Als gevolg van een technische storing is ons telefonisch Serviceloket momenteel niet bereikbaar. Wilt u een acuut onveilige situatie (AOS) melden? Daarvoor kunt u het AOS-formulier op deze website gebruiken. We hopen dat het snel is opgelost.

 

6 juli 2018

0 reacties

Maatregelen voor voortvarender schade-afhandeling

Het afhandelen van schademelding door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen moet sneller. Hoewel het aantal schade-opnames stijgt, is deze stijging naar het oordeel van de Commissie nog onvoldoende. Vooral de inzet van deskundigen en de ICT spelen de Commissie parten. Bedoeling is daarom samen te werken met verzekeraars en gebruik te maken van hun expertise en capaciteit.

 

Aanzienlijk deel

De huidige aantallen besluiten zijn niet voldoende om werkelijk een aanzienlijk deel van de vereenvoudigd te behandelen schades voor einde zomer af te handelen, zoals het streven was bij de start van de werkzaamheden van de Commissie. De Commissie heeft daarom besloten maatregelen te nemen. Voorop blijft staan dat besluiten rechtvaardig, ruimhartig en onafhankelijk genomen worden.

Meer deskundigen nodig

Probleem is de beschikbaarheid van voldoende externe deskundigen die aan de daaraan te stellen eisen voldoen. Hoewel aanvankelijk de verwachting was dat 65 deskundigen konden worden ingezet, blijkt in de praktijk dat er veel minder externe deskundigen beschikbaar zijn.

ICT maatwerk nodig

Om grootschalig besluiten te kunnen nemen over schadevergoeding is op vrijwel alle onderdelen van de procedure maatwerk ICT nodig. Het nemen van honderd besluiten per dag kan alleen als alle ICT vlekkeloos verloopt. Momenteel is de ICT daar nog onvoldoende geschikt voor en daar wordt nu hard aan gewerkt.

Dossiers onvolledig

Een ander probleem vormt dat veel van de 13.000 aanvragen die voor 19 maart 2018 waren ingediend, onvolledig bleken en aanvulling behoeven. Dat kost tijd.

Expertise verzekeraars

De Commissie is bezig met de ontwikkeling van een aantal oplossingen voor de gerezen problemen. Zo wordt er gewerkt aan uitbreiding van het aantal externe deskundigen en met het ontwikkelen van methoden van schadeafhandeling die minder inzet van externe deskundigen vergen. 

De Commissie heeft besloten in ieder geval enige varianten door te ontwikkelen, waarbij verzekeraars om expertise wordt gevraagd. Te denken valt aan een werkwijze waarbij zonder tussenkomst van een onafhankelijke deskundige op basis van fotomateriaal van schademelders een besluit wordt genomen. Het zou dan om kleinere bedragen gaan. Ook wordt gekeken of het mogelijk is, onder voorwaarden, aannemers een vorm van schade-opname te laten verrichten. De Commissie wil dit dan als vrijwillige opties aanbieden aan de schademelders. Uit gesprekken met stakeholders blijkt dat niet iedereen dit namelijk zelf wil of kan doen.

Aantallen schade-opnames

Bij de start op 19 maart 2018 zijn er 13.472 meldingen overgenomen van Centrum Veilig Wonen (CVW). Sindsdien zijn er 2.871 nieuwe schademeldingen gedaan. Het aantal nieuwe schademeldingen daalt en het aantal schade- opnames neemt aanzienlijk toe. Er worden nu minimaal 150 schade-opnames per week gedaan. In totaal zijn dat er ruim 670.

Aantallen besluiten

Na het gereed komen en toezenden van het adviesrapport, kunnen schademelders nog een reactie geven. Als dit alles is verwerkt, zijn dossiers gereed voor besluitvorming. Het aantal besluiten ligt daarom nu op 53 en zal vervolgens gaan stijgen naar mate er meer dossiers gereed zijn. 

Komende tijd

Komende tijd zal de Commissie en haar ondersteunende organisatie veel aandacht blijven besteden aan het opschalen naar grotere aantallen, het opdoen van ervaring met nieuwe methodes en het verder uitwerken van de werkwijze op deelonderwerpen zoals omgaan met verbouwingen. Opnieuw zal in de praktijk moeten blijken of de Commissie voldoende verbetering ziet. Waar nodig worden dan meer aanpassingen gedaan. Uitgangspunt blijft de reeds vastgestelde beslistermijn waarbij de Commissie en haar ondersteunende organisatie ernaar streven binnen kortere tijd dan de beslistermijn tot besluiten te komen in individuele schademeldingen.

Drie maanden aan de slag

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is opgericht op basis van het Besluit mijnbouwschade Groningen van 31 januari 2018 en op 19 maart gestart met een schadeloket. Op 17 april werd de voorlopige werkwijze van kracht. De Commissie beslist onafhankelijk van NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over individuele schademeldingen.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.