21 april 2022

68 reacties

Nieuw onderzoek waardedaling woningen afgerond

Door een inhaalslag op de woningmarkt staat de waardeontwikkeling van woningen in Groningen er beter voor dan voorheen. De financiële schade door waardedaling is per woning gemiddeld kleiner geworden. Wel heeft een groter aantal woningen, circa 8.000 meer, daarmee te maken. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van Atlas Research in opdracht van het IMG.

te koop waardedaling

Het IMG vergoedt waardedaling veroorzaakt door de bevingen als gevolg van gaswinning in het Groningenveld. Er is tot nu toe ruim 461 miljoen euro vergoeding voor toegekend na ruim 101.000 afgehandelde aanvragen. De methode van Atlas Research vormt de basis voor de beoordeling van die schade. De huidige methode is gebaseerd op een vergelijking van de woningverkopen in Groningen tot 1 januari 2019. Het nieuwe onderzoek heeft nu de woningverkopen meegenomen tot 1 januari 2021. Al bij de start van de eerste regeling was duidelijk dat er een actualisatie nodig zou zijn.

Nieuwe ontwikkeling

Volgens de geactualiseerde methode die Atlas Research nu heeft opgeleverd, is de waardedaling voor alle woningen die daarmee te maken hebben (het zogenoemde imago-effect), gedaald van 2,7 procent naar 1,3 tot 1,7 procent per woning (in de variant voor de bevingsindicator die ten grondslag ligt aan de huidige regeling, afhankelijk van de gekozen afbakening). De maximale waardedaling in het gebied, in postcodes waar de invloed van bevingen het grootst is, is van 18,4 procent naar maximaal 11,2 tot 12,2 procent gedaald, inclusief een onzekerheidstoeslag.

Reactie Adviescommissie

Net als na de oplevering van de huidige methode, is ook nu advies gevraagd over dit onderzoek aan de Adviescommissie Waardedaling, onder leiding van mr. A. (Fred) Hammerstein, oud-raadsheer in de Hoge Raad, oud-president van het Gerechtshof Arnhem en voormalig regeringscommissaris. In haar advies zegt de commissie: “De commissie is ervan overtuigd dat het onderzoek van Atlas deugdelijk is uitgevoerd en dat het voormelde rapport de basis kan en moet leveren voor een voortzetting van de waardedalingsregeling.”

Wat verandert er nu?

Vooralsnog verandert er nu niets in de uitvoering van de huidige Waardedalingsregeling. Net als voorafgaand aan de invoering daarvan in september 2020, zijn ook nu verschillende varianten beschikbaar in de uitvoeringswijze van de onderzoeksresultaten. Het IMG neemt, met in achtneming van het advies van de Adviescommissie, begin juni een besluit over de exacte toepassing van de geactualiseerde methode en onder meer de wijze van invoering ervan. Het IMG organiseert voor de maatschappelijke organisaties een toelichting van de onderzoeksresultaten door de onderzoekers.

Overgangsfase

Het bestuur zal begin juni duidelijkheid geven over het moment van invoering, de geactualiseerde waardedalingspercentages en wat de gevolgen zijn voor mensen die voor en na de actualisatie een aanvraag voor waardedaling doen. Uitgangspunt voor het IMG is dat aanvragers niet verrast mogen worden over de overgang naar een geactualiseerde methodiek. Aangezien dit vraagt om ontwikkeling van nadere uitleg, mede op basis van de besluiten van het IMG in juni, wordt de nieuwe methodiek niet eerder ingevoerd dan na de zomer.

Methode na actualisatie

Een belangrijke verfijning van de methodiek is dat het waardedalingsgebied door Atlas Research nu iets anders wordt bepaald dan eerder. Nog altijd is de basis van de methode een vergelijking tussen woningverkopen (sinds het vorige onderzoek zijn die met ongeveer de helft toegenomen), waarbij de waarde van verkochte woningen in Groningen in postcodes waar schade is vergoed, wordt vergeleken met verkochte woningen op verder zo goed mogelijk vergelijkbare locaties in delen van Nederland zonder aardbevingsschade. Het levert een eerste beeld op van het gebied waar sprake kan zijn van negatieve invloed op de waardeontwikkeling door de bevingen en de omvang van die invloed op de waarde van woningen.

