31 maart 2021

223 reacties

Vragen over eenduidigheid adviesrapporten

Komende dagen valt bij circa 1.500 schademelders een brief op de mat waarin het IMG aangeeft dat de afhandeling van de schademelding langer duurt. Het adviesrapport dat het IMG voor die adressen ontving roept te veel vragen op omdat de beoordeling sterk afwijkt van de beoordeling van woningen in de directe omgeving.

schade boerderij

Grote aantallen

Het IMG handelt wekelijks circa 900 tot 1.000 aanvragen af voor meldingen van fysieke schade (zoals scheuren in muren). Er komen gemiddeld evenzoveel adviesrapporten binnen, gebaseerd op schade-opnames die bij deze gebouwen (veelal woningen) zijn uitgevoerd. Over het algemeen gaat de afhandeling naar tevredenheid van het IMG én het grootste deel van de aanvragers. Het IMG (samen met voorganger de TCMG) heeft inmiddels ruim 75.000 schademeldingen afgehandeld.

Tot 15 procent wijkt sterk af

Maar de laatste maanden werd duidelijk dat bij circa 10 tot 15 procent van de adviesrapporten er een sterk afwijkende beoordeling is, vergeleken met eerdere advisering over gebouwen in de directe omgeving. De afwijkingen worden steeds zichtbaarder juist vanwege de reeds grote aantallen afgehandelde schademeldingen. Inmiddels is er vaak voor meerdere woningen in een straat een schade afgehandeld.

Verschillen in een straat

In de situaties die nu afwijken valt het daardoor op dat geen van de aanwezige schades als mijnbouwschade wordt beoordeeld, waar dat bijvoorbeeld bij directe buren eerder wel het geval was. Zo komt het voor dat in één straat van de tien adviesrapporten er bij negen situaties schadevergoeding is toegekend, oplopend tot tienduizenden euro’s. Maar bij het tiende adviesrapport wordt er nu geadviseerd geen enkele schade te vergoeden. Het omgekeerde komt ook voor.

Lage trillingssterkte

De betreffende adressen zijn gelegen binnen het effectgebied van bevingen door gaswinning in het Groningenveld en het bewijsvermoeden is er van toepassing. In de motiveringen van de afwijzing zijn er verschillende redenen te vinden. Een veel voorkomende achtergrond van de toenemende verschillen lijkt te zijn dat de deskundigen anders aankijken en zijn gaan aankijken tegen de kans op schade wanneer de trillingssterkte veroorzaakt door de bevingen laag is in een gebied. Het gaat hier dan met name om het gebied waar de kans op schade aan een woning relatief klein is.

Bewijsvermoeden toegepast

De adviesrapporten voldoen in het overgrote deel van de gevallen wel aan de instructie voor de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Het stelt het IMG voor de vraag hoe de kwaliteit van de advisering nu te beoordelen. Een sluitend antwoord op die vraag is er nog niet. Het paneladvies van januari 2019 waarop de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden is gebaseerd, waarmee het een belangrijke pijler vormt voor de beoordeling van fysieke schade, biedt daartoe onvoldoende concrete handvatten om in zulke grote aantallen dossiers het bewijsvermoeden op een eenduidige manier toe te passen. Dit wordt inzichtelijk naarmate het aantal afgehandelde dossiers toeneemt. Louter het feit dat buren wel schadevergoeding kregen toegewezen, betekent niet per se dat iedereen dat altijd ook moet krijgen, laat staan hoe dan de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.

Samenhang ontwikkelingen

Aanvullend hierop heeft het IMG op basis van een analyse over 2020 vastgesteld dat er een duidelijke toename van de afwijzingen in de adviezen (en daarop volgende besluiten) heeft voorgedaan in de tweede helft van het jaar. Een duidelijke verklaring is er nog niet. Het IMG voert daar nadere analyses voor uit. Tegelijkertijd heeft het IMG de afgelopen maanden al diverse aanvullende technische adviezen ontvangen voor de beoordeling van fysieke schade. Het gaat om advies over het omgaan met schade door zettingen (verzakkingen) door trillingen van bevingen, mestkelders en – meest recent- de directe kans op schade door diepe bodemdaling.

Eind april besluit

Met dit alles in ogenschouw genomen, heeft het IMG besloten eind april van dit jaar al deze onderwerpen in samenhang te wegen. Dit leidt mogelijk tot een op onderdelen gewijzigde benadering van de beoordeling van fysieke schade. Tot die tijd worden de adviesrapporten daarom aangehouden – waarmee er ook niet tot besluitvorming wordt gekomen voor die aanvragen – waar sprake is van samenhang met deze vraagstukken.

Huidige situatie schadeafhandeling

Het IMG verwacht voor het overgrote deel van deze aanvragen alsnog wel binnen de gestelde beslistermijn van vijftien maanden te blijven. Maar het streven om de reguliere schademeldingen onder deze aanvragen binnen een half jaar af te handelen, zal veelal niet gehaald worden. In het algemeen vinden de schade-opnames wel gewoon doorgang, als ook de verdere afhandeling van aanvragen waar deze vraagstukken niet meespelen.

Reageren

warboel 31 maart 2021 - 10:39

begrijpt iemand hier nog iets van? dus aanvragen worden niet behandeld, de tijd voor het afhandelen wordt opgeschaald naar 15 maanden?

IMG, Jouke 31 maart 2021 - 11:30

De beslistermijn voor de afhandeling van een aanvraag was en is 15 maanden. Wel streven we ernaar reguliere schademeldingen (woonhuizen, geen monumenten en bedrijven) binnen een half jaar af te handelen. We verwachten binnen de beslistermijn van 15 maanden te blijven voor het leeuwendeel van deze aanvragen. De gestreefde afhandelingsduur binnen een half jaar zal waarschijnlijk niet lukken.

Johannes Aukes 16 augustus 2021 - 03:02

Tijdwinst, dat is waar het allemaal omdraait. Mensen ontmoedigen met medewerkers die er kennelijk geen moeite mee hebben om daar een bijdrage aan te leveren. In de tussentijd proberen de notabelen weer iets anders te laten verzinnen om de schade t.z.t. zo min mogelijk te hoeven vergoeden. In de gevallen waar dit problematisch zwijgt men gedupeerden dood, duurt het een jaar voordat een bezwaar in behandeling genomen en blijkt ook daar wie aan de touwtjes trekt. Het is gewoonweg niet te bevatten dat mensen in staat elkander dit aan te doen.

hans 6 mei 2021 - 21:04

April is voorbij. IMG, hoe gaat het nu verder?

Martin, IMG 10 mei 2021 - 09:18

We hebben inderdaad meer tijd nodig. U hoort in de tweede helft van mei van ons.

Arthur 8 juni 2021 - 16:44

inmiddels zijn we 8 juni en dat is april en halverwege mei ver voorbij, hoe nu verder Martin?

Johannes Aukes 16 augustus 2021 - 03:06

Bij mij kwamen ze op 1 april van dit jaar, dit omdat men een deal wilde waar het vooral ging om overname van ons bedrijf door Beukema en aanhang. Of ik dan wel zelf de kosten voor het afbreken van het bedrijfspand van ca. 5.000 m2 wil vergoeden. Zo gaat de burgemeester met z'n burgers om. Politieke clowns die kennelijk geen boodschap hebben aan de rechten van de burger en hun (on)veiligheid. Ze mogen deze persoon wel twee keer ridderen, een voor vertrek en een tweede voor het likken van de kont van Mark Rutte.

hp 17 juli 2021 - 11:41

begrijp er niets meer van, ook een brief gekregen dat beslistermijn met 6 mnd verlengt wordt, half jaar geleden deskundige geweest ivm zienswijze. is echt frustrerend

Jan 25 juli 2021 - 10:33

Onze beoordeling loopt nog steeds vanaf 25 mei 2020. Buren dienen later een schademelding in en word toegekend. Terwijl wij wachten op een beslissing dienen deze zelfde buren nog eens in dit jaar een schademelding in en deze wordt gewoon beoordeeld zoals hun eerdere melding. Omliggende buren krijgen hun rapport binnen en de schades word toegekend als schade door mijnbouw. En dan blijkt een deskundige ons rapport te hebben beoordeeld en ineens sterk afwijkt. Na dit bericht krijgen andere buren gewoon de toekenning schade door mijnbouw en krijgen meer dat 10.000 uitgekeerd.

Monique 11 augustus 2021 - 08:25

Ja, dit hebben wij ook! Alle buren hebben ineens nieuwe keukens en zonnepanelen op het dak. We wonen 2 onder 1 kap, bij de buurman is alles toegekend, en bij ons is het 'hoort bij de zoutwinning, niet bij het gas', dus hebben recht op €0! HOE DAN?

Jenny, IMG 13 augustus 2021 - 10:00

Ik weet niet waar u woont, maar hier https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/schade-en-geografische-afstand vindt u een kaartje met daarop het effectgebied voor de bevingen. Woont u daarbuiten, dan zou u kunnen overwegen een schademelding te doen bij de landelijke commissie mijnbouwschade. https://www.commissiemijnbouwschade.nl/

Johanna 25 augustus 2021 - 12:12

Herkenbaar. Bij ons is alles binnen afgewezen: reden, slechte bouw huis. Buren grote bedragen. Reden voor afwijzing: slechte bouwwijze huis. Zelfde huis, zelfde architect, zelfde aannemer: groot bedrag. Als ik een zienswijze indien, heb ik geen recht meer op de 5.000 Euro

Martin, IMG 9 september 2021 - 14:26

Hallo Johanna, als je interesse hebt in (en in aanmerking komt voor) deze vaste vergoeding, vragen wij je om geen zienswijze in te dienen. Als je een adviesrapport hebt ontvangen met een schadebedrag onder de 5000 euro, dan hebben wij jouw dossier tijdelijk stilgezet, totdat je een keuze kunt maken. De zienswijzetermijn verloopt dus niet. Als het goed is heb je, of krijg je binnenkort een brief hierover.

anti nivre 16 december 2021 - 11:53

Nivre langs geweest.?

Mr. E. Meijer Directeur JVO Academie 17 februari 2022 - 10:31

We hebben afgelopen tijd meer dan 1000 inwoners van Groningen geholpen met Rechtbijstand. Er is veel geestelijke en materiële schade ontstaan die door de Rijksoverheid en NAM vergoed moeten worden. Het mijnbouwschadecongres heeft veel in beweging gebracht onder meer het ontstaan van Instituut Mijnbouwschade. Mr. E.G.J.M. Meijer Directeur PKLC BV Postbus 30 3300 AA Dordrecht https://mijnbouwschadegroningen.info

Albert Greven 24 juni 2022 - 10:25

Theater van de lach Vroeger had je “Het theater van de lach”, een succesvolle klucht in bedrijven door komiek John Lanting. Dit volksvermaak is nieuw leven ingeblazen door het Instituut “Mijnbouwschade Oost-Groningen” en ik had de eer hierin een bijrolletje te mogen vervullen. Acteurs: twee juristen, een schade-expert en ik in de bijrol van Oost-Groninger. Titel van de klucht: Hoorzitting bezwaarschrift AS 205 Het is goed om een klucht te beginnen met een komische openingszin en die mocht ik voor mijn rekening nemen “Ik teken bezwaar aan omdat ik constateer dat de schade aan het huis van mijn buurman gelijk is aan die van mij. Mijn buurman krijgt echter een vergoeding, ik niet” Aan de olijke blikken van mijn medespelers zie ik dat ik de juiste toon heb gezet en dat het hen moeite kost om het eerste gegiechel te onderdrukken. Wat vindt u ervan meneer schade-expert? knipoogt mevrouw de jurist schalks. Meneer de expert speelt zijn rol gewichtig en zegt met donkere stem “De schade is inderdaad identiek, ik zou hem niet toegekend hebben, maar meneer Oost-Groninger heeft inderdaad gelijk” Krijg ik dan dus? vraag ik onnozel. “U hebt de lachers nu al op uw hand” schatert mevrouw de jurist . Dat u dezelfde schade heeft betekent niet dat u ook een vergoeding krijgt hoor. U bent me er eentje. Maar ik woon in een blok van vier huizen, zelfde bouwjaar, zelfde constructie. Alle buren hebben een vergoeding en daarnaast ook een subsidie voor verduurzaming ontvangen, de schades zijn gelijk en ik ben de enige die niets ontvangt, ik begrijp dat niet” De andere spelers hebben het nu niet meer en vallen bijna van hun stoel van het lachen. “Het is ook niet de bedoeling dat u het begrijpt meneer. Wij zijn van de regels en de procedures en weten het allemaal, u bent dom en ook nog een Oost-Groninger wat in de regel ook niet in uw voordeel werkt. Maar de opdracht van het IMG is toch “Om onafhankelijk, rechtvaardig en ruimhartig en voortvarend mijnbouwschade af te handelen. Het IMG moet dat doen met het oog voor de menselijke maat zodat Groningers en Drenten het vertrouwen in de overheid en rechtsstaat weer terugkrijgen” probeer ik nog. Het feest is nu compleet en de olijke meneer van de schade valt bijna achterover van zijn stoel. “U bent een geboren komiek. En ik ben ineens doof en ik u niet begrijpen” brult mevrouw de jurist. Als ik even later met een rood hoofd en opgekropte woede de hoorzitting verlaat kijkt mijn vrouw mij zorgelijk aan. “Heb je wat bereikt? Frustratie en een knallende koppijn” zeg ik zuchtend. Zeg ons avondje theater van vanavond maar af.

G 31 maart 2021 - 10:50

Deskundigen geven hun eigen draai aan de omgekeerde bewijslast. Zelf meerdere keren ondervonden dat ze geen omgekeerde bewijslast toe pasten. En na zienswijzen bewijslast met belachelijke aannames in het voordeel rijk toegepast. Kon dit met weer nieuwe zienswijze met alle gemak ontkrachten zodat de omgekeerde bewijslast in mijn voordeel was. Maar ongekend slechte argumenten en met name aannames waar afwijzingingen uit voortvloeien. Veel experts willen ff laten zien wie het mannetje is. Ondanks dat het ze geen bonus oplevert zoals bij cvw /nam door alles af te wijzen. Er lopen nog teveel arrogante ex cvw nam mannetjes rond

Ro 12 april 2021 - 16:15

Yep, klopt helemaal. Teveel haantjes in het hok.

Jan 25 juli 2021 - 10:39

Wat nog vreemder is is dat een rapport deels wordt toegekend bij de buurman. Hij gaat een zienswijze indienen. Hierna krijgt hij het rapport terug met een toegekende bedrag van 16.500 euro. De afgekeurde scheuren niet meegerekend. En warempel...een week later wordt hij gebeld dat men de zienswijze nogmaals heeft bekeken en dat de afgekeurde scheuren 1.200 euro bedraagt. Als hij akkoord gaat met dit bedrag zal dat op zijn rekening worden gestort. Dus de afgekeurde scheuren zijn opnieuw bekeken en vervolgens ook toegekend aan schade door mijnbouw. Dus geen 16.500 maar 17.700 euro. Het rapport was dus deels afgekeurd maar vervolgens volledig toegekend. (April/mei 2021 gebeurt) En nu willen ze mensen afkopen met 5.000 euro en mag je daarna geen schade meer indienen

jans abee 7 oktober 2021 - 19:24

misschien toch bonus ??? is iets om te laten onderzoeken misschien net zo iets als de illegale prijs afspraken en de bouwwereld [beerput]

Z 31 oktober 2021 - 22:48

Helemaal mee eens, bij mij ook precies het zelfde. na het toekennen van de schade (gebarsten natuursteen tegels) LET op er is een 0 meting geweest ver voor deze schade. hierin was deze schade nog niet. Advies: Deze ingelijmde natuursteen tegels konden door een deskundige wel gelijmd worden,...Eeuh,...yep. (Niet volgens natuursteen experts,..tegels zijn in gelijmd en alles wat je met "Spot repair,, lijmd krijg je te zien.) DUS zienswijze ingediend. Komen ze met een rot smoes dat de het niet als een bevingsschade had mogen worden behandeld. Jaa,....0 meting?.... Ooh ja de vloer zou te veel doorbuigen, houten vloer met zwaluwstaartplaten en beton erover...Zou een te hoge trilling frequentie hebben waardoor de vloer tegels konden knappen. YEP.... Uit berekeningen van de constructie (gemaakt door bouwkundig adviesbureau) blijkt echter dat er een olifant op kan staan en nog niet zal gaan doorbuigen. Er wordt duidelijk met echt belachelijke aannames gewerkt, Ook van mijn kant dus met gemak deze aannames te kunnen ontkrachten. 2e zienswijze maar weer ingediend en jawel,...dat duurt al weer een dikke 4 mnd. in totaal al weer meer dan een jaar bezig voor een simpele schade. Waarbij ik nu dus zelf alle bewijslast aan kan leveren waarom het niet aan de bouw ligt maar aan de bevingen. Het leuke van dit verhaal is nog dat destijds tijdens de beving wij zelf in de woonkamer zaten en de tegels gewoon hoorden knappen....Lekker he,....nee joh ligt niet aan de bevingen,...Een ding weet ik zeker het ligt voor een groot deel wel bij de zogenaamde ONAFHANKELIJKE Experts "cvw/nam,,. Van sommige van deze gasten moet je gewoon op de pot. Haantjes van de bovenste plank.

