Verder naar inhoud

Privacyverklaring

7 december 2023

 

Uw privacy is voor Instituut Mijnbouwschade Groningen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Het centrale uitgangspunt voor alle gegevensverwerkingen bij het IMG is: ‘Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn uw gegevens in goede handen’.

Dit garandeert het Instituut Mijnbouwschade Groningen door zich te focussen op de zeven volgende uitgangspunten:

1. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen verwerkt alleen persoonsgegevens, als...

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een wettelijke verplichting of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het algemeen belang. Er worden niet meer gegevens opgeslagen dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taak. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen kan persoonsgegevens verwerken in het kader van een andere regeling dan waarvoor een aanvraag is gedaan.

2. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen staat de betrokkene centraal

De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de betrokkene(n) staan. Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties kijkt het Instituut Mijnbouwschade Groningen altijd naar het belang van de betrokkene en het risico dat hij of zij loopt. De persoonsgegevens worden dan ook niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk.

3. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is transparant, kijk maar...

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft én geeft inzicht in zijn gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring wordt gecommuniceerd welke gegevensverwerkingen er zijn en welke persoonsgegevens daarvoor worden gebruikt. Het taalgebruik van het Instituut Mijnbouwschade Groningen in de communicatie naar betrokkenen is daarbij begrijpelijk en toegankelijk. Kunstmatige intelligentie en zelflerende modellen worden alleen gebruikt wanneer deze van begin tot einde uitlegbaar zijn.

4. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen waarborgt de rechten in het kader van privacy

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen houdt persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen kunnen gegevens worden ingezien en gewijzigd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is in principe net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke taak en houden ons aan de vastgestelde bewaartermijnen. Zo worden telefoongesprekken 28 dagen opgeslagen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen houdt oog voor de menselijke maat. Geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de AVG op basis van risicomodellen worden daarom niet gebruikt.

5. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is terughoudend in het verstrekken van gegevens aan derden

Het verstrekken van gegevens is aan de orde van de dag. Voor persoonsgegevens gelden in dat kader specifieke en strikte regels. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om de verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de schadeafhandelingsprocessen. Gegevensverstrekking geschiedt uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

6. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn gegevens veilig

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen, verstrekken of anderszins verwerken maakt het IMG een analyse en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn. Risicovolle verwerkingen vinden alleen plaats nadat een risicoanalyse is uitgevoerd.

7. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen toont zijn principes aan

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen maakt voor iedereen zichtbaar dat ze zich houdt aan bovenstaande principes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen het IMG altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij Instituut Mijnbouwschade Groningen allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Instituut Mijnbouwschade Groningen via de contactgegevens die u onderaan deze privacyverklaring kunt vinden.

Lees ook hoe het IMG omgaat met de NAM-dossiers

Privacyverklaring

1. Wat gebeurt er bij het vergoeden van fysieke schade en materiële gevolgschade?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen behandelt aanvragen tot schadevergoeding. U kunt verzoeken om een (vaste) schadevergoeding als er fysieke schade aan uw gebouw of werk is door de gaswinning. Materiële gevolgschade die eventueel is ontstaan door fysieke schade, kan ook vergoed worden. Dit zijn bijkomende kosten. Denk aan inboedelschade, tuinschade, omzetschade, zorgkosten en verhuiskosten. Om uw aanvraag te behandelen gebruiken wij uw:  

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de deskundige of van derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen. 

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om uw aanvraag te behandelen. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd. Als u de aanvraag niet afrondt, bewaren wij tijdelijk uw gegevens.

2. Wat gebeurt er bij de vaste vergoeding?

In bepaalde gevallen kunt u kiezen voor een vaste vergoeding. U ontvangt dan een eenmalige en finale vergoeding van € 5.000. Dit is een vergoeding voor alle fysieke schade, bijkomende kosten, materiële gevolgschade en overlast. Om uw aanvraag te behandelen gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de deskundige of derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.  

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om uw aanvraag te behandelen. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd. Als u de aanvraag niet afrondt, bewaren wij tijdelijk uw gegevens.

3. Wat gebeurt er bij het vergoeden van waardedaling?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen behandelt verzoeken tot schadevergoeding wegens waardedaling van gebouwen. Uw woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen doordat de woning gelegen is in het aardbevingsgebied. De waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied kan voor vergoeding in aanmerking komen. Dit geldt ook voor gebouwen die geen woning zijn. Om over die aanvraag te beslissen gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de deskundige of derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen.   

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om uw aanvraag te behandelen. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd. Als u de aanvraag niet afrondt, bewaren wij tijdelijk uw gegevens.

