16 september 2021

55 reacties

Bekijk nu zelf trillingssnelheid door bevingen

Het is vanaf vandaag mogelijk om zelf te checken wat de trillingen op elk willekeurig adres zijn geweest als gevolg van een beving door gaswinning in het Groningenveld. Het IMG heeft de zogenoemde trillingstool online beschikbaar gesteld.

schade scheur

Uiterste geval

Het online hulpmiddel berekent op basis van alle bevingen die sinds de start van de gaswinning zijn voorgekomen in het Groningenveld wat de trillingsnelheid op een adres is geweest. De trillingssnelheid wordt weergegeven in millimeters per seconde. De tool toont de trillingssnelheid die zich in het uiterste geval op dat adres voordeed, met daarbij de beving en het effectgebied van die beving.

Belangrijk bij beoordeling

De kracht van bevingen wordt uitgedrukt met de schaal van Richter. Maar als een beving in bijvoorbeeld Huizinge plaatsvindt, zegt de schaal van Richter niet tot welke trillingen dat leidde op een specifiek adres in Groningen bijvoorbeeld. Het IMG beoordeelt schade voor een individuele aanvrager en daarmee op adresniveau. In de beoordeling wordt daarom gebruikgemaakt van de trillingssnelheid.

De berekening daarvan doen we op basis van een wetenschappelijk methode (Bommer e.a. 2019). Het panel van deskundigen dat in januari 2019 heeft geadviseerd over de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden adviseerde daarbij deze methode te hanteren.

Kans kleiner bij de rand

De trillingstool toont niet alleen de berekende trillingssnelheid, maar ook de afstand van het betreffende adres tot het epicentrum van die beving en de rand van het effectgebied. In het epicentrum van het gebied zijn vaak hoge trillingssnelheden opgetreden, in het uiterste geval tot circa 100 mm/s (berekend met 1% overschrijdingskans). Dit is bijvoorbeeld in de omgeving van Huizinge en Zeerijp. De kans dat er aan een gebouw of werk in dit gebied een of meerdere schades zijn ontstaan is dan vrijwel 100%. Voor de rand van het gebied worden trillingssnelheden berekend van circa 2 mm/s (met 1% overschrijdingskans). De kans op schade aan een gebouw of werk is dan circa 0,01%.

Beschikbaar stellen

Het IMG is steeds meer gaan rekenen met de trillingssnelheid bij de beoordeling van schade. Het IMG vindt het daarom belangrijk dat iedereen daar nu toegang toe heeft. Los hiervan krijgt iedereen in of bij het adviesrapport de trillingssnelheden vermeld als de deskundige die zich in zijn beoordeling heeft gebruikt.

Meer informatie

De trillingssnelheid speelt een rol bij de maatwerkprocedure en bij de keuze voor een vaste vergoeding van fysieke schade. Om te beginnen wordt daarmee bepaald of een adres is gelegen binnen het effectgebied van bevingen door gaswinning in het Groningen.

  • Bij de maatwerkprocedure kunnen diverse grenswaarden voor trillingssnelheden van toepassing zijn. Lees er hier meer over
  • Bij de vaste vergoeding bepaalt de trillingssnelheid onder meer of het mogelijk is opnieuw een schadevergoeding aan te vragen. Lees er hier meer over

Reageren

T.bisschop 16 september 2021 - 16:35

Hè hè daar is ie eindelijk

JJ Aukes 12 januari 2022 - 08:07

Dat er sprake kan zijn van zetting, opvallend genoeg door TCMG - IMG ontkend dan wel genegeerd, heeft meer redenen dan de trillingen op zich. TCMG - IMG gaat hier heel kort door de bocht daar men graag een tool wil hebben om het claimrecht van gedupeerden teniet te doen, zoals zo vaak en zo opvallend. Het is ook niet voor niet dat Bas Kortmann (voorzitter van deze ellende), vaak verwijst naar derden bij het bepalen van het vergoeden van schaden, oftewel EZK. Laatst vermelde organisatie fungeert als trechter bij het bepalen van schadevergoedingen en is de voornaamste oorzaak voor een beleid dat zich beschamend verhoudt ten aanzien van de rechten gedupeerden toegekend. TCMG - IMG is slechts een vazal, de knecht van EZK en diegene die daar weer boven staat. Kortom, in Nederland is het zo dat er sprake van personen die zichzelf machten kunnen toekennen waarmee zowel de eerste als tweede kamer de mond kan worden gesnoerd.

