15 maart 2022

17 reacties

Jaarverslag 2021: 606 miljoen euro schadevergoeding

In 2021 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen 606 miljoen euro schadevergoeding toegekend voor fysieke schade (bijv. scheuren in muren), waardedaling van woningen en immateriële schade samen. Tot en met 31 december 2021 werd daarmee in totaal 1,25 miljard euro toegekend door het IMG. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Klompen Groningse vlag

Totalen

Er zijn tot 31 december 2021 in totaal 242.000 schademeldingen voor deze drie typen schade binnen gekomen sinds de start van het IMG op 19 maart 2018 (toen nog de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen geheten). Er werden 208.000 schademeldingen afgehandeld, waarvan 108.000 voor fysieke schade en 100.000 voor waardedaling. De regeling voor immateriële schade is eind vorig jaar, gefaseerd gestart en kent daarom nog relatief kleinere aantallen.

Afhandeltijd

Het aantal openstaande schademeldingen bedroeg eind 2021 nog ruim 32.000. Momenteel is dat al teruggelopen naar minder dan 25.000 als gevolg van invoering van de vaste vergoeding. De doorlooptijd tussen indiening en afhandeling is voor de aanvrager die via de maatwerk aanpak de fysieke schade afhandelt, is circa 26 weken. Voor wie kiest voor de vaste vergoeding is dat gemiddeld drie weken. Voor waardedaling werden vrijwel alle ingediende aanvragen afgehandeld.

Kosten

Voor de afhandeling van de schade werd in 2021 voor 259 miljoen euro aan kosten gemaakt. Het grootste deel van die kosten, 230 miljoen euro, is voor de afhandeling van fysieke schade dat in bijna heel 2021 nog hoofdzakelijk uit maatwerkdossiers bestond. Een groot deel van de kosten zijn nodig voor de inzet van deskundigen voor beoordeling van fysieke schade en inzet van schade-opnemers: 150 miljoen euro in 2021.

De maatwerk aanpak van fysieke schade vergt relatief veel tijd en geld: gemiddeld 5.300 euro per schademelding. Voor woningen met relatief kleine, eenvoudige schades zijn de kosten dan hoger dan de vergoeding. Om het voor de aanvrager eenvoudiger te maken en vanwege deze onevenredig hoge kosten, is het sinds november 2021 mogelijk een vaste vergoeding van 5.000 euro te kiezen voor nieuwe aanvragers, zonder tussenkomst van een deskundige.

Waar er nu nog 0,74 euro aan uitvoeringskosten nodig zijn om 1 euro schadevergoeding te kunnen uitkeren bij fysieke schade, is de verwachting dat deze verhouding in 2022 fors verbetert door de vaste vergoeding. De kosten voor die in grote mate geautomatiseerde regeling zijn, wanneer er 100.000 Groningers gebruik van maken, 0,10 euro per uitgekeerde euro. Momenteel kiest al circa de helft van de aanvragers voor deze optie. Het is bedoeld voor woningen waar nooit eerder schade werd gemeld.

Ontwikkelingen 2021-2022

Het IMG verzorgt nu vier jaar de afhandeling van de mijnbouwschade door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Er is tot 31 december 2021 meer fysieke schade vergoed (772 miljoen euro) dan de NAM in de periode 2012 tot 2018 deed (404 miljoen euro). Gemiddeld vergoedt het IMG 8.825 euro per schademelding, de NAM vergoedde 6.220 euro per schademelding.

De gemiddelde schadevergoeding bij het IMG daalde in 2021 wel. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de invoering van een verfijnd beoordelingskader voor de beoordeling van schade door deskundigen. Daarin werd te weinig rekening gehouden met het verschil in invloed van een beving dicht bij het epicentrum of daar ver vanaf. Het IMG vergoedt schade tot op 35 kilometer van de zwaarste beving in Groningen, die van Huizinge van 16 augustus 2012.

In het beoordelingskader staan richtsnoeren voor de deskundige om de omvang van de beving op een locatie beter mee te wegen. De richtsnoeren moeten ook helpen de soms onverklaarbaar grote verschillen weg te nemen tussen de adviezen, wat zich vooral verder weg van de epicentra voordeed. Het IMG werkt nog aan een analyse van de uitwerking daarvan. De eerste signalen zijn wel dat de verschillen kleiner worden.

