9 maart 2023

5 reacties

IMG trekt lopende hoger beroepen in

Het IMG heeft besloten de zeven nog lopende hoger beroepen per direct in te trekken. Daarnaast doet het IMG nog deze maand concrete voorstellen om de schadeafhandeling milder, makkelijker en menselijker te maken, ook in het licht van juridische procedures.

We lieten eerder al weten de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen te onderschrijven en te omarmen. Mede op basis daarvan en een gesprek met de staatssecretaris (Mijnbouw) is voor de korte termijn opnieuw gekeken naar de huidige afweging en maatschappelijke wensen rond het instellen van hoger beroep.

Wet leidt tot procedures

Het volgende is daarbij van belang: we moeten op dit moment onze taak uitvoeren binnen het kader van de Tijdelijke wet Groningen zoals die eerder door de regering en het parlement is vastgesteld. De enquêtecommissie geeft ook niet aan dat kader volledig te verlaten, maar beveelt wel het kabinet aan de wettelijke bevoegdheden van het IMG te verruimen om meer coulance te kunnen betrachten. Aanvragers blijven daarmee de mogelijkheid houden in bezwaar en beroep te gaan. Ook geeft de enquêtecommissie aan dat het onmogelijk zal blijken om iedereen naar tevredenheid te helpen. Juridische procedures blijven daarmee onvermijdelijk deel van de praktijk.

Milder, makkelijker, menselijker

Dat wetende proberen we, waartoe de enquêtecommissie ook oproept, om wel het uiterste te doen om zoveel mogelijk Groningers een oplossing te bieden. Het is tegelijk zaak daarbij te zorgen dat gelijke gevallen, gelijk behandeld worden, zo is eveneens de maatschappelijke wens. We denken dat dit mogelijk is door in beginsel niet meer in hoger beroep te gaan bij uitspraken van de enkelvoudige kamer van de rechtbank Noord Nederland. De meeste uitspraken worden door de rechtbank namelijk door een enkelvoudige kamer (met één rechter) gedaan. Aangezien de huidige door ons ingestelde hoger beroepen ook gaan over uitspraken van de enkelvoudige kamer, past intrekking daarvan binnen dat kader.

Bij uitspraken die veel bredere betekenis hebben dan de individuele zaak, is er doorgaans sprake van een procedure die door een meervoudige kamer (met meerdere rechters) wordt behandeld. Mocht dat in het belang van de rechtseenheid nodig zijn, dan kan het voorkomen dat IMG dan wel hoger beroep instelt. Dat zullen we dan met een zeer grote mate van terughoudendheid doen. Richting betrokkenen betrachten we daarbij coulance zodat zij zo min mogelijk extra nadeel hebben van het feit dat er hoger beroep wordt ingesteld vanwege het bredere belang. De wijze waarop we dat in een individueel geval doen, is dan maatwerk.

Individuele betrokkenen

De betrokkenen van wie de hoger beroepen nu door ons worden ingetrokken hebben we zo veel als mogelijk vandaag hierover mondeling geïnformeerd. We zullen hen in ieder geval komende week een schriftelijke bevestiging sturen. In hun zaken gaan we vervolgens uitvoering geven aan de uitspraak van de rechter, voor zover dat niet al was gedaan. In sommige situaties betekent dat het bijvoorbeeld het uitkeren van een hogere vergoeding, soms gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren van nieuwe schadecalculaties.

Advocatuurlijke procesvertegenwoordiging

De inzet van advocaten bij procedures in gerechtelijke procedures is verklaarbaar vanuit de noodzaak van juridische vertegenwoordiging en de beperkte capaciteit van voldoende opgeleide ambtelijke ondersteuning voor procedures bij onder meer de rechtbank. Afgelopen tijd is daarbij geïnvesteerd in de vergroting van de capaciteit van ambtelijke procesvertegenwoordiging. Verwachting is dat in voorkomende beroepsprocedures steeds vaker voorzien kan worden in ambtelijke ondersteuning in plaats van externe advocaten. Daarnaast leidt de uitbreiding van technische en juridische bijstand voor aanvragers tot een versterking van hun positie.

Het valt niet uit te sluiten dat we de hulp van externe advocaten nodig blijven hebben. Zoals de Nationale Ombudsman onlangs ook al liet weten, blijft er ook sprake van afwikkeling van aansprakelijkheid en dat is een juridisch vraagstuk wat soms gespecialiseerde procesvertegenwoordiging vereist.

Meer concrete voorstellen

Voor de schadeafhandeling in Groningen is, zoals blijkt uit het enquêterapport, door de politiek bewust gekozen voor een juridische taak van het IMG in de Tijdelijke wet Groningen. Maar wij geloven ook dat het beter, ‘optimaler’ en ‘coulanter’ kan, zoals de enquêtecommissie zelf schrijft. De concrete voorstellen waarmee wij deze maand zullen komen, zullen naar onze verwachting praktisch uitvoerbaar zijn en direct bijdragen aan een mildere, makkelijkere en menselijkere schadeafhandeling. Uiteraard is de voorwaarde dat kabinet en parlement dan zorgen voor uitbreiding van wettelijke ruimte, zoals de eerste aanbeveling van de enquêtecommissie luidt.

