8 september 2021

87 reacties

Advies klaar over indirecte effecten diepe bodemdaling

De gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg zorgen voor diepe bodemdaling- en stijging die invloed heeft op het grond- en oppervlaktewatersysteem. En dat kan weer leiden tot zetting- en verzakkingschade. Er zijn nu 12 kleinere deelgebieden bekend waar daar sprake van kan zijn. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Deltares dat vandaag is gepubliceerd.

schade-opname ipad

Bewijsvermoeden van toepassing

Het IMG heeft naar aanleiding van dit advies besloten dat in de gebieden waar de effecten van diepe bodemdaling- en stijging indirect tot deze schade kunnen leiden het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is, ook al kunnen aardbevingen op die plekken geen invloed meer hebben gehad. Voorwaarde is daarbij dat het om zettings- en verzakkingsschade gaat die door de betreffende indirecte effecten zou kunnen worden veroorzaakt.

300 van de 1.800

Bij bijna 1.800 schademelders was twijfel ontstaan over de mogelijkheid van mijnbouwschade. Hun woningen zijn gelegen buiten het gebied waar bevingen nog schade kunnen veroorzaken. Maar ze lagen wel in een gebied waar eventuele invloed van diepe bodemdaling niet kon worden uitgesloten. Naar nu blijkt zijn er in dat gebied 12 kleinere deelgebieden waar diepe bodemdaling indirect tot schade kan leiden. Bij bijna 300 van de 1.800 schademeldingen ligt het adres in die 12 deelgebieden.

Gebieden (roodomrand) met mogelijke schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling ten zuidwesten van het Groningenveld en de gasopslag Norg. De blauwe lijn toont van linksboven naar rechtsonder aan de bovenzijde de grens van het effectgebied van de beving van Huizinge en daaronder de oorspronkelijke grens van het effectgebied van diepe bodemdaling

Gebieden (roodomrand en geel) met mogelijke schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling ten zuidoosten van het Groningenveld. De blauwe lijn toont van linksonder naar rechtsboven aan de bovenzijde de grens van het effectgebied van de beving van Huizinge en daaronder de oorspronkelijke grens van het effectgebied van diepe bodemdaling

Indirect effect via waterpeil

Eerder werd al door kennisinstituten TNO en TU Delft vastgesteld dat diepe bodemdaling- en stijging niet direct tot schade leidt. Vervolgens werd Deltares door het IMG gevraagd op welke wijze en op welke locaties diepe bodemdaling dan indirect nog wel tot schade zou kunnen leiden. Volgens Deltares kan er alleen schade ontstaan via de invloed op grondwater en oppervlaktewater, waardoor panden kunnen verzakken en er spanning kan ontstaan op bepaalde type funderingen. Andere indirecte effecten zijn uitgesloten in de onderzochte deelgebieden.

Kleine deelgebieden

Het huidige onderzoek is gedaan in het gebied waar de invloed van bevingen was uitgesloten. Het betrof twee gebieden (zie het kaartje met de nummers 1 en 2). Gebied 1 ligt zuidwestelijk van het Groningenveld, nabij de gasopslag Norg. Gebied 2 ligt zuidoostelijk van het Groningenveld. Het bewijsvermoeden was tot 1 september 2020 (het moment waarop de schadeafhandeling werd stilgezet daar) in het hele gebied van toepassing vanwege de mogelijke gevolgen van diepe bodemdaling. Nu er 12 kleinere deelgebieden binnen gebied 1 en 2 zijn aangewezen is het bewijsvermoeden ook voor diepe bodemdaling nog van toepassing, maar dus wel voor een kleiner deel van het gebied.

De rode lijn toont de grens van het effectgebied van de beving van Huizing van 16 augustus 2012. Het lichtgroene gebied toont de grens van het effectgebied van diepe bodemdaling zoals dat vanaf januari 2019 tot september 2020 werd gehanteerd. In gebieden 1 en 2 zijn aanvragen on hold gezet vanwege twijfel over de kans op schade door diepe bodemdaling.

Effect beide bodembewegingen

Zoals op de kaartjes is zien, lopen deze nieuwe geïdentificeerde effectgebieden tot in het gebied waar ook de bevingen tot schade kunnen leiden. IMG zal Deltares vragen nu ook voor het hele effectgebied van bevingen na te gaan waar er ook schade zou kunnen zijn ontstaan door de indirecte effecten van diepe bodemdaling. Er zullen hoe dan ook situaties zijn waar beide type bodembeweging tot schade kunnen leiden.

Soorten schademechanismen en grenswaarden

Verandering van boezempeilen en polderpeilen ten opzichte van het maaiveld door diepe bodemdaling- en stijging kunnen leiden tot samendrukking/zetting van de ondiepe bodem; oxidatie van veen, krimp-zwel van veen en aantasting van houten funderingen. De onderzoekers adviseren daarbij grenswaarden (afhankelijk van het soort schademechanisme 2 of 5 cm daling of stijging van het waterpeil) te hanteren om vast te stellen of deze effecten kunnen plaatsvinden. Het zijn volgens hen conservatieve en daarmee veilige normen om uit te sluiten of er schade kan zijn ontstaan of juist niet.

Op basis van die normen is nagegaan waar in het gebied een dergelijke stijging of daling kan zijn  opgetreden als gevolg van diepe bodemdaling of stijging. Deze uitgangspunten hebben geresulteerd in de identificatie van 12 deelgebieden.

Schademelders krijgen brief

Het IMG benadert alle betreffende schademelders nu met de eerste uitkomsten van dit onderzoek. Zij ontvangen hierover komende dagen een brief. Als zij buiten een van de 12 deelgebieden wonen, wordt vervolgens een besluit voorbereid. De oudste meldingen, die in september 2020 bij de aankondiging van het onderzoek on hold zijn gezet door het IMG, ontvangen daarbij een overlastvergoeding van 1.000 euro. Voor wie binnen een van de 12 deelgebieden woont, volgt een (her)beoordeling van de schade. Voor die adressen geldt ook het aanbod van een vaste vergoeding van €5.000 om de schade mee af te handelen (mits het een eerste melding betreft).

Beoordeling 300 schademeldingen

Voor de gebieden waar op basis van de uitgevoerde analyse een indirect effect van diepe bodemdaling niet kan worden uitgesloten staat niet vast dat er daadwerkelijk sprake is van schade-effecten. De kans daarop is volgens Deltares alsnog klein en sterk afhankelijk van lokale factoren, waaronder de mate waarin de veilige grenswaarden voor grondwaterstandsverlaging kunnen zijn overschreden. Een indirect schade-effect van diepe bodemdaling bewijzen is onmogelijk; verder uitsluiten is wel mogelijk, zo stellen zij.