Bepalen waardedalingsgebied

Voor een verdere precisering van dat gebied en de schadeomvang is gekeken naar de samenhang tussen de aantallen erkende schademeldingen in een postcode en het verschil in waardeontwikkeling. Tot 1 januari 2019 bleek het aantal schades in een postcode een goede voorspeller om te bepalen waar waardedaling was en waar niet oftewel om het waardedalingsgebied af te bakenen. Er was een duidelijk verband zichtbaar tussen het percentage woningen met erkende schademeldingen in een postcode en relatief lagere prijzen bij woningverkopen.

Echter, de grote groei van het aantal toegekende schademeldingen onder het IMG (en voorganger de TCMG) sinds 1 januari 2019 veroorzaakt een meer diffuus beeld tussen de waardeontwikkeling en de toegekende schademeldingen in een postcode. Atlas Research heeft daarom aanvullend ook de invloed van de bevingen zelf betrokken in de afbakening van het waardedalingsgebied. De combinatie van invloed van bevingen én de aantallen toegekende schademeldingen vormt volgens de onderzoekers wel voldoende onderbouwing voor het bepalen van het waardedalingsgebied tot op postcode-4 niveau.

Binnen dat gebied wordt net als voorheen op postcode-6 niveau onderscheid gemaakt op basis van de bevingsintensiteiten die zich ter plaatse hebben voorgedaan om de omvang van de waardedaling te bepalen. Het is daardoor opnieuw mogelijk waardedaling te vergoeden op adresniveau, zowel bij verkochte en niet-verkochte woningen.

Groter aantal woningen

De actualisatie zorgt voor een (beperkte) verandering van het gebied. In een klein aantal postcodes uit het eerder vastgestelde gebied (6) is volgens de onderzoekers de waardeontwikkeling nu op een vergelijkbaar niveau als bij woningen in gebieden zonder aardbevingsschade. Andersom is ook het geval, er komen 12 postcodes bij. Het aantal woningen waar wel sprake is van waardedaling is volgens het nieuwe onderzoek groter dan voorheen. In totaliteit neemt daardoor het aantal woningen waar waardedaling vergoed kan worden met ongeveer 8.000 toe.

Schademeldingen en waardedaling

Het IMG merkt vaak dat er ten onrechte wordt gedacht dat het aantal toegekende schademeldingen bepalend is voor het verkrijgen van een waardedalingsvergoeding. Bepalend is in de eerste plaats de vergelijking van woningverkoopprijzen. Daarná wordt er gezocht naar kenmerken die samenhang hebben met de vergelijking van verkoopprijzen. De toegekende schademeldingen zijn daarmee geen oorzaak van de waardedaling maar een mogelijke voorspeller van de aanwezigheid van waardedaling. Het biedt dan de mogelijkheid om op een statistisch verantwoorde manier het gebied te bepalen (lees er hier meer over).

Informatie en vragen

Begrijpelijkerwijze kunnen de actualisatie en de uitkomsten daarvan nog vragen oproepen. Het IMG zal komende tijd zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Voor een deel van de vragen is er eerst een besluit van het IMG nodig over de toepassing en de beantwoording van die vragen gebeurt daarom na die besluitvorming, begin juni.

Reageren

Ronald 21 april 2022 - 10:29

De bijbehorende links doen het niet.

Martin, IMG 21 april 2022 - 12:06

Hallo Ronald, bedankt voor het doorgeven. We gaan het aanpassen.

ICT is niet jullie dingetje zeker? 21 april 2022 - 12:24

Nou ik zal wel effe helpen .. de link voor het nieuwe onderzoek mist een dubbele punt na de https (dus moet zijn https:// en niet https//). En die andere link is helemaal treurig .. das gewoon het verkeerde document!

Ronald 21 april 2022 - 12:48

De links doen het nog steeds niet, wat is dit voor amateur club??

