Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

3 november 2020

Veel aanvragen én vragen voor Waardedalingsregeling

291.jpg

Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling is weer flink toegenomen nu de regeling ook is gestart in de gemeenten Groningen en het Hogeland. Met de aanvragen neemt ook het aantal vragen toe. Hier leest u de 5 meest gestelde vragen bij de aanvraagprocedure mét daarbij de antwoorden.

1. Wat betekent dat percentage bij ‘Uw bezit’ in de aanvraagprocedure?

Het percentage bij ‘Uw bezit’ wil zeggen dat volgens de gegevens die bij ons beschikbaar zijn u voor dat deel (bijvoorbeeld 50 procent) eigenaar bent van de woning.

Iedere eigenaar moet voor zijn of haar eigen deel waardedaling aanvragen. Dit geldt ook voor fiscaal partners. Het bedrag dat u aan het einde van de procedure bij ‘Controleren’ doorgaans ziet staan, betreft het bedrag dat u krijgt gebaseerd op dit percentage (uw eigendomsdeel).

Let wel, het betreft hier een voorlopige berekening. Bij het besluit wordt definitief duidelijk wat u ontvangt en dat kan ook een lager bedrag blijken te zijn.

2. Bij de aanvraagprocedure zie ik allemaal informatie over mijn woning(en). Wat moet ik doen als er iets niet klopt?

We halen deze gegevens uit diverse bronnen. Soms klopt er iets niet. U kunt deze gegevens daarom zelf aanpassen. Er staat in blauwe tekst ‘verbeter’. Als u daarop klikt, kunt u vrijwel alle gegevens aanpassen zoals ze volgens u zouden moeten zijn. Als u niets wilt aanpassen, kunt u gewoon verdergaan met de aanvraagprocedure.

3. Waarom krijg ik een afwijzing vanuit de Waardedalingsregeling van het IMG als er sprake is van (toekomstige) sloop en nieuwbouw van mijn woning door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)?

Als u een nieuwe woning heeft gekregen of nog krijgt in het kader van het versterkingsprogramma dat de NCG uitvoert, dan zal die woning vrijwel altijd een hogere waarde hebben dan de oude woning. Het IMG moet hiermee rekening houden, omdat het op grond van het schadevergoedingsrecht geen schade mag vergoeden die al is weggenomen of wordt vergoed. Daarom wordt er bij de waardedalingsregeling van uitgegaan dat eigenaren die een nieuwe woning kregen of zullen krijgen uit het versterkingsprogramma geen recht meer hebben op een vergoeding voor waardedaling.

Als de nieuwe woning slechts beperkt tot een meerwaarde heeft geleid, zal het IMG nog kijken of die meerwaarde wel groter is dan de waardedaling zou zijn geweest. Dat berekenen we onder andere op basis van de WOZ-beschikking van de nieuwe woning. Daarbij kan er ook rekening mee gehouden worden als de eigenaar zelf een financiële bijdrage heeft moeten leveren aan de nieuwbouw. Die bijdrage moet dan in mindering worden gebracht op de meerwaarde.

Als de nieuwe woning net is opgeleverd of als de sloop en/of de nieuwbouw nog in uitvoering is, is er nog geen WOZ-beschikking voor die nieuwe woning en is een berekening niet mogelijk. Daarom wijzen we dan de aanvraag af. Wanneer er wel een WOZ-beschikking is voor de nieuwe woning, dan kunt u opnieuw een aanvraag doen.

Overigens is de waarde van nieuwe woningen doorgaans aanzienlijk groter dan de eventuele vergoeding voor waardedaling. De kans is dus doorgaans klein dat er naast het verkrijgen van een nieuwe woning ook vergoeding van waardedaling nodig is.

4. Waarom krijg ik 0 euro terwijl mijn woning in het Waardedalingsgebied staat en op mijn postcode waardedaling wordt vergoed?

Als een woning is gekocht in de periode waarover de waardedaling wordt berekend (tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019) dan heeft de nieuwe eigenaar recht op vergoeding van de waardedaling die is opgetreden vanaf het moment van overdracht van de woning. Het IMG berekent dan wat de waardedaling vanaf dat moment is geweest. Hoe dat wordt berekend, leest u hier.

Soms  is er na aankoop van de woning geen sprake meer van verdere waardedaling. Verondersteld mag worden dat de waardedaling die er was vóór de aankoop, door de koper al verrekend werd in de prijs die voor de woning werd betaald. De verkoper krijgt dan nog wel een vergoeding. De verkoper heeft immers minder voor de woning gekregen dan het geval zou zijn geweest als er geen invloed was geweest van bevingen door gaswinning. U als koper krijgt dan geen vergoeding. U heeft immers minder voor de woning betaald dan het geval zou zijn geweest als er geen invloed was geweest van bevingen door gaswinning.

5. Waarom krijg ik een afwijzing als ik gebruik heb gemaakt van de waarderegeling van de NAM?

Het IMG is op basis van de Tijdelijke wet Groningen niet bevoegd om aanvragen te behandelen waarvoor al een vaststellingsovereenkomst met de NAM is gesloten. De wetgever heeft er nu eenmaal voor gekozen om dergelijke schade niet opnieuw door het IMG te laten beoordelen. Ook is in zo’n vaststellingsovereenkomst getekend voor finale kwijting. Het voorgaande geldt dus ook als u vindt dat de vergoeding van de NAM te weinig is geweest. De aanvraag wordt daarom afgewezen door het IMG.