4. Wat gebeurt er bij het vergoeden van immateriële schade?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen handelt de immateriële schade af die is ontstaan door bodembeweging. U kunt een verzoek als eigenaar of huurder indienen om immateriële schade vergoed te krijgen. Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van geestelijk leed of verdriet. Het doel van de vergoeding is verzachting en erkenning te bieden voor het verdriet en leed. Een vergoeding kan worden toegekend als de immateriële schade een gevolg is van fysieke schade of als u nadeel hebt ondervonden door de afhandeling van fysieke schade. Als huurder kunt u het bedrag inzien dat aan de schade is toegekend. Om uw aanvraag te behandelen gebruiken wij uw: 

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kadastrale gegevens en bouwkundige gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Gegevens over je gezondheid en over de gezondheid van personen binnen het huishouden
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen
 • Gegevens over vergoedingen van immateriële schade van personen binnen het huishouden

De mogelijkheid bestaat dat u via een korte vragenlijst aangeeft hoe u de bevingen en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven persoonlijk beleeft. Deze gegevens worden aangemerkt als gezondheidsgegevens.

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 en lid 3 Tijdelijke wet Groningen in samenhang met artikel 9 lid 2 onder g AVG. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van de deskundige of derden, zoals het Kadaster, het Handelsregister, de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting over het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken tot vergoeding van immateriële schade.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om uw aanvraag te behandelen. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd. Als u de aanvraag niet afrondt, bewaren wij tijdelijk uw gegevens.

5. Wat gebeurt er bij de aanvraag voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar?

Lees de kindvriendelijke privacyverklaring voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

De aanspraak van kinderen en jongeren op een immateriële schadevergoeding leiden we af uit de aanspraak van de wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal de ouders) op die vergoeding. We weten namelijk dat als ouders zorgen of stress hebben gehad door de gevolgen van de gaswinning, dit zijn weerslag kan hebben gehad op de kinderen in het gezin. Voordeel hiervan is dat het aanvragen van een vergoeding snel en eenvoudig gedaan kan worden en zo min mogelijk belastend is voor de betrokken kinderen en jongeren.

Bij de beoordeling en afhandeling van een verzoek om immateriële schadevergoeding van een kind kunnen wij de volgende persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of het kind verwerken:

 • Voor- en achterna(a)m(en)
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Gegevens over de uitoefening van het gezag over het kind
 • Gegevens over de gezondheid (indien sprake is van een maatwerkprocedure)
 • De hoogte van de aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) uitgekeerde vergoeding voor immateriële schade
 • Overige gegevens, inclusief foto’s, die noodzakelijk zijn om over de aanvraag te beslissen

Deze gegevens zijn noodzakelijk om een verzoek om immateriële schadevergoeding voor een kind te kunnen beoordelen en af te handelen. Een deel van deze gegevens ontvangen wij van derden, zoals het register Basisregistratie Personen (BRP) of het Centrale Gezagsregister van de Rechtspraak. Wij verwerken deze gegevens op grond van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 en lid 3 van de Tijdelijke wet Groningen, in samenhang met artikel 9 lid 2 aanhef en onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens hebben we nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken om vergoeding van immateriële schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de aanvraag te behandelen. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd. Als een aanvraag niet wordt afgerond, worden de gegevens tijdelijk bewaard. In bepaalde gevallen zullen wij de gegevens langer bewaren om aan de wettelijke bewaartermijnen te voldoen die volgen uit de Archiefwet.

6. Hoe gaan wij om met acuut onveilige situaties?

Bij acuut onveilige situaties kunt u bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen een melding maken. Deze melding wordt binnen 48 uur behandeld. U kunt via een contactformulier op onze website een melding maken. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw melding kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 7 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het inspecteren van acuut onveilige situaties.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om uw aanvraag te behandelen. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd.

7. Hoe behandelen wij uw zienswijze?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen biedt aanvragers de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. U kunt uw mening geven over het advies van de deskundige, bijvoorbeeld over de vraag of er fysieke schade is aan uw gebouw of werk en de omvang van die schade. Om uw zienswijze in behandeling te nemen, gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zaaknummer

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw zienswijze bij het deskundigenadvies kunnen verwerken en uw aanvraag kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting om aanvragen voor schadevergoeding te behandelen. 

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om uw aanvraag te behandelen. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd.