Reageren

Niels 8 september 2021 - 14:59

Goedemiddag, De exacte locaties van de 12 deelgebieden zijn lastig te plaatsen. Kunnen jullie ook een shapefile hiervan op de site zetten?

Martin, IMG 15 september 2021 - 10:25

Hoi Niels, we zijn bezig een trillingstool online te zetten die per adres toont welke trillingssnelheid er plaatsvond. We bekijken nu of we eenzelfde soort hulpmiddel kunnen maken voor de gebieden voor indirecte effecten van diepe bodemdaling.

N 8 september 2021 - 16:07

Geldt die overlast vergoeding ook voor de mensen die hun onhold eenduidigheid rapport nog niet hebben ontvangen? Melding ook van september 2020.. Graag een reactie, bvd

Martin, IMG 15 september 2021 - 10:27

Als u bij de maatwerkprocedure een schadevergoeding ontvangt, dan heeft u ook recht op een overlastvergoeding. Kijk hier (https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/overlastvergoeding-voor-iedereen-met-mijnbouwschade) hoeveel dat is.

N 15 september 2021 - 11:34

Ik heb het over de overlast vergoeding die in dit artikel staat Martin, 1000 euro voor het onhold staan. Niet de 'normale wacht vergoeding'.

Lucas 8 september 2021 - 21:36

En de diepe bodemdaling onder Wildervank Veendam Zuidwending Meeden en omstreken? Deze worden veroorzaakt door de Nedmag. Gestapelde mijnbouw, het is niet alleen gaswinning en opslag maar ook zeker zoutwinning. Als dit niet is meegenomen, is dit onderzoek ook niet compleet. Hier is al eerder over gesproken in reacties maar nog geen respons op gekomen.

Martin, IMG 15 september 2021 - 10:31

Hallo Lucas, de activiteiten van Nedmag bevinden zich binnen het effectgebied van de beving van Huizinge. Het onderzoek naar de indirecte effecten van diepe bodemdaling zijn juist nu uitsluitend buiten dat effectgebied gedaan. Het IMG gaat Deltares wel vragen ook eenzelfde soort onderzoek te doen binnen het effectgebied van Huizinge.

BLH 16 september 2021 - 14:44

Is hiervoor al een timing?

N 21 september 2021 - 15:51

Waarom is dat niet direct gedaan?

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 17:01

Er was spoed met het geven van inzicht in de twee specifieke onderzoeksgebieden. Het onderzoek binnen het effectgebied van Huizinge is alleen al vanwege de geografische omvang, zeer omvangrijk. Het gaat zeker nog vele maanden duren. We wilden de mensen in Noord-Drenthe en Zuid-Groningen eerder dan dat inzicht bieden.

N 29 september 2021 - 12:03

Waarom is er niet direct onderzoek gedaan binnen het effectgebied van Huizinge? Wat een vreemde werkwijze, waarop is de schade afhandeling dan gebaseerd? Je kan het een niet van het ander scheiden in deze, alles heeft met elkaar te maken wat er in de Groninger bodem gebeurt. En hoe gaat zich dat straks verhouden tegen alle al afgewezen schades? Vervolgens de minister voorhouden dat alles al is onderzocht, nou niet dus!!! Vreselijk IMG!!!

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 09:45

Voor de adressen waar schade was gemeld buiten het effectgebied van de bevingen, was er dringend behoefte aan duidelijk. We hebben daar dus voorrang aan gegeven. Voor de beoordeling van woningen binnen het effectgebied van bevingen, wordt al uitgegaan van toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Zie ook de toelichting hierboven.

Jan 9 september 2021 - 10:52

Inderdaad Lucas, deze zaken hebben effect op elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden in deze. Onvoldoende onderzoek en of onderzoeksvraag.

N 9 september 2021 - 15:02

Bij Trips Compagnie is de bodemdaling maar liefst 55 cm!! Vreemd dat ik hier niets over terug lees in het volledige onderzoek.

Jenny, IMG 16 september 2021 - 16:40

Ik ga voor u navragen hoe dit precies zit. Het is wel zo dat Tripcompagnie valt binnen het kleinere deelgebied 2. Binnen dat gebied is het bewijsvermoeden ook voor diepe bodemdaling nog van toepassing mits er sprake is van zetting- en zakkingsschade.

yvonne 8 oktober 2021 - 11:08

wij wonen in nieuwe pekela en vlakbij nedmag +- 5 a 6 km ervandaan en zuidwending en heb dus net gebeld en ze zeidendat er bij ons adres geen sprake is van schade door diepe bodemdaling . krijgen dus in november een brief met afwijzing terwijl we scheuren in de muren hebben de voegen vallen er al gewoon uit dus maar ff verder kijken van hoe en wat want hier gaan we natuurlijk niet mee akkoord .. Iemand nog suggesties wat we kunnen doen behalve bezwaarschrift in dienen??

yvonne 8 oktober 2021 - 12:02

Datum: 11 juli 2018 rapport van tno Kenmerken - Gebied met draagkrachtige bodem op geringe diepte - Overwegend boezemgebied - Geen aanpassingen van de boezempeilen als gevolg van de bodemdaling (Electraboezem 3e schil) - gebied met lokale gaswinningsactiviteiten - Relatief geringe diepe bodemdaling als gevolg van gaswinning (tot maximaal 60 mm) - Diepe bodemdaling heeft wisselend karakter over het gebied - Grote afstand tot het Groningenveld en daardoor relatief geringe trillingsterkte van de bevingen - Stedelijk/dicht bebouwd gebied - V – Veendam Gebied bestaat uit: Veendam, Borgercompagnie, Tripscompagnie, Wildervank, Kiel Windeweer, Kropswolde, Oude en Nieuwe Pekela, Ommelanderwijk (postcodes 9603, 9605, 9606, 9631, 9632, 9633, 9641, 9642, 9644, 9646, 9648, 9663, 9665) Kenmerken: - Gebied met veenlagen waaronder een draagkrachtige bodem op geringe diepte (zand) - Hoger gelegen boezemgebieden en poldergebieden - Gebied aan de rand van het Groningenveld, aan de rand van het Annerveense veld en in directe nabijheid van zoutwinning Nedmag (Borgercompagnie), AKZO (Zuidwending) en gasopslag Gasunie (Zuidwending) - Sterk lokale bodemdaling als gevolg van zoutwinning Nedmag (Borgercompagnie) – circa 300 mm en van AKZO (Zuidwending) en gasopslag Gasunie (Zuidwending) – circa 50 mm - Diverse industriële activiteiten verband houden met gasopslag en zoutwinning, transportleidingen etc. - Invloed op de bodemdaling als gevolg van gaswinning in Groningenveld en andere velden bedraagt circa 100 mm. - Diverse lokale aanpassingen van oppervlaktewaterpeilen als gevolg van diepe bodemdaling - Grote afstand tot het Groningenveld daardoor relatief geringe trillingssterkte van de bevingen vanuit dit veld - Korte afstand tot andere mijnbouwactiviteiten (m.n. Annerveense veld) en ook trillingen door bevingen afkomstig uit dit veld. En dan willen ze ons vertellen dat het niet komt door bodemdaling . Het is weliswaar een rapport van 2018 maar toch in november konden ze mij vertellen dat we een afwijzing krijgen omdat wij niet in het bodemdalingsgebied wonen

