Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

9 september 2021

Eerste resultaten beoordeling van schade mestkelders

281.jpg

Het IMG heeft een eerste beoordeling gedaan van de circa 250 aanvragen voor vergoeding van schade aan mestkelders. Er is nu duidelijkheid bij welke mestkelders mogelijk schade door mijnbouw kan zijn ontstaan en welke niet.

Effectgebied mestkelders

Op 17 mei heeft het IMG besloten op welke wijze deze schade beoordeeld moet worden. De basis hiervoor vormt een advies van een panel van deskundigen voor schade aan mestkelders. Een belangrijke eerste beoordeling vormt de vraag of de mestkelder binnen een effectgebied van bevingen ligt die schade kan veroorzaken. Bij een mestkelder kan dat als de beving bij de mestkelder tot een trillingssnelheid van 10 mm/s (1 procent overschrijdingskans) heeft geleid. Het wettelijk bewijsvermoeden is dan voor die mestkelder van toepassing.

Brieven naar agrariërs

Er zijn in totaal 252 aanvragen voor vergoeding van schade aan mestkelders binnengekomen. Van de 252 mestkelders is bij 142 mestkelders vastgesteld dat de trillingssnelheid lager lag dan 10 mm/s. De betreffende eigenaren krijgen vanaf vandaag een brief met een besluit over hun aanvraag. Het gaat in die gevallen om een afwijzing. Bij 110 mestkelders wordt een brief bezorgd waarin staat dat de aanvraag verder in behandeling wordt genomen en een onderzoek zal plaatsvinden naar de schade aan de mestkelder. Om te beginnen wordt voor 10 dossiers nu een deskundige aangewezen die de schade gaat beoordelen en daarover zal adviseren.

Doorlooptijd

Op basis van de eerste ervaringen, wordt ook duidelijk wanneer de overige 100 dan nog lopende aanvragen afgehandeld kunnen worden en wat de doorlooptijd wordt voor de afhandeling van deze soort schade. De aanpak voor afhandeling van schade aan mestkelders is namelijk nieuw.

Schade aan boerderij

Het overgrote deel van de agrarische bedrijven waar schade aan mestkelders is gemeld, meldde ook schade aan de overige gebouwen, zoals het eventuele woonhuis, stallen en schuren. De afhandeling van mestkelders wordt los van die schades gedaan. Zodoende is een deel van de aanvragen voor de overige gebouwen van de boerderij inmiddels al afgehandeld. Voor die gebouwen wordt het beoordelingskader gehanteerd zoals dat er ook is voor gewone woningen.