Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Start keuze vaste vergoeding vanaf medio oktober

585.jpg

Vanaf medio oktober wordt het mogelijk bij een eerste schademelding een keuze vast te leggen voor afhandeling op basis van een vaste vergoeding van 5.000 euro. De aanvraagsystemen zijn dan aangepast voor de start van de uitvoering van deze nieuwe wijze van schade afhandelen. Voor reeds lopende schademeldingen wordt dat vanaf eind oktober mogelijk.

IT-capaciteit

Aanvankelijk werd ingezet op de start vanaf medio september. Er is echter meer tijd nodig om de aanvraagsystemen hierop aan te passen. Er komen potentieel circa 200.000 adressen in aanmerking voor de vaste vergoeding. Een zoveel mogelijk geautomatiseerde, soepele afhandeling is daarom onontbeerlijk. Dit vergt veel inzet van IT-capaciteit en die is beperkt beschikbaar. De voorbereiding vergt daarom iets meer tijd.

Eenvoud vs. maatwerk

Afhandeling van een schademelding via een vaste vergoeding van €5.000 is bedoeld als een snel en eenvoudig alternatief voor de maatwerkprocedure. Die maatwerkprocedure bestaat uit afhandeling op basis van maatwerk met inzet van een deskundigen, oplevering van een adviesrapport, een eventuele zienswijze en besluit daarop. Het is de verwachting dat dit met name in de randen van het effectgebied van bevingen een oplossing biedt. Dit omdat daar sprake was van relatief lage trillingssnelheden en de kans op schade klein is.

Lopende aanvragen

Voor de huidige openstaande schademeldingen op adressen waar nog niet eerder schade is afgehandeld, is er ook de mogelijkheid te kiezen voor de vaste vergoeding. Voor wie geïnteresseerd is, worden geen schade-opnames meer ingepland. Bij een deel was al een schade-opname ingepland of uitgevoerd. Op die adressen wordt nog wel een adviesrapport opgeleverd. Maar ongeacht de uitkomst daarvan, staat de mogelijkheid voor de vaste vergoeding open. Naar schatting 12.000 openstaande schademeldingen komen ervoor in aanmerking.

Kans op nieuwe schade

De bevingen die in de afgelopen decennia ontstonden door de gaswinning, hebben geleid tot een gebied waar schade zou kunnen zijn ontstaan aan circa 300.000 woningen. Voor circa 120.000 adressen is die kans aanwezig, maar relatief klein. Bij deze adressen veroorzaakten de bevingen een trillingssnelheid die lager is dan 5 mm/s (1 procent overschrijdingskans). Bij circa 180.000 adressen in het gebied vond een beving plaats die tot meer dan 5 mm/s trillingssnelheid leidde. De kans dat er opnieuw een beving komt die tot dergelijke trillingen leidt, wordt steeds kleiner, maar is voorlopig niet uitgesloten.

Voorwaarden

  • De woning moet binnen het effectgebied van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en gasopslag in Norg zijn gelegen en in particulier bezit zijn. Daarbij mag er nooit eerder op het betreffende adres een vergoeding van mijnbouwschade zijn aangevraagd.
  • Na acceptatie van de vergoeding kan er vervolgens ook niet zomaar opnieuw schadevergoeding worden gevraagd. Dat kan alleen als zich in de toekomst een beving voordoet die tot een trillingssnelheid van minimaal 5 mm/s (1 procent overschrijdingskans) leidt op dat adres. Er dient daartoe een vaststellingsovereenkomst te worden getekend.
  • Op adressen waar sprake kan zijn van schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling, kan eventuele nieuwe schade als gevolg daarvan wel altijd weer worden gemeld.

Foto’s uploaden

Iedereen die op een adres woont waar tot op heden een lagere trillingssnelheid dan 5 mm/s (1 procent) overschrijdingskans) plaatsvond, kan volstaan met het zelf uploaden (digitaal aanleveren) van foto’s van de schades. Als de trillingssnelheden hoger zijn geweest, laat het IMG de schade vastleggen. Dit geldt ook op adressen waar sprake kan zijn van indirecte effecten van diepe bodemdaling. Op dergelijke adressen wordt daar dan een afspraak voor ingepland. Achterliggende gedachte is dat op die adressen de kans groter is dat er opnieuw een bodembeweging is waarbij opnieuw schade ontstaat. Met een schade-opname is er meer zekerheid over juiste vastlegging van de huidige schade die dan is afgehandeld met de vaste vergoeding.

Nieuw advies TNO

Om mensen te helpen bij een afweging, heeft het IMG aan kennisinstituut TNO gevraagd deze kans op een beving met dergelijke trillingssnelheid nog nader te duiden en berekenen. De uitkomsten hiervan komen voor de start beschikbaar. Het IMG zal ook door middel van een digitale tool (de trillingstool) op zijn website inzicht gaan bieden wat de trillingssnelheid op een adres is geweest tot op heden. Iedereen kan dat dan voor zijn of haar adres zelf nagaan.