Sandra 8 september 2021 - 21:51

Valt blijham hier nu wel of niet onder? Kan er niet veel uit wijs worden via het kaartje

Martin, IMG 15 september 2021 - 10:32

Hoi Sandra, Blijham valt binnen het kleinere deelgebied 2. Binnen dat gebied is het bewijsvermoeden ook voor diepe bodemdaling nog van toepassing mits er sprake is van zetting- en zakkingsschade.

@martin 15 september 2021 - 15:21

Hoi martin, hoezo hebben wij dan een brief ontvangen dat wij alleen nog maar in aanmerking komen voor een overlastvergoeding van 1000 euro. De deskundige heeft vorig jaar over de 40 schades genoteerd. Ik hoor graag van je

Martin, IMG 28 september 2021 - 10:02

Ik kan u hier geen antwoord op geven, omdat ik niet in uw dossier kan kijken. Het allerbeste kunt u hiervoor contact opnemen met uw zaakbegeleider of bellen met ons serviceloket via 0800 - 4444111. Het is wel zo dat er bepaalde adressen zijn waar geen sprake is van een kans op directe of indirecte schade. Woningeigenaren die tot 1 september 2020 een schademelding open hadden staan en waarbij het dossier vervolgens is stilgelegd, krijgen een overlastvergoeding van 1000 euro aangeboden.

Sandra 20 september 2021 - 20:28

@MARTIN zou ik hier nog een antwoord op mogen? Mvg sandra

Ronald 9 september 2021 - 13:24

En hoe zit het met bewoners die duizenden euro’s hebben ontvangen in deze gebieden?? Er wordt gemeten met twee maten!! En dus dit gaat zeker een rechtszaak worden!

Jan 9 september 2021 - 13:29

Het heeft even tijd nodig maar de schades worden uiteindelijk vergoed. Dit gaan ze niet redden. Mijn overtuiging.

Ab 10 september 2021 - 07:55

Ja wij hebben ook een jurist ingeschakeld. In ons kleine straatje krijgt de 1 (zelfs in nov. 2020 nog!!) hun schade binnen 2 maanden volledig vergoed. Dit gehuchtje telt zo weinig woningen maar meerdere hebben hun schade gewoon vergoed gekregen. Dus....ben benieuwd hoe dit gaat aflopen, desnoods naar de rechtbank.

J 20 september 2021 - 20:03

In een straatje hier met 11 woningen zijn er sws 8 rapporten toegewezen en de scheuren erkend aan mijnbouwschade....terwijl ons rapport ON hold werd gezet. 1 huis iets ingediend, 1 huis (2 onder 1 kap) rapport volledig afgewezen en op zitting rechtbank negatief. Ons rapport (7 huizen op 1 rij, geschakeld dus muur aan muur) afgewezen en de 6 toegewezen. Wij zitten tussen twee aan 1 geschakelde huizen in dus blijkbaar zitten wij net niet op die gasbel want de scheuren wijn volgens de deskundige onstaan door weersinvloeden en werking van het huis terwijl de 6 anderen dus door aardbeving en bodemdaling etc komt.

Marco 1 oktober 2021 - 11:07

Loopt hier nu een zaak voor met alle benadeelden

Jan 9 september 2021 - 13:26

Wat betekent dit voor degenen in gebied van Norg waar schade door die bodemdaling is afgewezen?

Jenny, IMG 16 september 2021 - 16:45

De uitkomsten van de rapporten van TNO en TU Delft, en het vervolgonderzoek van Deltares laten zien dat er geen verband is tussen schade aan gebouwen en mijnbouwactiviteiten in de regio rond de gasopslag Norg. Afhankelijk van waar u woont, zijn er 12 kleinere deelgebieden binnen gebied 1 (nabij gasopslag Norg) en 2 aangewezen waar het bewijsvermoeden ook voor diepe bodemdaling nog van toepassing is. Als u buiten een van de 12 deelgebieden woont, wordt vervolgens een besluit voorbereid. Als het goed is krijgt u, of heeft u hierover een brief gekregen met de eerste uitkomsten van het onderzoek. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt u vervolgens een besluit met afwijzing van uw aanvraag. U kunt daartegen in bezwaar.

Linda de Boer 16 september 2021 - 18:37

Dit kan je niet menen Jenny. Wederom zo'n politiek antwoord om ons zand in de ogen te strooien. Deltares heeft in sommige gebieden NIET kunnen aantonen dat diepe bodemstijging en - daling NIET leidt tot indirecte effecten in de ondiepe ondergrond. Anders hoefden jullie toch niet het bewijsvermoeden in die gebieden van toepassing te verklaren. En dan heeft Deltares nog niet eens gekeken naar stapeling van mijnbouw, maar dat terzijde. Jullie willen graag de ingewikkelde materie samenvatten in een stroomschema, maar zo eenvoudig zit het niet in elkaar. Het lijkt er meer op dat het bastion IMG ongeschonden de tijd doorkomt dan dat we aan waarheidsvinding doen.

Jan 16 september 2021 - 21:05

Ik heb geen brief gehad wel ern rapport. In het rapport waren de uitgangspunten mbt tot de fundering en de bodemsamenstelling al fout. Hier heb ik gelukkig bewijs voor. Als er voor het bepalen van de effecten van diepe bodemdaling met dezelfde gegevens wordt gewerkt zitten ze er al helemaal naast.