ICT is niet jullie dingetje zeker? Deel 2 21 april 2022 - 14:09

Het is de ICT afdeling van de IMG gelukt om het Atlas Research onderzoek op te delen in 4 (ja vier!!!!) links. 3 van de links werken niet, maar als je klikt op het woord "Bekijk" in de link "Bekijk het nieuwe onderzoek van Atlas Research" dan krijg je het rapport echt. Het wordt ons niet makkelijk gemaakt :-(

Hans, IMG 22 april 2022 - 15:29

Het is inmiddels aangepast, alle links moeten het nu doen.

Bari 3 mei 2022 - 11:42

Wat over de regeling de NAM?

We passen de regels maar weer even aan ... 21 april 2022 - 11:48

Beste IMG (Martin, Sjoerd etc etc). In bovenstaand bericht wordt gesteld: "Tot 1 januari 2019 bleek het aantal schades in een postcode een goede voorspeller om te bepalen waar waardedaling was en waar niet oftewel om het waardedalingsgebied af te bakenen.". Maar hoe kun je dit nou stellen als je gebieden waar tot dan toe geen erkende schademeldingen uberhaupt buiten het onderzoek houdt? Jullie eigen uitleg op de website zegt mbt het bepalen van de omvang van het gebied: "Zo zijn de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in delen van de provincie Friesland, Drenthe, Gelderland, Zeeland en Flevoland naast die van vergelijkbare woningen in Groningen gelegd waar in een postcode ten minste één woning met erkende mijnbouwschade stond.". Door deze methode bij het onderzoek te gebruiken, zijn gebieden waar tot 1 jan 2019 geen ERKENDE schades waren vastgesteld buiten het onderzoek gehouden. Dat betekent dat je dan dus niet kunt stellen dat daar geen waardedaling is geweest! Je kunt alleen maar stellen dat je die gebieden niet in je onderzoek hebt meegenomen. Nu het aantal erkende schades sinds 1 jan 2019 is toegenomen zal het te onderzoeken gebied volgens deze methode naar het zich laat aanzien ook zijn toegenomen. Mijn gok is dat een veel groter aantal mensen daarmee uiteindelijk ook in een "waardedalingsgebied" blijken te wonen. Dat kan vast niet de bedoeling zijn geweest. Dus parkeren we de eerdere methodiek met de term "veroorzaakt een meer diffuus beeld". Ik wacht met smart op de documenten die helaas nog niet te downloaden zijn. Ik mag aannemen dat de onderbouwing voor voor deze conclusie ("veroorzaakt een meer diffuus beeld") netjes statistisch in dit onderzoek wordt beschreven?

Sjoerdtsje, IMG 26 april 2022 - 11:17

Bedankt voor je reactie, we komen hier z.s.m. inhoudelijk op terug.

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:12

Inmiddels zijn de documenten te downloaden en is het mogelijk na te lezen hoe de onderzoekers tot deze conclusie zijn gekomen. Mocht u daar nog vragen aan overhouden, stelt u ze gerust.

Arie 21 april 2022 - 12:13

@IMG: komen deze 8.000 huizen ook nog in aanmerking voor de €10.000 "subsidie verduurzaming en verbetering"?

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:14

Hallo Arie, de subsidie verduurzaming en verbetering voert de SNN uit. Ik raad je aan hierover met hun contact op te nemen. Hun contactgegevens vind je op www.snn.nl.

Arie 28 april 2022 - 16:57

Dank je wel Hans, ik ga even contact met hun opnemen!

Nieuwe inzichten 21 april 2022 - 12:19

Leuk en aardig al die nieuwe inzichten en ik geloof ook wel dat actualisatie hier en daar nodig is en je als Instituut zeker niet elke regeling vanaf de start goed kan inrichten. Maar het is allemaal wel heel erg traag en wat doe je met de mensen/aanvragers die hierdoor tussen wal en schip zijn geraakt of raken? Het onderzoek en de besluitvorming duurt zo ongelofelijk lang dat het averechts werkt. Als je dan in de wedstrijd besluit de spelregels te veranderen kan je dat niet doen zonder ook aandacht te hebben voor de ongelijkheid bovenop de ongelijkheid die je creëert. U geeft zelf aan dat u worstelt met een eerlijke rechtvaardige afhandeling. Vind u dan ook niet dat hiermee juist ook meer ongelijkheid wordt gecreëerd terwijl u juist met de nieuwe inzichten deze ongelijkheid probeert recht te trekken?

