Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Waardedaling wordt opnieuw vastgesteld

De methode voor het bepalen van waardedaling wordt, zoals al eerder aangekondigd, geactualiseerd naar peildatum 1 januari 2021. Het IMG heeft opdracht gegeven deze actualisatie uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting eind dit jaar bekend zijn.

291.jpg

Woningprijzen blijven ontwikkelen

Het opnieuw laten doorrekenen van de waardedaling is wenselijk omdat de waarde van de woningen zich altijd blijft ontwikkelen en dus ook in het aardbevingsgebied. Deze ontwikkeling kan betekenen dat de waardedaling die is vastgesteld voor de peildatum van 1 januari 2019 sindsdien is toegenomen of juist is afgenomen.

Het IMG vergoedt de schade ontstaan door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Als de schadeomvang verandert doordat de waardedaling toe- of afneemt, dient het Instituut ook de vergoeding daarvan periodiek te actualiseren.

Actualisatie methode

Voor de Waardedalingsregeling wordt gebruikgemaakt van de methode van Atlas Research (voorheen Atlas voor gemeenten). De basis van de methode vormt een vergelijking van 45.000 verkopen van vergelijkbare woningen binnen en buiten Groningen tot 1 januari 2019. Aan de hand van deze transacties is de omvang en het verloop van de waardedaling in het aardbevingsgebied vastgesteld.

De actualisatie van de methode wordt ook dat Atlas Research uitgevoerd. Daarbij worden ook de woningverkopen betrokken die tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 plaatsvonden. Daarmee ontstaat een geactualiseerd beeld van de omvang van de waardedaling. Daarnaast wordt opnieuw onderzocht hoe de waardedaling het beste per individuele woning kan worden bepaald. Daarvoor wordt opnieuw gekeken naar de samenhang van die waardedaling met de bevingen die zijn opgetreden en de schadevergoeding die is toegekend.

Binnen de huidige methodiek worden bevingen gebruikt om de verschillen in waardedaling binnen het waardedalingsgebied te bepalen. Het percentage toegekende schademeldingen in een postcode wordt gebruikt om de omvang van het waardedalingsgebied vast te stellen.

Uitkomsten

Het is vooraf niet te zeggen tot welke uitkomsten de actualisatie gaat leiden. Zeker is wel dat er tussen de oplevering van de geactualiseerde methode (en daarbij inzage in de nieuwe percentages en postcodes) en de toepassing ervan in de praktijk, ten minste voor een maand een overgangsfase zal zijn. Aanvragers kunnen tot dat moment afwegen of ze onder de geactualiseerde of de oude uitgangspunten een aanvraag willen doen. Naar verwachting zal het rekenen met de geactualiseerde methode begin 2022 plaatsvinden. De exacte datum volgt nog.

Na dat moment zal het Instituut voor alle nieuwe aanvragen de geactualiseerde methode gaan toepassen. De uitkomsten van het onderzoek zullen alleen gebruikt gaan worden voor nieuwe aanvragen tot vergoeding van waardedaling. Voor aanvragen die zijn ingediend op basis van de peildatum 1 januari 2019 en waarop al een besluit is genomen door het Instituut zal het onderzoek in principe geen betekenis hebben.

Huidige aantal aanvragen

Momenteel zijn er circa 95.000 aanvragen voor vergoeding van waardedaling binnengekomen waarvan er ruim 90.000 zijn afgehandeld. Er is circa 412 miljoen euro vergoeding toegekend. Het IMG schat dat er nog door circa 20.000 woningeigenaren geen aanvraag is ingediend

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.