Vlottere schade-afhandeling vraagt om aanpassingen eisen aan deskundigen

29-08-2018

Hoewel er stappen gezet zijn met de afhandeling van schades en er elke week meer besluiten worden genomen, zitten we nog niet op het gewenste niveau. Daarom hebben we besloten een belangrijke belemmering weg te nemen.

Voortgang

In onze zoektocht naar een vlottere afhandeling van schademeldingen hebben we onder meer gepraat met de verzekeraars. Daarover berichtten we al eerder in dit artikel en hier. Vorige week lieten zij echter weten binnen de kaders van het schadeprotocol en de daarop gebaseerde werkwijze van de commissie geen bijdrage te kunnen leveren aan de schadeafhandeling.

Ondertussen blijkt in de praktijk de beschikbaarheid van onafhankelijke deskundigen een belangrijke belemmering te zijn voor meer snelheid. Om meer voortgang te kunnen boeken hebben wij daarom besloten deze belemmering weg te nemen. We passen de eisen aan de deskundigen op één punt aan.  

Eisen aan onafhankelijke schadedeskundigen

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn een randvoorwaarde voor de inzet van schadedeskundigen. In het kader van de aanbesteding hebben we de vereisten aan onafhankelijkheid nader uitgewerkt in een toetsingskader.

Dit toetsingskader is erop gericht iedere ‘schijn van partijdigheid’ te voorkomen. Het komt er op neer dat onafhankelijke deskundigen de afgelopen vijf jaar niet (met een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar) werkzaam geweest mogen zijn bij de NAM, het CVW of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een andere eis is dat deskundigen minimaal drie jaar niet als calculator en/of beoordelaar van schades (als gevolg van gaswinning in Groningen of gasopslag Norg) in opdracht van de NAM of het CVW gewerkt mogen hebben. Hierover schreven we al eerder op deze website. 

Gevolgen toetsingskader

Het is de laatste eis die problemen blijkt te geven. Naleving van deze eis heeft op de korte termijn tot gevolg  leveranciers van deskundigen NIVRE en 10BE aanzienlijk minder schadedeskundigen kunnen inzetten dan zij hebben. Ook kan deze eis ertoe leiden dat geïnteresseerde partijen afhaken bij de aanbesteding omdat zij op dit punt niet voldoen. Dit probleem doet zich niet of slechts zeer beperkt voor wanneer de eis van 3 jaar teruggebracht wordt tot 1 jaar.   

Aanpassing toetsingskader

De Commissie heeft daarom besloten de eis van 3 naar 1 jaar terug te brengen. Zo kiest zij voor een realistische aanpak van het probleem van te weinig onafhankelijke schadedeskundigen, die én beschikbaar zijn voor werkzaamheden in de regio Groningen én de afgelopen jaren niet in opdracht van de NAM of het CVW hebben gewerkt. Tegelijkertijd blijven we zeer strenge eisen stellen aan de onafhankelijkheid van deskundigen en doen we er alles aan de schijn van partijdigheid van de deskundigen te voorkomen. De aanpassing van het toetsingskader wordt dan ook niet in de weg gestaan door toepasselijke regelgeving en de relevante rechtspraak. Het aangepaste toetsingskader ziet er nu zo uit

Schema%20-%20toetsingskader%20versie%2027%20aug.png

Bewaking belangen van schademelder

Er zijn de nodige controles die de belangen en de positie van de schademelder ten opzichte van de deskundige bewaken. Zo krijgt de schademelder altijd inzicht in het disclosure-statement van de voorgestelde deskundige. De schademelder heeft daarnaast de mogelijkheid om een deskundige af te wijzen. Ook is er de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een schade-advies van een deskundige.

Reacties

Member for

49 jaar 11 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 29/08/2018 - 15:05

Permalink

29-08-2018 15:05
B. Ubink van der Spek
U schrijft, dat de verzekeraars TCMG vorige week hebben laten weten geen bijdrage te kunnen leveren aan de schadeafhandeling binnen de kaders van het schadeprotocol en de daarop gebaseerde werkwijze, zonder enige verdere onderbouwing.
Naar ik aanneem betreft het hier schriftelijke reacties van de verzekeraars.
Zoudt U zo vriendelijk willen zijn genoemde reacties van de verzekeraars openbaar te maken op uw website?
De door U aangegeven verwijzingen naar eerdere artikelen verklaren in deze namelijk helemaal niets.
Onduidelijk is ook om welke verzekeraars het gaat in deze.

Member for

49 jaar 11 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 03/09/2018 - 18:11

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

03-09-2018 18:11
Jenny, TCMG
De verzekeraars hebben inderdaad, bij monde van de Bond van Verzekeraars, laten weten binnen de kaders van het schadeprotocol en de daarop gebaseerde werkwijze van de Commissie geen bijdrage te kunnen leveren. Wij zullen correspondentie die afkomstig is van derden echter niet, zoals u vraagt, publiceren op onze website. Wel kunnen we u melden dat we blijven nagaan of wij de expertise van verzekeraars kunnen benutten om te komen tot een voortvarender schadeafhandeling.

Member for

49 jaar 11 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op do, 30/08/2018 - 11:40

Permalink

30-08-2018 11:40
Kram Bouwkeuringen Kram Bouwkeuringen
Zou het niet eens tijd, zinvol, verstandig en rechtvaardig zijn om ook de kleinere expertise bureaus (minder dan 10 werknemers) te laten deelnemen in de procedures. Er ligt een schat aan ervaring onder andere in de zeer positieve verhoudingen met de schademelders bij de kleinere zzp-ers en kleinere bureaus. Het bewijs ligt in de talrijke succesvolle en verantwoorde afrondingen van schadedossiers de afgelopen jaren. Zij zijn ook vaak die experts die niet voor de NAM en/of CVW hebben gewerkt of opdracht hebben ontvangen terwijl zij wel o.a voldoen aan de erkenningsregeling.

Member for

49 jaar 11 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 03/09/2018 - 12:14

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

03-09-2018 12:14
Jenny, TCMG
Vragen specifiek over de aanbesteding kunt u stellen via Tenderned.nl.

Member for

49 jaar 11 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 03/10/2018 - 15:41

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

03-10-2018 15:41
MR | Schade Expertise
Een terechte opmerking, maar zo werkt het in de praktijk helaas niet, zo heb ik aan den lijve ondervonden. Het niet altijd hebben van een inschrijving in het NIVRE register heeft niets te maken met het wel of niet hebben van voldoende deskundigheid.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden