Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

31 januari 2020

Specialistenpanel gaat over mestkelders adviseren

136.jpg

Voor de agrarische bedrijven waar schade aan mestkelders is gemeld, heeft de TCMG een panel van onafhankelijke, specialistische deskundigen gevraagd te adviseren hoe deze schade te beoordelen. Bedoeling is zo te komen tot een pragmatische en rechtvaardige werkwijze.

Het adviespanel is gevraagd duidelijkheid te scheppen over de vraag hoe kan worden vastgesteld dat en welke schade agrarische bedrijven met zowel gemetselde als betonnen mestkelders hebben geleden door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Net als voor de schade aan huizen, moet daar in het licht van het wettelijk bewijsvermoeden helderheid over komen.

Leden adviespanel

Het adviespanel bestaat uit de volgende leden: prof. mr. N.S.J. Koeman (voorzitter), prof. dr. ir. D. Hordijk, mr. ing. A.C.M.M. van Heesbeen RT, drs. P. van der Gaag en ir. P.C. van Staalduinen. Hiermee is een multidisciplinair adviespanel samengesteld met technische, juridische en agrarische kennis.

Verbetering nodig

In het verleden is door de NAM al een werkwijze opgesteld, het zogenoemde mestkelderprotocol. Maar dat protocol gaat niet specifiek in op de wijze waarop mogelijke schade aan betonnen mestkelders wordt beoordeeld en biedt geen duidelijkheid over het toepassen van het wettelijk bewijsvermoeden. Volgens de agrarische sector is het protocol ook voor verbetering vatbaar.

Afhandeling gaat door

Het adviespanel is gevraagd voor 1 juli het advies op te leveren. De TCMG gaat in de tussentijd onverminderd door met de schadeafhandeling bij boerenbedrijven, zoals het doen van schade-opnames en het nemen van besluiten over aanvragen tot schadevergoeding. Als er een mestkelder wordt aangetroffen bij een schade-opname, wordt een schademelding wat de mestkelder betreft later afgehandeld. Zo kan in ieder geval al voor een deel van de schade op het bedrijf de procedure worden voortgezet.

Aantallen schades agrariërs

In totaal zijn er bij de TCMG nu ruim 800 schademeldingen van agrarische bedrijven binnengekomen op circa 700 adressen. Voor de schade op ruim 160 adressen is een besluit genomen. Eenzelfde aantal wacht daar nog op, maar heeft al wel een schade-opname gehad. Voor de overige adressen is een schade-opname in voorbereiding.