Jenny, IMG 17 september 2021 - 17:04

Als u het niet eens bent met het adviesrapport, kunt u een zienswijze indienen. Hier leest u hoe dat werkt: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/zienswijze-op-advies

Jan 20 september 2021 - 20:10

Hoezo geen verband m.b.t gasopslag Norg. Diverse woningen krijgen nu nog toegekende rapporten thuis gestuurd met erkenning dat in Norg de scheuren te wijten zijn aan schade door mijnbouw. Hoe kan het dat er van 7 huizen aanelkaar geschakeld er 6 rapporten toegewezen worden aan schade door mijnbouw (zelfs nog in juni juli 2021 en 1 huis niet. Twee huizen tegen over ook. Om de hoek van de straat vervolgens merrder huizen ook scheuren en volledige rapporten met 34 scheuren toegewezen en erkend als schade door mijnbouw.

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 16:58

De gasopslag Norg ligt vrijwel geheel binnen het effectgebied van de beving van Huizinge. Om die reden wordt op veel adressen het bewijsvermoeden nog toegepast. Nu gaat de beoordeling van die schademeldingen nog niet altijd eenduidig genoeg. Wie net buiten het effectgebied Huizinge woont, maar dicht bij de gasopslag Norg viel voorheen mogelijk nog in het gebied waar het bewijsvermoeden werd toegepast vanwege die andere soort bodemdaling: diepe bodemdaling. Dat effectgebied is aangepast. Ook daardoor kan het voorkomen dat er nu schades worden afgewezen in straten waar eerder schades werden toegewezen. We begrijpen in beide situaties (effectgebied bevingen of effectgebied diepe bodemdaling) heel goed dat het lastig te verteren is. Het ligt ons ook zwaar op de maag. De eenduidigheid bij de beoordeling van bevingsschade pakken we zo goed mogelijk aan. De aanpassing van het effectgebied diepe bodemdaling volgt direct uit onze wettelijke taak. Daar kunnen we zelf niets aan veranderen. We gaan hierover wel in gesprek met politiek Den Haag.

Marco 1 oktober 2021 - 11:05

Hier precies hetzelfde. Ons adres krijgt een soort van afwijzing. "Pas in november mag u bezwaar indienen na het definitieve besluit" 4 woningen verderop krijgt een brief met we komen schade opnemen. Absurd, twee stromingen en nu al een jaar geleden dat ik de melding heb gedaan. Beschamend gewoon dat ook een service desk je dan gewoon niet kan verder helpen om te kijken hoe dat precies is ontstaan. Gewoonweg slecht

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

We gaan niet in op individuele situaties. Maar in het algemeen kan het inderdaad voorkomen dat u dicht op een geografische grens woont voor het effectgebied van bevingen of indirecten effecten van diepe bodemdaling en dat daardoor buren net wel binnen die grens wonen en u er net buiten. De grenzen worden met grote zekerheidsmarges gesteld. U mag er dus van uitgaan dat, als u niet binnen een effectgebied woont, eventuele schade niet is ontstaan door gaswinning in het Groningenveld of gasopslag in Norg. Niettemin kunnen we ons goed voorstellen dat het vragen oproept als iemand die zeer dichtbij woont dan wel net binnen die grenzen valt.

Gerard 12 januari 2022 - 08:14

Fijn om over een select gezelschap aan kennis te kunnen beschikken die zich graag op de vlakte houden voor wat het maken van keuzes betreft. Enerzijds vanwege de relatie met Shell, maar ook vanwege de mate waarin in dit soort organisaties wordt geïnvesteerd.

de Vries 9 september 2021 - 18:45

Het lijkt mij dat het IMG alle schades in de die specifieke gebieden opnieuw laat onderzoeken. Ze hebben eerst de deskundigen weggestuurd met de opmerking dat alleen trillingen tot schade zou kunnen leiden. Dat blijkt nu niet het geval. Die deskundigen hebben op een gegeven moment maar een andere evidente oorzaak bedacht. Dat zie je in alle onderzoeken.

Jan 9 september 2021 - 22:12

Dat vemoed ik ook maar hoor graag de visie van het img.

Ab 10 september 2021 - 07:52

En hier is dan de lang verwachte standaard briefje, zoals verwacht, Hoe is het mogelijk IMG dat in ons gehuchtje, echt een heel klein straatje anderen hun schade wel vergoed hebben gekregen??? zelfs nog een adres nadat alle andere meldingen in hold zijn gezet? hier ben ik heel benieuwd na. Ik heb de vraag middels mail gesteld maar het blijft aardig stil.......of is dit willekeur? Ik stuur dit door naar onze jurist. En inderdaad Nedmag zou ook mee moeten worden genomen. Het blijft een raadsel hoe IMG vele vele duizenden euro 's dan blijkbaar ten onrechte heeft uitgekeerd.......want dat is de waarheid. Blijkbaar waren alle on hold gezette dossiers net te laat met melden van de schade want er wordt hier duidelijk met meerdere maten gemeten dan 2.

Linda de Boer 10 september 2021 - 19:50

Op mijn eerdere vragen waarom het IMG reeds was gestart met de afhandeling van schades, terwijl het onderzoek van Deltares nog niet was afgerond reageerde het IMG op deze site als volgt: "Met het besluit van 18 mei hebben we richting bepaald voor tal van onderwerpen die in samenhang moeten worden bezien, waaronder diepe bodemdaling. Dat laatste was gebaseerd op het volledige onderzoek van TNO en TU Delft aangevuld met eerste bevindingen van Deltares. Dat gaf voldoende inzicht om richting te bepalen. Door dit besluit te nemen konden we weliswaar nog niet in individuele gevallen uitsluitsel bieden, maar al wel in algemene zin onder meer richting regionale en nationale politiek duidelijk maken dat een groep mensen buiten de boot gaat vallen. Zo konden zij sneller gaan nadenken over een oplossing waartoe het IMG niet bevoegd is omdat we inderdaad niet mogen indruisen tegen wettelijke bepalingen. In die zin heeft de kennis die er al wel was over indirecte effecten een zo groot mogelijke rol gekregen in onze aanpak." Ik kan niet anders dan concluderen dat u de zaak in het geheel niet in samenhang ziet. U heeft er willens en wetens voor gekozen om niet te wachten op de uitkomsten van het onderzoek van Deltares, terwijl TNO in 1987 al aantoonde dat indirecte effecten een rol kunnen spelen. En de mogelijkheid van indirecte effecten worden nu ook bevestigd door Altares. In de tussentijd heeft u wel schades afgehandeld, waarvan u niet met zekerheid kon stellen dat indirecte effecten geen rol hebben gespeeld (want dat moet u nog onderzoeken). Het bestuur had kennis van dit gebrek en desondanks heeft het bestuur deze richting willens en wetens doorgezet. En tevens hebben de schademelders in de gebieden, waarvan nu wordt aangetoond dat indirecte effecten een rol spelen, sinds medio mei in onzekerheid gezeten. Weet u wel wat dit met mensen doet? Ik ben wel benieuwd naar een reactie van het bestuur ten aanzien van deze handelswijze. Wanneer komt u eens met een welgemeend excuus.

