adressen komen ervoor in aanmerking.
 • Vanaf 1 juli worden de circa 2.800 schademeldingen waar vragen zijn gerezen over de eenduidigheid afgehandeld. Dit waren er  circa 2.000 op 17 mei, maar dat aantal is gegroeid in afwachting van definitieve invoering van het nieuwe beoordelingskader. Een flink deel van deze aanvragers kan later nog kiezen voor de vaste vergoeding.
 • Vanaf begin september moet er duidelijkheid komen voor circa 1.400 schademeldingen buiten het effectgebied van bevingen in het Groningenveld, maar binnen het oorspronkelijke effectgebied van diepe bodemdaling (ten zuiden van de gasopslag Norg en ten zuidoosten van het Groningenveld). Een deel zal worden afgewezen, bij een deel volgt nader onderzoek.
 • Vanaf 1 september wordt gestart met de afhandeling van schade aan mestkelders. Mogelijk wordt er voorrang verleend aan aanvragen waar de betreffende aanvragers en de agrarische sector de uitkomsten van de schadeprocedure bij het IMG willen betrekken bij het door hen opgezette Agroprogramma.
Bovenste deel van het beoordelingsschema
 • De afbeelding toont ter illustratie het bovenste deel van het beoordelingsschema. Klik hier voor het gehele document.