Arie Blok 18 september 2021 - 20:52

Nou mooi, en wat schieten we er mee op? Veendam ligt aan de rand van het bevingsgebied, trillingssnelheid 2,5 mm/s, omgekeerde bewijslast telt blijkbaar niet meer en dus krijgt 10BE de vrije hand om schades af te wijzen. Rapportage komt in mijn geval ook van 10BE, alles afgewezen door mensen die volgens hun LinkedIn-profiel een totaal andere werkgever hebben, waar ze het fantastisch naar hun zin hebben, maar er blijkbaar niet genoeg verdienen en wat bij moeten klussen. Arie is dus 😡 en dat is zacht uitgedrukt.

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 16:31

Zonder op uw individuele situatie in te kunnen gaan, als de trillingssnelheid ten minste 2 mm/s is geweest, is het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing op uw adres. We vragen deskundigen nauwgezet een stappenplan te volgen voor de beoordeling. Als alles wordt afgewezen, dan moet er voor elke schade gemotiveerd zijn dat het ofwel naar haar aard geen mijnbouwschade is, en als dat wel zo is, moet er een andere autonome oorzaak worden gemotiveerd. Als dat onvoldoende duidelijk en juist is gebeurd, kunt u een zienswijze indienen of na een besluit in bezwaar.

N 12 oktober 2021 - 17:54

Wat nu toesten op juistheid? Je mag toch verwachten van een deskundige dat hij/zij weet waar je over praat? Er zijn honderden voorbeelden van onjuiste motivaties oftewel onzin in adviesrapporten om het bewijsvermoeden maar te ontkrachten: Temperatuur,luchtvochtigheid, wind, grondwater, krimp zet-scheuren, de fundatie is niet diep genoeg. Terwijl in de huizen van deze adviesrapporten in 2009 aantoonbaar nog geen scheurtje zat. Nu jij weer Martin!!

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 10:30

Inderdaad, je mag verwachten dat een deskundige weet waarover hij praat. Maar we verwachten het niet alleen, we toetsen het ook.

Theo 12 oktober 2021 - 20:48

Dat hele nieuwe beoordelingskader klopt van geen kant, en nog steeds geen onderbouwing waar deze op gebaseerd is. Dan heb ik het over die 8,5 en 5,0 mm/s

jl 27 januari 2022 - 15:03

Wij hebben bij de beoordeling de ter plaatse opgetreden trillingssnelheden betrokken om te toetsen of de schade niet toch kan zijn ontstaan of verergerd door de aardbevingen als gevolg van de mijnbouwactiviteiten. De hoogst opgetreden trillingssnelheid is 6,56 millimeter per seconde met een overschrijdingskans van 1%, wat overeen komt met 2,53 millimeter per seconde met een overschrijdingskans van 25%. Dit betekent dat de grenswaarden uit de SBR Trillingsrichtlijn A (schade aan gebouwen: 2017) niet worden overschreden en de kans op schade aan dit gebouw dus kleiner is dan 1 procent. Daarmee is invloed van trillingen door aardbevingen op de schade waarvoor een autonome bouwkundige bestaat niet aannemelijk. mag ik hier dan uw reactie op?

Martin, IMG 3 februari 2022 - 10:26

Ik vraag voor u na hoe dit precies zit. Zodra ik reactie heb van mijn collega laat ik u dit weten.

Martin, IMG 1 maart 2022 - 13:28

Uw reactie lijkt op de motiveringen die we soms ook van een deskundige tegenkomen in een adviesrapport. De deskundige wordt gevraagd ons en u te adviseren aan de hand van een beoordelingsschema mijnbouwschade (https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/update-na-besluitvorming-vaste-vergoeding-en-beoordelingskader) waartoe het bestuur van het IMG op 17 mei 2021 heeft besloten. Het beoordelingsschema is in de basis hetzelfde als het schema dat al in januari 2019 is geadviseerd door een panel van deskundigen en sinds 17 mei vooral is verfijnd met uitbreiding van extra handvatten. Volgens het beoordelingsschema geldt dat wanneer het bewijsvermoeden van toepassing is op een locatie en een specifieke schade, de vraag vooral is of de deskundige van oordeel is dat er een evident en aantoonbare andere autonome oorzaak is die de schade heeft veroorzaakt. Als de deskundige daarvan overtuigd is, volgen er aanvullende stappen waarbij trillingssnelheden een rol kunnen spelen. Als de deskundige om te beginnen al niet overtuigd is van een andere autonome oorzaak, blijft het bewijsvermoeden in stand (en dus niet weerlegd), waarmee de schade als mijnbouwschade wordt beoordeeld. Dan zijn de aanvullende handvatten die over trillingssnelheden gaan ook niet aan de orde. Als de deskundigen wel overtuigd is van een andere autonome oorzaak, willen we graag dat hij nagaat, onder meer aan de hand van de trillingssnelheden die zich daar voordeden, of de andere autonome oorzaak aannemelijk is of niet. Het is dus een extra check van zijn eigen beoordeling. Het gaat hier om de grenswaarden uitgedrukt in de trillingssnelheid uit de SBR-trillingsrichtlijn A (schade aan gebouwen: 2017). Aangezien in die SBR-richtlijn gerekend wordt met een 25 procent overschrijdingskans en het IMG doorgaans de trillingssnelheid uitdrukt op basis van een 1 procent overschrijdingskans, wordt dat ter verduidelijking soms door een deskundige aanvullend toegelicht. In dit voorbeeld (LINK) adviesrapport staat dit ook nader toegelicht. Komt de door u gedeelde tekst uit een adviesrapport dat u recent heeft ontvangen en bent u het hiermee niet eens? Dan kunt u misschien nog een reactie geven op dit advies. Dat noemen we een zienswijze. Hoe u dat doet kunt hier https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/zienswijze-op-advies vinden. Heeft u een zaakbegeleider? Dan kan deze u hiermee ook verder helpen.

