Klachtenregeling

Klachtenregeling deelcommissie mijnbouwschade TCMG
 

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. TCMG: de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 2. Voorzitter: de (plaatsvervangend) voorzitter van de deelcommissie mijnbouwschade van de TCMG

 

Artikel 2: Klachtrecht

 1. Een ieder heeft het recht om mondeling of schriftelijk een klacht in te dienen over de wijze waarop de deelcommissie mijnbouwschade van de TCMG, een lid daarvan of  een persoon, werkzaam voor of onder verantwoordelijkheid van de deelcommissie , zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen.
 2. De TCMG bevestigt de ontvangst van een schriftelijke klacht binnen twee weken na ontvangst. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval de volgende gegevens:

a) de datum waarop de klacht is ontvangen;

b) de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld;

c) de naam en het telefoonnummer van de klachtbehandelaar;

d) de procedure, de eventuele instelling van een klachtadviescommissie en de mogelijkheid om te worden gehoord;

e) de mogelijkheid om de tekst van de klachtenregeling op te vragen of op het internet te raadplegen.

 

Artikel 3: Behandeling schriftelijke klacht

 1. De afhandeling van een schriftelijke klacht geschiedt door de voorzitter, tenzij hij persoonlijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft. In dat laatste geval wordt de klacht afgehandeld door een ander lid van de deelcommissie mijnbouwschade van de TCMG.
 2. De voorzitter is niet verplicht de klacht te behandelen indien de klacht betrekking heeft op een gedraging:

a) waarover reeds eerder een klacht is ingediend die is behandeld met inachtneming van de artikelen 9:4 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

b) die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

c) waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;

d) waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld;

e) die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest, of,

f) zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

3. De voorzitter  is evenmin verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

4. Indien de voorzitter niet verplicht is de klacht te behandelen, kan hij de klacht buiten behandeling laten. De klager wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld. Bij de kennisgeving wordt vermeld binnen welke termijn de klager een verzoekschrift kan indienen bij de Nationale ombudsman.

 

Artikel 4: Klachtadviescommissie

 1. De voorzitter kan een commissie belasten met de advisering over de klacht.
 2. De klachtadviescommissie bestaat uit drie personen. De voorzitter benoemt de leden, onder wie de commissievoorzitter, en wijst de secretaris aan.
 3. Degene op wie de klacht betrekking heeft, kan geen deel uitmaken van de klachtadviescommissie.
 4. De klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden in kennis gesteld van de inschakeling van de klachtadviescommissie.
 5. De klachtadviescommissie zendt een rapport van bevindingen, vergezeld van haar advies en eventuele aanbevelingen, aan de voorzitter.

 

Artikel 5: Horen

 1. De klager en de persoon op wie de klacht betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. In overleg met de klager kan het horen telefonisch plaatsvinden.
 2. De voorzitter kan het horen opdragen aan een ander lid van de deelcommissie mijnbouwschade van de TCMG, vergezeld door een secretaris, of een of meer ambtenaren of personen die anderszins werkzaam zijn voor de TCMG.
 3. Indien een commissie is belast met de advisering over de klacht, wordt het horen opgedragen aan die klachtadviescommissie.
 4. De klachtadviescommissie kan het horen opdragen aan een van haar leden.
 5. Van het horen van de klager kan worden afgezien, indien de klacht kennelijk ongegrond is, de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord of aan de klacht volledig tegemoet is of wordt gekomen.
 6. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
 7. Indien het horen is opgedragen aan de klachtadviescommissie, bevat haar rapport van bevindingen tevens het verslag van het horen.

 

Artikel 6: Termijn

 1. De voorzitter handelt de klacht af binnen zes weken of, indien een klachtadviescommissie is ingesteld, binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift.
 2. De voorzitter kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Daarvan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

 

Artikel 7: Bevindingen

 1. De voorzitter stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover en de eventuele conclusies die hij daaraan verbindt, tenzij de klager heeft verklaard dat hij daaraan geen behoefte heeft. Indien een klachtenadviescommissie is belast met de advisering over de klacht, wordt tevens het rapport van bevindingen, het advies en de eventuele aanbevelingen van de klachtadviescommissie toegezonden.
 2. Indien het oordeel van de voorzitter afwijkt van het advies, worden in de conclusie de redenen voor die afwijking vermeld.

 

Artikel 8: Klachtenregistratie

De TCMG draagt zorg voor de registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.

 

Artikel 9: Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door de voorzitter.
 2. Zij wordt aangehaald als: Klachtenregeling deelcommissie mijnbouwschade TCMG.