Reageren

A.P. 9 maart 2023 - 22:17

Goedenavond, Dit klinkt allemaal goed en positief maar ik zou toch graag willen weten wat er met de kamerbrief 2023/03/06 gedaan gaat worden en of het klopt dat het IMG nu in plaats van een hoger beroep vraagt om een prejudiciële uitspraak? Een uitspraak van de Hoge Raad zonder consequenties voor de schadevergoeding van de Groninger in kwestie. Ook voorkomt het de kosten die Groningers bij een hoger beroep maken voor het inschakelen van een advocaat. Wel krijgt het IMG zo bij nieuwe aanvragen een beter beeld van waar de aanvragers juridisch recht op hebben. Indien dit het geval is lees ik helaas dat de 7 betreffende in hoger beroepen “geluk” hebben (zeker gegund) maar er vervolgens jurisprudentie wordt opgebouwd voor volgende zaken, Waar is hier de gevraagde milder, makkelijker en menselijker werkwijze in te vinden? Ik begrijp heel goed dat er juridisch een grens getrokken moet worden maar kom niet meer aan zaken die al zijn gewonnen en ga in die uitspraak mee ondanks dat daar enorme schadevergoedingen uit voort komen.

Hans, IMG 28 maart 2023 - 17:30

Beste A.P., voordat de rechtbank een uitspraak doet in een beroepszaak, is er een mogelijkheid een prejudiciële vraag te stellen, waarop in de uitspraak mogelijk een antwoord wordt gegeven. Daarnaast houden we de mogelijkheid van het instellen van een hoger beroep op als dit van belang is voor de schadeafhandeling in het algemeen en we daarmee verschillen en geschillen in die afhandeling kunnen verkleinen. Dit hoger beroep zal de aanvrager in kwestie zo weinig mogelijk extra overlast of nadeel geven. De uitspraak waartegen het hoger beroep wordt ingesteld zal door dit hoger beroep ook niet wijzigen.

j.klink 11 maart 2023 - 12:15

Het IMG voldoet voorlopig aan geen kanten aan de 3-keer-M-formule van de Parlementaire Enquetecommissie "Groningen". Het IMG zet bijvoorbeeld Drentse schademelders bij de UGS Norg op grove wijze in de kou, door de 16.000 schademedingen bij de UGS Norg steeds niet te erkennen als mijnbouwschade. En door de dubieuze en hardnekkige weigering om het Wettelijk Bewijsvermoeden nog van toepassing te verklaren. Het IMG is ver doorgeslagen in juridische haarkloverij en dito gesteggel. Het IMG is nog steeds heel ver af van een werkwijze, die menselijker, milder en makkelijker is!!

N.N. 15 maart 2023 - 21:22

Hoewel naar buiten toe werd gesuggereerd door Wiebes, dat de NAM geheel uit de schadeafhandeling was gehaald, is dit geenszins het geval. Het IMG moet de schadeafhandeling volgens de richtlijnen van de NAM afwikkelen. Ook het narratief, dat de NAM de schadevergoedingen alleen mag betalen is , een onjuiste weergave van de feitelijke gang van zaken. De NAM betaalt slechts 27% van de mijnbouwschadevergoedingen. Trouwens: als ze genegen zijn rekeningen te voldoen ( ze doen nogal eens moeilijk). De overige 73% is dus gewoon gemeenschapsgeld (belastinggeld). Dus waarom moet het IMG strikt aan de leiband van de NAM lopen? De overheid moet echt gaan ingrijpen. En desnoods het IMG dwingen schade menselijker, milder en makkelijker af te handelen. Het is pervers hoeveel energie het IMG steekt om gedupeerden in het juridische en bureaucratische moeras te drukken. Dit heeft niets meer met fatsoenlijke schadeafhandeling te maken. Het IMG moet terug naar het advies van het Panel van deskundigen. En moet ophouden hun "trillingstool" te misbruiken, zoals de Parlementaire Enquete Commissie Groningen nadrukkelijk stelde..Volgens mij is een stevige reorganisatie van het IMG nodig: weg met de juridische haarkloverij!

Hans, IMG 22 maart 2023 - 16:34

De schadeafhandeling vindt niet plaats onder de richtlijnen van de NAM maar onder de voorwaarden van de Tijdelijke Wet Groningen en het aansprakelijkheidsrecht. Het IMG loopt als gevolg van de inrichting van de Tijdelijke Wet Groningen niet aan de leiband van de NAM, maar is zelfstandig gepositioneerd en handelt hiernaar. Binnenkort geven we aan hoe we omgaan met de resultaten van de parlementaire enquête.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.