Anneke 19 september 2021 - 09:18

Arie.....Vind U reacties op 10BE niet erg netjes en ook niet eerlijk! Ken verschillende mensen die door 10BE correct zijn behandeld! Maar ja als je scheuren hebt en het word afgewezen terwijl je dacht dat je er een mooi geldbedrag voor te krijgen kan natuurlijk niemand het goed doen!🤔

@anneke 19 september 2021 - 15:45

Uw reactie over 10BE is niet netjes! Heeft u enig idee hoeveel gedupeerden 10BE heeft veroorzaakt? Nee he, want dan had u deze reactie niet geplaatst. Ik lees nu anderhalf jaar, iedere dag mee over deze mijnbouw ellende en daar komt dagelijks het bedrijf 10BE in voor en zelden in positieve zin!

Bakker 19 september 2021 - 16:52

De reactie van Arie is ook volkomen terecht. Kan dit ook met documenten onderbouwen. Het bureau 10BE rommelt maar wat aan, te beginnen met de CV's van hun deskundigen. Er zitten aantoonbare onjuistheden in. Zogenaamde deskundigen die geen enkele vakopleiding hebben genoten en geen enkele ervaring hebben, stellen rapporten op die één op één worden overgenomen door het IMG. Ondanks het feit dat de conclusies te zot voor woorden zijn. Muurtje van 2 meter: ja mevrouw daar had een dilatatie in gemoeten. Nou ik dacht het niet. Ga je vakkennis ophalen. Maar het betekent in de praktijk wel dat feitelijk geen sprake is van bewijsvermoeden, want je moet als schademelder alsnog zelf je recht halen. En u zegt dat mensen door 10BE correct zijn behandeld. Daarmee bedoelt u waarschijnlijk dat schades zijn toegekend. Daarmee kunt u niet één op één de conclusie trekken dat die mensen wel correct zijn behandeld. Die rapporten heb ik namelijk ook gezien en ook daar heb ik nog nooit een rapport van 10BE gezien waar geen fouten in stonden. Daar werden feitelijke constructiefouten wel als mijnbouwschade erkent. En ook dat kan ik bewijzen.

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 16:55

Uit uw relaas maak ik in ieder geval twee dingen op: u vindt dat 10BE zijn werk niet goed doet. U spreekt daarbij in algemeenheden. In het algemeen hebben wij niet de indruk dat 10BE zijn werk niet goed doet. Daarbij toetsen we elk individueel adviesrapport op juistheid en volledigheid van de motivering.

Arie Blok 19 september 2021 - 19:09

@ Anneke, Groningers zijn lang genoeg netjes gebleven, daarom zitten ze ook al dik 10 jaar in deze ellende. Na de uitspraak van de minister dat de Groningers ruimhartig dienden te worden gecompenseerd voor de geleden schade ging men voortvarend te werk. Het bevingsgebied werd zelfs uitgebreid met o.a. Veendam, totdat de rekenmeesters, naar ik aanneem op EZ, in de gaten kregen dat dit miljarden zou gaan kosten. Er werden andere experts naar voren geschoven met als enige opdracht om de zaak af te remmen, de mensen met een “ on hold” dossier weter er alles van. Om U gerust te stellen, mijn eerste schade werd, na indienen zienswijze en bezwaar, correct afgehandeld, onder toezicht van een coördinator van 10 BE. Mijn tweede schade stelt eigenlijk weinig voor, maar het gaat niet om de poen maar om reden van afwijzing. Ik zal U een voorbeeld geven, scheur in baksteen, afgewezen is producteigenschap, scheur in voegwerk, afgewezen komt door algen en slecht voegwerk, totale lariekoek, en daar kan ik niet tegen.