Martin, IMG 13 september 2021 - 16:14

Hallo Linda, wij begrijpen niet helemaal wat je bedoelt met schades die wel zijn afgehandeld. We hebben juist gewacht met uitkomst van het onderzoek van Deltares. Dossiers in het kader van eenduidigheid en diepe bodemdaling zijn on-hold gezet, dus niet in tussentijd afgehandeld.

@Marting 14 september 2021 - 07:37

Hierbij een bewijs dat op adres Nieuwediep 11 te Nieuwediep de schade is afgehandeld in het najaar van 2020!!!!! Wij waren veel eerder (mei 2020) en onze dossier is on hold gezet!!!! Dit lijkt nergens op. Ik heb dit voorgelegd aan onze jurist en wacht deze week jullie anwoordt af op mijn mail. We zijn heel benieuwd. Degene die ik aan de telefoon heef mijn verhaal bevestigd en zei...is er wss door heen geslopen....o o o o IMG

Jan 14 september 2021 - 09:52

Klopt niet. Ons dossier was on hold gezet vanwege het onderzoek naar diepe bodemdaling. Na het onderzoek is het dossier afgehandeld. Oftewel afgewezen.

Linda de Boer 14 september 2021 - 13:52

Alleen de schades in de gebieden met trillingssterkten < 2mm/s. zijn aangehouden. Daarbuiten zijn de schades afgewikkeld en ook daar kunnen indirecte effecten een rol spelen. Daar gaan jullie aan voorbij. Het beoordelingskader houdt er m.i. geen rekening mee dat dit ook reden kan zijn om het bewijsvermoeden niet te kunnen weerleggen.

@martim 14 september 2021 - 18:36

Graag een rectificatie

@martin 14 september 2021 - 19:33

Wel lezen Martin

@Martin 29 september 2021 - 12:08

Er is geen onderzoek gedaan in het effectgebied van Huizinge naar diepe bodemdaling en indirecte effecten Martin. Dat word er bedoeld!!!

Sven 12 september 2021 - 19:50

Na het onvolmaakte en gebrekkige onderzoek van 3 mijnbouwkundigen van de TU Delft (met zeer nauwe banden met Shell en de NAM etc.), en de controversiële en drastische beslissing van het IMG om het Wettelijk Bewjsvermoeden in NW-Drenthe en Z.O. Groningen de nek om te draaien, hebben we nu als een soort doekje voor het bloeden het Deltares-rapport. Weer een veel te smal onderzoek (alleen naar grondwaterstanden). Geen breed onderzoek naar onderlinge effecten in de ondergrond. Weer een ernstige misser van het IMG. Voor Drentse mijnbouwschademelders (o.a. bij de UGS Norg) is het IMG een totaal ongeloofwaardig instituut geworden. Het wordt hoog tijd voor een gedegen studie naar directe en indirecte schade. En naar bodembeweging in diepe en ondiepe ondergrond. En niet het IMG moet die uitzetten, maar de overheid (via bijvoorbeeld SodM, Mijnraad of de TcBB).

Martin, IMG 16 september 2021 - 11:43

Hallo Sven, wat mis je precies of wat is er feitelijk onjuist? Dan kunnen we de onderzoekers vragen daarop te reageren. Wees daarbij zo specifiek mogelijk. In het algemeen stellen dat het niet gedegen is, daar kunnen zij en wij niet zo veel mee.

Linda de Boer 16 september 2021 - 18:39

Volgens mij was ik heel specifiek in mijn vraag. En ik heb nog steeds geen antwoord, maar ik wil hem nog wel eens herhalen. Laat het dan maar weten.

Sivert Dieters 12 september 2021 - 23:11

Groningen Wingewest in kaart gebracht en wat kostte dat??wat vindt de landsadvocaat hier nu van ??

Martin 13 september 2021 - 08:43

Conclusies Deltares en IMG zijn onjuist aldus Ir. Meiborg in DvhN de 13-9-2021. Meiborg is eerder werkzaam geweest bij TCMG (voorloper IMG) en grondlegger van het bewijsvermoeden wat nu door IMG wordt ontkracht omdat de schade-experts zich er niet aan houden. Omgekeerde wereld, maar ik denk niet dat Bas Kortmann dat wil begrijpen. Jammer voor iemand die het zo goed voor heeft met de Groningers en Drenten en vertrouwen wil terug winnen. Het is maar de vraag of IMG bevoegd is hun eigen werkelijkheid te maken.

K. de Vries 13 september 2021 - 12:08

Het artikel van Willem Meiborg geeft goed aan, dat dit onderzoek van Deltares weer veel te smal is: alleen toegespitst op op enig hydrologisch onderzoek. Niet een gedegen onderzoek naar de onderlinge wisselwerking ( "triggerwerking") tussen bodembeweging, bodemgesteldheid, grondwaterstanden, bodemtrillingen etc. Het IMG gaat vrolijk opnieuw in de fout, met het nog meer ontkrachten van het wettelijk bewijsvermoeden! Het is trouwens uitdrukkelijk de taak van het IMG zelf om het vertrouwen bij mijnbouwschademelders te herstellen. Zie de fraaie missie-verklaring: rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend etc! Dat is in de gebieden in kwestie een farce geworden!!

... 14 september 2021 - 19:20

Dit onderzoek is niet compleet, er is voobijjgegaan aan meerdere zaken, het is de som der delen niet alleen de gaswinning. Graag een reactie IMG. En niet over twee weken graag binnen drie dagen. Jullie zijn een overheids instelling dus betaald door onze zuurverdiende belasting centen. Antwoord !!!en geen verwijzing.

Johan Kamphuis 15 september 2021 - 11:07

Het Deltares-rapport zal het IMG weer een aardige duit gekost hebben! Er zijn weer de nodige heren met academische titels aan de slag gegaan met de te smalle onderzoeksvraag van het IMG. De eindconclusie ( slechts in enkele deelgebiedjes zou sprake kunnen zijn van indirecte schade) komt ongeloofwaardig over. Deltares zou een gerenommeerd instituut zijn voor toegepast onderzoek van water en ondergrond. Laten we echter niet vergeten, wat een enorme miskleun Deltares maakte bij hun onderzoek naar de ernstig beschadigde en verzakte huizen bij het Twente-kanaal. Op grond van hun rapport heeft de provincie Overijssel jarenlang de ernstig gedupeerde schademelders serieus te nemen!