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:16

Er is een verschil tussen het ‘niet meteen goed inregelen’ en wat we nu bij waardedaling hebben gedaan. Voor dat type schade is het onvermijdelijk dat de methodiek moet mee ontwikkelen met de huizenmarkt. Al vanaf het begin is ook een actualisatie aangekondigd. We kunnen nog niet alle situaties overzien, maar vooralsnog hebben wij niet het beeld dat er nu allemaal mensen tussen wal en schip landen door de actualisatie. Door de tijd te nemen en een overgangsfase voorkomen we dat juist.

Juist 26 april 2022 - 18:07

Goed verhaal en inderdaad is er een overgangsfase. Dit hadden jullie ook moeten doen met het nieuwe beoordelingskader voor de Schadeafhandeling vind ik. Wettelijk gezien moet je volgens mij ook de regels hanteren die gold ten tijde van de aanvraag. De wet boeit ook niet. Logica en ruimhartigheid zegt ook genoeg. Het is niet netjes en fair om een aanvraag van een half jaar geleden te toetsen volgens andere kaders. Maar in ieder geval zijn jullie daarom op zoek naar een trainee die de behandelaars moet helpen met de trurgkopellingen. Dus dagelijks loopt het uitvoerend personeel eigenlijk achter de feiten aan in hun beoordelingen en dat moet een trainee gaan oplossen? Simpel voorbeeld maar het toont wel weer aan dat u altijd achter de feiten aanloopt en dat vaak helaas zelf niet in de gaten heeft en/of achteraf durft te herkennen en naar te acteren. Behalve dan met de overgangsfase. U probeert het wel ergens. Leve de Koning!

Sjoerdtsje, IMG 29 april 2022 - 15:12

De trainee hoeft niet alles op te lossen, maar moet inzichtelijk maken waar wij in het proces een fout hebben gemaakt als een bezwaar wordt toegekend. Door achteraf te herkennen wat we beter of anders kunnen doen kunnen we blijven werken aan het verbeteren van onze processen, dienstverlening en besluitvorming.

mr. S.Dieters 21 april 2022 - 13:37

In bezwaar heb ik voor iemand 2 x standpunt ingenomen dat al uw besluiten inzake dit onderwerp van meet af aan verouderd zijn vanwege het feit dat Atlas zich in 7 Bewogen Jaren beperkt tot de periode tot 1 januari 2019 ; het bezwaar werd ongegrond verklaard en mijn betoog als van generlei waarde afgedaan; afgaan d op wat ik nu lees ( zonder de juiste bijlagen dus ;is dat nu toeval of opzet dat U dit nalaat bij te voegen??) is mijn verhaal nog niet zo gek niet ( wist ik ook wel) maar de persoon in kwestie is nu zo op IG afgeknapt dat ze de zaken heft laten rusten om geestelijk te kunnen overleven ;leuk nieuws wellicht voor U?? wat te doen ....

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:23

Als het goed is, kunt u de documenten downloaden. Ze waren in de loop van de middag beschikbaar op de dag van publicatie.

Inhoudelijke vragen voor IMG (ref: MK0001) 21 april 2022 - 14:31

Hallo IMG. Graag zou ik antwoord hebben op de 2 volgende vragen. Ik heb een referentie toegevoegd (MK0001) toegevoegd aan deze vragen zodat jullie bij beantwoording deze kunnen gebruiken en ik zo weet dat mijn vragen beantwoord zijn. VRAAG 1: Waarom wijkt het nieuwe Atlas Research onderzoek (Herstel maar nog niet hersteld, blz 21) bij het bepalen van Cumulatieve grondsnelheden af van de eerdere benadering (Zeven bewogen jaren, blz 48) mbt het postcode gebied? Het laatste rapport gebruikte 6-positie-postcodegebied terwijl het nieuwe onderzoek 4-postcodegebied gebruikt. VRAAG 2: Waarom zie ik de maximale trillingssnelheid voor mijn huis (postcode 9641AZ) van 2,76 mm/s niet terug in de cumulatieve grondsnelheid genoemd in het nieuwe Atlas Research onderzoek (wederom blz 21)? Ik had verwacht dat bij de kaart met als ondergrens 1,0 mm/s, de trillingssnelheid die de online trillingstool voor mijn postcode geeft, te zien zou zijn? Graag zou ik uitleg krijgen waarom dit niet het geval is.