Anne 31 maart 2021 - 11:10

Gaat dit verhaal nu over de aanvragen in gebied 1 en 2?

IMG, Jouke 31 maart 2021 - 11:34

U doelt waarschijnlijk op het bericht https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/rapport-diepe-bodemdaling-en-stijging-gepubliceerd waarin er gesproken wordt over gebieden 1 en 2. Dat gaat over diepe bodemdaling. Het vraagstuk rond de 1.500 schademeldingen in het bericht waar u nu op reageert, betreft een nieuwe groep.

Linda de Boer 31 maart 2021 - 11:49

Het verschil in behandeling was ons ook opgevallen. Daarom hebben wij op 3 januari jl. een WOB verzoek bij het IMG ingediend. Wij vragen in dit WOB verzoek aan het IMG om duidelijk te maken wat bij hun bekend is over de verschillen in de beoordeling van de schades door de verschillende deskundigen, waarbij het ons opvalt dat met name 10BE een afwijkend standpunt inneemt. Feitelijk gaat deze groep ‘deskundigen’ volledig voorbij aan het wettelijk bewijsvermoeden. Zij maken hun eigen wetten en het IMG pakt hierin niet de rol die je van een zelfstandig bestuursorgaan mag verwachten. Een overheidsorgaan (en dus ook het IMG) moet er voor zorgen dat er geen sprake is van willekeur, maar dat alle besluiten navolgbaar zijn en dat er sprake is van behoorlijk bestuur. Eén van de beginselen van behoorlijk bestuur is het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel verplicht het IMG om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Wij lezen dat de behandeling nu tijdelijk wordt gestopt, maar het lijkt ons ook op z’n plaats om te reflecteren hoe de besluiten de afgelopen periode zijn genomen. Het zou het IMG sieren als zij hiertoe zelf initiatief namen. Bij deze nogmaals een oproep aan het IMG om het WOB-verzoek af te handelen. De wettelijke termijn is hier overschreden.

Martin, IMG 31 maart 2021 - 16:11

Hallo Linda, wat jij schetst, dat klopt. De laatste maanden wijkt ongeveer 10 tot 15 % van alle adviesrapporten van de deskundigenbureaus af van eerdere adviezen van aanvragen in de directe omgeving met vergelijkbare omstandigheden (zelfde soort gebouw, zelfde soort schade). Die afwijkingen worden steeds meer zichtbaar door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen. Er lijkt dus een gebrek aan eenduidigheid te zijn. We gaan nu eerst onderzoeken hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. Met betrekking tot het WOB verzoek, kan ik niet zo wat hiervan de status is. Hiervoor kun je het beste bellen met ons Serviceloket via t. 0800 - 444111.

Linda de Boer 31 maart 2021 - 18:43

Hallo Martin. Wij proberen deze informatie al tijden boven water te krijgen. Meerdere malen contact opgenomen met de zaakbegeleider en ook met het Serviceloket. Telkens een toezegging ontvangen dat we worden teruggebeld, maar dat gebeurt nooit. Dus als je hier even het telefoonnummer weergeeft van iemand die weet waar het over gaat neem ik morgen zelf contact op. En waar ik dan heel boos over wordt is dat er vanmorgen een bericht op de site van IMG komt die betrekking heeft op de gegevens die wij vragen in het WOB-verzoek en de feiten die wij hebben aangedragen in onze zienswijze. Dan was het wel zo netjes geweest dat wij daarover persoonlijk waren bericht en dat je de informatie niet uit de media moet halen. Ik vind dit echt onbestaanbaar en excuses van het IMG op zijn plaats. Temeer, omdat de wettelijke termijn is overschreden.

Jenny, IMG 1 april 2021 - 21:00

Beste mevrouw de Boer, ik begrijp dat u de collega die uw verzoek in behandeling had vanochtend heeft gesproken. Kan ik nu via deze weg nog iets voor u doen?

Jan 25 juli 2021 - 10:45

Hoezo de laaste maanden. Terwijl ons raport er nog steeds ligt en opnieuw word bekeken omdat deze sterkt afwijkt, worden nieuwe aanvragen gewoon behandeld en toegekend als schade door mijnbouw. Buren een straat verderop hebben een maand geleden hun schade toegekend gekregen en dat is niet een lullige 5.000 euro waar jullie nu de meesten mee willen afschepen. Om Vervolgens aan te geven geen schade meer in te dienen. Terwijl andere buren een 18.000 euro hebben uitgekeerd gekregen en nog eens een tweede melding hebben gedaan en deze gewoon wordt behandeld als de eerste en dus ook toegewezen hebben gekregen.

Jan 25 juli 2021 - 10:47

En een gebrek aan eenduidigheid??? Dus de mensen die hun volledige schade hebben uitgekeerd gekregen wad dus een fout??. En de lopende rapporten worden nu afgedaan met 5.000 euro??? Terwijl de schade veel groter is. Buren hebben 29 scheuren en krijgen 16.500 euro. Wij hebben 34 scheuren en krijgen straks 5.000 en daar moeten wij het mee doen?? En moeten ons vervolgens verder stil houden.

Martin, IMG 28 juli 2021 - 12:28

Hallo Jan, niet zozeer een fout. Naarmate we steeds meer dossiers afhandelen wordt inzichtelijk dat het paneladvies (van januari 2019) onvoldoende concrete handvatten biedt om de grote hoeveelheid dossiers allemaal eenduidig te beoordelen. Het kan zijn dat jouw adviesrapport afwijkt van de adviesrapporten bij jou in de buurt. Dit is precies de reden waarom het IMG afwijkende adviesrapporten nader wil bekijken. Daarnaast hoef je niet te kiezen voor de vaste vergoeding. Je kunt ook gewoon een schadeprocedure krijgen op basis van maatwerk, dus situaties waar wel een beoordeling door een deskundige plaatsvindt. Op deze pagina lees je hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/keuze-voor-een-vaste-vergoeding

MA 31 maart 2021 - 14:26

Linda, Je hebt helemaal gelijk en goed verhaal. Bij ons wordt elke keer gezegd dat het rapport terug gestuurd is naar de schade-expert omdat het niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Als ik nu een brief krijg, dan hebben ze mij dus gewoon voorgelogen. Dit zou echt heel slecht zijn en het IMG moet zich eens achter de oren krabben. Mijn gevoel zegt dat een deskundige niet zo onafhankelijk is als wordt beweerd. 1 pot nat! Ze doen mensen onrecht aan, geen gelijke behandeling etc. en waarschijnlijk mensen verkeerd informeren!

Reactie op MA 31 maart 2021 - 15:40

Dit hebben ze mij ook verteld. Geen sprake van onafhankelijkheid. Linda heeft inderdaad een goed verhaal!

PE 31 maart 2021 - 19:50

Heeft goed opgeschoten met toevoegen 10BE nadat het eerst (nog steeds uit eigen ervaring) discutabel was. Door toevoegen 10BE moeten we nu al heel lang wachten. Als je dit bericht van IMG terug leest..... https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/meer-duidelijkheid-vereisten-onafhankelijke-deskundigen

O 31 maart 2021 - 21:29

Hallo mij is ten oren gekomen dat CED momenteel alles tussen de 2 en 3 mm alles afwijst hoe kan dit dan??

Jenny, IMG 1 april 2021 - 20:54

Ik weet eerlijk gezegd niet waar u op doelt. Kunt u uw vragen wat verduidelijken?

Ro 12 april 2021 - 16:21

Beste Linda, herkenbaar verhaal. Het team 10BE is een samenwerkingsverband van allemaal bedrijven die ieder afzonderlijk allemaal de (rijks)overheid als opdrachtgever hebben voor diverse klussen (bv BBC Bouwmanagement doet ook renovatie 2e kamer) . Onafhankelijkheid is ver te zoeken.

Jan 25 juli 2021 - 10:41

10BE is bij twee buren geweest. De ene buur krijgt 12.500 uitgekeerd en dus toegekend als schade door mijnbouw maar twee huizen verder....zelfde huis en zelfde twee onder 1 kap is door 10BE afgewezen en geen recht op vergoeding. Terwijl de berekening op 20.000 euro was berekenen.

M K 31 maart 2021 - 12:38

Dit is exact wat bij ons aan de hand is, maar volgens onze zaakbegeleider komen wij niet in aanmerking.....

M 31 maart 2021 - 13:20

Het is toch allemaal niet zo ingewikkeld. De deskundigen moeten zich houden aan de omgekeerde bewijslast, maar blijkbaar wordt er een andere maatstaf gehanteerd.

AS20545581 31 maart 2021 - 13:30

Hoi Jouke, ik kan wel huilen. In april 2020 melding gedaan. September 2020 is de schade opgenomen. In december 2020 heb klacht ingediend, want nog geen adviesrapport. Bij de buren is er in januari 2021 schade opgenomen en in februari rapport binnen. Vandaag heb k jullie brief ontvangen over "eenduidigheid" Weer wachten dus

Martin, IMG 31 maart 2021 - 16:12

Ik kan me heel goed voorstellen dat dit frustrerend is, en vragen oproept. Het is mogelijk dat het adviesrapport van uw buren geen sterke afwijking vertoont en die van u wel. Dit is precies de reden waarom het IMG afwijkende adviesrapporten nader wil bekijken. Eind april bekijken we hoe met uw aanvraag omgaan. U krijgt daarna bericht van ons.

Laura 31 maart 2021 - 17:54

Martin, wat wordt bedoeld met een sterke afwijking. Dat een rapport dan geen enkele schade toekent. In de brief die ik heb ontvangen staat voor meer info zie link voor uitgebreide informatie wordt daarmee dit artikel bedoeld wat ik kan verder niks vinden op jullie site.

Jenny, IMG 1 april 2021 - 20:55

Beste Laura, het betreft inderdaad dit artikel. De laatste maanden wijkt ongeveer 10 tot 15 % van alle adviesrapporten van de deskundigenbureaus af van eerdere adviezen van aanvragen in de directe omgeving met vergelijkbare omstandigheden (zelfde soort gebouw, zelfde soort schade). Die afwijkingen worden steeds meer zichtbaar door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen. Er lijkt dus een gebrek aan eenduidigheid te zijn. We gaan nu eerst onderzoeken hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. 

Linda de Boer 31 maart 2021 - 18:27

Uw reactie staat haaks op uw persbericht dat uitvoering is gegeven aan het bewijsvermoeden. U geeft aan dat het advies van het panel uit 2019 te weinig handvatten biedt, maar volgens mij is het panel hierin heel duidelijk. Er moet evident en aantoonbaar sprake zijn van een andere uitsluitende oorzaak van de fysieke schade. Het panel licht dit ook als volgt toe: Wanneer het wettelijk bewijsvermoeden zou mogen worden ontkracht door in een bepaald geval bijvoorbeeld erop te wijzen dat wellicht ook de instabiele ondergrond of een minder goede fundering of de matige staat van het onderhoud van het gebouw een rol speelde bij het ontstaan van de schade, zou daarmee in hoge mate afbreuk worden gedaan aan de waarde en betekenis van bewijsvermoeden. Samengevat: de wetgever legt de lat hoog voor de wederpartij om aan te tonen dat de schade door mijnbouw kan worden weerlegd. Het bestuursorgaan moet dit toetsen. Dus niet nu nieuwe regels bedenken, maar uitvoering geven aan het advies dat door het panel van deskundigen is gegeven en dat luidde RUIMHARTIG SCHADES TOEKENNEN EN VOORTVAREND TE WERK GAAN.

Jenny, IMG 1 april 2021 - 20:56

De lat om het bewijsvermoeden te ontkrachten ligt inderdaad hoog. Toch ontvangen we nu meer adviesrapporten waarin geen schade of aanzienlijke lagere wordt erkend dan voorheen. Die afwijkingen worden steeds meer zichtbaar door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen. Er lijkt dus een gebrek aan eenduidigheid te zijn. We gaan nu eerst onderzoeken hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. 

Ellen Engberts 31 maart 2021 - 14:06

Wij wonen in het buitenland en kunnen niet inloggen. Hoe nu verder?

Martin, IMG 31 maart 2021 - 16:13

Hallo Ellen, vervelend dat je niet kunt inloggen. Het inloggen vanuit het buitenland met DigiD is een bekend probleem. We zijn bezig om dit op te lossen. Binnen enkele dagen verwachten wij dat het inloggen met DigiD vanuit het buitenland weer mogelijk is.

M 1 april 2021 - 10:00

Hallo Martin, Graag ook even een reactie op Mevrouw de Boer haar bericht.

Jenny, IMG 1 april 2021 - 21:03

De lat om het bewijsvermoeden te ontkrachten ligt inderdaad hoog. Toch ontvangen we nu meer adviesrapporten waarin geen schade of aanzienlijke lagere wordt erkend dan voorheen. Die afwijkingen worden steeds meer zichtbaar door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen. Er lijkt dus een gebrek aan eenduidigheid te zijn. We gaan nu eerst onderzoeken hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. 

AM 31 maart 2021 - 15:38

Zo blijkt maar weer hoeveel incompetentie er is rondom de schadeafhandeling. Van 'deskundige' tot aan administratie. Binnenkort zal het IMG vast ook weer worden vervangen door een nieuw orgaan en kunnen ze mee in het lijstje NAM, CVW, TCMG etc...

U 31 maart 2021 - 20:28

Linda, ik ben het weer volledig met je eens. Het panel is juist zeer duidelijk met de handvatten. Het bestuursorgaan (IMG) moet dit inderdaad alleen toetsen of er gehouden wordt aan deze handvatten. Nieuwe regels bedenken is geen rol van IMG.

Andries 31 maart 2021 - 22:45

Goedendag, U geeft aan dat deze adviesrapporten een grote afwijking hebben te opzichte van vergelijkbare adviesrapporten en ze daarom tijdelijk in de ijskast zet tot er meer duidelijkheid is. Wanneer ik bel krijg ik een heel ander antwoord. Het adviesrapport is dus reeds klaar maar voldoet niet aan u eisen. U geeft dus geen transparantie om de rapporten openbaar te maken zodat de eiser deze in kan zien. U heeft deze onafhankelijke bureaus ingeschakeld en trekt ze nu in twijfel omdat u niet eens bent met hun uitgebracht adviesrapport. Dit belichaamd naar mijn mening niet hoe een onafhankelijk instituut hoort te handelen. Ook al zou het adviesrapport slecht uitvallen voor de eiser, deze kan dan nog altijd in beroep gaan. Ik weet nu niet wat er in dit rapport staat en of dit nu mogelijk word aangepast. Mijn vertrouwen in u instituut was al zeer beperkt en door deze situatie vraag ik me sterk af hoe onafhankelijk er word opgetreden. Mijn vraag is dus waar kan ik mijn huidige adviesrapport inzien?

Jenny, IMG 1 april 2021 - 20:57

Beste Andries, wat je schetst, is correct. De laatste maanden wijkt ongeveer 10 tot 15 % van alle adviesrapporten dusdanig af van eerdere adviezen van aanvragen in de directe omgeving met vergelijkbare omstandigheden (zelfde soort gebouw, zelfde soort schade), dat wij nu eerst onderzoeken hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. Overigens controleren wij aan adviesrapport altijd allereerst op oa. volledigheid en uiteraard controleren wij periodiek om bijvoorbeeld eenduidigheid te waarborgen. Op basis van een analyse over 2020 is vastgesteld dat er een duidelijke toename van de afwijzingen in de adviezen (en daarop volgende besluiten) heeft voorgedaan in de tweede helft van het jaar. Op basis van die analyse worden rapporten waarbij hetzelfde speelt nu vastgehouden.