AM 20 september 2021 - 09:28

De club van 10BE is corrupt en incompetent tot en met. Ik heb er geen goed woord voor over.

Alexandra 5 november 2021 - 14:58

Zelfde verhaal. Woon Wildervank ook afgewezen door dezelfde bureau want volgens hun komt het door slechte voegwerk, en slechte bodem bla bla

Erik 26 november 2021 - 14:24

Wij precies het zelfde verhaal

Arie 18 september 2021 - 22:01

@Arie Blok: hoezo geldt de omgekeerde bewijslast niet meer bij 2,5mm?

Arie Blok 19 september 2021 - 19:30

@Arie, voorzover ik weet telt dat inderdaad niet meer als het IMG voldoende kan weerleggen dat andere redenen dan een aardbeving de oorzaak zouden kunnen zijn, en dat is een voedingsbodem om van alles en nog wat te bedenken om schades af te wijzen. Met de omgekeerde bewijslast moeten alle schades worden toegekend, experts kunnen wel denken dat b.v. de harde wind, veel of weinig regen, te hoog of te laag grondwater etc. de oorzaak zou kunnen zijn, maar ze moeten het ook kunnen bewijzen en dat laatste is vrijwel onmogelijk en zou bovendien de kosten per schadegeval enorm doen toenemen.

Van Veen 4 oktober 2021 - 19:04

Omdat in een oud rapport van TU Delft staat dat een steen pas scheurt bij een trilling van 8,5 mm/s wat nergens op slaat, maar daardoor worden nu pas woning tot 1940 meegenomen die een trillingstool boven de 8,5 mm/s en woningen ouder dan 1940 bij een trilling van boven de 5 mm/s. Bij de rest daaronder wordt alles afgekeurd.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

We baseren de handvatten voor trillingssnelheden ook op bijv. de SBR richtlijn A. Maar anders dan u stelt, betekent het niet dat dus alles onder een bepaalde grenswaarde wordt afgewezen (als het bewijsvermoeden van toepassing is). Doorslaggevend moet zijn of de deskundige in de eerste plaats, nog zonder acht te slaan op de handvatten, een andere autonome oorzaak vaststelt. Pas daarna kunnen de handvatten door hem worden gebruikt als ondersteuning van die motivering. Nog altijd is de grenswaarde voor het bepalen van het effectgebied 2 mm/s.

Tip: Schakel bouwkundige en juridisch bijstand in 20 september 2021 - 16:15

@ Arie. Er zitten in Veendam 2 bureaus die u kunnen ondersteunen met het maken van zienswijzes en of bezwaar. Ik zou u aanbevelen om deze hulp in te schakelen. Zonder bouwkundige (en juridische ondersteuning) bent u gedoemd om het te verliezen van IMG en 10BE. Er zitten niet voor niks bijna alleen maar bestuurders bij IMG met een meester in de rechten titel... Er werken talloze juridisch ondersteuners en juristen voor IMG. Helaas (en opvallend!) zit er in het IMG-bestuur geen enkele verantwoordelijke met kennis van zaken op het gebied van bouwkunde en schade. Dat laten ze liever over aan externe deskundigen. Het IMG heeft sinds mei 2021 een duidelijke koerswijziging ingezet, omdat aan de randen van het gebied hoge schades werden uitgekeerd. Voor die rekening draaien de Staat en de NAM samen op (80/20). De NAM heeft de Staat onder druk gezet en als gevolg daarvan is IMG een andere koers gaan varen. Niet meer ruimhartig, zoals in de opdracht van IMG staat, maar veel meer gefocust op beperken van het uitkeren van schades. Inmiddels zie je dat het gemiddelde schadebedrag sterk aan het dalen is en het aantal afwijzingen steeds groter wordt. Het bureau 10BE is partner en voorloper van IMG in deze koerswijziging. Koers van IMG is nu (met name in de randgebieden): voor elke schade een evidente andere oorzaak laten benoemen. Veel van deze oorzaken zijn echter uit de duim gezogen. Je moet om daar tegenin te gaan wel een bouwkundige inschakelen, anders leg je geen enkel gewicht in de schaal. En heeft het IMG/10BE het bewijsvermoeden ontzenuwd. IMG blijft ten alle tiijde vierkant achter de motivatie van haar deskundigen staan. En als je oorzaak genoemd door 10BE wel weerlegd, dan verzint een andere deskundige tijdens de hoorzitting wel een nieuwe, evidente ander oorzaak. Net zo makkelijk! Die andere, nieuwe oorzaak moet jij (middels je bouwkundige ingeschakelde hulp anders leg je geen gewicht in de schaal), dan weer moet weerleggen. Iets waar je tijdens de hoorzitting amper de ruimte voor krijgt. Heel veel succes met vechten tegen de bierkaai. Dat gevoel wil het IMG iedereen graag geven, want dan gaan mensen wel kiezen voor de nieuwe regeling die vanaf oktober geldig is. Ik hoop vooral dat de JOURNALISTIEK of POLITIEK dit gaat oppakken, want helaas in het bestuursrecht is geen mogelijkheid tot collectiviteit. Je moet alleen je zaak bevechten. Net als de mensen van de toeslagen affaire....

een burger 20 september 2021 - 18:55

En zo is het maar net!! Dit lijkt mij een heel goede analyse.