Sjoerdtsje, IMG 26 april 2022 - 11:18

Bedankt voor uw reactie. Ik heb niet gelijk een antwoord op uw twee vragen. Ik ga het voor u uitzoeken en ik kom er zo snel mogelijk op terug.

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:27

In aanvulling hierop: u stelt een aantal specifieke vragen waar ook wij niet zo het antwoord op hebben. We gaan ze voorleggen aan de onderzoekers en komen er nog op terug. Zoals gezegd verzamelen we dit soort inhoudelijke vragen om waar mogelijk ze te beantwoorden voorafgaand aan de besluitvorming begin juni.

Theo 21 april 2022 - 15:42

Dit onderzoek en bijbehorende resultatenstinkt aan alle kanten. Dichtbevolkte gebieden worden moedwillig buiten de regeling gehouden om de kosten te drukken!!

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:31

De uitkomst is misschien niet wat u ervan had gehoopt. Maar we hechten eraan nogmaals te benadrukken dat wij onafhankelijk zijn en geen enkel belang hebben bij een uitkomst.

Arie 21 april 2022 - 22:48

@Theo: Ik vind het een prima onderzoek

Bart Ploeger 21 april 2022 - 18:06

Als inwoner van Meeden is dit fijn om te lezen. Betekent dit dan ook dat, ervan uitgaande dat het advies mbt compensatie waardedaling overgenomen wordt, de Waardevermeerderingsregeling van de SNN van maximaal 10.000 euro van kracht wordt?

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:35

Beste Bart, zoals je al noemt, voert SNN de regeling uit. Ik raad je aan contact op te nemen met de SNN over de voorwaarden van deze regeling. Hun contactgegevens vind je op www.snn.nl.

Bart Ploeger 21 april 2022 - 18:12

Ik bedoel hier overigens de regeling verduurzaming en verbetering

Henk 22 april 2022 - 08:38

Fijn dat er schot in zit. Ik heb het rapport doorgenomen en las dat het gebied iets is veranderd. Daarom vroeg ik mij af wanneer de vernieuwde lijst met postcodes vrij gegeven wordt? Het zou fijn zijn voor de bewoners om dit zo snel mogelijk te weten. Postcode direct naast mij 9232 valt er namelijk nu wel onder. En bij ons in de buurt 9233 heeft iedereen ook schade.

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:38

Hallo Henk, bedankt voor je reactie. Op onze website vind je een aparte pagina over de actualisatie van de waardedalingsregeling: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/actualisatie. Daar benoemen we de postcodes. We krijgen meer vragen over waarom bepaalde postcodes er niet onder vallen. De postcode die je noemt, staat niet genoemd. Hier komen we nog op terug. Ook goed om te weten dat het onderzoek van Atlas een advies is aan het IMG. In juni neemt het IMG een beslissing over de toepassing van de onderzoeksresultaten.

XX 22 april 2022 - 13:26

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/915935/vergoeding-waardedaling-door-bevingen-wordt-lager-maar-gebied-wordt-uitgebreid Hier staat welke postcodes eronder gaan vallen en welke erbuiten

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:52

De postcodes staan precies beschreven in het onderzoek. Voor het gemak hebben wij ze ook op onze website gezet. U vindt ze hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/actualisatie.

Repelsteeltje 22 april 2022 - 15:41

Onderaan pagina 49 van rapport.

Henk 29 april 2022 - 14:26

Correctie ik zie dat ik de cijfers door elkaar heb gehaald met vorige woonadres.. 9722 is de buurt waar ik nu woon waar echt elke woning aardbevingschade heeft. Maar we gaan het wel zien wat wel en wat niet er in valt. Weinig aan te veranderen als burger.

