Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 juli 2021

Waardedaling wordt opnieuw vastgesteld

291.jpg

De methode voor het bepalen van waardedaling wordt, zoals al eerder aangekondigd, geactualiseerd naar peildatum 1 januari 2021. Het IMG heeft opdracht gegeven deze actualisatie uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting eind dit jaar bekend zijn.

Woningprijzen blijven ontwikkelen

Het opnieuw laten doorrekenen van de waardedaling is wenselijk omdat de waarde van de woningen zich altijd blijft ontwikkelen en dus ook in het aardbevingsgebied. Deze ontwikkeling kan betekenen dat de waardedaling die is vastgesteld voor de peildatum van 1 januari 2019 sindsdien is toegenomen of juist is afgenomen.

Het IMG vergoedt de schade ontstaan door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Als de schadeomvang verandert doordat de waardedaling toe- of afneemt, dient het Instituut ook de vergoeding daarvan periodiek te actualiseren.

Actualisatie methode

Voor de Waardedalingsregeling wordt gebruikgemaakt van de methode van Atlas Research (voorheen Atlas voor gemeenten). De basis van de methode vormt een vergelijking van 45.000 verkopen van vergelijkbare woningen binnen en buiten Groningen tot 1 januari 2019. Aan de hand van deze transacties is de omvang en het verloop van de waardedaling in het aardbevingsgebied vastgesteld.

De actualisatie van de methode wordt ook dat Atlas Research uitgevoerd. Daarbij worden ook de woningverkopen betrokken die tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 plaatsvonden. Daarmee ontstaat een geactualiseerd beeld van de omvang van de waardedaling. Daarnaast wordt opnieuw onderzocht hoe de waardedaling het beste per individuele woning kan worden bepaald. Daarvoor wordt opnieuw gekeken naar de samenhang van die waardedaling met de bevingen die zijn opgetreden en de schadevergoeding die is toegekend.

Binnen de huidige methodiek worden bevingen gebruikt om de verschillen in waardedaling binnen het waardedalingsgebied te bepalen. Het percentage toegekende schademeldingen in een postcode wordt gebruikt om de omvang van het waardedalingsgebied vast te stellen.

Uitkomsten

Het is vooraf niet te zeggen tot welke uitkomsten de actualisatie gaat leiden. Zeker is wel dat er tussen de oplevering van de geactualiseerde methode (en daarbij inzage in de nieuwe percentages en postcodes) en de toepassing ervan in de praktijk, ten minste voor een maand een overgangsfase zal zijn. Aanvragers kunnen tot dat moment afwegen of ze onder de geactualiseerde of de oude uitgangspunten een aanvraag willen doen. Naar verwachting zal het rekenen met de geactualiseerde methode begin 2022 plaatsvinden. De exacte datum volgt nog.

Na dat moment zal het Instituut voor alle nieuwe aanvragen de geactualiseerde methode gaan toepassen. De uitkomsten van het onderzoek zullen alleen gebruikt gaan worden voor nieuwe aanvragen tot vergoeding van waardedaling. Voor aanvragen die zijn ingediend op basis van de peildatum 1 januari 2019 en waarop al een besluit is genomen door het Instituut zal het onderzoek in principe geen betekenis hebben.

Huidige aantal aanvragen

Momenteel zijn er circa 95.000 aanvragen voor vergoeding van waardedaling binnengekomen waarvan er ruim 90.000 zijn afgehandeld. Er is circa 412 miljoen euro vergoeding toegekend. Het IMG schat dat er nog door circa 20.000 woningeigenaren geen aanvraag is ingediend