G 31 maart 2021 - 22:56

Haha 10 BE die bijna tegelijk is opgezet met TCMG destijds. De 10 BE die toen al wist dat ze toch mee mochten doen met de schade beoordeling ondanks dat dat niet mocht ivm CVW/NAM verleden. Iets met vertrouwen terug krijgen groningers . Zie bericht rtv noord september 2018. Niet alleen schade-experts die eerder extern werden ingehuurd door de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) worden weer betrokken bij de schadeafwikkeling. Hetzelfde geldt ook voor taxateurs, die tot voor kort nog op de loonlijst stonden bij het gasconcern en het voormalig schadebedrijf. De Commissie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen (TCMG) maakte recent bekend toch in zee te gaan met experts die eerder door de NAM en CVW zijn ingezet. Dat druist in tegen de belofte van de commissie dat dit niet zou gebeuren. De commissie is overstag gegaan omdat er te weinig onafhankelijke schade-experts blijken te zijn. Met als gevolg dat het tempo bij het afwikkelen van schade nu veel te laag is. Nieuw bedrijf ingeschakeld De commissie is daarom vorige week een pilot gestart met het nieuwe bedrijf 10BE. Dat bestaat uit tien expertisebureaus, die eerder volop actief waren voor de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW). In opdracht van de commissie is 10BE gestart met het beoordelen van 250 schades bij woningcorporatie Lefier. Als dat slaagt, worden de experts van de tien bedrijven breder ingezet. Het nieuwe bedrijf is al in maart dit jaar opgericht door Jonkman Expertise in het Friese Ureterp. Job Jonkman van dit bedrijf is ook de directeur van 10BE, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK). Actief in aardbevingsgebied Jonkman zelf is de afgelopen jaren regelmatig als schade-expert actief geweest voor de NAM en het Centrum Veilig Wonen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat geldt ook voor medewerkers van de negen andere bedrijven die 10BE vormen. Daarbij gaat het naast Jonkman Expertise om Octa, Bureau Bevingschade, Archipunt, Expertise Bureau Noord, BBC, KPMS, Bouwadvies Van Maaren, Adviesbureau Van der Plas en Adviesbureau Smeets. Bij zeker drie van die bedrijven werken experts, die tot voor kort op de loonlijst van de NAM en/of het Centrum Veilig Wonen stonden Verslaggever Goos de Boer Bij zeker drie van die bedrijven werken experts, die tot voor kort op de loonlijst van de NAM en/of het Centrum Veilig Wonen stonden. Dat blijkt onder meer uit hun profielen op LinkedIn. Zo heeft 10BE-directeur Jonkman zelf sinds juli dit jaar een expert in dienst, die tot voor kort bij het CVW werkte als 'arbiter begeleider', 'casemanager' en 'schade-expert'. Huisadviseur van de NAM Op de lijst medewerkers van het Expertise Bureau Noord in Eelde komen we een expert tegen, die vanaf 1 september als functie 'werkvoorbereider schademeldingen bij TMCG' heeft. Tot juli dit jaar werkte hij nog als 'bouwkundige/schadebemiddelaar' bij de NAM in Assen. Daarvoor was hij als 'bewonersbegeleider schades' bij het Centrum Veilig Wonen. Eerder werkte hij als 'schade taxateur gebouwen' bij adviesbureau Arcadis, dat wordt gezien als huisadviseur van de NAM. Ook is Arcadis een van de twee aandeelhouders van het Centrum Veilig Wonen. Meerdere petten op Een andere schade-expert is betrokken bij Adviesbureau Smeets. Tussendoor is hij 'casemanager' bij de NAM, 'teamleider schade-expertise' bij het CVW en had hij eerder dezelfde functie bij Arcadis. Bij het bureau in Meppel werkt ook iemand die ruim drie jaar 'kostendeskundige' bij het CVW was. 'Experts voldoen aan richtlijnen' Directeur Jonkman van 10BE laat weten niet op de genoemde feiten te reageren. Hij wijst er wel op dat alle experts die nu door de commissie worden ingezet 'voldoen aan de richtlijnen van de TCMG'. Schademelders krijgen vooraf de kans te reageren op een voorgestelde deskundige. Dat kan ertoe leiden dat er een andere expert wordt aangewezen Woordvoerder TCMG Een woordvoerder van de commissie benadrukt dat de experts 'aan strenge eisen moeten voldoen'. Ook hoeven gedupeerden niet te vrezen dat ze dezelfde schade-experts over de vloer krijgen als onder het oude regime van de NAM en het CVW. 'Schademelders krijgen vooraf de kans te reageren op een voorgestelde deskundige. Dat kan ertoe leiden dat er een andere expert wordt aangewezen.' Regels versoepeld Omdat er nog steeds niet genoeg onafhankelijke experts zijn te vinden, is eind augustus al het zogenoemde toetsingskader aangepast. Eerder mochten experts die worden ingezet door de commissie de afgelopen drie jaar geen schades hebben beoordeeld in opdracht van de NAM of CVW. Dat is teruggebracht tot één jaar. Toezicht Een en ander betekent dat de recent overgestapte oud-medewerkers van de NAM en CVW niet mogen worden ingezet door 10BE bij de beoordeling van schade. 'Ze mogen geen schadedossiers behandelen als ze korter dan een jaar ge

G 31 maart 2021 - 23:01

Vreemd dat die 10 BE al wist dat ze een nieuw bedrijf moesten gaan opzetten terwijl ze eigelijk niet mee mochten doen met schade afhandeling. Destijds meerdere keren aangekaart dat dat vreemd is en tegen beloftes in gaat . En die antwoorden die je kreeg heel vreemd van tcmg . En nu zijn het juist deze aasgieren die de vele afwijzingen van nu verzorgen. En stiekem denk ik dat ze toch nog banden hebben nam iets met bonus voor elke afwijzing net als vroeger. Let op volgende bericht rtv

G 31 maart 2021 - 23:02

ASSEN - De NAM vindt dat het bedrijf te veel moet betalen aan de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Volgens het gasbedrijf worden ten onrechte duizenden schades aangemerkt als bevingsschade en zijn de normen voor de versterking veel te streng. Door: Tristan Braakman, Mario Miskovic Het Rijk schiet - sinds het op afstand zetten van de NAM - de kosten voor schade en versterken voor en verhaalt die vervolgens op de NAM. Maar de NAM is het niet eens met die kosten en heeft daarover nu een conflict met de overheid. ‘Veiligheidsrisico extreem overschat’ Volgens de NAM worden de veiligheidsrisico’s in het aardbevingsgebied schromelijk overschat. ‘In onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat daardoor het veiligheidsrisico extreem, voor sommige gebouwen zelfs met een factor duizend tot tienduizend, kan worden overschat.’ Dat betekent volgens de NAM dat er veel meer huizen worden versterkt met maatregelen die vele malen zwaarder zijn dan nodig is. ‘Dit leidt tot onnodige gevoelens van onveiligheid bij bewoners’, schrijft het gasbedrijf. NAM op afstand Voorheen moesten bewoners zelf hun zaak regelen met de NAM. Soms tot aan de rechter aan toe. De overheid heeft die strijd overgenomen door de NAM wettelijk op afstand te zetten van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. De Staat brengt de kosten die gemaakt zijn bij de NAM in rekening met een heffing of een factuur. Maar alle kosten die de NAM betaalt voor de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie worden voor ongeveer 73 procent gedragen door de Nederlandse overheid, omdat die met de Maatschap Groningen participeert in de gaswinning. Kortom: voor elke euro die de Staat factureert aan de NAM, betaalt de overheid zelf alsnog 73 cent. Op een totale verwachte rekening van 8,5 miljard euro, kost de operatie de overheid meer dan 6 miljard euro. ‘Schades ten onrechte aan bevingen toegeschreven’ De NAM trekt niet alleen de versterkingskosten in twijfel, maar plaatst ook vraagtekens bij de kosten voor de schadeafhandeling. Volgens het bedrijf wordt een veel te laag trillingsniveau gebruikt om te beoordelen of een schade door een aardbeving komt. ‘Iedereen begrijpt dat er geen schade ontstaat door het hard dichtslaan van een deur of een langsrijdende vrachtauto’, aldus de NAM in een statement. Maar volgens het bedrijf is dat wel het niveau waarmee wordt gerekend. ‘Hierdoor worden volgens ons duizenden schades ten onrechte aan aardbevingen toegeschreven.’ Het bedrijf wijst verder naar andere oorzaken die schade kunnen veroorzaken, zoals droogte en wijzigende grondwaterstanden die voor problemen met de fundering kunnen zorgen. ‘De criteria die gehanteerd worden door het IMG zijn volgens de NAM honderd keer strenger dan de overheid elders in Nederland gebruikt bij het beoordelen van trillingen.’ Juridisch steekspel dreigt Het ministerie van Economische Zaken houdt er rekening mee dat het geschil met de NAM uit kan monden in een juridisch steekspel, zegt demissionair minister Bas van ‘t Wout (VVD). ‘Het kabinet bereidt zich daarop voor en zal daarbij geen juridische middelen onbenut laten’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Ik zal er streng op toezien dat alle kosten die bij de NAM in rekening kunnen worden gebracht, ook in rekening zullen worden gebracht.’ Zo lang dat niet gebeurt komen de kosten voor rekening van de Staat. Kosten nemen toe De verwachte kosten voor de komende jaren blijven ondertussen stijgen, meldt Van ‘t Wout eveneens in de Kamerbrief. Aanvankelijk zou de operatie maximaal 5,5 miljard kosten, maar inmiddels denkt Van ‘t Wout 8,5 miljard euro kwijt te zijn aan schadeherstel, versterken en de uitvoeringskosten. ‘Hogere versterkingskosten zijn ook niet uit te sluiten’, schrijft de minister. De NAM is daardoor verrast, omdat de gaskraan steeds verder wordt dichtgedraaid, het aantal bevingen afneemt en de kracht van die bevingen ook lager is. Het gasbedrijf stelt dat er geen discussie is over de noodzakelijke versterkings- en herstelkosten. Maar vindt dat 'de kosten ten gevolge van maatregelen die redelijkerwijs niet meer aan gaswinning en aardbevingen toegeschreven kunnen worden, niet aan de NAM doorbelast kunnen worden.’

G 31 maart 2021 - 23:05

Hmm nam klaagt en 10 be zorgt dat grote nam kind toch zin krijgt en 10 be rijkelijk beloont. En zo is er niks verandert. Dus tcmg eruit met 10 be of jullie zijn je onafhankelijkheid en transparantie volledig kwijt. En neem aan dat alle ook afgehandelde 10 be dossiers herzien worden. Want zijn oplichters.

M 1 april 2021 - 10:08

Knap stukje onderzoek, ben heel benieuwd naar een reactie van het 'onafhankelijke' IMG. Naar mijn idee is het één grote corrupte bende. Om het maar even plat te zeggen.

Jenny, IMG 1 april 2021 - 21:05

Zoals aangegeven in het artikel komt ons bestuur eind april met een besluit op basis van een afweging van alle in het artikel genoemden onderwerpen.

Henk 31 maart 2021 - 23:47

Ik vind het heel ontzettend kwalijk dat blijkbaar 10BE alles standaard afwijst. Zo heb ik eerder een schaderapport gehad van een ander deskundigenbureau met dezelfde schades en in het nieuwe rapport van 10BE zijn direct alle schades geen mijnbouwschade! Dit is werkelijk niet te geloven! Hoe kan een scheur van 2 mm breed en 2 meter lang ineens door de droge zomers komen of komt het door temperatuur verschillen of vocht terwijl dezelfde schades door de andere bureau als mijnbouwschade zijn aangemerkt. Man man man, wat baal ik dat ik toen de kasten niet heb weggezet toen die andere bureau bij mij de schade ging opnemen. Ik ben echt ziedend!

Jenny, IMG 1 april 2021 - 20:58

Ik snap dat u boos bent. Juist omdat ook wij steeds vaker afwijkingen zien, door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen, willen wij dit gebrek aan  eenduidigheid nu eerst onderzoeken. Om daarna te besluiten hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. 

RO 12 april 2021 - 16:38

Het lijkt er inderdaad op dat er (weer) wat lijntjes lopen tussn de NAM en 10BE.

Pascal 31 maart 2021 - 23:48

Vertrouwen in het IMG en consorten wordt bij mij steeds minder. Maart vorig jaar de eerste meting gehad waarop al snel een rapport volgde. Prima tot zo ver. In september een tweede meting gehad n.a.v. een nieuwe melding. Rapport volgde weer snel. Wat meteen opviel was dat in het tweede rapport sauswerk werd vergoed. In het eerste rapport werd hierover niets gemeld. Zelfde soort muur, zelfde kleur saus. Bijzonder! Zaakbegeleider gebeld. Vervelend meneer. Dien maar een klacht in. Klachtenafdeling belt terug. Dit had u eerder moeten melden. Hoe dan?! Ik ging uit van de kennis van de expert en ging er vanuit dat er een uniforme manier van werken is. Meld maar schriftelijk bij de commissie zei de klachtenafdeling. Zo gezegd, zo gedaan. Paar weken later volgt een aangetekende brief. U bent te laat met reageren en daarom kijken wij niet eens inhoudelijk naar uw klacht. Het ging me nog niet eens zozeer om de niet verkregen vergoeding, maar om de verschillende werkwijzen aan te kaarten. Vijf weken geleden een derde (nieuwe) expert gehad. Tijdens de tweede meting was de betreffende expert namelijk vergeten een schade mee te nemen in het rapport. Schijnt volgens de derde schade expert weleens vaker te gebeuren, omdat men niet weet hoe om te gaan met een schade. Iets van te ingewikkeld ofzo?! Volgens de zaakbegeleider niet zo handig van de tweede expert maar waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt volgens hem. Aan deze beste man had ik dus ook niks. Ik moest daarom de schade maar opnieuw melden. Het is nu wachten op het derde rapport, tenzij deze opeens bij de genoemde 1500 hoort die on hold zijn gezet. Zou me erg verbazen aangezien ik het meeste vertrouwen heb in de derde expert. Hij nam echt de tijd en legde alles haarfijn uit en betrok ons ook overal bij. Conclusie?! Het is een zootje aan het worden bij het IMG.

Pascal 1 april 2021 - 09:16

En ja hoor! Er ligt een brief in de bus..... Net gebeld met het algemene nummer, maar enige vorm van uitleg is er niet. Ben toch wel erg benieuwd naar de inhoud van het rapport. Of we die versie ooit te zien krijgen? Misschien moeten we ons als gedupeerden in dit verhaal verenigen en verhaal gaan halen bij het IMG.

G.J 1 april 2021 - 09:55

Pascal....gelukkig is het 1 april.....je mag hopen dat de brief die je vandaag hebt gekregen ( de mijne komt ook vandaag zag ik de app van post.nl ) een 1 april grap is . Het was mijn 3e melding die ik had gedaan, is net de vorige week de opname van geweest.

alie boven 1 april 2021 - 13:50

Inderdaad met elkaar een vuist maken in deze kwestie!

Henk 1 april 2021 - 00:21

De reacties van mevrouw Linda de Boer verwoorden het helder. In aanvulling daarop merk ik op dat de huidige stelling van het IMG ‘dat het advies van het panel uit 2019 te weinig handvatten biedt’, haaks staat op het nieuwsbericht van hetzelfde IMG waarin ze het advies juist noemt ‘als voorwaarde voor een voortvarender en grootschaliger schade-afhandeling met behoud van zorgvuldigheid en ruimhartigheid.' (https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/toepassing-bewijsvermoeden) Wanneer echter het IMG verzuimt haar deskundigen juist te instrueren en (zo nodig) te corrigeren, mag het niet verbazen dat de beoordelingen kunnen afwijken. Evenmin mag het dan verbazen dat de burgers klagen, de Staat een vermogen kwijt is aan deskundigen- en juridische kosten, het IMG en de rechtspraak vastlopen en net als bij vreemdelingenzaken, ook dwangsommen al verder oplopen.

Jenny, IMG 1 april 2021 - 20:59

Dat het advies uit 2019 een belangrijke voorwaarde is bestrijden we niet. Tegelijkertijd heeft het IMG de afgelopen maanden al diverse aanvullende technische adviezen ontvangen voor de beoordeling van fysieke schade. Het gaat om advies over het omgaan met schade door zettingen (verzakkingen) door trillingen van bevingen, mestkelders en – meest recent- de directe kans op schade door diepe bodemdaling. Met dit alles in ogenschouw genomen, heeft het IMG besloten eind april van dit jaar al deze onderwerpen in samenhang te wegen. Dit leidt mogelijk tot een op onderdelen gewijzigde benadering van de beoordeling van fysieke schade.

A. Boven 1 april 2021 - 08:31

De spelregels zijn gewijzigd tijdens de wedstrijd. Hier is sprake van rechtsongelijkheid in Nederland. Ze weten zelf niet meer wat ze hier mee aan moeten. Wie is hier de dupe? vele vele mensen laten ze maar wachten! Zelf melding gemaakt in mei 2020! Tijdens de vergadering op 11 maart bleek dat we wellicht elders onze schade moeten melden? waarom sturen ze hier dan in september 2 mensen a 2 uur naar toe? net of dat niets kost! ik begrijp hier echt helemaal niets meer van. Iedereen die rechtsbijstand heeft zou ik aanraden alvast melding te gaan melden van wat zich hier afspeelt!

Jenny, IMG 1 april 2021 - 21:00

Ik snap dat de onduidelijkheid vervelend is. Juist omdat ook wij steeds vaker afwijkingen zien, door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen, willen wij het gebrek aan  eenduidigheid nu eerst onderzoeken. Om daarna te besluiten hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. 