Arie Blok 21 september 2021 - 00:28

Daarom dus ook dat zo genaamd ander computersysteem per 21-12-2020, toen werd er dus al in het geniep en zonder naar de Groningers te communiceren wat de werkelijke reden was, een begin gemaakt met de splitsing oude schades en nieuwe schades. Oude schades nog afhandelen met inachtneming omgekeerde bewijslast, en daarna de randgebieden afstoten. Geen wonder dat menigeen zijn vertrouwen in de ambtenarij/politiek al lang heeft verloren.

De Vries 21 september 2021 - 21:02

Graag zou ik ivm het indienen van een bezwaar willen weten welke bureau’s in Veendam daarmee kunnen helpen.

Vergnes Expertise in Leek 21 september 2021 - 23:53

Ook een goede optie

Jan 6 oktober 2021 - 11:08

Vergnes Support uit Leek. Daar zit Richard Vergnes de oorspronkelijke oprichter van VE. Hij heeft de kennis en is een gekwalificeerd bouwkundige (ing.) register expert én gerechtelijk deskundige. Vakman. www.vergnes-support.nl

Sjoerd 22 september 2021 - 18:39

Kan je de adviesrapporten vd buren niet als bewijsvoering meenemen? Aangezien het IMG vierkant achter de experts staan.

Linda de Boer 20 september 2021 - 20:27

Volgens mij heb ik nog geen antwoord op de volgende vraag en ik heb hem minstens 3 maal gesteld: Waar wordt in het nieuwe beoordelingskader rekening gehouden met de mogelijke uitkomst dat Deltares aantoont dat er indirecte hydrologische effecten kunnen zijn binnen het effectgebied en bij trillingssterkten < 16 mm/sec?

Herman Dijkstra 23 september 2021 - 15:20

De club BE heeft een spoor van ellende en vernieling achtergelaten in Groningen. Het IMG had eerst toegezegd te stoppen met deze dubieuze "schade-experts"( in feite dus een stel ondeskundige, gewetenloze zakkenvullers). Maar is later weer vrolijk in zee gegaan met deze "bende". Intussen lopen de zogenaamd "onafhankelijke deskundigen" aan de leiband van het IMG. Het IMG denkt met het hanteren van de door hen zo geroemde TRILLINGSTOOL duidelijkheid te hebben verschaft bij de schadeafhandeling. Dit is helaas een utopie. Zeker bij de (massale) mijnbouwschades bij de UGS Norg, zijn de trillingen, gemeten bij de beving in Huizinge(2012) helemaal niet relevant. De schades beginnen daar vanaf 2015. En het epicentrum is niet Huizinge, maar de NAM-installatie te Langelo! De mijnbouwpraktijk van de NAM vanuit de UGS Norg veroorzaakt de bodembeweging en de bodemtrillingen. Het IMG heeft er een prestige-zaak van gemaakt dit te ontkennen. En om het Wettelijk Bewijsvermoeden vervolgens te ontkrachten (verkrachten?) in deze regio. Het IMG is een incompetente, onbetrouwbaar orgaan geworden voor de 13.000 schademelders uit deze regio.

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 17:04

In uw relaas maakt u een paar opmerkingen waar ik op in kan gaan. Op basis waarvan neemt u aan dat wij zouden stoppen met 10BE? Daar staat mij niets van bij. U noemt de trillingen bij UGS Norg niet relevant. Maar alleen al in de gemeente Noordenveld is er hoofdzakelijk vanwege die trillingen 23 miljoen euro schadevergoeding toegekend in de afgelopen jaren.

@img 12 oktober 2021 - 17:56

Bij 9 van de tien huizen uitgekeerd ja, de tiende krijgt een volledige afwijzing!! Het gaat in deze om dat tiende huis!!

JJ Aukes 26 september 2021 - 01:36

Schadeafhandeling is een verdienmodel voor elementen die het niet zo nauw nemen met het moraal en graag geloven dat het andersom is, dat de burgers deze kans aangrijpen om hun portemonnee te vullen. Waar het echter om gaat zijn de feiten. Als de kindertoeslagaffaire al ruim vijf miljard euro gaat kosten, zouden ze zich in Den Haag wel eens mogen afvragen of er wel genoeg geld is om al die Groningers, die jarenlang door hun ingehuurde zakkenrollers zijn beroofd van hun waardevol bezit, te compenseren.

