Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 april 2021

In mei duidelijkheid over schadeafhandeling

536.jpg

Er is meer tijd nodig om de besluiten te publiceren over de werkwijze voor de afhandeling van fysieke schade. We verwachten dat de publicatie van de besluiten vanaf medio mei plaatsvindt. Het streven was eind april duidelijkheid te bieden.

Aanleiding

Het IMG ziet zich gesteld voor een aantal wezenlijke vraagstukken in de afdoening van fysieke schade. Zo is er sprake van moeilijk verklaarbare verschillen tussen de aantallen en soorten schademeldingen in de kern van het aardbevingsgebied en de randen daarvan. Ook zijn er grote verschillen in de beoordeling van deze schadegevallen door experts ten opzichte van elkaar.

Er zijn daarbij nieuwe inzichten ontstaan, onder meer door onderzoek naar de kans op schade door diepe bodemdaling. Bovendien blijft het aantal schademeldingen onverminderd hoog, waardoor ook de uitvoeringskosten van de huidige werkwijze verhoudingsgewijs hoog blijven ten opzichte van de schadevergoeding zelf.

Besluit over werkwijze

Na grondig onderzoek naar deze vraagstukken heeft het IMG daarom besloten zijn werkwijze zodanig aan te passen, dat voor al deze vraagstukken tegelijkertijd en in onderlinge samenhang een oplossing wordt gevonden. Het IMG is wettelijk bevoegd zijn eigen werkwijze te bepalen. De aanpassingen zijn evenwel vergaand.

Het IMG heeft om die reden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verzocht:

  1. te bevestigen dat de aangepaste werkwijze op alle onderdelen past binnen de wettelijke bevoegdheden van het IMG. Daarover mag immers geen twijfel bestaan.
  2. aan zijn kant voorbereidingen te treffen voor de juridische en financiële gevolgen die de aanpassingen voor het Rijk zullen hebben.
  3. de Tweede Kamer te verzoeken het IMG uit te nodigen voor een technische briefing over de komende aanpassingen in de werkwijze van het IMG.

Duidelijkheid

Op dit moment is voor circa 2.900 schademeldingen de afhandeling tijdelijk stilgelegd hangende de besluitvorming over eerdergenoemde vraagstukken. Bij circa 1.400 schademeldingen hangt dat samen met onderzoek naar de kans op schade door diepe bodemdaling. Bij circa 1.500 schademeldingen loopt er onderzoek naar de moeilijk verklaarbare verschillen tussen adviesrapporten.

Omvang van schadeafhandeling

Sinds 19 maart 2018 zijn er ruim 110.000 schademeldingen binnengekomen bij het IMG (en voorganger TCMG), waarvan er bijna 80.000 zijn afgehandeld. De meeste meldingen worden binnen een half jaar afgehandeld. Wekelijks komen er circa 1.000 schademeldingen bij. Er is door het IMG voor fysieke schade momenteel circa 581 miljoen euro schadevergoeding toegekend en voor waardedaling circa 374 miljoen euro.