Anna P. 1 april 2021 - 09:23

Hoe zit het dan met je al toegekende schadebedrag? Is het zo als je nu eén van de 1500 bent dat je hier wellicht ineens geen recht meer op hebt? Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Jenny, IMG 1 april 2021 - 21:01

Als over een schademelding al een besluit is genomen, wordt daar niet op terug gekomen. Als u wel een rapport heeft ontvangen, maar er nog geen besluit is, komt er eind van deze maand meer duidelijkheid.

G.J 1 april 2021 - 09:57

Heb je het adviesrapport met de uitkomst al gehad dan ?

Anna P. 1 april 2021 - 09:58

Ja, maar voor een deel van de schade een zienswijze ingediend en nu de brief ontvangen.

Teun 1 april 2021 - 15:15

Ja graag hier een reactie op?!

R. Wieringa 1 april 2021 - 10:02

Ik woon in Roden. Omdat kennelijk de trilling snelheid bij mij rond de 2.40 is worden alle 34 schades afgewezen. Ook bij mij is het 10BE geweest. Er worden vage schadeoorzaken genoemd maar ik begrijp helemaal niks wat ze bedoelen. Waarom is er bij mij sprake van verschillen in materialen? Mijn plafond is van beton.. het heeft te maken met luchtvochtigheid of temperatuur? Omdat we warme zomers hebben gehad. Ja dus? daarom heb ik scheuren van 1.5 meter lang? Ik begrijp er helemaal niks van. Buren in de straat en andere kennissen in Roden krijgen alles vergoed, ik krijg niks. Daar is toch dezelfde trilling geweest of niet soms? Het is een corrupte bende, die 10BE!

Jenny, IMG 1 april 2021 - 21:04

Beste R. Wieringa, ik vermoed dat u deze week een brief van ons hebt ontvangen. Kan me voorstellen dat u frustratie voelt wanneer mensen in uw directe omgeving wel een vergoeding ontvangen. De laatste maanden wijkt ongeveer 10 tot 15 % van alle adviesrapporten af van eerdere adviezen van aanvragen in de directe omgeving met vergelijkbare omstandigheden (zelfde soort gebouw, zelfde soort schade). Juist omdat wij deze afwijking zien, willen wij het gebrek aan eenduidigheid nu eerst onderzoeken. Om pas daarna te besluiten hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. Zoals aangegeven in bovenstaand artikel besluit ons bestuur eind van deze maand hoe verder te gaan. U hoort dan ook meer.

Erwin 12 april 2021 - 12:05

Kenmerkend dat verhaal over de warme zomer. Hetzelfde verhaal is hier genoemd. Ook hier hebben huizen in de buurt schade vergoed gekregen. Ik ben benieuwd waar IMG mee gaat komen.

Ro 12 april 2021 - 16:49

Helemaal mee eens, corrupte bende dat 10BE. Heb dezelfde ervaring. Alles ligt aan constructiefouten, werking van materialen en hete zomers. Bij mij wordt zelfs beweerd dat sinds 2015 geen aardbevingen zijn geweest die schade konden veroorzaken. Buren hebben voor € 34.000 schade toegekend gekregen. Ik mag me "gelukkig"prijzen dat ik geen aardbevingsschade heb.

J Timmer 13 september 2021 - 14:24

Hier precies hetzelfde. Verkeerde lijm gebruikt, verkeerde voegmiddel en stucwerk. Verder ligt het aan temperatuur.

Tim 1 april 2021 - 10:18

Wanneer je geen brief ontvangt, ontvang je dan wel je adviesrapport?

Jenny, IMG 1 april 2021 - 21:06

Als uw dossier niet tot de 1500 dossiers behoort waar bovenstaand bericht over gaat, ontvangt u geen brief. U mag er dan van uit gaan dat u na opname uw adviesrapport ontvangt. Ik ken uw situatie niet en als u meer duidelijkheid wenst, raad ik u aan contact op te nemen met uw zaakbegeleider.

Geert 1 april 2021 - 11:46

Volgens de schadeopnemer was er bij mij sprake van een mogelijke onveilige situatie. Ik vraag me nu af wat dit uitstel doet met de mogelijke aansprakelijkheid van de IMG bij mogelijke ontwikkelingen op korte termijn. AS20578348

Jenny, IMG 1 april 2021 - 21:07

Beste Geert, ik begrijp niet precies wat je bedoelt met 'mogelijke ontwikkelingen op korte termijn'. De belangrijkste vraag is natuurlijk of de mogelijk acuut onveilige situatie inmiddels is onderzocht. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan je deze situatie melden via 0800-4444111 of op onze site: https://www.schadedoormijnbouw.nl/acuut-onveilige-situatie. 

Geert 1 april 2021 - 11:46

Volgens de schadeopnemer was er bij mij sprake van een mogelijke onveilige situatie. Ik vraag me nu af wat dit uitstel doet met de mogelijke aansprakelijkheid van de IMG bij mogelijke ontwikkelingen op korte termijn. AS20578348

Jeroen 1 april 2021 - 17:10

Ook hier wacht ik al een tijdje op een reactie op mijn zienswijze op adviesrapport van BE10, alle schades afgewezen! Gek, want mijn voorgaande claim was alles goedgekeurd, en dat waren exact dezelfde soort schades. Zie dat BE10 dus blijkbaar standaard alles afdoet met vage afkeuringen! Heb alleen nog geen brief ontvangen, en vorige week nog met mijn zaakbegeleider gebeld, die gaf aan dat ik zeer binnenkort een reactie ging krijgen op mijn zienswijze? Daarmee werd toch niet deze brief bedoeld die nu in het rond is gestuurd??

Jenny, IMG 2 april 2021 - 14:00

Ik kan uw dossier niet inzien en adviseer u om contact op te nemen met uw zaakbegeleider om duidelijkheid te krijgen over welke reactie hij of zij bedoelde.

Jansen 1 april 2021 - 17:52

Ik houd werkelijk mijn hart vast. Ook ik heb een schade expert gehad van 10BE. Ik woon in Hoogezand en meneer geeft al voordat hij begint met zijn opname te zeggen dat de trilling hier meevalt. Dus ik vraag wat betekent dit? Hij zegt dat waarschijnlijk de schades door de ondergrond van mijn huis komen. Alleen dit kan hij eigenlijk toch niet al weten voordat hij de schades opneemt? Hoe kan dit nou? Meneer heeft wel alles netjes opgenomen met veel foto's en was een vriendelijke man. Ik heb hem ook koekjes gegeven met koffie. Ik vond het wel vreemd dat hij nu al wist wat de oorzaak van de scheuren in mijn zijn. Maar nu ik dit allemaal lees.. Ik houd echt mijn hart vast. Kan ik nog iets doen? Moet ik mij zorgen maken?

Jenny, IMG 2 april 2021 - 13:31

Beste meneer of mevrouw Jansen, heeft u deze week een brief van ons ontvangen? Als dat niet het geval is, kunt u het beste het adviesrapport afwachten. Ik hoop voor u dat dat naar wens is en zo niet, kunt u dan een zienswijze indienen. U kunt natuurlijk ook altijd even contact opnemen met uw zaakbegeleider als u vragen heeft.

H P 1 april 2021 - 22:44

Heel herkenbaar ook bij ons wist de inspecteur al voordat hij iets had gezien al dat het geen mijnbouwschade kon zijn. Heel verhaal over een trillingstool. Nog geen rapport gezien.

Jenny, IMG 2 april 2021 - 13:35

Beste HP, heeft u deze week een brief van ons ontvangen? Als dat niet het geval is, kunt u het beste het adviesrapport even afwachten. Ik hoop voor u dat dat naar wens is en zo niet, kunt u dan een zienswijze indienen. 

N.I 1 april 2021 - 18:52

Vandaag ook een brief gekregen voor mijn lopende aanvraag. Ik had al een klacht ingediend over de schade opnemer die onvriendelijk was, niet bereid was een tweede keer te kijken naar een scheur die ik duidelijk kon zien en op een foto kon tonen. Verder was hij erg cynisch als ik aangaf dat een scheur duidelijk was te zien. Als opmerking kreeg ik dan een ‘nou ja.... duidelijk...’ en op de scheur die hij ‘niet kan vastleggen’ maar wel duidelijk zichtbaar was een ‘als het erger wordt meld je maar opnieuw.’ Ik had dus al weinig vertrouwen in deze ‘onafhankelijke’ schadeopnemer die de schades opnam alsof hij het zelf moet betalen en alles bij voorbaat al in twijfel trekt en met deze brief geeft dat een bevestiging.

Jenny, IMG 2 april 2021 - 13:32

Ik kan me voorstellen dat dergelijke opmerkingen weinig vertrouwen geven. Logisch dat u een klacht heeft ingediend. In de brief heeft u kunnen lezen dat ons bestuur eind van deze maand besluit hoe met de verschillen in adviesrapporten om te gaan. Voor u komt er dan ook meer duidelijkheid.

Pdv 1 april 2021 - 19:39

Hier in Zevenhuizen hebben we ook met 10 BE te maken gehad..Bij ons is geen mijnbouwschade geconstateerd terwijl bij 10 andere woningen in onze straat wel mijnbouwschade is erkend. Deze woningen zijn gekeurd door experts van CED en Nivre..Het frappante is dat wij in een 2 onder 1 kap wonen en bij onze buren wel Mijnbouwschade is erkend. Na vele mails,telefoontjes hebben we na onze zienswijze een hoorzitting aangevraagd en gekregen. Tijdens deze hoorzitting hebben we het dossier van onze buren naast het onze gelegd en hebben daar de vertegenwoordiger van 10 BE mee geconfronteerd.Hij had zich ook ingelezen in ons dossier en erkende gelijk dat hij zelf de situatie anders zou hebben beoordeeld!!We hebben 2 weken geleden een herkeuring gehad. Volgens het IMG moeten alle"experts" volgens het zelfde protocol werken!! Wij weten zeker dat dit niet zo is!!! We wachten nu ons nieuwe adviesrapport af en hopen dat deze expert van de Nivre meer kijk op de zaak heeft en dat we het na 14 maanden kunnen afronden!!

Jenny, IMG 2 april 2021 - 13:33

Wij hebben net als u geconstateerd dat de laatste maanden ongeveer 10 tot 15 % van alle adviesrapporten, onafhankelijk van welk adviesbureau betrokken is geweest, dusdanig afwijkt van eerdere adviezen van aanvragen in de directe omgeving met vergelijkbare omstandigheden (zelfde soort gebouw, zelfde soort schade), dat wij nu eerst onderzoeken hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. Eind van deze maand neemt ons bestuur een besluit. Dan komt er ook meer duidelijkheid voor u. 

Linda 1 april 2021 - 21:07

IMG, waarom hoor ik toch in 9 van de 10 gevallen, de naam 10BE terugkomen? Op Facebook komt die naam tig x voorbij en nu hier ook alweer. En jullie raden het al, 0 x positief in het nieuws.

Jenny, IMG 2 april 2021 - 13:34

Bij de adviesrapporten die het IMG de afgelopen maanden ontving en die vragen oproepen omdat de beoordeling sterk afwijkt van de beoordeling van woningen in de directe omgeving, gaat het niet om een specifiek adviesbureau.

RO 12 april 2021 - 16:56

Beste Jenny, Dan zou ik toch maar even verder zoeken, want in de klachten komt 10BE namelijk wel heel veel voor. En ik zou me niet beperken tot de 1500 dossiers die er nu liggen.

RTV Noord 1 april 2021 - 21:08

Heb je een brief van het IMG ontvangen? We komen graag met je in contact: tbraakman@rtvnoord.nl

L 1 april 2021 - 21:46

Allemaal negative reacties en al de rapporten die wel goed zijn hoor je niks van. Bij mij alles goed afgehandeld door 10BE??

K 1 april 2021 - 21:52

En even realistisch gezien zijn natuurlijk niet alle scheuren mijnbouw schade gerealiteerd. Zou dat wel zo zijn zouden we in heel Nederland mijnbouwschade hebben.

Hoi K en L 1 april 2021 - 22:10

Als je alles toegewezen krijgt is het natuurlijk makkelijk praten.

L 2 april 2021 - 17:21

Alles was niet toekend. Maar schades die zijn afgewezen zijn terecht.

H P 1 april 2021 - 22:38

Ondanks dat we duidelijk binnen het gebied 1 wonen werd ons al voordat de inspectie was begonnen al medegedeeld dat er van mijnbouwschade geen sprake kon zijn. Er zou wel een rapport opgemaakt worden na de inspectie maar op een vergoeding hoefde we niet te rekenen. Er was overduidelijk sprake van een bepaalde vooringenomenheid. Het laat zich raden wie door wie de inspectie is uitgevoerd...10BE. Tijdens de inspectie in 2020 werden er in totaal rond de 40 scheuren in binnen en buitenmuren gevonden. De woning hebben we echter in 2016 ook bouwkundig laten inspecteren en op dat moment werden slechts een paar scheuren gevonden in de buitenmuren. De scheuren zijn dus in 4 jaar tijd ontstaan. Helaas hebben we nog steeds geen rapport ontvangen maar met de vooringenomenheid en de nieuw ontstane situatie laat de uitslag zich makkelijk raden.

10BE is NAM/CVW 1 april 2021 - 23:18

We hebben vorig jaar een goed rapport ontvangen van DOG met ongeveer 40 schades. Hiervan was 35 door mijnbouw en 5 ivm scheuren in de naad en in de hoeken naadvorming. Dit begrijpen we. Maar nu hebben wij een adviesrapport van 10BE ontvangen en onze schades zijn allemaal geen mijnbouwschade maar wij hebben opeens zettingsschade.. Alle 24 schades zijn afgewezen. Ze hebben één of ander nieuw onderzoek van tno waar ze naar verwijzen. Door dit onderzoek is de trilling te laag dat het mijnbouwschade kan zijn. Dit moet 16 mm trilling zijn?? Wat is dit nou ik begrijp er helemaal niks van. Wij wonen in Scheemda. Vorig jaar hebben wij mijnbouwschade en mijn buren ook, maar nu is alles niet door mijnbouw.. Wij hebben lange verticale scheuren in muren en ons plafond. man man man ik kan mij hier zo boos om maken. Ik moet een zienswijze indienen zeggen ze, maar ik snap niet wat ik tegen ze moet zeggen. Onze schade is allemaal in de laatste jaren aan het zicht gekomen. 15 jaar hiervoor geen enkele scheur. Sinds een paar jaar allemaal scheuren. Heeft iemand een tip over een expert die ik kan vragen voor een seconde opinion. Ik ga hier echt niet mee akoord. Dit is klink klare onzin.

Jenny, IMG 2 april 2021 - 13:39

Ik kan me voorstellen dat u boos bent. In een zienswijze kunt u per schade aangeven waarom u het er niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat vergelijkbare schade in uw woning eerder wel als mijnbouwschade is erkend. Ik vermoed dat de deskundige die bij u was sprak over het rapport dat u hier kunt vinden: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/nader-advies-opgeleverd-over-zettingsschade. En u kunt natuurlijk contact zoeken met uw zaakbegeleider voor uw vragen. 

RO 12 april 2021 - 17:04

Als hetzelfde buro (10BE) zowel de zienswijze beoordeeld als bij de hoorzitting aanwezig is om het rapport te verdedigen, zijn deze twee mogelijkheden verspilde tijd. Zienswijze en hoorzitting moet door een ander buro's gedaan worden om onafhankelijkheid te waarborgen. Nu vraag je iemand die zelf overtuigt is van zijn gelijk, tot 2x toe zijn ongelijk toe te geven. Dat werkt dus niet.

j 6 april 2021 - 10:10

www.stutensteun.nl Bij Stut-en-Steun zijn mensen die kosteloos helpen een zienswijze te schrijven voor u.

123 23 april 2021 - 00:55

Vergnes Expertise inschakelen

A.P. 2 april 2021 - 10:46

Wij lazen dinsdag het RTV Noord artikel en dachten meteen dit is ons verhaal, omdat we nog geen brief hebben ontvangen heb ik vanochtend toch eens onze zaakwaarnemer gebeld en zij kon ons vertellen dat we niet bij de 1500 zitten. Dit voelt zo onrechtvaardig, eerst gevoelsmatig een dikke middelvinger naar ons toe omdat dezelfde scheuren bij ons niet worden toegekend ( zelfs na de zienswijze) en vervolgens een gevoelsmatige trap na want wij worden niet meegenomen in dit verhaal en moeten dus nu bezwaar aan gaan tekenen zodra we het besluit hebben ontvangen. En dat kan allemaal. Maar op de vraag welke beoordeling er heeft plaats gevonden waarom wij er buiten vallen kon helaas niet worden geantwoord, en dat we ook geen mogelijkheid hebben om alsnog aan te geven dat we hier ook graag in mee willen genomen worden is ook geen mogelijkheid ondanks dat we nog geen besluit hebben ontvangen vinden we helemaal een kwalijke zaak. Met andere woorden helderheid zou in deze wel gepast zijn want nu worden we onderhand wel gefrustreerd en gevoel van onrechtvaardigheid neemt alleen maar mee toe.