Veendam 16 september 2021 - 16:53

Andere vraag over een ander onderwerp: Komt in de toekomst Veendam ook in aanmerking voor de waardedaling-regeling?

Jenny, IMG 17 september 2021 - 17:00

Dat is onbekend. Hier leest u over de actualisatie van de methode voor het bepalen van waardedaling. https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/waardedaling-wordt-opnieuw-vastgesteld Het is vooraf niet te zeggen tot welke uitkomsten de actualisatie gaat leiden.

Arie Blok 16 september 2021 - 20:56

@Veendam, ik hoop het voor je, ben ik er misschien ook bij. Overigens kreeg ik van mijn eerste schade een rapport van het IMG, van mijn tweede schade enkel een rapport van 10BE, en dus alles afgewezen, met omschrijvingen waar de honden geen brood van lusten. Dat kan dus allemaal als de omgekeerde bewijslast de nek is omgedraaid.

Jan 20 september 2021 - 19:53

Ons rapport loopt vanaf mei 2020 en was beoordeeld en gecontroleerd in december 2020. In maart 2021 ineens een brief dat ons rapport sterk afwijkt van de omliggende rapporten (allemaal toegekend aan mijnbouwschade). Er zouden vragen gesteld worden aan de deskundige over ons rapport maar tot op heden (na meerdere mails) nog steeds niets gehoord. 7 huizen op 1 rij, aanelkaar geschakeld dus muur aan muur. 6 huizen waarvan het rapport is toegewezen en de scheuren erkend / te wijten aan aardbevingschade. Ons huis zit er tussenin en het rapport wijkt dus sterk af. Wat gaat hiermee gebeuren. Nog steeds vanaf juli 2021 geen reactie op onze mails. Ook zou medio september een brief komen met een keuze voor 5.000 euro maar nog steeds niets ontvangen. Word ons rapport nu opnieuw bekeken en beoordeelt??? Gezien de rapporten van omliggende buren wel toegewezen en erkend zijn aan schade door mijnbouw???

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 16:57

Zoals u wellicht weet, gaan we niet inhoudelijk in op individuele zaken. In het algemeen kan ik in reactie op uw verhaal wel zeggen dat de uitvoering van de keuze voor de vaste vergoeding nog gaat plaatsvinden. U wordt hier nog over geïnformeerd als er een lopende aanvraag is op een adres waar nog niet eerder schade is vergoed.

Dr. Leo Langman 23 september 2021 - 15:37

Heeft de heer Kortmann er al over nagedacht om eindelijk van zijn pensioen te gaan genieten? Wat wil deze man toch??.......................

Thea 24 september 2021 - 14:21

Behalve bij Tripscompagnie geldt ook een bodemdaling van zeker 55 cm (en dat wordt nog veel meer) voor heel Borgercompagnie. Goed onderzoek naar gestapelde mijnbouw en de lekkage in 2018 tgv zoutwinning door Nedmag waardoor de daling is versneld, is zeker nodig. Ook de gevolgen van de zoutwinning zijn toch ondergebracht bij het IMG

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 17:07

De gevolgen van de zoutwinning zijn ondergebracht bij de Landelijke Commissie Mijnbouwschade, met wie wij een samenwerkingsconvenant hebben. We helpen u op basis van uw individuele dossier te zorgen dat uw aanvraag op de juiste plek belandt.

En nu? 24 september 2021 - 15:56

Wat betekent dit nu praktisch? Schade was al opgenomen en rapport zou er aankomen. Toen ineens lag het stil. En daarmee ook de herstelwerkzaamheden die we wilden oppakken. En het wordt vanzelf niet beter, hoor... zie de scheuren alleen groeien. En toen het bericht "helaas u valt er buiten"... Ik vind het lastig om te vertrouwen op een eerlijke en goede afhandeling op deze manier. Gedurende de "wedstrijd" de regels aanpassen... Kortom, ik ben het er niet mee eens, dus bezwaar aantekenen. En dan? Moet ik dan aan (laten) tonen dat er NIET sprake is van een andere oorzaak, die evident en aantoonbaar deze schades heeft veroorzaakt? Kortom, de bewijslast komt weer terug bij de burger? En die heeft op zichzelf natuurlijk niet de middelen om zo'n fancy rapport te laten opmaken en op te leggen.. Is er wellicht reeds een groep die je kunt benaderen om gezamenlijk e.e.a. te laten onderzoeken en evt via juridische wegen aan te vechten? Samen sta je toch wat sterker hoop ik. Of moeten we wachten op een vervolgdocumentaire van "Alleen tegen de staat"?

Niels 29 september 2021 - 12:47

Dit nieuwsbericht klopt voor geen meter, er is alleen onderzoek gedaan buiten het effectgebied van Huizinge. Terwijl dat dit nieuwsbericht anders doet vermoeden. En de duizenden mensen die binnen het effect gebied vallen? Hier is geen bodemdaling? Ik woon een kilometer van een zoutmijn, waar de bodemdaling meer dan een halve meter is! Het IMG doet schadeafhandelingen zonder eerst gedegen onderzoek te doen naar bodemdaling en gestapelde mijnbouw in het effectgebied. Hoe kan je deskundigen dan op pad sturen zonder daar eerst onderzoek naar gedaan te hebben?

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 09:40

Voor de adressen waar schade was gemeld buiten het effectgebied van de bevingen, was er dringend behoefte aan duidelijk. We hebben daar dus voorrang aan gegeven. Voor de beoordeling van woningen binnen het effectgebied van bevingen, wordt al uitgegaan van toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Zie ook de toelichting hierboven.

J 29 september 2021 - 18:33

Dus de gasopslag in Norg zorgen voor diepe bodemdaling- en stijging die invloed heeft op het grond- en oppervlaktewatersysteem. En dat kan weer leiden tot zetting- en verzakkingschade. Waarom word ons rapport dat afgewezen??? 33 schueren en alles komt volgens de deskundige door warmte vocht en ze durven zelfs te zeg dat het door na isolatie komt. 7 huizen op 1 rij, aanelkaar geschakeld dus muur aan muur. Allemaal op de zelfde stuk grond, zelfde huizen zelfde bouwjaar. 6 woningen worden de scheuren erkend door aardbevingschade en 1 huis niet. Nu dus met 4 miljard kuub en voeren het straks op naar 5,1 miljard kuub. Word je afgekocht met 5.000 euro .aar heb je geen recht op 4.000 subsidie omdat je onder de 1.000 euro zit of op 0. Nu een nieuwe constructie voor deze rapporten....ipv die 5.000 zal deze opgesplitst worden in 1.000 schadevergoeding en 4.000 ipv subsidie aanvraag.

