Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

In mei duidelijkheid over schadeafhandeling

536.jpg

Er is meer tijd nodig om de besluiten te publiceren over de werkwijze voor de afhandeling van fysieke schade. We verwachten dat de publicatie van de besluiten vanaf medio mei plaatsvindt. Het streven was eind april duidelijkheid te bieden.

Aanleiding

Het IMG ziet zich gesteld voor een aantal wezenlijke vraagstukken in de afdoening van fysieke schade. Zo is er sprake van moeilijk verklaarbare verschillen tussen de aantallen en soorten schademeldingen in de kern van het aardbevingsgebied en de randen daarvan. Ook zijn er grote verschillen in de beoordeling van deze schadegevallen door experts ten opzichte van elkaar.

Er zijn daarbij nieuwe inzichten ontstaan, onder meer door onderzoek naar de kans op schade door diepe bodemdaling. Bovendien blijft het aantal schademeldingen onverminderd hoog, waardoor ook de uitvoeringskosten van de huidige werkwijze verhoudingsgewijs hoog blijven ten opzichte van de schadevergoeding zelf.

Besluit over werkwijze

Na grondig onderzoek naar deze vraagstukken heeft het IMG daarom besloten zijn werkwijze zodanig aan te passen, dat voor al deze vraagstukken tegelijkertijd en in onderlinge samenhang een oplossing wordt gevonden. Het IMG is wettelijk bevoegd zijn eigen werkwijze te bepalen. De aanpassingen zijn evenwel vergaand.

Het IMG heeft om die reden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verzocht:

 1. te bevestigen dat de aangepaste werkwijze op alle onderdelen past binnen de wettelijke bevoegdheden van het IMG. Daarover mag immers geen twijfel bestaan.
 2. aan zijn kant voorbereidingen te treffen voor de juridische en financiële gevolgen die de aanpassingen voor het Rijk zullen hebben.
 3. de Tweede Kamer te verzoeken het IMG uit te nodigen voor een technische briefing over de komende aanpassingen in de werkwijze van het IMG.

Duidelijkheid

Op dit moment is voor circa 2.900 schademeldingen de afhandeling tijdelijk stilgelegd hangende de besluitvorming over eerdergenoemde vraagstukken. Bij circa 1.400 schademeldingen hangt dat samen met onderzoek naar de kans op schade door diepe bodemdaling. Bij circa 1.500 schademeldingen loopt er onderzoek naar de moeilijk verklaarbare verschillen tussen adviesrapporten.

Omvang van schadeafhandeling

Sinds 19 maart 2018 zijn er ruim 110.000 schademeldingen binnengekomen bij het IMG (en voorganger TCMG), waarvan er bijna 80.000 zijn afgehandeld. De meeste meldingen worden binnen een half jaar afgehandeld. Wekelijks komen er circa 1.000 schademeldingen bij. Er is door het IMG voor fysieke schade momenteel circa 581 miljoen euro schadevergoeding toegekend en voor waardedaling circa 374 miljoen euro.

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.