Privacyverklaring

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (het Instituut) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon: bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is onder meer geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop het Instituut uw persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens precies en hoe komen we daar aan?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht.

U deelt onder andere persoonsgegevens met ons als u een melding acuut onveilige situatie of een aanvraag tot vergoeding van schade doet, als bedoeld in de Tijdelijke Wet Groningen en als u (daarover) contact met ons heeft. Wij ontvangen ook persoonsgegevens over u van het Kadaster. Daarnaast ontvangen wij gegevens van de NAM zodat het Instituut kan vaststellen of er in het verleden al over een schade is geoordeeld.

Voorbeelden van de persoonsgegevens die het Instituut verwerkt zijn uw naam, telefoonnummer, uw e-mailadres, bouwkundige gegevens over het pand waarvoor schade gemeld wordt en kadastrale gegevens. Maar ook uw burgerservicenummer en bankgegevens. Als u onze website bezoekt verwerken we ook het IP-adres van de computer waarmee u dat doet om zo bezoekersstatistieken bij te kunnen houden en onze website te optimaliseren.

Privacy-principes van het Instituut

Het Instituut heeft enkele principes gedefinieerd die zij hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze principes luiden als volgt:

Het Instituut verwerkt alleen persoonsgegevens, als …

hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, het vitale belang van u als betrokkene, een gerechtvaardigd belang (IP-adressen) of het vervullen van een taak van algemeen belang. Het Instituut verwerkt de meeste persoonsgegevens op deze laatste grond: verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taak van het Instituut, namelijk het besluiten over aanvragen tot vergoeding van schade en het afhandelen van meldingen van acuut onveilige situaties, beide zoals bedoeld in de Tijdelijke Wet Groningen. Het Instituut verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om het doel waarvoor zij uw persoonsgegevens verwerkt te bereiken.

Het Instituut verstrekt uw gegevens uitsluitend als de AVG hier ruimte voor biedt

Voor het verstrekken van persoonsgegevens gelden specifieke en strikte regels. Het Instituut neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen en zal dat niet doen als daarvoor geen rechtmatige grondslag bestaat. De uitvoering van de taak van het Instituut kan echter wel met zich meebrengen dat zij gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met derden. In dat geval is dat ook toegestaan. Deze derden moeten overigens ook de AVG in acht nemen.

Het Instituut deelt gegevens over u met de gemeente als er na een melding acuut onveilige situatie bij inspectie wordt vastgesteld dat hier werkelijk sprake van is. Daarbij worden ook gegevens over u gedeeld met een extern bureau dat wij om advies vragen tijdens een dergelijke veiligheidsinspectie.

Als u een aanvraag tot schadevergoeding doet, ook wel een ‘schademelding’ genoemd, ontvangt de NAM van ons uw adresgegevens, zodat de NAM ons de informatie kan verstrekken die wij nodig hebben om te controleren of er sprake is van een eerder beoordeelde schade. Voor meer informatie klik hier. Ook delen wij uw gegevens op enig moment met onafhankelijke, externe deskundigen die door ons worden gevraagd advies te geven over de op de aanvraag tot schadevergoeding te nemen besluiten. Vooraf wordt u een deskundige voorgesteld. U kunt hier nog uw zienswijze op geven.

Het is mogelijk dat het Instituut de van u verkregen persoonsgegevens verder verwerkt ten behoeve van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Het Instituut gaat daar slechts toe over indien daarvoor een wettelijke grondslag voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek bestaat. Wij verstrekken uw persoonsgegevens slechts aan derden die statistisch of wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Het Instituut beveiligt uw gegevens

Het Instituut neemt passende maatregelen bij de opslag en het gebruik van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren stelt het Instituut een analyse op en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn. Hierbij volgt het Instituut de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (hierna: BIO).

Het Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Het Instituut bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Het Instituut stelt u in staat uw privacy-rechten uit te oefenen

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij het Instituut via contact@schadedoormijnbouw.nl:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten rectificeren of (artikel 16 en 17 AVG).
  • U wilt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken (artikel 18 AVG)
  • U wilt dat uw persoonsgegevens worden overgedragen (artikel 20 AVG).
  • U wilt bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens door het Instituut (artikel 21 AVG).

Contact

Wie een verzoek wil doen, vraag wil stellen of een klacht wil indienen over de verwerking van persoonsgegevens door het Instituut, kan contact opnemen met ons. Dit kan via e-mail naar contact@schadedoormijnbouw.nl, telefonisch via 0800 4444 111 of door een brief te sturen naar:

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Mocht het u niet eens zijn met de wijze waarop het Instituut uw persoonsgegevens verwerkt, dan staat het u ook vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.