Voor 2022 is de verwachting ook dat het aantal meldingen voor immateriële schade verder toeneemt. De regeling wordt dit jaar in alle gemeenten open gesteld en steeds meer mensen raken er bekend mee. Inmiddels zijn er uit de gemeente Eemsdelta (waar de regeling nu is geopend) tot op heden ruim 3.200 Groningers die vergoeding aanvroegen voor ernstig leed en verdriet, zoals de immateriële schade die het IMG vergoedt ook wordt beschreven.

Reageren

Bezoldiging 15 maart 2022 - 10:34

De bezoldiging van het bestuur bedroeg in 2021 € 431.438,65. In het bestuur zitten eind 2021 2 full time-bestuurder en 2 parttime- bestuurders (met een formatie-omvang van 3,44 fte).

Patricia 15 maart 2022 - 12:39

Goede info, wordt gewaardeerd!

Patricia 15 maart 2022 - 12:31

Misschien ook interessant, voor een transparant beeld, om te koppen met het percentage wat aan gedupeerden is uitgekeerd, uitgaande van de totale kosten? Ik wacht het af.

IMG, Mark 15 maart 2022 - 18:45

We hebben dit even uitgerekend zoals u heeft gesuggereerd. Van de totale kosten in 2021, is 70 procent bestemd voor de uitkering van vergoedingen aan gedupeerden.

Patricia 15 maart 2022 - 19:01

Zo ‘suggereerde’ ik het niet maar was misschien ook niet transparant genoeg. Ik bedoel meer: waarom kost het € 0,74 cent om € 1,- uit te kunnen keren? Wat is dat voor waanzin?

Linda de Boer 15 maart 2022 - 20:47

Ik kom op heel ander getal, maar het niet de eerste keer dat ik de omrekening van getallen door het IMG niet kan volgen. Deze berekening heb je wel paraat Mark. Laat eens mee lezen hoe jij tot die 70% komt.

Graag toelichting op deze cijfers 15 maart 2022 - 21:23

Uit een uitspraak van de rechtbank Noord Nederland haal ik de volgende redenering en ik citeer een deskundige die door het IMG is meegenomen naar de rechtbank "Voor wat betreft de kans op schade bij trillingssnelheden geldt bij normaal metselwerk een kans op schade van 1%, indien de trillingssnelheid ter plaatse 5 mm/s was en bij gevoelig metselwerk een kans op schade van 1%, indien de trillingssnelheid ter plaatse 3 mm/s was. Deze trillingssnelheid moet volgens het onderzoek dat TU Delft in 2018 heeft uitgevoerd worden bepaald door uit te gaan van een overschrijdingskans van 25% (in plaats van 1%). Uitgaande van een overschrijdingskans van 25% is de trillingssnelheid als gevolg van de beving van Wagenborgen ter plaatse slechts 0,90 mm/s geweest. Verweerder voert daarom aan dat trillingssnelheid ruimschoots onder de grenswaarden heeft gelegen, waarbij een 1% kans op schade bestaat." Zo'n soort redenering zit ook in het nieuwe beoordelingskader met betrekking tot de 5mm/s en de 8,5mm/s. Maar daar staat '1%' (tussen haakjes). Ik neem aan dat die 1% betrekking heeft op de overschrijdingskans. Kunnen jullie uitleggen A. Wat een overschrijngskans is? B. Hoe dat werkt met omrekenen van overschrijdingskansen van 1% naar 25%? C. En andersom van 25% naar 1%? En D. hoe dit (overschrijdingskansen) zich dan verhouden tot de rekensommen die bij de mm/s (de 5 en 8,5) worden gehanteerd in het nieuwe beoordelingskader? En E. kunnen jullie ook helder aangeven welk onderzoek van TU Delft naar verwezen wordt en F. op welke bladzijde(n) deze kansen en mm/s staan? Want op deze redenering worden nu talloze schades afgewezen, dan is het ook prettig om te kunnen volgen hoe zo een redenering loopt (wordt gemaakt). Ik neem aan dat het bestuur van IMG dat kan uitleggen, want deze redenering ligt ten grondslag aan het beoordelingskader. En zij het bestuur heeft het besluit genomen om dat toe te passen en past dat ook toe in haar besluiten en besluiten op bezwaar. Er is toch wel 1 bestuurslid die dit begrijpt en helder kan uitleggen, want zij hebben immers het besluit genomen het beoordelingskader van toepassing te verklaren? En eigenlijk zouden ze het allemaal moeten begrijpen en moeten kunnen uit leggen. Dus waar wachten we nog op?