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 09:41

We kunnen niet ingaan op individuele situaties dus ik kan niet aangeven waarom er wel of niet bij u schade is afgewezen. Wel maak ik uit uw reactie op dat u ervan uitgaat dat bij een keuze voor een vaste vergoeding u geen subsidie waardevermeerdering krijgt. Dit is gelukkig onjuist. Ook bij de keuze voor een vaste vergoeding is het mogelijk een subsidie aan te vragen en de vaste vergoeding is dan geen grond voor een afwijzing.

Klaas 4 oktober 2021 - 17:22

Hoi. Valt Nieuw Beerta en Drieborg hier ook onder??

Jenny, IMG 20 oktober 2021 - 10:00

Noordoostelijk van Winschoten staan er peilvakken ingetekend in het advies van Deltares. We zijn vooralsnog even voorzichtig met al te stellige uitspraken over specifieke dorpen en wijken. Daar zijn meer gedetailleerde kaartjes voor nodig, bovendien moet het dan nog altijd per adres worden bepaald.

wim 19 juli 2022 - 12:39

Zijn deze gedetailleerde kaartjes inmiddels beschikbaar voor dit gebied?

Hans, IMG 28 juli 2022 - 11:25

Beste Wim,  we hopen deze week op onze website een adrestool te plaatsen waarmee je kunt checken of je in de gebieden zit van de indirecte effecten van diepe bodemdaling. Ook komen er dan duidelijker kaartjes op de website te staan.

P 12 oktober 2021 - 09:33

Ik lees nergens in alle commentaren dat de bodemdaling een landelijk probleem is en niet alleen in de regio's waar mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. Is het dan niet vooringenomen om te stellen dat er een aansprakelijke partij is omdat je toevallig in een gebied woont waar mijnbouwactiviteiten plaatsvinden? Een verwachting van wederrechtelijke financiële bevoordeling ten opzichte van de rest van NL die identieke problematiek ondervindt maar op geen enkele wijze hiervoor een compensatie ontvangt. Wanneer deskundigen een conclusie vaststellen die niet in het straatje past is ineens de hele provincie deskundig.

Eduard 16 oktober 2021 - 03:30

Ben ook op hold gezet en kreeg daarna een negatief rapport. Nu hoor ik pas geleden dat mijn buurman die 10 meter achter mij woont wel een vergoeding heeft gehad doordat hij nog in de oude regeling viel. Kan er nu blijkbaar niets meer aan doen aangezien de bezwaar termijn is verstreken. Dan lees je op de site dat het nieuwe systeem er is gekomen om te voorkomen dat de een in dezelfde straat wel een vergoeding krijgt en een ander word afgewezen.

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 11:15

We gaan niet op individuele gevallen in op de site. Maar als ik het goed lees, heeft u nog geen besluit gehad. Is er wel de mogelijkheid geboden voor een vaste vergoeding of is er eerder op uw adres al eens een schademelding afgehandeld?

Jantje 3 november 2021 - 09:23

Valt Sappemeer ook binnen indirecte bodemdaling

Martin, IMG 25 november 2021 - 12:15

Hallo Jantje, Sappemeer valt in het effectgebied aardbevingen. Daar geldt het bewijsvermoeden. In de gebieden buiten het effectgebied, maar binnen de rode randen is sprake van indirecte effecten van diepe bodemdaling. Er wordt nog gekeken waar er ook binnen het effectgebied sprake kan zijn van indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Sissi 4 november 2021 - 22:30

zoals ik de kaart bekijk valt Winschoten hier ook onder in 2 en ik krijg dan een brief zoals ik begrijp.....

Jan Rots 8 november 2021 - 21:37

Een motie van Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Agnes Mulder (CDA) kreeg bij de stemming op 5 oktober de steun van de hele Tweede Kamer. Ze roepen de regering op het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) niet toe te staan om gebieden in Groningen en Noord-Drenthe uit te sluiten bij het indienen van schadeclaims. Daarmee veegde de Tweede Kamer twee onderzoeksrapporten van tafel waarop het IMG zich beriep. Het eerste rapport door TNO en TU Delft uit maart 2021 over de directe gevolgen van diepe bodemdaling concludeert ‘dat diepe bodemdaling (en -stijging) in de gasopslag Norg en het Groningenveld niet leidt of heeft geleid tot schade aan gebouwen.’ Op een webpagina van het IMG staat meer documentatie. Het andere rapport, dat afgelopen september verscheen, gaat over de indirecte effecten van diepe bodemdaling. Deltares legt hierin uit dat het daarbij meestal gaat om veranderd grondwaterpeil en de effecten daarvan op de ondergrond en fundamenten. Op basis van het eerste rapport wees het IMG 1.800 claims af, waarvan het er 300 opnieuw in overweging nam door het tweede rapport. Onzin, zei de Tweede Kamer op 5 oktober, laat eerst dan maar eens zien wat dan wel de oorzaak is. Jullie hebben diepe bodemdaling onderzocht. Hebben jullie gekeken naar aardschokken als zo'n verandering schoksgewijs verloopt? “Dat hebben we in deze studie niet gedaan, want de vraag betrof hier alleen de directe gevolgen van diepe bodemdaling. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft geprobeerd het gebied te verkleinen waarin het aansprakelijk gesteld kan worden voor schades. Daar is zowel jullie onderzoek voor gebruikt als dat van Deltares. Was u op de hoogte van die intentie van het onderzoek? “Wij waren op de hoogte van de achtergronden van het bewijsvermoeden rest lees: https://www.delta.tudelft.nl/article/kamer-schuift-tu-onderzoek-groningen-terzijde

En nu? 11 november 2021 - 15:11

Klinkt als goed nieuws. Ben benieuwd wat dit nu praktisch gaat betekenen. Misschien dat iemand van IMG hierop kan reageren?