Jenny, IMG 2 april 2021 - 13:43

Ik snap dat u boos bent. Als ik uw reactie zie, denk dat u inderdaad het beste bezwaar kunt indienen. Uw meldingen wordt dan nogmaals goed beoordeeld.

AB 2 april 2021 - 12:53

Is het nu stom toeval dat de NAM ook nog eens met een persbericht kwam op dezelfde dag als het IMG over het toekennen van veel te veel schade bedragen en onterechte vergoedingen? of wordt de burger nu de diepe van een conflict tussen de NAM en IMG? Dit kan geen toeval neem lijkt mij. Zie RTV Noord? de overheid is hier duidelijk over! Uitkeren en schade verhalen verhalen bij de overheid die moet dit verhalen bij de NAM.

Ro 12 april 2021 - 21:47

Nee, dit is geen toeval, Het stinkt nog steeds aan alle kanten. Komt vast bij parlementaire enquete wel aan het licht. Tenzij iedereen weer aan geheugenverlies lijdt.

Bestuur 2 april 2021 - 14:18

Als het wettelijk bewijsvermoeden daadwerkelijke wordt toegepast, dan moet praktisch elke schade worden toegekend, omdat het nooit 100 % uit te sluiten is dat het niet aardbevings gerelateerd is.

Edwin 2 april 2021 - 15:54

Hallo, Een veel gelezen reactie van IMG is: Juist omdat ook wij steeds vaker afwijkingen zien, door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen, willen wij dit gebrek aan eenduidigheid nu eerst onderzoeken. Om daarna te besluiten hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. Mijns inziens is dit een erkenning van de afwijking van de norm en ben ik blij met de opmerkzaamheid. Voorts kan je dan niet veel anders doen dan dit corrigeren. Immers als dit niet wordt gecorrigeerd laat je een afwijking bestaan en wordt er onrecht aangedaan aan de gelijkheid en de norm. Dus: het opmerken en er vervolgens niets aan doen zou heel vreemd zijn.

Linda de Boer 2 april 2021 - 16:28

Beste Jenny van IMG. In een eerdere reactie van 1 april stelt u aan mij een vraag. Het lukt niet om aan dat bericht nog een reactie te koppelen, daarom start ik hierbij een nieuw bericht. Het klopt dat er contact is geweest met het IMG over het WOB-verzoek. Wij gaan er vanuit dat we nu op korte termijn de gevraagde informatie ontvangen, maar fijn dat u vraagt of u nog wat voor mij kan betekenen. Wij zouden graag een besluit op ons schadeverzoek van het IMG ontvangen. Wij hebben vorig jaar februari een schadeverzoek ingediend en in september 2020 heeft de schade opname plaatsgevonden. Wij zouden nu wel eens een beschikking willen ontvangen. Van onze zaakbegeleider horen we nu al weken dat het er aan komt, maar we zien niets verschijnen. In uw antwoorden geeft u aan dat er een beslistermijn geldt van 15 maanden. Volgens mij gaat u hier wat kort door de bocht. In de Algemene Wet bestuursrecht is vastgelegd dat u binnen een redelijke termijn een besluit moet nemen. U vult dat in met 15 maanden tussen het moment van indienen van het schade verzoek en het uiteindelijke besluit. Wanneer je kijkt naar het feit dat er al een half jaar verstreken is sinds de schade opname zijn wij van mening dat de redelijke termijn als bedoeld in de Awb verstreken is en dat u dit niet kunt afdoen met de opmerking dat u binnen de 15 maanden blijft.

Martin, IMG 7 april 2021 - 15:59

Hallo Linda, de wettelijke termijn die wij aanhouden is een termijn van 15 maanden. Ik snap dat dit vrij lang is, maar dat wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk 15 maanden moet wachten. Wij streven ernaar om binnen 6 maanden een besluit te nemen. In 2020 werden 33939 besluiten genomen. In 64,5 procent van de gevallen binnen 6 maanden. Van alle besluiten duurde het bij 2586 dossiers vanwege de complexiteit langer dan 15 maanden om tot een besluit te komen. Ik ben niet op de hoogte van de inhoud jouw dossier. Het allerbeste kun je hiervoor, nogmaals, contact opnemen met je zaakbegeleider.

Linda de Boer 7 april 2021 - 17:11

Beste Martin. U adviseert om met de zaakbegeleider contact op te nemen met de zaakbegeleider. Dat heb ik al meerdere malen gedaan, maar die weet van niets. Wij horen al weken dat een besluit aanstaande is, maar er komt niets. Als ik het goed begrijp heeft de behandelend ambtenaar het dossier afgehandeld. Vervolgens heb ik aan de zaakbegeleider gevraagd hoe het proces dan verder gaat (bv tweede lezer, of juridische check of dit nog afhangt van een vergadering van het bestuur waar zo'n besluit moet worden vastgesteld). Ook daar krijg ik geen antwoord op. Kortom, ik weet het niet meer.

Ma 2 april 2021 - 17:00

Linda, helemaal juist. Echter zeggen ze dat de termijnen tussen de schade-expert en het IMG niet openbaar zijn en dat ze dit niet delen. Iedereen moet zich aan termijnen houden indien het onafhankelijk is. Aangezien ze dit niet openbaar maken, is het dus 1 organisatie en geen sprake van onafhankelijkheid. De schade-expert kan zelfs verlenging aanvragen, zonder dat de mensen hierover worden geïnformeerd. Zoals al eerder aangegeven maakt de rechter hier gehakt van! Nou IMG wat is jullie antwoord? Waarom niet openbaar maken?

Martin, IMG 7 april 2021 - 16:13

In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn geregeld die een bestuursorgaan, zoals het IMG, in beginsel in acht moet nemen bij het beslissen op een aanvraag. Die termijn is acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag. In die wet is echter ook geregeld dat het bestuursorgaan van die termijn mag afwijken. Van die mogelijkheid maakt het IMG gebruik wanneer er niet binnen 8 weken een besluit kan worden genomen. Wij stellen de indiener hiervan tijdig op de hoogte.

Karel 3 april 2021 - 00:23

Ik heb ook een rapport van 10BE ontvangen met vergelijkbare schades die de buren ook hebben. Scheuren in de muren van de slaapkamers van mijn dochters en scheuren in de muren van de overloop, woonkamer en badkamertegels. Alle schades zijn precies als bij de buren. Maar bij mij zijn ze op 1 na allemaal afgewezen! Wat is dit voor onzin. Ik heb mijn rapport aan mijn buren laten zien en ze stonden met een mond vol tanden. Ik wil nu dat er een nieuwe opname komt met een andere deskundigenbureau!! Ze geven trouwens ook bij elke schade dezelfde toelichting. temperatuurverschillen en vochtverschillen of trek of drukspanning in de wandafwerking. Ik snap er helemaal niks van. Gewoon knip en plakwerk. Wat is dit voor deskundige?? 20 jaar hiervoor geen enkele scheur of schade en de laatste jaren komt alles naar boven. Ik had eerst nog goede hoop op een eerlijke behandeling maar na het rapport van 10BE ben ik zwaar teleurgesteld en boos! Dit is zo oneerlijk!

Martin, IMG 7 april 2021 - 16:16

Hallo Karel, ik snap heel goed dat het oneerlijk voelt. Er lijkt een gebrek aan eenduidigheid te zijn. We gaan nu eerst onderzoeken hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. Hier kom we op eind april op terug.

Pdv 3 april 2021 - 12:06

Zeer herkenbaar !!!! Bij ons ook allemaal knip en plakwerk...conclusies zoals zettingsverschil door verschil in belasting op de gevelfundering door kozijnopeningen , vocht en temperatuur verschillen, ten onrechte dichtgemaakt (uitvoeringsfout) met pleisterwerk , en te grote spanningsconcentratie, en ga zo maar door...... Bij onze buren helemaal geen van deze kreten en daar wordt gewoon mijnbouwschade erkend !!! Je kunt een zienswijze doen en daarna een bezwaarschrift,wanneer dit niets oplevert kun je een hoorzitting aanvragen . Zo is er bij ons geadviseerd en hebben het ook zo gedaan.

P. van der Zwaag 3 april 2021 - 22:19

Ook wij willen via deze weg onze ongenoegen uiten over de wijze hoe bureau 10BE onze schades anders heeft beoordeeld dan de schades bij meerdere buren door andere bureaus. Het gaat om identieke schades en toch krijgen wij niks vergoed. Een rapport met meer dan 50 schades en alles is afgewezen. Wij wonen in Oude Pekela. Volgens de de deskundige kunnen mijnbouwactiviteiten niet de schades hebben veroorzaakt mede omdat de trilling hier te laag is. Vervolgens noemen ze een aantal mogelijke oorzaken die ze knippen en plakken bij alle schades en klaar is kees. Mijn buren hebben identieke schades en daar is door de bureau's zoals CED en DOG alles toegekend. Dit slaat toch werkelijk nergens op. We hebben precies dezelfde huizen uit hetzelfde bouwjaar. Is de trilling is 20-30 meter verderop zo anders dan?? Één en al lariekoek. Ik heb een zienswijze ingediend maar ik zit dus niet bij de 1500 die een brief heeft gekregen.. wat moet ik nou? Als ik alles hierboven lees denk ik overigens echt niet dat het slechts om 10 tot 15% gaat waar verschillen zijn tussen de rapporten. Ik vermoed dat het gerust om meer dan 40% gaat. En hoe kom je bij die 10 tot 15% eigenlijk? Daar zeggen jullie ook niks over. Als mensen er bijvoorbeeld niks van weten (omdat het leken zijn) dan melden ze die verschillen van de buren niet, dienen geen zienswijze in of stemmen er maar simpel mee in. Ook weten heel veel buren het niet eens van elkaar omdat niet elke buren goede banden hebben. Die gevallen worden dan toch niet meegenomen in jullie 10 tot 15% percentage.. Dus dit geeft toch een totaal vertekend beeld!!

Martin, IMG 7 april 2021 - 16:28

Ik snap dat dit vragen oproept. Heeft u al een reactie gekregen op uw zienswijze? En heeft u hierover ook al contact gehad met uw zaakbegeleider? Die 10 tot 15 procent komt voort uit het aantal adviesrapporten waarvan een sterk afwijkende beoordeling is geconstateerd, vergeleken met eerdere advisering over gebouwen in de directe omgeving. De afwijkingen worden steeds zichtbaarder juist vanwege de al grote aantallen afgehandelde schademeldingen.

Jeroen 4 april 2021 - 17:46

Hier hetzelfde verhaal, heb zienswijze ingediend, BE10 alles afgewezen, maar ook dus geen brief gehad! De 10-15% zal dus daadwerkelijk veel hoger zijn! Vriend van mij ook bijna alles afgewezen, ook BE10, terwijl zijn buren exact dezelfde schades hebben en wel als bevingschade aangewezen...

Grr 5 april 2021 - 16:10

Bij mij is het raar genoeg andersom: Buren hebben 10BE en krijgen 35K uitgekeerd, Wij hebben CED en komen op 9K uit..... Zelfde huis (2-1 kap)...... Zeg het maar het is willekeur....

Topper 6 april 2021 - 07:24

Maakt niet uit toch? Sta je door de erkenning van de IMG over die 1500 rapporten alleen maar sterker in je zaak bij de rechter.... Vervelende is natuurlijk wel dat je er een zaak van moet maken om te halen waar je recht op hebt....

Ro 12 april 2021 - 21:41

Dat is het grootste probleem. Geen duidelijke richtlijnen, geen afstemming, enz. Totaal niet uit te leggen dat er een dergelijk verschil in schade is. Willekeur, niet objectief......en erger dan dat zou me ook niets verbazen.

EenVandaag 6 april 2021 - 12:25

-- OPROEP -- EenVandaag doet onderzoek naar de afhandeling van schades door bevingen en bodembeweging in Groningen, en specifiek de uiteenlopende adviezen van experts over schadevergoeding. Graag komen we in contact met woningbezitters die hier ervaring mee hebben. Wilt u uw verhaal met ons delen? Dat kan via: wies.van.der.heijden@eenvandaag.nl

de Vries 6 april 2021 - 13:04

Ik zal u zometeen even mailen en mijn ongenoegen kenbaar maken over de manier hoe het IMG is omgegaan met mijn dossier. Ik ben daar zeer ontevreden over. Het rapport van bureau 10BE is slecht gemotiveerd en slaat nergens op. Ze lijken allerlei redenen te verzinnen om geen schade toe te kennen en komen daarom met ongelooflijk belachelijke schadeoorzaken die berust zijn op puur vermoedens.. De buren hebben dezelfde schades en zij krijgen wel alles toegekend!

EenVandaag 6 april 2021 - 14:07

Beste heer/mevrouw De Vries, Zou u dat willen sturen naar jan.salden@eenvandaag.nl? Bij voorbaat dank!

termijn 7 april 2021 - 11:06

@eenvandaag: Onderzoek dan ook even de termijnen tussen de adviesbureau's en het IMG. Deze termijnen zijn niet openbaar blijkbaar. Een adviesbureau mag net zo lang over het adviesrapport doen als hij of zij wil. Voor aanpassingen van het adviesrapport geldt hetzelfde. Dit mag toch niet mogelijk zijn? Mocht dit wel zo zijn, dan is het allemaal intern en is het IMG en de adviesbureau's één instituut. Voor externen is er altijd een termijn waar hij of zij zich aan moet houden. bijvoorbeeld bij bezwaren etc.

Jenny, IMG 8 april 2021 - 16:08

Soms is een adviesrapport binnen een week klaar om verzonden te worden, maar het kan soms ook enkele maanden duren voordat het rapport af is. Dat ligt onder andere aan het aantal schades, de soort schade, of er nader advies nodig is, etc. De wettelijke termijn voor het afhandelen van een aanvraag is 15 maanden, maar wij streven ernaar om dit binnen 6 maanden te doen. In 2020 werden 33939 besluiten genomen. In 64,5 procent van de gevallen binnen 6 maanden. Van alle besluiten duurde het bij 2586 dossiers vanwege de complexiteit langer dan 15 maanden om tot een besluit te komen.

EENVANDAAG 6 april 2021 - 14:06

-- OPROEP (let op: ander emailadres!) -- EenVandaag doet onderzoek naar de afhandeling van schades door bevingen en bodembeweging in Groningen, en specifiek de uiteenlopende adviezen van experts over schadevergoeding. Graag komen we in contact met woningbezitters die hier ervaring mee hebben. Wilt u uw verhaal met ons delen? Dat kan via: * jan.salden@eenvandaag.nl * . Bij voorbaat dank!

G 9 april 2021 - 17:50

Oh en onderzoek ook ff de dubieuze rol 10be ivm datum inschrijving kvk. Zie vorige reacties van g

grrr 6 april 2021 - 16:26

weten jullie dit zeker dat je dit gaat doen? Wat gaan jullie een bak ellende horen van iedereen.....

10BE 7 april 2021 - 13:31

Ik zou graag willen weten hoeveel dossiers 10BE hebben afgewezen. Het is vast wel bekend bij IMG welke "onafhankelijke" deskundigen de meeste afwijzingen hebben.

Jenny, IMG 8 april 2021 - 18:00

Hier zijn geen cijfers van beschikbaar, maar het is een logische vraag. Wij zijn dit dan ook aan het onderzoeken.

Linda de Boer 8 april 2021 - 18:29

Geachte Jenny, uw reactie verbaast me. Dit is namelijk één van de vragen die in ons WOB-verzoek zit en de jurist van het IMG heeft ons vorige week telefonisch medegedeeld dat die gegevens uit uw systemen te halen zijn en dat wij die informatie ontvangen. Uw eigen jurist geeft tevens aan dat die gegevens ook al met 10BE gedeeld zijn en zij (conform de WOB) in de gelegenheid gesteld zijn hun mening over openbaarmaking hiervan kenbaar te maken. Volgens mij zijn beide uitspraken in tegenspraak.

Jenny, IMG 9 april 2021 - 17:15

Zoals ik schreef, we zijn dit aan het onderzoeken. Dat doen we door in de eerste plaats cijfers hierover uit onze systemen te halen. Ze liggen niet op de plank. Het gaat ons er daarbij niet zozeer om wat een enkel expertisebureau doet, maar hoe ze het allemaal doen, hoe zich dat tot elkaar verhoudt, welke verklaringen er voor zouden kunnen zijn en wat het precies betekent.