Johan Cruiff zou trots zijn 15 maart 2022 - 21:38

Ja heel logisch eigenlijk. 'Je ziet het pas als je het door hebt' zei Cruyff al. Je neemt pas een besluit als je het zelf begrijpt. Je moet het begrijpen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dus het bestuur zou dit ook moeten kunnen toelichten. We hoeven dus niet te wachten op deskundigen, want die zijn niet verantwoordelijk voor het besluit tot het introduceren van het nieuwe beoordelingskader. Daar is het bestuur van IMG voor verantwoordelijk. Dus graag uw toelichting op overschrihdibgskansen en mm/s. Hoeven we ook niet zo lang te wachten.

@IMG 16 maart 2022 - 20:03

Elke beschikkingverlener die de besluiten voor het bestuur voorbereid moet dit toch ook weten. En bovendien is deze vraag sinds de totstandkoming van het nieuwe beoordelingskader ook al tig keer voorgelegd op deze site. De vraag die dan bij mij opkomt: hebben Jenny, Martin en Sjoerdje in de tussentijd dan helemaal niets met die vraag gedaan? Of zijn zij teruggefloten en mocht er geen beantwoording plaatsvinden.

Griet van der Ploeg 16 maart 2022 - 20:02

Nog even over de bewering van "Mark" van het IMG, dat 70% van de totale kosten van het IMG is besteed aan schadeuitkeringen: het lijkt wel of ook het IMG al is overgegaan op het verspreiden van desinformatie.

patricia 20 maart 2022 - 11:45

Ook nog even een vraag ten aanzien van zettingsschade. Op twitter is door jullie gesteld dat zettingsschade wel degelijk door het Instituut wordt erkend aan mijnbouwschade. Echter, in het beoordelingskader vind je dat niet terug. Linda de Boer heeft hierover ook al meermaals een vraag gesteld en ik stel'm nogmaals omdat in mijn geval zettingsschade zo'n beetje als een duveltje uit een doosje opdoemt in rapporten maar ook weer verdwijnt. Heel gek dingetje. Graag antwoord op de vraag of zettingsschade nu wel of niet als mijnbouwschade wordt erkend en dan graag een antwoord voor zowel het Groningerveld als de gasopslag Norg.

@het IMG bestuur 22 maart 2022 - 13:57

Menner De Pagter, Bouwes, Kortmann, zou u antwoord willen geven op de (mijn)bouwtechnische vragen die de afgelopen tijd zijn gesteld? 1,2,3,4 komt er nog wat van? 5,6,7 we wachten al zo lang. ! En dat is niet overdreven... de vragen van juli 2021 zijn nog steeds onbeantwoord. Steeds weer in de herhaling. 1.Graag toeluchtibg op het uitleg van het beoordelingskader mbt de 5 en 8,5 mm/s. 2.De bronnen waar dit uitkomt met heldere bladzijde verwijzing. 3.Toelichting op de toegepaste berekeningswijzen,4. Toelichting de op overschrijdingskansen en herberekening van deze waarden en 5. de namen van de deskundigen die dit alles hebben onderschreven tbv het nieuwe beoordelingskader. Dank!

Sjoerdtsje, IMG 23 maart 2022 - 16:55

Op onze website staat al veel informatie. Maar het is zo veel, dat we ons best kunnen voorstellen dat u dat over het hoofd ziet. Op de pagina Toepassing wettelijk bewijsvermoeden: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/toepassing-bewijsvermoeden staat een link naar ‘de praktische uitwerking’ voor deskundigen. In paragraaf ‘2.3.2.2 Niet-zettingsschade’ staat een toelichting hoe we de waarden uit de SBR Trillingsrichtlijn A hebben vertaald naar het beoordelingskader. Daarmee heeft u de bron en ook de manier waarop we ermee omgaan.