JJ Aukes 26 september 2021 - 01:43

Zijn er ook medelandgenoten die voor dit soort instanties werken die het lef en/of moraal hebben om eens de klok te luiden over het bedrog waaraan zij geen deel meer willen hebben, of betaald het gewoonweg te goed? Reageren kan via dit medium of via Stichting Groninger Mandaat op Facebook.

W. Vogel 26 september 2021 - 19:23

Ik denk niet dat er klokkenluiders uit die groep komen. Deze mensen zijn binnen 10BE geïnfiltreerd juist vanwege hun afwijkende mening over de bestaande schadeafwikkeling. Veelal hebben ze een hogere functie bij een bouwbedrijf, die voor een deel van de opdrachten weer afhankelijk is van het Rijk, net als TNO, die is voor 40% van hun inkomsten van het Rijk afhankelijk. De onafhankelijkheid is ver te zoeken. Voor eventuele klokkenluider zou in aanmerking komen een eerlijke schade-expert die aan de kant is geschoven.

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 17:12

U spreekt in insinuaties. We beoordelen de deskundigen op hun onafhankelijkheid. Ook u kunt dat als aanvrager doen. Daarnaast toetsen we hun adviezen. Bovendien kijken we op langere termijn of er opvallende verschillen zijn tussen expertisebureaus. Helaas zijn die er en daar worden stevige gesprekken over gevoerd met elkaar. Niemand wil dat die verschillen ontstaan.

Johannes ten Dele 26 september 2021 - 01:48

Wat zo bizar is, is dat men schade lieert aan seismografische gegevens, waarbij zettingsschade bewust door deze bedriegers genegeerd, evenals schade onder het maaiveld. Dat gaswinningsschade geen zettingsschade neemt niet weg dat zetting het gevolg van gaswinning. Kennelijk ontbreekt het Bassie aan het nodige moraal om een standpunt in te nemen, in de zin van: "Tot zover en niet verder." Hoe zal de toekomst afrekenen met deze mensen, hebben ze daar ooit over nagedacht of kunnen medewerkers van organisaties die ten doel hebben om burgers schade te berokkenen hun centjes bij de overheid wegzetten tegen een torenhoge rente?

Linda de Boer 28 september 2021 - 23:51

Maandag was ik aanwezig bij het gesprek van minister Blok, het IMG en de commissie Mijnbouw, met enkele bestuurders en bewoners van Noord Drenthe/Groningen. Na afloop van dat gesprek heb ik eindelijk antwoord gekregen op de vraag die ik al maanden aan het IMG stel: Waar houdt het IMG in het nieuwe beoordelingskader rekening met het feit dat binnen het effectgebied van de aardbevingen ook indirecte effecten van mijnbouw tot schade kunnen leiden? En hoe kan het dat het IMG vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek het beoordelingskader heeft gewijzigd, ten koste van de schademelders en ondertussen met dit nieuwe kader schades afwijst? In aanwezigheid van de Minister werd de schijn opgehouden. Bestuurder Kortman gaf aan dat het IMG alles heeft uitgezocht en nu precies weet welke oorzaken een rol kunnen spelen. Naast de zaken zoals opgenomen in het beoordelingskader kan er verder geen relatie met mijnbouw zijn en daarom mag het IMG volgens hem buiten het kader niet over gaan tot het uitkeren van schadevergoeding. Toen ik daar de vraag stelde hoe het zat met het nog uit te voeren onderzoek van Deltares en de stapeling van mijnbouw werd dat afgedaan met de opmerking dat hij dat graag in een overleg aan mij zou uitleggen, want het was allemaal onderzocht. Directeur Houdijk zat in de zaal en greep niet in. Bij het vertrek van de Minister heb ik de vraag waar ik maar steeds geen antwoord op krijg voorgelegd aan directeur Houdijk. Waar zitten de mogelijke uitkomsten van het Deltares onderzoek (dat er in sommige gebieden indirecte effecten van mijnbouwactiviteiten kunnen optreden) in uw beoordelingskader? De reactie was: Die zitten er niet in, want we hebben die informatie nog niet. Pardon? Maar hoe kunt u dan nu schades afhandelen, want u werkt nu met een kader waarin feitelijk alleen aardbevingen/trilling als oorzaak van (zettings)schades worden erkend en dit mantra stort u ook telkens over de deskundigen uit. Het antwoord moest hij schuldig blijven. Ik moest maar een keer op gesprek komen bij bestuurder Kortman en directeur Houdijk, dan zouden de heren het mij wel uitleggen. Ik heb het nog in beraad, want het feit dat in het bijzijn van de Minister de schijn werd opgehouden en dat na zijn vertrek het eerlijke antwoord kwam heeft mij diep geraakt.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 09:45