10BE 8 april 2021 - 18:53

Hoi Jenny, bedankt voor je reactie. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd fijn is om een "Social kanaal" te bedienen. Volgens mij klopt het wat Linda zegt. Eenvandaag is ook al bezig om deze gegevens op te vragen. Ik ben benieuwd of eind april meer duidelijkheid is. Ik vrees dat het bestuur meer tijd nodig heeft en dat mijn dossier straks richting de 2 jaar gaat, alvorens ik een adviesrapport ontvang. Afwachten maar

Jenny, IMG 9 april 2021 - 17:09

We gaan ervan uit dat er eind april een besluit komt over hoe om te gaan met de uitkomsten van een aantal onderzoeken die gedaan zijn, maar dat wil inderdaad niet zeggen dat er daarmee ook direct een besluit is aangaande uw specifieke dossier. Voor wat betreft de cijfers waarover we het hierboven hebben: Ze liggen niet op de plank, maar we halen ze nu uit onze systemen. Het gaat ons er daarbij niet zozeer om wat een enkel expertisebureau doet, maar hoe ze het allemaal doen, hoe zich dat tot elkaar verhoudt, welke verklaringen er voor zouden kunnen zijn en wat het precies betekent.

Rave 11 april 2021 - 14:54

Wij hebben begin maart een advies rapport ontvangen en geen zienswijze ingediend. We hebben ook geen brief ontvangen. Betekent dit dat wij niet bij die circa 1500 dossiers zitten die nu aangehouden worden?

Jenny, IMG 16 april 2021 - 09:45

Ik heb geen inzicht in uw dossier. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw zaakbegeleider, of bellen met ons Serviceloket via t. 0800 - 4444111.

IMG 12 april 2021 - 12:31

Afgelopen zomer 2020 legde het IMG de afhandeling van zo’n 1250 schades aan de rand van het Groningenveld en de gasopslag bij Norg stil. Te maken met nieuwe inzichten technische Universiteit in Delft en onderzoeksinstituut TNO. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt nu tijdelijk met de beoordeling van schademeldingen van zo'n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Eind april komt er een nieuw besluit en waarschijnlijk wordt er in het kader van zorgvuldigheid dit ook verder op on hold gezet en uitgeteld tot de zomer. Er komt vast een mededeling "We willen niet over één nacht ijs gaan" Conclusie: Ze willen het werkgebied kleiner maken. Omgekeerde bewijslast wordt niet meer relevant . Afwachten op nieuwe onderzoeken om dit te kunnen onderbouwen. Wedden dat eind april geen besluit van bestuur komt, maar een verder uitstel naar de zomer. "We willen niet over 1 nacht ijs gaan, aldus IMG straks"

Kees 12 april 2021 - 16:49

Ik ben bang dat je gelijk hebt. Maar ja hoe dan verder alle dossiers afwijzen!

IMG zoekt manieren om niet uit te keren 13 april 2021 - 15:25

Eerst 1250 dossiers on hold zetten ivm met een dubieuze TNO onderzoek zodat ze iets hebben om naar te verwijzen om alle schades af te wijzen, nu volgt weer een "on hold" voor 1500 dossiers omdat bureau's verschillend omgaan met dossiers. Het zal me niks verbazen dat ze ook hiervoor weer een onderzoek willen en onder het mom van "nieuwe inzichten" alles afwijzen. Dit slaat werkelijk nergens op! Zie ook dit artikel > https://www.rtvnoord.nl/nieuws/806396/Schadeloket-krijgt-pittige-brief-Kom-niet-aan-het-bewijsvermoeden Ze proberen gewoon koste wat kost, niks te hoeven uit te keren. Van een zorgvuldig proces is geen sprake. Ook wij hebben een rapport gekregen waarbij de schades aan de buren allemaal zijn toegekend maar de schades bij ons niet. Het gaat om precies dezelfde woningen, bouwjaar. Schades aan hun plafond in de naden wordt allemaal toegekend maar bij ons niks. Het zou bij ons komen door werking van materialen. Die werking van materialen was zeker geen sprake van bij beide buren of de buren aan de overkant... Alleen omdat ik mijn aanvraag een jaar later doe krijg ik niks. Ook sta ik te kijken dat in het rapport van mijn buren niks over een trillingssnelheid staat maar bij mij zou dat ook 1 van de redenen zijn dat het geen mijnbouwschade is. De trilling bij de buren op 10 meter is zo anders dan? één en al poppenkast. Totaal geen vertrouwen meer!

Onrecht 7 juli 2021 - 13:32

Zo gaat het helaas in veel identieke gevallen. Het IMG mag van de overheid geen centjes meer uitdelen. Tijdens de schade opname van mijn woning wou de deskundige een hoop scheuren niet opnemen omdat hij die toch zou afkeuren. N.B. dezelfde scheuren zijn een paar maanden geleden bij de buren (rij van 4 woningen onder één kap) wél toegekend en vergoed! Ik heb vernomen dat wanneer de trillingstool een beweging van minimaal 3mm/sec meet er een omgekeerde bewijslast van toepassing is, het is hier 6,1 mm/sec dus daar kan het niet aan liggen. Ik heb het gevoel dat ik ongelijk word behandeld!

Stadskanaal 17 april 2021 - 17:13

Beste Jenny waarom wordt de schade van mijn moeder niet in behandeling genomen? Zij woont in Stadskanaal. IMG zegt dat het te ver weg, maar haar hele huis zit onder de scheuren.....

Stadskanaal 19 april 2021 - 10:23

Ik wacht met smart op uw reactie........

Stadskanaal 22 april 2021 - 08:38

of willen jullie geen antwoord geven? .......

Aan iedereen 22 april 2021 - 12:21

Waarom krijgen sommigen geen reactie op hun vragen in deze discussie? Gisteren een uitzending gezien op TV van de Hofbar. Schokkend wat ik hier weer hoorde. Komt er nu pas in het najaar een vergadering over in de kamer? dus weer uitstel? Dit kan toch niet waar zijn! IMG graag een reactie want dit is voor iedereen van belang! Kijk deze uitzending maar eens terug. Nog meer onrust.....en onduidelijkheid.

Jenny, IMG 23 april 2021 - 17:15

Er zijn vragen over onder andere de effecten diepe bodemdaling en -bodemstijging en de eenduidigheid van adviesrapporten. Het IMG wil binnenkort deze onderwerpen in samenhang wegen. Dit leidt mogelijk tot een op onderdelen gewijzigde benadering van de beoordeling van fysieke schade. Omdat het IMG onafhankelijk is kan het, wanneer het over de aansprakelijkheid van de NAM gaat, hier zelfstandig over besluiten.

Martin, IMG 22 april 2021 - 16:29

Heeft uw moeder hierover in maart een brief ontvangen? Ik ken uw situatie niet, maar de reden kan dan zijn dat het advies dat voor de aanvraag is opgeleverd, sterk afwijkt van eerdere adviezen voor schademeldingen in de directe omgeving. Het gaat daarbij om schades die in vergelijkbare omstandigheden zijn ontstaan. Dat roept bij ons vragen op. Dit probleem speelt bij meer adviesrapporten. We onderzoeken nu hoe dat komt en hoe wij daarmee omgaan. Daarom houden we de adviesrapporten vast. Eind april komen we hier op terug.

G 22 april 2021 - 18:36

Komende dagen valt bij circa 1.500 schademelders een brief op de mat waarin het IMG aangeeft dat de afhandeling van de schademelding langer duurt. Bovenstaand is een bericht van 31 maart. Er zijn dus circa 1500 brieven de deur uitgegaan. Navraag bij mijn zaakbegeleider zegt mij dat mijn aanvraag op on hold is gezet. Vreemd genoeg heb ik dus niet de bewuste brief ontvangen. Het lijkt dat er dus veel meer on hold is gezet dan bovenstaande 1500 Klopt dit ?

Jenny, IMG 23 april 2021 - 17:30

Of het exact 1500 aanvragen zijn geweest kan ik niet zo zeggen, maar het is vreemd dat u hierover geen brief hebt gekregen. Ik kan niet in uw dossier kijken. Ik adviseer u om hierover te bellen met uw zaakbegeleider of ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

G 26 april 2021 - 21:52

Beste Jenny, De zaakwaarnemer en de medewerkster van het service loket vertellen beiden een verschillend verhaal. De één zegt ja on hold, de ander zegt nee, dan had dat ik uw dossier moeten staan en dat staat er niet. Moet ik mij alvast opmaken voor het juridisch spel ?

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:15

Dat lijkt me niet. Ik adviseer u nogmaals contact te zoeken met uw zaakbegeleider en de onduidelijkheid die is ontstaan voor te leggen. Hij of zij kan dit dan verder voor u uitzoeken.

Stadskanaal 23 april 2021 - 10:24

Beste Jenny, Nee eind vorig jaar kreeg ze al een afwijzingsbrief, we hebben niet eens een adviesrapport gekregen omdat het dus niet in behandeling werd genomen: omdat het te ver van het aardbevingsgebied zou liggen.... Maar er zijn ook mensen die wel schades vergoed hebben gekregen in Stadskanaal, dus dat is dan toch vreemd? Moeten we gewoon opnieuw een aanvraag doen of even afwachten tot eind April?

Jenny, IMG 23 april 2021 - 17:19

Ik ken uw situatie niet. Wel is het zo dat Stadskanaal voor een deel binnen het zogenaamde 'effectgebied' ligt en een deel ook niet. Zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/schade-en-geografische-afstand. Ik adviseer u om voor uw specifieke situatie te bellen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111.

Stadskanaal 26 april 2021 - 20:35

Ik noem toch een Casenummer??? Dan kunt u toch mijn situatie zien/leren kennen???? Het is toch heerlijk om te zien dat je dan zo'n antwoord geeft als: "Ik ken uw situatie niet. Wel is het zo dat Stadskanaal voor een deel binnen het zogenaamde 'effectgebied' ligt en een deel ook niet. Zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/schade-en-geografische-afstand. Ik adviseer u om voor uw specifieke situatie te bellen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111" Fantastisch, dit is precies waar heel veel mensen tegen aanlopen: 0% antwoord op je vraag, en stuur maar door naar het algemene nummer waar men helemaal niets voor je kan betekenen! Keep up the good work!

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:15

De redactie van de website en social media heeft geen inzicht in individuele dossiers. Dat is een bewuste keuze, wij willen te allen tijde voorkomen dat individuele gegevens gedeeld worden via een van deze kanalen. Vandaar ook dat wij u voor uw specifieke dossier verwijzen naar uw zaakbegeleider of ons Serviceloket.

Stadskanaal 23 april 2021 - 17:07

Het betreft: AS20572915

Hellum 29 april 2021 - 15:39

Bij ons is IMG gewoon mee gegaan met expert. Expert zegt dat het krimp scheuren zijn in een beton vloer die er al 20 jaar ligt en waar scheuren in zijn gekomen na een beving van 1.8 in de buurt. nulmeting is een jaar eerder gedaan. Bij IMG dus ook bekend dat de schade er toen niet was. Expert komt niet met bewijzen alleen met aaname dat krimpscheuren ontstaan bij een drogings proces. IMG geeft in haar brief aan dat expert heeft aangetoond dat de schade door iets anders is veroorzaakt. schade is door ons zelf opgenomen via de app, er is niemand langs geweest. Op basis hiervan, wordt dus kennelijk onomstoten vast gelegd dat de schade niet door bodembeweging komt. Er is niets veranderd. Als zo de omgekeerde bewijslast wordt toegepast stelt deze helemaal niks voor kun je hem net zo goed afschaffen. Het blijft een gevecht zonder eind, met een hoop onrecht.

Jenny, IMG 30 april 2021 - 13:00

Als u het niet eens met het besluit kunt u binnen zes weken in bezwaar gaan. Hier leest u hoe dat werkt: https://www.schadedoormijnbouw.nl/bezwaar

hellum 7 mei 2021 - 08:30

Ja en moet IK als nog bewijzen dat het aardbevings schade is terwijl een expert inschakelen op eigen kosten moet. Nog steeds onrecht!!!

Postma, Gerrit 6 mei 2021 - 12:36

In uw brief van 30 maart 2021 dacht ik gelezen te hebben dat wij eind april 2021 bericht zouden ontvangen waarin u ons nader zou kunnen informeren over de volgende stappen voor de afhandeling van de aanvraag. Het is inmiddels 6 mei 2021 en wij hebben nog geen schriftelijke reactie van u ontvangen. Hoe zit dat? Met een vriendelijke groet van Gerrit Postma

Martin, IMG 10 mei 2021 - 09:07

We hebben inderdaad meer tijd nodig. U hoort in de tweede helft van mei van ons.

Harm 6 mei 2021 - 17:55

Beste, gezien alle ophef en berichtgevingen over 10BE is dit nou niet het expertise bureau waar je op zit te wachten. En laat dit bureau nou net in de planning staan om bij ons langs te komen. Waar ik ook niet op zit te wachten is om natijd in bezwaar te moeten gaan, om dat e.e.a. niet "fair" wordt afgehandeld. Ik wil dit juist zo snel mogelijk afgehandeld hebben. Kan ik bij voorbaat al vragen om een ander expertise bureau?

Jenny, IMG 6 mei 2021 - 20:15

Beste Harm, we onderzoeken momenteel hoe de adviesrapporten zich tot elkaar verhouden. Waarbij ik wil opmerken dat de adviesrapporten op zich voldoen aan de eisen die we stellen. Dat maakt het ook een vraagstuk wat nou die verschillen precies veroorzaakt. Hier kan je lezen welke eisen wij stellen aan de deskundigen. https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/vereisten-voor-deskundigen Mocht je na het lezen hiervan toch twijfelen, dan is het mogelijk een disclosure statement aan te vragen. Dat is een verklaring van de deskundige waarin oa. werkervaring te vinden is. Verder is het mogelijk om achteraf alsnog een zienswijze op de deskundige te geven, bijvoorbeeld als bij de schade-opname twijfels ontstaan over de onpartijdigheid of na oplevering van het adviesrapport.

Harm 6 mei 2021 - 19:13

Hallo Jenny, dank je wel voor je reactie. Maar dit zijn dan toch weer allemaal extra handelingen vooraf en bij eventuele twijfels, ook weer extra handelingen achteraf, die het proces er niet makkelijker op maken en waardoor de afhandeling weer stagneert. En als de schadeopnames van 10BE bij voorbaat al discutabel zijn, kan je dit toch veel beter voorzijn door om een ander expertisebureau te vragen, waar je wel vertrouwen in hebt. Het scheelt in ieder geval een hoop tijd en een hoop ergernissen. Het is niet voor niks dat 10BE zo vaak wordt genoemd (in negatieve zin). Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar niet op zit te wachten.

Martin, IMG 10 mei 2021 - 09:17

Wij zien de berichten natuurlijk ook voorbij komen. Het is aan u hoe u daarmee omgaat. Wat ik kan zeggen is dat het bij de adviesrapporten die het IMG de afgelopen maanden ontving en die vragen oproepen omdat de beoordeling sterk afwijkt van de beoordeling van woningen in de directe omgeving, niet gaat om een specifiek adviesbureau.

ej steenwijk 11 mei 2021 - 12:06

Wat ik mij afvraag is waarom de schade opgenomen wordt door iemand die door IMG gestuurd wordt en deze vervolgens niet in staat blijkt te zijn een deugdelijk rapport af te geven. Wie is hier nou verwijtbaar en wie is hier dan slachtoffer? En hoe gaat IMG dit op korte termijn oplossen? En wanneer kan ik verwachten dat mijn 2e schade melding opgepakt wordt die nu in de wacht is gezet? Ik wil graag onderhoud aan mijn woning plegen, maar moet dit door deze situatie uitstellen. Wie gaat de extra kosten die dit uitstel tot gevolg hebben vergoeden?

Jenny, IMG 13 mei 2021 - 18:00

Ik snap dat dit bij u vragen oproept, en vervelend dat u hierdoor het onderhoud aan uw woning moet uitstellen. Binnenkort geven wij hier meer duidelijkheid over. U krijgt daarna bericht van ons.

Thomas 15 mei 2021 - 11:40

https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/wij-kregen-niks-vergoed-de-buren-alles-linda-en-sipko-vechten-tegen-willekeur-bij-afhandeling-schade-gaswinning-groningen/?__twitter_impression=true

Ludi Schaafsma 15 mei 2021 - 12:03

In de beginperiode van mijn schademelding (oktober 2020) werd ik bij elke administratieve mutatie (afspraakdatum schadeopneming, wijziging zaakwaarnemer) wel op 3 verschillende manieren ( sms, mail, brief) hierover geïnformeerd. Beetje overkill, maar des te opvallender dat ik nu helemaal niets meer hoor, behalve een brief van 30 maart dat er eind april op terug wordt gekomen. Dat is nu allang voorbij en ik hoor/lees niets.

