Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

20 oktober 2020

Eerste besluiten: 43 miljoen euro waardedaling

291.jpg

Het IMG heeft voor het eerst besluiten genomen over aanvragen voor vergoeding van waardedaling. Er zijn nu 4.053 besluiten genomen en daarmee is ruim 43 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. Het gaat om adressen in de gemeenten Loppersum en Appingedam.

Binnen zeven weken

Daarmee zijn de eerste besluiten binnen zeven weken genomen. Er geldt een beslistermijn van acht weken voor deze aanvragen. Van de 4.053 besluiten betreft het 3.088 keer een besluit tot vergoeding en 965 keer een besluit tot afwijzing van de aanvraag. De besluiten worden komende dagen bekend gemaakt via het online dossier en/of door middel van brieven.

Gemiddelde vergoeding

Na een besluit waarbij vergoeding wordt toegekend, duurt het nog enkele dagen tot maximaal twee weken voordat het geld ook daadwerkelijk op de rekening wordt bijgeschreven. Gemiddeld is er nu 14.000 euro schadevergoeding toegekend per aanvraag. Voor één adres kunnen meerdere besluiten worden genomen. Als twee partners gezamenlijk eigenaar zijn van een woning bijvoorbeeld.

Reden van afwijzing

Van de afwijzende besluiten gaat het bij ruim 450 aanvragen om woningen waar tot sloop-nieuwbouw zal worden overgegaan in het kader van de versterking. In bijna 400 gevallen betreft het vooral later aangeschafte woningen waar geen waardedaling meer plaatsvond vanaf het moment dat de eigenaar de woning in bezit kreeg. Bij circa 100 aanvragen is er rechtstreeks bij de NAM al een vergoeding verkregen of er loopt nog een procedure tegen de NAM.

Totaal circa 95.000 woningen

Op basis van de Waardedalingsregeling kan een eigenaar een vergoeding krijgen voor de lagere waarde van zijn woning, die is opgetreden doordat die woning is gelegen in een gebied waar aardbevingen voorkomen. Het gaat om ongeveer 95.000 woningen. Vanwege de omvang wordt de regeling gefaseerd ingevoerd. De fasering maakt mogelijk de procedure te verfijnen en verbeteren voordat er grotere aantallen aanvragen moeten worden afgehandeld.

Adressen tot nu

De uitvoering van de regeling is gestart op 1 september 2020 voor eigenaren van woningen in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Het gaat er om circa 12.000 woningen. Er is voor circa 4.500 adressen een aanvraag gedaan. Voor aanvragen op de eerste circa 3.000 adressen is nu een besluit genomen. Het gaat daar dus over ruim 4.000 besluiten op aanvragen voor die adressen. Er kunnen immers meerdere aanvragen voor één adres binnenkomen omdat er meerdere eigenaren kunnen zijn of zijn geweest in de periode waarin er waardedaling plaatsvond en is berekend.

Ruim honderd per dag

De procedure is zo veel als mogelijk geautomatiseerd zodat een aanvraag doen zo min mogelijk gedoe geeft voor de woningeigenaren. Het maakt de afhandeling ook efficiënter. Inmiddels zijn er ruim 21.000 aanvragen binnengekomen. De besluiten die nu zijn genomen, betreffen de 4.000 aanvragen die in de eerste twee weken van de start van de regeling binnenkwamen. Het IMG verwacht vanaf vandaag ruim honderd besluiten per dag te gaan nemen over deze aanvragen, oplopend naar enkele honderden per dag.

Gaandeweg verbeteringen

Afgelopen tijd zijn bijvoorbeeld nog diverse verbetering in de IT-systemen doorgevoerd. In de praktijk moet vervolgens nog blijken hoe vaak er sprake is van uitzonderingen die meer aandacht vergen. Zo wordt er met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samengewerkt om zicht te houden op de ontwikkeling op gebied van sloop-nieuwbouw van woningen. Als er sloop-nieuwbouw plaatsvindt of kan gaan vinden, moet de waarde van de nieuwe woning namelijk worden verrekend met de waardedaling die er zou zijn geweest voor de oude woning.

Gegevens voor uitzonderingen

Daarnaast zijn er situaties waarin ook al eerder vergoeding is geclaimd bij de NAM. Het IMG ontvangt daarover van de NAM gegevens. Een deel van die procedures is afgerond. Het IMG is dan niet bevoegd en zal de aanvraag afwijzen. Maar een deel van die procedures loopt nog. Aanvragers kunnen dat soms nog stopzetten en alsnog bij het IMG een aanvraag indienen.

Verdere uitrol

Vanaf 1 november start de afhandeling van aanvragen in de gemeenten Groningen en het Hogeland. Vanaf 1 januari is dat voorzien voor de overige gemeenten in het waardedalingsgebied. Op betreffende adressen wordt dan een brochure bezorgd met toelichting daarover.