Hans, IMG 10 mei 2022 - 12:41

Hoi Henk, onder de huidige Waardedalingsregeling valt postcode 9722. Na actualisatie zal dit ook zo zijn. Het kan gebeuren dat je woning in het postcodegebied staat waar de Waardedalingsregeling van toepassing is, en dat je toch geen recht hebt op een vergoeding voor waardedaling. Ga voor meer uitleg naar onze webpagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling#niet-van-toepassing

René 22 april 2022 - 09:02

Toch blijft het vreemd, in Hoogkerk wel veel schade bij mij en vele bekenden en geen waardedaling regeling? Hoe zou een rechter daar over oordelen?

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:41

U kunt dat na een besluit op uw aanvraag en besluit op eventueel bezwaar, dan zelf aan de rechter voorleggen.

uitspraken over waardedaling 22 april 2022 - 14:52

Een aantal interessant uitspraken over waardedaling van zeer recent: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:1225&showbutton=true&keyword=mijnbouwschade en https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2022:1275&showbutton=true&keyword=mijnbouwschade De bestuursrechter is het in veel gevallen eens met het Instituut.

Pieter 22 april 2022 - 09:07

Onbegrijpelijk. In postcodegebied 9744 veel schademeldingen, maar geen onderdeel van de regeling!

Hans, IMG 26 april 2022 - 17:48

Hallo Pieter, bedankt voor je reactie. Op onze website vind je zoals hierboven ook genoemd een aparte pagina over de actualisatie van de waardedalingsregeling: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/actualisatie. Daar benoemen we de postcodes. We krijgen meerdere vragen over waarom bepaalde postcodes er niet onder vallen. De postcode die je noemt, staat niet genoemd. Hier komen we nog op terug. Het onderzoek van Atlas is een advies aan het IMG. In juni neemt het IMG een beslissing over de toepassing van de onderzoeksresultaten.

Davey 2 mei 2022 - 20:23

Er zijn inderdaad in het postcodegebied 9744 vele schademeldingen, maar tot mijn verbazing staan we er nog steeds niet tussen. Laten ze in juni ook duidelijk weten waarom wel/geen waardevermindering wordt uitgekeerd?

Hans, IMG 10 mei 2022 - 14:21

Hallo Davey, we bespreken het rapport en eventuele vervolgstappen met verschillende organisaties. Begin juni nemen we een besluit over de actualisatie van de waardedaling.

Wat valt u op in deze vacature tekst 26 april 2022 - 00:56

Voor onze opdrachtgever in hartje Groningen vanuit de Rijksoverheid zijn wij opzoek naar een juridisch trainee. Je gaat binnen het team Bestuurlijk en Juridisch advies (BJA) de feedback loop van de uitkomsten van de beslissingen op bezwaar naar de schadeafhandelingsbesluiten voor medewerkers die de schadebesluiten schrijven verbeteren. Aanvragers die in bezwaar gaan bij de opdrachtgever krijgen geregeld gelijk. Jij gaat de opdrachtgever helpen om sneller en beter te leren van de beslissingen die bezwaar worden genomen. Op dossierniveau, maar ook in algemene zin, breng je in kaart wat goed ging of beter kon. Hiermee kunnen we de getroffen Groningers beter helpen.. De werkomgeving is dynamisch, dus ook andere juridische taken kunnen tot je werkpakket gaan behoren. Je krijgt een inkijkje in hoe een bestuursorgaan werkt, hoe je klantgericht werkt, en je kunt veel leren van de zaken die je doet en van de meer ervaren collega’s.

@IMG 26 april 2022 - 11:53

Ik maak hieruit op dat het IMG geregeld in het ongelijk wordt gesteld in de bezwaarfase. Dat is interessant, want het nieuwe beoordelingskader zou de problematiek oplossen. Ik concludeer hieruit dat dit nog niet het geval is. Misschien moet de nieuwe trainee bij het uitvoeren van de opdracht ook daadwerkelijk terug kijken naar de oorzaak van de problematiek. Tot op heden is dat niet zorgvuldig gebeurd en daarmee richten de maatregelen zich niet op het feitelijk onderliggende probleem.