Cor, IMG 16 mei 2021 - 16:16

Vanaf morgen (maandag 17 mei) volgt meer duidelijkheid over de besluiten t.a.v. de afhandeling van fysieke schade. Waar mogelijk en zo snel als mogelijk worden aanvragers hierover ook individueel geïnformeerd.

Ap 12 juni 2021 - 11:00

Voortschrijdende inzichten door een gebrekkig rapport van TNO en TU Delft oftewel een bezuinigings ronde. Dat was natuurlijk de reden dat alles on hold stil lag. Wij hebben afgelopen week een expert gehad van Nivre die begon al meteen over zeer lage trillingen die niet of nauwelijks schade kon veroorzaken in onze regio. Dat de beste man duidelijk geïnstrueerd is om de kosten te drukken werd duidelijk toen hij een verhaal opdiste over lekke ramen terwijl dichtslaande deuren veel grotere trillingen veroorzaken evenals vocht/droogte verhalen. Nee in de onafhankelijkheid van deze club daar geloof ik geen barst van

Jenny, IMG 13 juni 2021 - 13:00

Het IMG heeft geen budget als het gaat om vergoedingen toekennen. Waar u de conclusie op baseert dat de inhoudelijke beoordeling kostengedreven is, is ons niet duidelijk. Hier leest u meer over de redenen van de actualisatie van onze werkwijze: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-grijpt-in-bij-schadeafhandeling-keuze-voor-5000

Appelvink 18 juni 2021 - 19:15

22 januari 2021 schade gemeld, 17 maart 2021 schade expert van 10BE. De 10BE schade expert vertikte het om scheuren in de badkamer op te nemen. Scheuren in de plafonds konden volgens hem geen aardbevingsschade zijn. Na dit bezoek hebben we helemaal niets meer gehoord. Dus op 17 mei onze zaakbegeleider gebeld, daar werd ik niet veel wijzer van, alleen dat onze aanvraag ‘on hold’ is gezet, de reden is me niet duidelijk geworden. 14 juni maar weer gebeld met de zaakbegeleider omdat we niets hoorden. Zaakbegeleider had het erover dat er geen zettingsschade is. Verder horen we helemaal niets. En dat terwijl onze naaste buren, die na ons een schademelding deden en half april een schade-opname hadden, ruim een week geleden een adviesrapport kregen. Andere bewoners in onze straat respectievelijk twee en drie huizen verderop hebben ook al lang een adviesrapport ontvangen. Vandaag is het 18 juni en wachten we al 3 maanden, zonder ook maar enig idee waar het wachten op is.

Claudia 16 juli 2021 - 12:08

Jij wacht drie maanden... Wij ruim een jaar, waarbij om ons heen iedereen al lang en breed alles hebben kunnen herstellen. Hoe vervelend ook, ik vermoed dat je er nog wel een jaar bij op kan tellen..

Gerard 23 juni 2021 - 21:58

september 2020 de melding gedaan, opname is geweest in oktober 2020... en wachten maar terwijl om je heen mensen vergoed worden binnen 2 maand na opname. Vervolgens vraag ik om een fotoblad van de schades omdat er inmiddels meerdere schades zijn ontdekt maar die willen jullie niet geven. Met in het achterhoofd dat jullie nog een keer kunnen komen ben je snel 2 jaar verder zo en kan je niets herstellen! En hef de functie van zaakbegeleider aub op zeg.. wat een grap, die kan helemaal niets betekenen en belt je vervolgens weer met een lulverhaal en de belofte dat er snel uitslag is...

Blok 24 juni 2021 - 11:09

Nou zo te lezen is men niet erg gecharmeerd van 10BE, mede gelet op hun NAM/CVW verleden. IMG is met deze club in zee gegaan en dacht dit verleden weg te kunnen poetsen door als voorwaarde te stellen dat deze experts geen bevingsschade behandelden in de afgelopen 3 jaar. Blijkbaar kwam er toen niemand voor in aanmerking en IMG stelde zijn voorwaarde bij, 3 jaar werd 1 jaar. IMG gaat er blijkbaar van uit dat je mensen kunt veranderen, dat is een utopie. Als deze experts vinden dat het bevingsgebied te groot is vastgesteld, of dat er bij een bepaalde trillingssterkte geen sprake kan zijn van bevingsschade, dan vinden ze dat over 10 jaar ook nog, dat is nu eenmaal hun mening en deze mening speelt een rol bij de beoordeling van de schade. Geld speelt natuurlijk ook een rol. Mensen die na instelling van de TCMG gelijk hun schade claimden hebben veel minder afwijzingen van schade gehad dan de mensen die in 2020 hun schade hebben gemeld. ( scheuren in voegwerk wordt afgewezen als zijnde corrosie, scheuren onder een gording zijn nu spatkrachten, etc.) Voortschrijdend inzicht heet dat, een nettere uitdrukking voor knollen voor citroenen verkopen. Blijkbaar wordt heel voorzichtig de zaak wat afgeremd, maar dat is dan weer mijn mening. Binnenkort komt 10BE in dit theater, ik hou mijn hart vast...

Jan 12 juli 2021 - 13:20

Eenduidigheid omtrent de adviesrapporten is natuurlijk een basisvoorwaarde maar daarmee zijn we er nog niet. Wij wonen in Loppersum , in het hart van het aardbevingsgebied en waarschijnlijk daardoor is er weinig discussie omtrent de vraag of iets aardbeving gerelateerd is of niet. Het volgende / ander probleem is echter de praktische kennis van de zogenaamde "deskundige" . Onze woning heeft zeer veel schade, op meer dan 100 locaties, die volgens de "deskundige" allemaal veroorzaakt zijn door aardbevingen. Daarover is vrijwel geen discussie. Echter de "deskundige" (Sytze A van 10BE) heeft totaal geen praktische kennis van hoe dingen te repareren wat zich vertaald in belachelijke schadebedragen. Wanneer genoemde "deskundige" zegt dat voor een bepaalde klus een bepaald aantal uren nodig zijn dan is volgens meerdere aannemers het benodigde aantal uren soms meer dan het 10 voudige. Je kunt zienswijzen indienen wat je wilt, al dan niet vergezeld van een offerte van een aannemer, de IMG laat je vervolgens weten dat zij "geen aanleiding zien om van het advies van hun "deskundige" af te wijken". Einde verhaal. Het zijn blijkbaar allemaal lieden die veel hebben gestudeerd hebben maar nog nooit zelf daadwerkelijk iets hebben gerepareerd. Ik heb mijn zaakwaarnemer daarom gevraagd om een andere "deskundige" maar haar antwoord was dat dit niet gebruikelijk was ! Daar kon ik het mee doen. Jaren geleden werden de toenmalige schades in opdracht van de NAM gerepareerd door een aannemer en hebben wij nooit een factuur gezien. Er was geen enkele discussie omtrent schadebedragen en dergelijke. De NAM was blijkbaar niet goed genoeg, dat kon de IMG beter doen. Nu moeten wij als gedupeerden, die niets anders willen dan hun schade laten repareren, met de IMG gaan steggelen over de hoogte van het schadebedrag. En het schadebedrag is altijd veel te laag, totaal niet marktconform. Een belachelijke situatie ! Wij hebben hier in het hart van de aardbevingsproblematiek het vertrouwen in de IMG , de politiek, en ook met name in de deskundigheid van 10BE al lang verloren. Hier in de regio wordt de IMG aanduid als zijnde een oplichter, zegt genoeg denk ik.

Martin, IMG 30 juli 2021 - 14:13

Op zich is het goed om te zien dat er over 'aardbeving gerelateerd' zijn van de schades geen discussie is. We vinden het natuurlijk vervelend dat de uitkomst vanwege de bepaling van schadeomvang vervolgens niet tot tevredenheid stemt. We zullen uw klacht onder de aandacht brengen van de mensen die zich bezighouden met de herstelmethode en overleg over het gebruik ervan door deskundigen. Wij willen u er graag op wijzen dat er ook de mogelijkheid bestaat om Herstel in Natura te krijgen. In dat geval krijgt u geen schade vergoeding, maar schakelt IMG een aannemer in die de schade voor u herstelt op kosten van IMG. In dat geval loopt u niet het risico van eventuele kostenoverschrijdingen.

Jan 31 juli 2021 - 13:30

Herstel in Natura lijkt aantrekkelijk, echter, de schade wordt dan gerepareerd aan de hand van het adviesrapport. De "deskundige" van 10BE heeft dermate weinig praktische kennis van bouwkundige zaken dat niet alleen het uit te keren bedrag totaal niet marktconform is (veel en veel te laag) maar hij adviseert ook soms totaal verkeerde herstelmethodes. Het "record" was een scheur in een muur die (van de eerste verdieping tot aan de grond) was gerepareerd volgens de aanbevolen methode en 3 weken later op precies dezelfde plek weer was gescheurd. In 3 weken tijd ! (scheuren in fundatie,s en dergelijke worden zo wie zo niet gerepareerd, dat ziet immers niemand). De werkwijze van de NAM was veel beter omdat een bouwbedrijf wel ter zake kundig is en echt wel weet hoe de schade op een degelijke manier is te repareren. Ik snap ook wel dat er bouwbedrijven zijn die in een dergelijk geval het schade bedrag wat "opkrikken" maar dat zal ongetwijfeld goedkoper blijken te zijn dan de vergoeding die de "deskundige" krijgt. Zolang de IMG doorgaat met "deskundigen" die bouwkunde hebben gestudeerd maar totaal geen praktische ervaring hebben wordt het probleem niet opgelost. Een ander actueel probleem is dat de kostprijs van bouwmaterialen op dit moment de pan uitrijzen. Hoe gaat de IMG dit compenseren ?

Jenny, IMG 2 augustus 2021 - 17:30

Vervelend dat u deze ervaring hebt. Graag wijs ik u op de garantieregeling bij Herstel in Natura. Het is de bedoeling dat de schade op een duurzame manier wordt hersteld zodat de kans op herhaling klein is. Dit kan uiteraard wel voorkomen en hiervoor is een garantieregeling aanwezig. Na afhandeling van de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 6 maanden waarin de aannemer verantwoordelijk blijft voor de herstelde schades. Daarna geldt een garantietermijn voor de verschillende werkzaamheden. Bij (nieuwe) schade door een nieuwe beving moet u weer een nieuwe melding indienen. Dan zal een deskundige opnieuw de schade beoordelen.

M 13 juli 2021 - 21:57

Precies waar ik al bang voor was. In april 2020 schademelding gedaan. September 2020 opname, daarna on hold. Nu in juli 2021 nog niets bekend. Schandalig hoe IMG dit aanpakt

A.Harms 21 juli 2021 - 23:10

Hier ook enige verbijstering na uitkomst schade rapport IMG. Vandaag bericht gehad dat ik met 8-10 schades toch geen enkele uitkering krijg voor herstel van de scheuren in mijn huis. Mijn buren direct naast mij hebben later dan mij de eerste aanvraag gedaan en hebben een bijna dezelfde rapport overlegd gekregen met wel de schade toegekend t.w.v. 13000 euro….. ook een paar deuren verder heb ik ik nu het goedgekeurde rapport mogen inzien (die reeds uitgekeerd is 14000 euro) met ook precies dezelfde schades in mijn huis. Dat de bedragen (te) hoog zijn begrijp ik, maar de schade mag ik nu zelf op gaan lossen. Wel mocht ik na mijn klacht gebruik maken met de eenmalige afkoop die gaat komen, maar die dekt de schade (echt) niet, en ik kan later geen beroep meer doen op komende schades….. En dan heb ik het nog niet eens over de waardevermeerderingsregel waar je mee aan de slag mag tot een max. van 4000 euro…. Dus een deur verder een forse uitkering van de kosten en als dank je dak vol zonnepanelen toe…..

Jaap 8 december 2021 - 16:05

Heeft u het aangevochten en heeft dat nut ? ik heb exact hetzelfde , hele rare zaak , en 2 uur na mijn rapport of ik akkoord ga met de vaste vergoeding....

Erwin S. 23 juli 2021 - 16:04

Ook hier verbijstering. Huizen om ons heen hebben €10000,- tot zelfs €165000,- ontvangen. Ons adviesrapport lag klaar, maar werd tegengehouden en net als bij velen opnieuw beoordeeld. De uitkomst is nu €0,-. Geen toekenning. 23 scheuren, waarvan sommige van onder na boven door het huis lopen. Omgekeerd bewijsvermoeden wordt in mijn ogen niet meer gebruikt. Wij zijn verbijsterend en boos. Verschrikkelijk lelijke scheuren. Stucwerk + sauswerk nodig om alles er weer mooi uit te laten zijn. Klopt helemaal niks van. De regels veranderen tijdens een wedstrijd. Na de rust is een overtreding in het strafschopgebied nog steeds een penalty. Reeds bestaande aanvragen kun je niet tussentijds anders gaan beoordelen, omdat het IMG beter uitkomt.

Dorien 1 februari 2022 - 23:52

En nu ? Wij t zelfde! Zoals zovelen . Akkoord gaan met 5000 afkopen en “mond houden “ voelt ook niet goed

Eddy 29 juli 2021 - 14:27

Gewoon te gek voor woorden allemaal onze buren hebben allemaal hun schade uitbetaald gekregen ons dossier is door onbekende reden op onhold gezet en je hebt een zaakbegeleider die je dan redelijk vaak aan de telefoon hebt en ook helemaal van niks weet en je moet alleen maar afwachten wij wachten als sinds vorig jaar December ,zijn bij ons geweest een halve dag om de schade op te nemen maar tot op heden nog helemaal niks gehoord is niemand die iets weet als je beld. En dan nog waar is ons rapport waarom is ons dossier op onhold gezet is inmiddels er afgehaald en worden gouden bergen beloofd en ze komen gewoon niks na . Je word hier gewoon moedeloos van en dan mag je ook nog niks herstellen nou wegens gezondheids redenen hebben we toch dingen herstel want voor hetzelfde kunnen we nog een jaar 2 jaar of meer wachten . Ze weten het allemaal heel goed te doen en te vertellen ze berokken allemaal schade bij iedereen maar als het op uitbetalen aan moet komen zijn ze niet thuis gewoon schandalig krijg het idee en ons gewoon met mekaar laten stikken Enige oplossing denk ik maar een rechtzaak opstarten . En er zij mensen bij mij in de omgeving die nog verders weg wonen als mij en die in mei dit jaar hebben aangevraagt die nu al uitgekeerd hebben gekregen een som van rond 30.000 euro rara hoe kan dit ligt dat aan de img of zaakbegeleider of is het vriendjes politiek vind gewoon schandalig dat ze ons met elkaar aan het lijntje houden. Dat kun je gaan vergelijken met alle mensen die bij de img werken de ene geef je een ijsje met warm weer en de andere niet.

Gijs 3 augustus 2021 - 11:35

Ons adviesrapport wijkt af van adviesrapporten in de buurt. Bij ons zijn in juni 2021 37 scheuren vastgesteld, waarvan geen enkele scheur wordt vergoed. Welke mogelijkheden heb ik nu? Het voelt niet goed dat de beoordelingen niet eenduidig zijn.

Jenny, IMG 3 augustus 2021 - 12:30

U kunt dan een zienswijze indienen. Hier leest u daar meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/zienswijze-op-advies

Gijs 6 augustus 2021 - 11:29

Kan ik dit niet doen via het digitale dossier, waarbij ik aangeef dat ik niet akkoord ben??

Jenny, IMG 9 augustus 2021 - 17:15

De verschillende wijzen waarop u een zienswijze in kunt dienen vindt u op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/zienswijze-op-advies

Jan 3 augustus 2021 - 14:24

Ik wou reageren op de reactie van Jenny van 2 augustus, maar dat werkte niet. Dan maar een nieuw bericht versturen: Bij herstel in natura wordt de schade hersteld aan de hand van het adviesrapport. Maar dat is nou net het probleem. Of je Herstel in Natura neemt hebt of zelf een aannemer inschakelt maakt niet uit, het uitgangspunt, het adviesrapport deugt niet . Mijn scheur in de muur, zoals eerder genoemd, was gerepareerd volgens de methode zoals voorgesteld in het adviesrapport (de HAS methode) en 3 weken later was dezelfde de scheur weer aanwezig. Volgens de "deskundige" was de genoemde HAS methode een duurzame manier van repareren. De garantieregeling bij Herstel in Nature zal in een dergelijk geval waarschijnlijk constateren dat de reparatie correct, volgens het adviesrapport, is uitgevoerd. Einde verhaal. Om het nog belachelijker te maken stelt de "deskundige" nu voor om een dilatatievoeg toe te passen. De muur zal gewoon doorgaan met verzakken maar je kunt dit door de dilatatievoeg dan niet meer zien. Dit is geen duurzame reparatie maar hoort thuis in de categorie "onder de mat vegen". Er zal dan geen scheur meer zichtbaar zijn maar de muur verzakt nog steeds met als resultaat dat de balklaag van de eerste verdieping nog verder uit de muur wordt getrokken (dit is nu al een paar centimeter en ik weet niet wanneer dit stopt). De oorzaak van het probleem, de muur verzakt, wordt steeds niet aangepakt. Van duurzame reparatie is helemaal geen sprake. Het komt eigenlijk steeds weer terug op hetzelfde probleem, het adviesrapport deugt van geen kant omdat de "deskundige" onvoldoende praktische kennis van zaken heeft.