We hebben op Twitter al een antwoord gegeven. Maar dat moet natuurlijk ook kort en bondig (want Twitter). Het aanbod voor een gesprek staat! Nog even het antwoord op Twitter: "Als het gebouw in het effectgebied ligt en schade naar haar aard mijnbouwschade is, is de volgende vraag of er een andere autonome oorzaak is. Als de deskundige die vraag bevestigend beantwoordt inclusief een juiste en volledige motivering, dan is er in die zin duidelijkheid en evenzo als die vraag met nee wordt beantwoord." Als u het schema erop na slaat, zult u ook zien dat de vraag over de andere autonome oorzaak eerst wordt gesteld. Alleen als er dan een bevestigend antwoord is, wordt de deskundige geacht acht te slaan op extra handvatten die zijn motivering ondersteuning of weerleggen. Die handvatten gaan nu over trillingssnelheden. Voor de indirecte effecten van diepe bodemdaling zijn die handvatten er nog niet bij adressen binnen het effectgebied van bevingen. Maar dat wil niet zeggen dat een deskundige het niet kan beoordelen. Eerder waren er ook geen aanvullende handvatten. Maar zou wel beter zijn als die handvatten er komen, dat verkleint namelijk de kans op verschillende adviezen over een vergelijkbare schade. Het onderzoek van Deltares gaat dus helpen in enerzijds het bepalen van effectgebieden waar bijvoorbeeld een adres niet is gelegen binnen het effectgebied van een beving of een specifieke schade op een adres vanwege het moment van ontstaan niet kan zijn veroorzaakt door een beving. Vervolgens kan het advies helpen om meer handvatten op te stellen voor beoordeling van zettingsschade als mogelijk gevolg van de indirecte effecten van diepe bodemdaling.

M 29 september 2021 - 12:33

@Linda de boer Nou kan ik me helemaal voorstellen dat het je diep heeft geraakt. Firma list en bedrog. Logisch dat er politiek niets aan word gedaan als de schijn word opgehouden door het IMG. Wat een zootje zeg.

Hendrik v. 30 september 2021 - 00:04

Mensen, bekijk eerst de trillingstool voordat je de schade laat opnemen. Ligt deze trilling in jouw postcodegebied beneden de 5 mm/s bij een woning van voor 1940 OF beneden de 8,5 mm/s bij een woning van na 1940? Dan wordt de schade 100% definitief afgekeurd. Dan moet je dus altijd kiezen voor de €5000,-. Heb je een hogere trilling, dan expert laten langskomen. Het is mij helaas ook niet duidelijk of gedupeerden die kiezen voor de €5000,- recht hebben op de extra €4000,- subsidie.

Martin, IMG 15 oktober 2021 - 09:52

Hallo Hendrik, zoals ook eerder aangegeven, m.b.t. jouw vraag over de subsidie kun je het beste contact opnemen met de SNN.

Martin 3 oktober 2021 - 13:46

@Linda, je kunt dit soort ervaringen ook delen met Tweede Kamerleden of de parlementaire commissie Groningen (cie.groningen@tweedekamer.nl). Bij de commissie worden stukken gearchiveerd en voorgelegd aan de leden en anoniem meegenomen in het proces van de waarheidsvinding.

Arie 6 oktober 2021 - 17:19

https://www.npostart.nl/POW_05147967

Arie 6 oktober 2021 - 17:20

Hofbar terugkijken. 🤔

H.Hofnar 7 oktober 2021 - 15:38

Op 12 october a.s. volgt en een tweede aflevering over de oneerlijke en onfatsoenlijke schadeafhandeling door het IMG bij de UGS Norg. Ned. 2, 22.10 uur.

Arie 7 oktober 2021 - 18:16

Dank.

Tinus Trillingstool 7 oktober 2021 - 15:51

Het is ongelooflijk, dat het IMG maar blijft geloven in hun trillingstool, die ze sinds de zomer uit hun zeer rommelige toolbox hebben getoverd. Voor de gebieden Westerkwartier en Noordenveld zijn de trillingen uit het Groningenveld (bijv, Huizinge) helemaal niet relevant. De mijnbouwschade daar wordt veroorzaakt door de excessieve (en steeds verder opgevoerde) mijnbouwactiviteiten van de NAM in de gasopslag Norg. Niet Huizinge, Zeerijp, Westerwijtwerd, Loppersum etc. etc. zijn het epicentrum van onze mijnbouwschade, maar het onverantwoorde mijnbouwexperiment vanuit de NAM-installatie in Langelo. Tenslotte: wij, mijnbouwgedupeerden zijn natuurlijk heel trots dat we de LEVERINGSZEKERHEID van aardgas middels de gasberging Norg mede mogelijk mogen maken. Groetjes verder aan de heren Kortmann, Blok en natuurlijk Rutte. Wij vinden dat we leven in een ONWIJS GAAF LANDJE, En wij vinden het IMG een onwijs gaaf z,b.o-tje. En wij laten ons graag in het ootje nemen door dit rare clubje!