Sjoerdtsje, IMG 29 april 2022 - 15:09

Al sinds de start van het IMG is het ons doel om bezwaren te voorkomen. De trainee kan daarin verder helpen. Gemiddeld genomen krijgt de helft van de mensen een gehele of gedeeltelijke toekenning bij bezwaar. Als we al maar een paar van die situaties voorkomen door het in een keer goed te doen, is dat al winst.

@ @IMG 26 april 2022 - 12:20

You win the 1st prize

Koos 27 april 2022 - 12:06

Neemt het IMG het advies van dit onderzoek 1 op 1 over in de actualisatie? Of worden er nog zaken aangepast? Dan doel ik op meer of minder postcodes.

Sjoerdtsje, IMG 29 april 2022 - 15:16

Hallo Koos, helaas kan ik deze vragen nu nog niet beantwoorden. In juni wordt een besluit genomen over de exacte toepassing van de geactualiseerde methode en de invoering, dat moeten we eerst even afwachten.

Burgers betrekken bij besluitvorming 30 april 2022 - 08:29

Dag IMG, zou het niet heel erg goed zijn als het IMG alvorens een besluit te nemen over de waardedaling, de kritische punten van burgers en belanghebbenden er betrekken bij deze besluitvorming? Bijvoorbeeld door de mogelijkheid van een 'zienswijze' te bieden? Of zoals dat met wetgeving gebeurt een internet-onsultatie? Nieuwe wetten worden voor gelegd aan burgers en een IEDER mag daar op reageren alvorens de Tweede Kamer een besluit neemt over de wetgeving. Waarom biedt het IMG deze mogelijkheid niet alvorens een besluit te nemen. Met al deze kaders die het IMG immers zelf ontwikkelt geeft zij een nadere invulling aan de wet. Deze kaders zijn tot op heden echter nog NOOIT onafhankelijk getoest of in consultatie gebracht. Het IMG maakt daarmee haar eigen wetgeving die niet getoest wordt en waarbij burgers alleen achteraf bij de rechter hun gelijk kunnen halen. Daarmee zetten jullie burgers RUIMHARTIG buitenspel. Zoals we van jullie gewend zijn. Sic!

Hans, IMG 10 mei 2022 - 13:31

Dat doen we ook. We gaan altijd in overleg met organisaties van bewoners in het gebied. Denk aan de Groninger Bodembeweging of het gasberaad. Ook betrekken we gemeenten als we nieuwe regelingen maken. Uw voorstel voor internetconsultatie zullen we doorgeven.

Gerard 30 april 2022 - 22:33

Dit riekt er wederom naar dat IMG/ de overheid, ingefluisterd door de Nam, de hand op de knip wil houden. Wederom verschil in behandeling van inwoners van Groningen om de tweespalt en ergernis tussen de inwoners weer te vergroten… Waar blijft de rechtvaardige, ruimhartige vergoeding waar we nu al jaren mee aan het lijntje gehouden worden… IMG wil het vertrouwen van de inwoners van het gebied weer terugwinnen.. goed bezig hoor… Wanneer staat er daar een bestuurder op die zijn rug recht en niet naar de pijpen danst van NAM en politiek. Beste Bas….. ga wat anders doen …

Gerard 30 april 2022 - 22:38

En ook dit kanaal is een zoethoudertje, jongens en meisjes…

Gerard 30 april 2022 - 22:44

Hoe worden de aanvragers vannde 25 miljoen van Minister Blok straks beoordeeld? Nog steeds geen regeling klaar, terwijl de toezegging een half jaar geleden al is aangekondigd. Gaat om een “groot” aantal dossiers (5500) . Dat had al kang geregeld kunnen zijn …. Nu wachten op juni 2022 en dan volgens bijgestelde richtlijnen worden gecompenseerd… Let op mijn woorden…

Hans, IMG 23 mei 2022 - 14:34

Hallo Gerard, we zijn afhankelijk van besluitvorming in Den Haag. Er is momenteel een consultatieronde gaande over dat besluit: https://www.internetconsultatie.nl/tegemoetkoming_waardedaling/b1. Verwachting is dat na de zomer besluitvorming definitief kan worden. Ondertussen werken we hard aan de voorbereiding van de uitvoering.