Gerwin 11 augustus 2021 - 13:28

"Tot die tijd worden de adviesrapporten daarom aangehouden – waarmee er ook niet tot besluitvorming wordt gekomen voor die aanvragen – waar sprake is van samenhang met deze vraagstukken" Wat een heerlijk duidelijke zinnen!

Jenny, IMG 13 augustus 2021 - 10:15

We doen altijd ons best eenvoudige taal te gebruiken en toch compleet te zijn. Ook als we complexe zaken toelichten. Maar doordat het complex is, kan het niet altijd zo eenvoudig als we misschien wel zouden willen.

Petersen 7 september 2021 - 19:03

Dit is echt ongelofelijk. Je kan een rapport krijgen met 0,0 euro toegewezen schade. Terwijl ddirecte buurman met dezelfde schade 20.000 euro krijgt Vervolgens wordt je een schikking voorgesteld van 5000 euro (wel even 15.000 euro minder) Als je deze schikking accepteerd dan moet je verder ook in de toekomst je mond houden. Ga je in beroep, dan loop je grote kans door dezelfde WC eend 0,0 euro toegekend te krijgen waarna je ook naar de 5000 euro kan fluiten. Op dit soort momenten hoop ik dat er hemel en hel bestaat. Dan gaan die mensen die dat bedenken gewoon naar het rode kamertje. Ongelofelijk.

Jaap 8 december 2021 - 16:00

En wat heb je gedaan? zit met hetzelfde..

Dorien 1 februari 2022 - 23:49

Hier net zo

Pinkster 4 oktober 2021 - 16:48

WIj hebben 33 scheuren en zettingsschade We krijgen wel even 415 euro vergoed als we akkoord gaan.wat een lachertje Naaste buren allemaal tussen 8000 en 12000 euro vergoed gekregen!!! Dit is toch niet geloofwaardig meer IMG Schandalig hoe jullie hier mee omgaan

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

We gaan niet in op individuele situaties. Maar in het algemeen kan het inderdaad voorkomen dat u dicht op een geografische grens woont voor het effectgebied van bevingen of indirecte effecten van diepe bodemdaling en dat daardoor buren net wel binnen die grens wonen en u er net buiten. De grenzen worden met grote zekerheidsmarges gesteld. U mag er dus van uitgaan dat, als u niet binnen een effectgebied woont, eventuele schade niet is ontstaan door gaswinning in het Groningenveld of gasopslag in Norg. Desalniettemin begrijpen we dat het vragen oproept als iemand die zeer dichtbij woont dan wel net binnen die grenzen valt.

Jaap 8 december 2021 - 14:58

kan het ook zo zijn dat mijn buren waar ik tussenin woon en de overburen dezelfde scheuren wel vergoed krijgen en ik niet ? met enkel duizenden euros verschil van 1600 tot 10000 ? heel raar dit , ik krijg net mijn rapport binnen en 2 uur later of ik voor de 5000 wil gaan... Buurman met exact dezelfde scheuren zijn bij mij thermische krimp en bij hem paar 1000 per scheur , reslutaal 4000 verschil ?? heeft het nut om hier tegen in te gaan of ben ik nu gedwongen om voor de 5000 vaste vergoeding te gaan , het lijkt een beetje dat ik in die richting wordt gestuurd..

jans abee 7 oktober 2021 - 19:03

De opdracht van IMG was om onafhankelijk. rechtvaardig, ruimhartig en voortvarend mijnbouwschade af te handelen met oog voor de menselijke maat. Zodat het vertrouwen in de overheid en de rechtstaat weer kan terug keren. Wat ALLEEN MAAR IS TERUG GEKOMEN IS DE OUDE SITUATIE WAAR WE ONS RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING MAAR WEER BIJ EEN RECHTER MOETEN ZOEKEN [IETS MET ARTIKEL 1]

jans abee 7 oktober 2021 - 19:10

NOG MOOIER OM ALLE ADVIESRAPORTEN VAN DESKUNDIGE EN ONAFHANKELIJKE ADVIES BUREAUS MET ELKAAR TE VERGELIJKEN[ IETS MET WILLEKUUR]

jans abee 7 oktober 2021 - 19:14

EN OM OOK EENS TE KIJKEN NAAR HET ARBIJDS VERLEDEN VAN PERSONEEL VAN DEZE ONAFHANKELIJKE BUREAUS [???????]

jans abee 7 oktober 2021 - 19:18

OF HET ARBEIDVERLEDEN VAN PERONEEL VAN DE ONAFHANKELIJKE BUREAUS EENS GOED TE LATEN ONDERZOEKEN [????]

Jan 9 oktober 2021 - 07:19

De ongelijke beoordeling van de aardbevingsschade is de afgelopen week ruimschoots in het nieuws geweest, zie onder andere de website van RTV Noord : https://www.rtvnoord.nl/nieuws/858419/schadebureau-over-ongelijke-beoordeling-bevingsschade-dit-is-bloedvervelend Steeds wordt er gesproken over "beoordelingskaders" en stappenplannen", allemaal goed en aardig maar volgens mij wordt een zeer belangrijk aspect over het hoofd gezien, namelijk de praktische bouwkundige kennis van de zogenaamde "deskundige". Je kunt nog zoveel "beoordelingskaders" en stappenplannen" hebben, zonder competente, praktisch ingestelde deskundigen wordt het nooit wat. Mijn schades zijn beoordeeld door Sytze A van 10BE, iemand die waarschijnlijk veel gestudeerd heeft maar nooit een spijker in een stuk hout heeft geslagen. Zijn voorstellen voor reparaties zijn soms belachelijk en het schadebedrag wat hij daaraan koppelt slaat soms helemaal nergens op. Ik twijfelde daaromtrent (ik ben geen bouwkundige) en heb daarom meerdere bouwondernemingen gevraagd om hun mening over het rapport van Sytze A, allemaal vonden ze het een aanfluiting, totaal niet marktconform qua schadebedrag. Dus IMG kijk ook naar de praktische kennis van de deskundigen en stuur de knoeiers naar huis. P.s. als ik ergens lees dat de voorzitter van NIVRE vind dat zij te deskundig zijn voor reparatie van aardbevingsschade in het kerngebied dan zakt mij de broek af, hoe kun je nou ergens te deskundig voor zijn ?

Emiel 29 november 2021 - 20:00

Precies dezelfde situatie bij mij. Een jong mannetje dat net van school kwam heeft de schade opgenomen en beoordeeld.

Emiel 29 november 2021 - 19:57

Belachelijke gang van zaken. 27 schades geregistreerd in mijn woning maar allemaal beoordeeld als krimpscheuren. In de hele wijk waar ik woon worden in vergelijkbare rijwoningen schades anders beoordeeld, namelijk aardbevingsschade kan niet worden uitgesloten. Zelfs mijn buurman, die nota bene aan mij vast zit krijgt gewoon aardbevingsschade uitgekeerd 22k +. Zienswijze ingediend maar zo lang mogelijk de behandeling uitstellen totdat de 5000 euro regeling er is zodat mensen voor het blok gezet kunnen worden. Wil je de zienswijze met risico dat je niks krijgt of wil je liever gegarandeerd 5000 euro? Gek genoeg betreft het hier 10BE die in een artikel van RTV Noord al werd gekenmerkt als bedrijf dat minder schades als aardbevingsschade beoordeeld. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/858277/vergelijkbare-bevingsschades-ongelijk-beoordeeld-dit-is-niet-aanvaardbaar Waarom kun je geen second opinion aanvragen zoals in veel sectoren gebruikelijk is?

Jaap 8 december 2021 - 15:01

Bij mij ook , dezelfde scheuren bij mijn buurman mijnbouwschade en bij mij thermische krimp.

Ina Rooze 28 maart 2022 - 21:38

Wij wonen in een appartement. Er loopt een scheur door de gehele zijmuur vanaf de begane grond naar de vierde verdieping door alle woonkamers. Wij wonen op de tweede verdieping. In mei vorig jaar is hiervoor alleen in ons appartement een expert van de mijnbouwschade geweest. Hiervan is een rapport opgemaakt en hij kwam tot de conclusie dat het niets te maken heeft met aardbevingsschade. Het zou iets bouwtechnisch zijn. Dat hebben wij dan geaccepteerd en andere bewoners hebben daarna ook geen schadeaanvraag meer gedaan. Maar nu blijkt, dat sommige bewoners (o.a. boven- en onderburen) een aanvraag hebben gedaan betreffende de 5000 euro. Wat schetst mijn verbazing, het is bij sowieso 5 bewoners toegekend. Dus de situatie is, een scheur loopt door alle woonkamers, bij de twee bovenste verdiepingen is het bevingsschade, dan op onze verdieping is het iets bouwtechnisch en dan zijn de onderste verdiepingen weer aardbevingsschade. Het is niet alleen zuur voor ons, maar vooral mijn inziens erg onredelijk. Bij deze regeling kun je het aanvragen en ook al doe je er een foto van een ander huis bij, het wordt altijd klakkeloos uitbetaald. Ik zou graag willen weten wat hier aan te doen valt.

Greven 24 juni 2022 - 10:27

Theater van de lach Vroeger had je “Het theater van de lach”, een succesvolle klucht in bedrijven door komiek John Lanting. Dit volksvermaak is nieuw leven ingeblazen door het Instituut “Mijnbouwschade Oost-Groningen” en ik had de eer hierin een bijrolletje te mogen vervullen. Acteurs: twee juristen, een schade-expert en ik in de bijrol van Oost-Groninger. Titel van de klucht: Hoorzitting bezwaarschrift AS 205 Het is goed om een klucht te beginnen met een komische openingszin en die mocht ik voor mijn rekening nemen “Ik teken bezwaar aan omdat ik constateer dat de schade aan het huis van mijn buurman gelijk is aan die van mij. Mijn buurman krijgt echter een vergoeding, ik niet” Aan de olijke blikken van mijn medespelers zie ik dat ik de juiste toon heb gezet en dat het hen moeite kost om het eerste gegiechel te onderdrukken. Wat vindt u ervan meneer schade-expert? knipoogt mevrouw de jurist schalks. Meneer de expert speelt zijn rol gewichtig en zegt met donkere stem “De schade is inderdaad identiek, ik zou hem niet toegekend hebben, maar meneer Oost-Groninger heeft inderdaad gelijk” Krijg ik dan dus? vraag ik onnozel. “U hebt de lachers nu al op uw hand” schatert mevrouw de jurist . Dat u dezelfde schade heeft betekent niet dat u ook een vergoeding krijgt hoor. U bent me er eentje. Maar ik woon in een blok van vier huizen, zelfde bouwjaar, zelfde constructie. Alle buren hebben een vergoeding en daarnaast ook een subsidie voor verduurzaming ontvangen, de schades zijn gelijk en ik ben de enige die niets ontvangt, ik begrijp dat niet” De andere spelers hebben het nu niet meer en vallen bijna van hun stoel van het lachen. “Het is ook niet de bedoeling dat u het begrijpt meneer. Wij zijn van de regels en de procedures en weten het allemaal, u bent dom en ook nog een Oost-Groninger wat in de regel ook niet in uw voordeel werkt. Maar de opdracht van het IMG is toch “Om onafhankelijk, rechtvaardig en ruimhartig en voortvarend mijnbouwschade af te handelen. Het IMG moet dat doen met het oog voor de menselijke maat zodat Groningers en Drenten het vertrouwen in de overheid en rechtsstaat weer terugkrijgen” probeer ik nog. Het feest is nu compleet en de olijke meneer van de schade valt bijna achterover van zijn stoel. “U bent een geboren komiek. En ik ben ineens doof en ik u niet begrijpen” brult mevrouw de jurist. Als ik even later met een rood hoofd en opgekropte woede de hoorzitting verlaat kijkt mijn vrouw mij zorgelijk aan. “Heb je wat bereikt? Frustratie en een knallende koppijn” zeg ik zuchtend. Zeg ons avondje theater van vanavond maar af.

M Jagt 14 augustus 2022 - 16:43

Ik zit in hetzelfde schuitje,heb notabene op aangeven van de eerste schadeopnemer een 2de claim ingediend omdat ik waarschijnlijk bij het strippen van het huis meer zou tegenkomen. Dit ook inderdaad gedaan na amper 2 maanden na aankoop van het huis, vervolgens bleef IMG maar uitstellen en meer dan een jaar later schadeopname geweest door een andere persoon en blijken ze opeens met andere maten te meten? Volgens mij is de datum van melding doorslaggevend en zit ik volkomen onterecht in een ander traject. Bovendien heb ik gemerkt dat de bevingen in Garrelsweer hier echt moeten zijn doorgekomen, van de laatste ben ik s nachts wakker geworden, ik dacht dat er ingebroken werd, zijn er meerdere van geweest boven sterkte 3.... In het 2de schaderapport worden bovendien conclusies getrokken die nergens op slaan om maar tot een negatief advies te kunnen komen...aanbouwen , dakwerkzaamheden, zonnepanelen, droge zomers etc.... De zg diepe bodemdaling die nu wordt aangevoerd en zakken van het grondwaterpeil door droge zomers zouden nooit in deze mate hebben plaatsgevonden zonder jarenlange gaswinning, daar zijn ze in de jaren 60 al mee begonnen! Hoort allemaal bij het zich krampachtig proberen te ontwurmen aan verantwoordelijkheid en schadevergoedingen, want als er iets is waar multinationals een pesthekel aan hebben is winst afstaan..... Het laatste waar gedupeerden op zitten te wachten is jarenlang te moeten wachten op hun schadevergoeding, je wilt immers van je schade af en verder gaan met je leven! Dit heeft niks met ruimhartig beleid te maken......

Hans, IMG 17 augustus 2022 - 14:50

Beste M. Jagt, we snappen uw zorgen en emoties bij de afhandeling van aardbevingsschades, dit is soms een complex en langdurig traject. Voor wat betreft vragen over uw eigen dossier adviseer ik u deze te stellen aan uw zaakbegeleider.

M Jagt 17 augustus 2022 - 16:25

Die ik overigens ook al niet heb , daar zijn jullie van op de hoogte...maar ondanks dat ik dit heb aangegeven heb nog steeds niet..... Zo complex is het allemaal niet volgens mij, gewoon toekennen omdat ik voor de verandering aangevraagd heb....lijkt me niet meer dan billijk...

Hans, IMG 23 augustus 2022 - 14:24

Beste M. Jagt. We hebben geen zicht op uw dossier. Als u geen zaakbegeleider heeft, kunt u het beste contact opnemen met het Serviceloket, bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur - 17.30 uur op telefoonnummer: 0800 - 4444 111.

Marcel 7 december 2022 - 11:43

Wat baal ik dat ik dit niet eerder gevonden heb. Op basis van het adviesrapport zou elke scheur niet causaal zijn. Bij 2mm/s <0.01% kans op bevingsschade en in "ons" gebied zou de daling heel geleidelijk gaan en de trillingen van dien aard dat het nimmer tot schade kan leiden. Tsja, wie ben ik dan om daar moeilijk over te doen. Zijn zijn de "experts" en in vergelijking met andere dorpen is het niet zo extreem. Dus afsluiten en blik vooruit. Maanden later krijg ik via een onderhoud met een buurman door dat verderop ook schades zijn die wel zijn te relateren aan de bevingen. Dat is het moment dat je als persoon bedonderd voel. Hoe kan het advies bij ons vermelden dat er geen sprake van bevingsschade kan zijn en dat 50 meter verderop dat wel kan zijn? De bezwaartermijn die IMG hanteert is natuurlijk al verlopen, het dossier afgehandeld en nu de twijfel of het toch verkeerd is behandeld. Wat zijn de opties om dit te laten herzien?

Hans, IMG 16 december 2022 - 18:53

Beste Marcel, vervelend te lezen dat u achteraf toch niet tevreden bent met uw adviesrapport. Een besluit van ons wordt normaal gesproken niet teruggedraaid. Maar het kan voorkomen dat er nieuwe feiten of omstandigheden worden ontdekt nadat er een besluit is genomen op de aanvraag tot schadevergoeding. Denk hierbij aan een zienswijze die niet is meegenomen in het besluit, of een akte van cessie die alsnog wordt aangeleverd. Zulke nieuwe feiten of omstandigheden kunnen aanleiding geven om het besluit te herzien. Zo'n verzoek kunt u indienen bij uw zaakbegeleider of een medewerker van het Serviceloket. Het Serviceloket is te bereiken van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.