29 augustus 2018

0 reacties

Vlottere schade-afhandeling vraagt om aanpassingen eisen aan deskundigen

Hoewel er stappen gezet zijn met de afhandeling van schades en er elke week meer besluiten worden genomen, zitten we nog niet op het gewenste niveau. Daarom hebben we besloten een belangrijke belemmering weg te nemen. 

 

Voortgang

In onze zoektocht naar een vlottere afhandeling van schademeldingen hebben we onder meer gepraat met de verzekeraars. Daarover berichtten we al eerder in dit artikel en hier. Vorige week lieten zij echter weten binnen de kaders van het schadeprotocol en de daarop gebaseerde werkwijze van de commissie geen bijdrage te kunnen leveren aan de schadeafhandeling.

Ondertussen blijkt in de praktijk de beschikbaarheid van onafhankelijke deskundigen een belangrijke belemmering te zijn voor meer snelheid. Om meer voortgang te kunnen boeken hebben wij daarom besloten deze belemmering weg te nemen. We passen de eisen aan de deskundigen op één punt aan.  

Eisen aan onafhankelijke schadedeskundigen

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn een randvoorwaarde voor de inzet van schadedeskundigen. In het kader van de aanbesteding hebben we de vereisten aan onafhankelijkheid nader uitgewerkt in een toetsingskader.

Dit toetsingskader is erop gericht iedere ‘schijn van partijdigheid’ te voorkomen. Het komt er op neer dat onafhankelijke deskundigen de afgelopen vijf jaar niet (met een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar) werkzaam geweest mogen zijn bij de NAM, het CVW of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een andere eis is dat deskundigen minimaal drie jaar niet als calculator en/of beoordelaar van schades (als gevolg van gaswinning in Groningen of gasopslag Norg) in opdracht van de NAM of het CVW gewerkt mogen hebben. Hierover schreven we al eerder op deze website

Gevolgen toetsingskader

Het is de laatste eis die problemen blijkt te geven. Naleving van deze eis heeft op de korte termijn tot gevolg  leveranciers van deskundigen NIVRE en 10BE aanzienlijk minder schadedeskundigen kunnen inzetten dan zij hebben. Ook kan deze eis ertoe leiden dat geïnteresseerde partijen afhaken bij de aanbesteding omdat zij op dit punt niet voldoen. Dit probleem doet zich niet of slechts zeer beperkt voor wanneer de eis van 3 jaar teruggebracht wordt tot 1 jaar.   

Aanpassing toetsingskader

De Commissie heeft daarom besloten de eis van 3 naar 1 jaar terug te brengen. Zo kiest zij voor een realistische aanpak van het probleem van te weinig onafhankelijke schadedeskundigen, die én beschikbaar zijn voor werkzaamheden in de regio Groningen én de afgelopen jaren niet in opdracht van de NAM of het CVW hebben gewerkt. Tegelijkertijd blijven we zeer strenge eisen stellen aan de onafhankelijkheid van deskundigen en doen we er alles aan de schijn van partijdigheid van de deskundigen te voorkomen. De aanpassing van het toetsingskader wordt dan ook niet in de weg gestaan door toepasselijke regelgeving en de relevante rechtspraak. Het aangepaste toetsingskader ziet er nu zo uit 

Bewaking belangen van schademelder

Er zijn de nodige controles die de belangen en de positie van de schademelder ten opzichte van de deskundige bewaken. Zo krijgt de schademelder altijd inzicht in het disclosure-statement van de voorgestelde deskundige. De schademelder heeft daarnaast de mogelijkheid om een deskundige af te wijzen. Ook is er de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een schade-advies van een deskundige.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.