En nu? 24 november 2021 - 13:05

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z17132&did=2021D36843

En nu? 24 november 2021 - 13:04

Helaas blijft het stil vanuit IMG. Ik wacht voor nu de formele reactie wel af en voor iedereen die de motie wil nalezen en of naar wil verwijzen in een eventueel bezwaar: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z17132&did=2021D36843

Johan Kasper 8 december 2021 - 13:25

In en rondom Steenbergen is de bodemsamenstelling zeer divers. Het dorp ligt grotendeels op een zandrug met aan de ene kant de es en de Zuursche Duinen (7-10 meter hoger) en aan de andere kant loopt de bodem af richting Grote Diep. Tussendoor komt je kleinere locaties tegen die zeer laag zijn met een veenachtige ondergrond met zeer hoge waterpeilen. Tevens is er op sommige plaatsen sprake van keileemlagen in de ondergrond met daarop watervoerende pakketten (mogelijk ook met veenresten). Deze watervoerende lagen komen op enkele plaatsen zelfs tot aan de oppervlakte (zgn. wellen). Dat is ook één van de belangrijkste redenen voor vroege bewoning op deze locatie. Tenslotte is er in de diepe ondergrond onder het dorp sprake van meerdere breuklijnen. Als Deltaris of een ander bureau in opdracht van het IMG onderzoek wil doen naar de invloed van de bodemdaling en stijging elk jaar t.g.v. gasopslag en gasontrekking, dan zullen ze dat onderzoek op lokaal niveau (bij woningen) en m.b.v. veldwerk moeten doen. De vraag die daarbij gesteld moet worden, is: wat gebeurt er met waterlagen in de ondergrond als deze grond omhoog gestuwd wordt. Worden waterlagen er dan bijvoorbeeld 'uitgeperst' richting breuklijnen in de ondergrond (Amerikaans onderzoek toont aan dat daardoor breuklijnen weer actief kunnen worden), of worden waterlagen naar de oppervlakte 'weggeperst'(daar waar sprake is van zgn. wellen). Als waterlagen verdwijnen zal dat invloed hebben op gebouwen (nieuwe zetting) en daar waar er ook nog sprake is van veenpakketjes, zal het ook invloed hebben op deze veenafzettingen (oxidatie). Waarom wordt er niet op lokaal niveau onderzoek gedaan naar deze zaken (bodemsamenstelling, waterlagen, grondsoorten, breuklijnen, keileemlagen etc.

BLH 20 december 2021 - 16:59

Nu er keuzes moeten worden gemaakt voor een vaste vergoeding in het postcode gebied met overlappende mijnbouwschade (Veendam) wordt ik bij mijn keuze op het volgende gewezen: * Als u gebruik maakt van de vaste vergoeding, kan voor het object pas weer een nieuwe aanvraag tot schadevergoeding worden gedaan, als zich een nieuwe aardbeving heeft voorgedaan in het Groningenveld of de gasopslag Norg die op het adres van het object heeft geleid tot een trillingssnelheid van minimaal 5 mm/s, te berekenen met de methode van Bommer met 1% overschrijdingskans. Of als aan het object nieuwe schade is opgetreden als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling. Als deze omstandigheden zich niet hebben voorgedaan, zal het Instituut een nieuwe aanvraag afwijzen. Echter is mijn schade nog niet beoordeelt op schade door indirecte effecten door diepe bodemdaling. Dan kan het IMG toch niet mogelijke (oude) schade al uitsluiten bij een keuze nu. Via de postcode checker bij Commissie mijnbouwschade wordt ik ook al verwezen naar het IMG. Stel dat Deltares tot de conclusie komt dat mijn postcode gebied wel in aanmerking komt voor indirecte schade door diepe bodemdaling, is die schade dan wel apart te claimen ondanks dat ik nu een keuze maak voor een vaste vergoeding??

D.J. de Boer 20 februari 2022 - 11:01

Op internet zie ik dat mevrouw Mulder van het CDA en de heer Grinvis op 5 oktober 2021 een motie heeft ingediend en dat deze ook is aangenomen. Het betreft motie m.b.t. het niet verder inperken van een gebied (in Noord-Drenthe) o.b.v. een tweetal onderzoeken (Deltares en TNO). De motie heeft betrekking op Noord-Drenthe, maar volgens mij ook op Groningen, want de contouren uit de onderzoeken betreffen ook een deel van Oost-Groningen (Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Wildervank, Veendam, etc). En juist daar wonen nu veel gedupeerden die net onder de 2 mm s zitten met de trilingstool. Deze mensen zitten met scheuren in een woningen en deze zijn na 1 sept 2020 gemeld bij het IMG. Mens uit dit gebied, bijvoorbeeld buren of de hele straat hebben wel volledige comensatie van de schade gekregen als men voor 1 sept 2020 een melding bij het IMG heeft gedaan. Obv van de nieuwe onderzoeken van Deltares en TNO hebben de mensen die gewacht hebben dus gewoon pech volgens het IMG en de minister. Maar de motie roept op tot het niet verder beperken van het effectgebied. De minister zegt de motie niet uit te willen voeren, met daarbij een verwijzing dat hij de IMG niet kan verplichten een andere werkwijze te kiezen omdat er zogenaamd twee 'wetenschappelijke rapporten' aan ten grondslag liggen. Weet iemand van jullie of het IMG hoe het nu verder gaat? Het CDA en ChristenUnie reageren niet op mijn herhaalde mails. De SP zegt actie te ondernemen maar ik zie nergens wanneer deze verwerping van de motie door de toenmalige minister opnieuw op de kameragenda staat. Het lijkt mij voor de bewoners van dit gebied erg onrechtvaardig en het is ook enigszins willekeur, o.b.v. een willekeurige datum van 1 sept 2020 krijgen mensen wel of geen vergoeding van de schade. Toevallig omdat deze datum gekoppeld wordt aan een tweetal rapporten. Waarvan de kamer via een motie ook nog een unaniem bepaald dat het effectgebied NIET mag worden ingeperkt. Daarnaast is er ook geen rekening houden met een combinatie van bevingsfactoren (soort trilling, grondwater, diepe bodemdaling etc.) en activiteiten van bijvoorbeeld Nedmag, verschillende bodemtypen, waterlagen etc. Er is alleen uitgegaan van de contour rond Huizinge. Voor mij onbegrijpelijk waarom het IMG, de Provincie, de kamer of de nieuwe minister nu niet ingrijpt om aan deze situatie een einde te maken. Hiermee worden steeds meer Groningers negatief t.o.v. de overheid en betrokken instanties. En bovendien, mensen die nu schade claimen hebben 6 weken de tijd om op een afwijzing te reageren. Hoe kunnen deze nu gegrond bezwaar maken als het IMG en de minister de motie van de kamer niet uitvoert? Je kunt als individu nooit een tweetal rapportages van Deltares en TNO onderuit halen, dat dient collectief en kamerbreed te gebeuren.

en nu? 7 maart 2022 - 19:46

Inderdaad dit... heb nu na 2 jaar ook een afwijzing. Ik overweeg nu juridische stappen, want dit kun je individueel niet meer aan. En totaal geen re(actie) vanuit IMG en de politiek. Kansloos dit.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.