J. 7 juni 2022 - 15:32

Naar aanleiding van reacties op eerdere vragen over de vraag of de nieuwe postcodes ook in aanmerking komen voor de 10.000 subsidie bij SNN navraag gedaan. Helaas vewijzen zij mij weer naar IMG voor de beantwoording. Dus bij deze nogmaals, komen de nieuwe postcodes in aanmerking voor de subsidie? Wanneer dit niet duidelijk is, is er dan wel bekend wanneer hier meer over duidelijk is? De tweede ronde van aanvraag voor de subsidie begint volgende maand al.

Hans, IMG 16 juni 2022 - 15:46

We snappen dat jullie op meer duidelijkheid wachten. Eerder meldden we dat begin juni hierover meer nieuws bekend zou worden. De verwachting is nu dat we voor het einde van de maand uitsluitsel kunnen geven. Dat geeft ook duidelijkheid over de regeling van SNN. Deze regeling van SNN maakt immers gebruik van hetzelfde postcodegebied als onze waardedalingsregeling. Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling moeten we jullie toch doorverwijzen naar SNN. De contactgegevens vind je op snn.nl.

Arie 20 juni 2022 - 16:05

Dank je wel voor je duidelijke reactie Hans. Mag ook wel eens gezegd worden!

Arie 9 juni 2022 - 14:14

Hier ben ik ook wel benieuwd naar! Ook ik loop tegen hetzelfde probleem aan.

A. 8 juni 2022 - 09:30

25% van de maand juni zit er al op. Tot welke dag loopt bij jullie het begin van juni?

Hans, IMG 16 juni 2022 - 15:49

Voor het einde van deze maand verwachten we hierover uitsluitsel te kunnen geven.

H 8 juni 2022 - 21:49

ze hebben het jaar er niet bijgezet :-)....Beetje geduld nog komt vanzelf

Marleen 27 juni 2022 - 22:48

Is het inmiddels al duidelijk of postcode 9744 voor een vergoeding m.b.t. de waardedaling in aanmerking komt?

Sjoerdtsje, IMG 30 juni 2022 - 14:24

Hallo Marleen, over de inhoud kan ik op dit moment nog niets zeggen. Volgende week is er meer duidelijk, dan berichten we hierover op onze website.

Alida 28 juni 2022 - 14:05

U heeft nog twee dagen , we wachten in spanning....!!

Sjoerdtsje, IMG 29 juni 2022 - 14:29

Hallo Alida, volgende week plaatsen we een nieuwsbericht op onze website over de actualisatie van de waardedalingsregeling.

Bart Ploeger 30 juni 2022 - 09:39

Bedankt voor de update. We wachten het als burger weer geduldig af. Als uitvoerende instanties kunnen jullie er ook niet veel aan doen, maar IMG verwijst naar SNN en SNN verwijst naar BZK. Zij reageren vervolgen nergens op. Kortom: teveel drieletterafkortingen in het leven geroepen en te weinig daadkracht vanuit landelijke politiek

Arie 2 juli 2022 - 18:07

Ben ook heel erg benieuwd of de nieuwe postcodes in aanmerking komen voor de subsidie van €10.000. Dat weten we dus volgende week, Hans van het IMG gaf halverwege juni namelijk het volgende aan: We snappen dat jullie op meer duidelijkheid wachten. Eerder meldden we dat begin juni hierover meer nieuws bekend zou worden. De verwachting is nu dat we voor het einde van de maand uitsluitsel kunnen geven. Dat geeft ook duidelijkheid over de regeling van SNN. Deze regeling van SNN maakt immers gebruik van hetzelfde postcodegebied als onze waardedalingsregeling. Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling moeten we jullie toch doorverwijzen naar SNN. De contactgegevens vind je op snn.nl.

Martin, IMG 7 juli 2022 - 10:56

Hallo Arie, wij hebben zojuist het nieuwsbericht over de actualisatie op onze website gepubliceerd: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/overgangsperiode-waardedalingsregeling-tot-1-januari-2023

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.