1 juli 2020

1 reactie

IMG start met een monsterklus

Vandaag is het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gestart. Het instituut wacht een monsterklus met een ongekende stijging van het aantal schademeldingen voor fysieke schade aan gebouwen gecombineerd met de nieuwe Waardedalingsregeling en Smartengeldregeling.

vlag groningen

Onafhankelijkheid en alle schade

Het IMG gaat verder waar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) ophield. De TCMG bestond sinds 19 maart 2018 en werd opgericht op basis van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Voor het IMG is een wet aangenomen, waarmee de onafhankelijkheid van de schadeafhandeling beter is geborgd en is geregeld dat voortaan alle soorten schade afgehandeld mogen worden. Een groot deel van de organisatie van de TCMG gaat op in het IMG.

Ongekende stijging schademeldingen

Voortaan is niet alleen vergoeding voor fysieke schade aan gebouwen en werken mogelijk, maar ook vergoeding voor andere objecten. Daarbij is het IMG ook bevoegd schade aan openbare infrastructuur te vergoeden, zoals wegen en bruggen en aan industriegebouwen. Vanwege het toegenomen vertrouwen door de schadeafhandeling onder de TCMG, komen er wekelijks nu circa duizend schademeldingen binnen, ruim het vijfvoudige ten opzichte van het begin van de TCMG.

Gefaseerde start

Daar komen vanaf 1 september naar verwachting circa 120.000 aanvragen voor vergoeding van waardedaling van woningen bij. Het IMG heeft besloten ook de waardedaling van woningen die niet verkocht zijn te vergoeden. Omdat de aantallen zo groot zijn, start de regeling gefaseerd. Vanaf 1 september voor eigenaren van woningen in de gemeenten Loppersum en Appingedam, op 1 november weer enkele gemeenten en op 1 januari 2021 alle andere gemeenten, waar waardedaling van woningen heeft plaatsgevonden

Smartengeld voor tienduizenden

Vanaf 1 november start bovendien een Smartengeldregeling voor vergoeding van het leed dat de bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg heeft veroorzaakt. De regeling is nog volop in ontwikkeling, maar een eerste schatting laat zien dat het om enkele tienduizenden mensen zal gaan. Het IMG spreekt hier momenteel intensief over met de maatschappelijke organisaties Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.

Opdracht: vertrouwen herstellen

“Onze belangrijkste opdracht is het vertrouwen in de overheid, dat veelal verloren is gegaan, weer te herstellen. Onze onafhankelijkheid is daar essentieel voor en het bieden van een ruimhartige en rechtvaardige vergoeding”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG.

Smartengeld deels genoegdoening

De Smartengeldregeling vormt een grote uitdaging. Kortmann: “We willen dat de regeling ruimte biedt voor het persoonlijke verhaal. Mensen moeten ons dat op papier, digitaal en in persoon kunnen vertellen. Zoals het kabinet zelf heeft erkend is er in Groningen sprake van overheidsfalen. Het daardoor veroorzaakte leed kunnen wij niet vergoeden. Wij zijn er voor de afwikkeling van de aansprakelijkheid van de NAM. Het roept de vraag op of onze Smartengeldregeling voldoende zal zijn om het vertrouwen in de overheid te herstellen.”

IMG blijft zolang er schade is

Het IMG zal blijven bestaan en schade blijven vergoeden zolang dat nodig is. “Gezien de inhaalslag die we nu zien, waarbij er wekelijks aantallen schademeldingen binnenkomen die niemand ooit had voorzien, verwacht ik dat hier nog jaren werk is. Groningers en Drenten moeten erop kunnen vertrouwen dat we dat blijven doen. Als zelfstandig bestuursorgaan zijn we onafhankelijk van de overheid en de NAM. Er is geen beperking op de vergoeding van de schade, behalve dan dat we dat binnen de kaders van de wet zoals het aansprakelijkheidsrecht moeten doen”, zegt Kortmann.

Andere soorten schade

Naast deze drie grote regelingen, is het mogelijk om bij het IMG vergoeding te vragen voor alle andere soorten schade die het gevolg kunnen zijn van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Denk daarbij ook aan schade zoals de kosten voor een psycholoog en gederfd inkomen. Die staan los van bijvoorbeeld de Smartengeldregeling en daar is dus nog apart schadevergoeding voor mogelijk. Het IMG zal daar nog de nodige ervaring mee op moeten doen.

Reageren

Martinus M. 3 juli 2020 - 20:23

Instituut Mijnbouwschade Groningen per 1 juli 2020 gestart met EXCUUS-Nieuwsbrief #1. - De start van nieuwe regelingen gaat vaak met horten en stoten. Reden waarom we de nieuwe regelingen gefaseerd invoeren. - Pas een jaar na de start kwam de TCMG enigszins op gang. M.a.w.: Houd er maar rekening mee, dat dit ook het geval gaat zijn bij het IMG. Te meer, omdat: Er wordt nu verwacht dat er jaarlijks tot vijftigduizend schademeldingen blijven binnenkomen. - Pas op 1 november en daarna op 1 januari breidt het IMG de waardedalings-regeling groepsgewijs uit naar woningeigenaren in andere gemeenten dan Loppersum en Appingedam. Omdat de groep mensen die in aanmerking komt zo groot is, willen we (eerst) meer ervaring opdoen met de ICT-systemen en de handmatige checks. - Het streven (waarom streven?) is om bovendien vanaf 1 november een smartengeldregeling te starten voor vergoeding van immateriële schade. De ontwikkeling en uitvoering van deze smartengeldregeling is volledig nieuw qua inhoud en omvang. Ook voor Nederlandse begrippen. De regeling is nog volop in ontwikkeling. Mogelijke is hier ook gefaseerde invoering nodig. - Gezien de enorme klus om eerdere genoemde schadeprocedures goed uit te voeren, kan dit betekenen dat de afhandeling van allerlei andere vormen van schade, ook meer tijd gaat kosten. Wat een opwekkende Nieuwsbrief van de zoveelste, in dit geval weer een nieuwe instantie. En de Groningers met schade maar aan het lijntje houden!!! Wat een geldverspilling ook!!! Waarom niet gekozen voor praktischere oplossingen zonder tussenkomst van allerlei instanties? Zoals: - Staat een woning in een gebied waar gas wordt gewonnen? - Heeft betreffende woning schade door scheurvorming, verzakking? - Dan wordt die schade gerepareerd (ook de fundering meenemen). - NAM betaalt herstelkosten. - KLAAR!!! Martinus M.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.