Vervolgvragen->Praktische Uitwerking Deskundigen 24 maart 2022 - 06:57

Dag Sjoerdtsje, wel bijzonder dat naar maandenlang deze vraag stellen NU eindelijk deze verwijzing naar de 'Praktische uitwerking voor deskundigen' wordt gegeven. Opvallend vooral omdat deze uitwerking van juli 2021 is en deze vragen al sinds juli 2021 op deze website onbeantwoord zijn gebleven (!). VORIGE WEEK gaf jouw collega Martin ook nog aan, dat het antwoord even op zich kon laten wachten, omdat het zulke 'complexe materie' betrof en er 'weinig collega's binnen IMG waren' die deze 'specialistische kennis' bezaten. Ofwel jullie hebben er 8 maanden overgedaan om deze verwijzing helder te maken. Nadat deze vraag (vragen) echt meer 60 keer zijn gesteld op deze website. Wat mij betreft getuigt dit van een ernstig gebrek aan inzicht bij IMG op dit belangrijke onderwerp. Maar belangrijker is nu, brengt deze verwijzing ons burgers nu ook echt verder? Is het (de waarden 5 en 8,5 mm/s uit het beoordelingskader) nu begrijpelijk en navolgbaar? Deze uitwerking is gericht op deskundigen. Maar ik heb er na het lezen van de paragraaf, de volgende vragen bij (die deels ook eerder zijn gesteld): 1. Er wordt verwezen naar 'het onderzoek van TU Delft 2018' maar welk 'HET' onderzoek is dat precies? TU Delft heeft wel meer gepubliceerd in 2018. Graag een duidelijke verwijzing geven welk onderzoek dat betreft, graag met een link naar het juiste rapport 2. Graag aangeven op welke bladzijde(n) van dat rapport de info m.b.t de overschrijdingskansen (van 25%) staat. 3. Graag duiden wat een overschrijdingskans is (definitie geven) 3. Graag de berekening toelichten van een overschrijdingskans van 1% naar 25% en andersom (in relatie tot de mm/s) 4. Graag aangeven of de overschrijdingskans een relevante kans-factor is in relatie tot de kans op aardbevingschade, in het voorkomende geval dat ER AL schade is. 5. Klopt de tabel van de Praktische uitwerking (van de paragraaf waar nu naar verwezen wordt) WEL? Of staat daar een fout in? Het lijkt alsof de waarden van 1% (uit de sbra) in de tabel, bij 25% zijn gezet en vice versa (is er sprake van een verwisseling van de waarden?). 6. Is deze tabel in de Praktische uitwerking niet een veel te grote versimpeling van alle de stappen, die in de SBR A voorgeschreven worden (zie hoofdstuk 9 en 10 SBR A)? Doet deze VERSIMPELING wel ECHT recht aan de werkelijkheid en de methodiek van de SBR A? 7. Graag de definiie geven van de zogenaamde 'veiligheidsafslag' die in de Praktische uitwerking wordt genoemd. 8. Graag duiden waarom er voor de factor 1,5 is gekozen bij de gekozen veiligheidsafslag 9. Graag aangeven welke deskundigen (naam achternaam, titulatuur) de auteurs zijn van deze paragraaf van de Praktische uitwerking voor deskundigen. Dan kunnen wij ook verifiëren OF zij voldoende deskundig zijn om deze uitwerking te maken. Nog genoeg vragen... We kijken uit naar heldere beantwoording. Hopelijk duurt dat niet weer 8 maanden. Fijn dat we een stapje verder zijn, maar het is nog steeds niet navolgbaar voor burgers. Tevens heet deze uitwerking 'Praktische uitwerking voor deskundigen' misschien kunnen jullie een 'Praktische uitwerking voor burgers' (en niet-deskundigen maken). Al eerder is de suggestie gegeven een presentatie, filmpje of webinar te geven. Op die suggestie is nog steeds geen enkele reactie geven. Mijn vraag aan communicatie is. Vindt u (zelf) deze Praktische uitwerking begrijpelijk en navolgbaar? IMG heeft als overheidsorgaan een verantwoordelijkheid in deze richting burgers. Pak die verantwoordelijkheid eens pro-actief op. Alstublieft?

hierboven 24 maart 2022 - 10:38

Schandalig weer, na 8 maanden antwoord geven en verwijzen naar een paragraaf die dus al sinds juli 2021 bestaat. Dit is een ernstig gebrek aan inzicht en dit gebrek speelt helaas bij veel meer regelingen en zaken. Wakker worden IMG

@Sjoerdtsje, IMG 23 maart 2022 - 22:51

Misschien moeten jullie dan toch eens gaan nadenken over de opzet van jullie eigen website, want jullie waren zelf ook niet in staat deze informatie van de website te halen. We vragen al maanden om deze informatie en recent hebben jullie op deze site nog gemeld dat dit een ingewikkelde vraag is die niet iedereen kan beantwoorden. Ik kan niet anders dan concluderen dat jullie zelf ook wegwijs worden in jullie eigen website.

PURE OPZET 24 maart 2022 - 23:52

WAT EEN HUIGELAARS ze wilde het niet geven omdat er zoveel mogelijk naar de 5000 regeling gesluisd moeten worden wat een vuillaken zijn het toch verschrikkelijk 8maanden als ik zo mijn werk deed weet je wel wat de gevolgen zijn behalve bij rutte de mag ook alles aan mekaar liegen net als img natuurlijk zelfde klasje toch

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.