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

Wellicht vindt u de trillingstool niet relevant (overigens is dat niets meer en minder dan een gedigitaliseerde variant van de methode Bommer 2019). Het leidt er wel toe dat er tot op heden ruim 23 miljoen euro schade is vergoed in de gemeente Noordenveld en het bewijsvermoeden voor vrijwel het gehele gebied van de gasopslag van toepassing is.

wim 9 november 2021 - 19:12

de vibratortool die hadden ze gewoon in hun nachtkastje moeten laten liggen bij het img

SPECIFIEK is het werk van 10BE heel SH%T 26 oktober 2021 - 21:51

@Martin IMG nav jouw bericht dd 12 okt 2021 16:55 u. Nou wat fijn dat u 'DE INDRUK' heeft dat 10 BE 'IN HET ALGEMEEN' niet zijn werk, niet goed doet. Ik vindt dit wel een bijzondere zwakke formulering (en een bijzondere dubbele ontkenning). Als ik mijn baas dit zou zeggen in mijn beoordelingsgesprek, zou ik denk ik geen 'voldoende' of 'goed' meer krijgen. Eerder een onvoldoende of matig... Ik haal eruit dat 10BE het SPECIFIEK heel slecht doet en daar zou IMG toch wel conclusies aan mogen verbinden. Maar zelfs als het bewijs op tafel ligt, weigert IMG onderzoek naar 10BE te doen...

Hiltje 27 oktober 2021 - 20:52

De 4 deskundigen bureau's doen hun werk goed? Wanneer toetsen jullie dan op de uitspraken van de Hoge Raad in het kader van de prejudiciële vragen van de rechtbank Assen ? De uitspraken over b.v. de latente kwetsbaarheid? Je moet het slachtoffer nemen zoals hij is. Dus een zwakke fundering kan niet leiden tot het ontzenuwen van het bewijsvermoeden. Het ontbreken van een latei bij oude woningen evenmin. Ik zou hier de deskundigen maar eens naar laten kijken. Deze argumenten worden in heel veel rapporten gebruikt om het bewijsvermoeden te ontzenuwen en is dus onjuist.

G 2 november 2021 - 21:29

10be is een wolf in schaapskleren en niets minder dan ex cvw en nam medewerkers.wacht maar op de uitslag parlementaire enquête gaswinning groningen. Daar is de toeslagenaffaire niks bij en die is al te schandalig voor woorden. De tcmg dus overheid had de belofte geen inmenging nam of cvw bij de schadeafhandeling. Echter 10be was al ingeschreven bij de kamer van koophandel voor de openingsdatum van de tcmg. Wel was bekend dat er geen enkele ex cvw of nam medewerker werd toegelaten in de schadeafhandeling.. Dus waarom zou je als ex medewerkers cvw en nam een nieuw schade expertise bureau opstarten als je toch niet mag meedoen in de schadeafhandeling. Maar toen het aantal schademeldingen de tcmg boven het hoofd groeide hebben ze de spelregels veranderd en mocht 10 be wel meedoen. Ondanks dat ze de opdracht kregen ruimhartig te vergoeden om zo het vertrouwen van de groningers terug te winnen.ging 10be na verloop van tijd weer een nam cvw brainwash techniek toepassen om zo de kosten voor tcmg te drukken en zo verdeeldheid te creëren onder de groningers. En zo kon de tcmg omdat de aamdacht verlegt was nog meer spelregels die wetelijk vaststaan te veranderen in hun voordeel (misbruik positie) Elke idioot kan zien aan de 10be rapporten dat ze voor elke scheur knip en plak werk is en niet eens in de buurt komt om de omgekeerde bewijslast te onkrachten .als de mensen een beetje jurist er naar laten kijken en een zienswijze samenstellen dat er geen spaan overblijft van de argumenten 10be. Maar ja een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Mensen pas op en haal uw recht

wim 14 november 2021 - 13:56

wim 14 november 2021 - 13:54 En dit forum dient alleen maar als drukketel met ventiel met Jenny en Martin als jokers als de mensen ploffen van woede en het niet meer verdragen zoals ik zelf ze lachen je alleen maar uit

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.