8. Hoe behandelen wij uw bezwaar?

Tegen beslissingen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen kunt u bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u niet tevreden bent met ons besluit over uw aanvraag. Om uw bezwaar te beoordelen gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer  
 • Postcode en woonplaats
 • Zaaknummer
 • Handtekening

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw bezwaar kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting over het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken tot vergoeding van schade.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om je aanvraag te behandelen. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd.

9. Hoe behandelen wij het aanvragen van prioriteit?

De behandeling van een aanvraag kan soms even duren. U kunt via ons contactformulier prioriteit aanvragen bij de behandeling van een aanvraag. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zaaknummer

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De gegevens zijn dus nodig zodat wij voldoen aan onze wettelijke verplichting over het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken tot vergoeding van schade.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om uw aanvraag te behandelen. Als deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de aanvraag, zullen de gegevens worden vernietigd.

10. Wat gebruiken wij van het contactformulier?

Op verschillende wijzen kunt u met ons in contact komen en ons vragen stellen. Ook mag u ons uw feedback geven. Om uw vragen te kunnen beantwoorden of u bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen, verwerken wij uw persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zaaknummer

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat we uw vraag volledig hebben beantwoord en u tevreden bent met het antwoord. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Op het moment dat u uw toestemming intrekt, zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

11. Hoe gebruiken wij het nieuwsoverzicht op de website?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft een nieuwsoverzicht op de website staan. Onder elk nieuwsbericht kunt u een reactie toevoegen. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Naam
 • E-mailadres

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw reactie kunnen beantwoorden. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat we uw reactie volledig hebben beantwoord en u tevreden bent met het antwoord. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Op het moment dat u uw toestemming intrekt, zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

12. Hoe behandelen wij uw klacht?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft een contactformulier op de website staan. Via dit contactformulier kunt u een klacht indienen over bijvoorbeeld het gedrag van medewerkers of over onze werkwijze bij het behandelen van uw aanvraag. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zaaknummer

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij uw klacht kunnen behandelen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat we uw klacht volledig hebben beantwoord en u tevreden bent met het antwoord. Wij gebruiken deze gegevens om uw klacht te behandelen of u anderszins te kunnen helpen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Op het moment dat u uw toestemming intrekt, zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen.

13. Hoe zit het met de nieuwsbrieven?

Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op onze website. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten.

Nieuwsbrief per post

U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief die per post wordt verstuurd. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats

Nieuwsbrief per e-mail

U kunt u ook aanmelden voor de nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt 1 keer per kwartaal verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:

 • Informatie over ontwikkelingen omtrent het Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Verhalen van aanvragers

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Ook kunt u, u elk moment afmelden voor de nieuwsbrief die per post wordt verstuurd via de afmeldlink op onze website.

14. Hoe zit het met de verstrekking aan andere bedrijven en instellingen?

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde aanvragen te behandelen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

NAM

Bij een aanvraag tot schadevergoeding ontvangt de NAM adresgegevens van ons, zodat de NAM kan controleren of er al eerder een schademelding is beoordeeld. Dit is noodzakelijk om uw aanvraag voor schadevergoeding te behandelen. Wij mogen uw persoonsgegevens delen met de NAM op basis van artikel 3 lid 4 Tijdelijke wet Groningen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Adresgegevens

Commissie Mijnbouwschade (CM)

Wij delen uw gegevens met de Commissie Mijnbouwschade (CM) zoals bij het overdragen van een ontvangen melding of het raadplegen van eventuele eerdere schademeldingen. Dit is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de wettelijke voorschriften in gebieden waarbinnen het effectgebied van de CM met ons overlapt. De gegevens worden gedeeld met de CM op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke Wet Groningen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • BSN en geboortedatum
 • Contactgegevens, waaronder adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens met betrekking tot de waardering van onroerende zaken en kadastrale gegevens
 • Financiële gegevens, waaronder investeringskosten versterking en hoogte toegekende schadebedrag
 • Gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Gegevens met betrekking tot de status van een bezwaarschrift of een gerechtelijke procedure
 • Andere dan de reeds genoemde persoonsgegevens, die nodig voor de omschreven doelen met het oog op uitvoering van wet- en regelgeving

Deskundigen

Wij delen ook uw persoonsgegevens met deskundigen die advies geven over uw aanvraag tot schadevergoeding. Dit is noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen. Wij delen deze persoonsgegevens daarom op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • BSN
 • Contactgegevens en KvK nr. van de ondernemer (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer
 • Benodigde (inhoudelijke) gegevens over omvang en aard door de externe deskundige
 • Naam en functie van de behandeld schade-expert
 • Foto’s van werk, woon- en verblijfsruimten, inclusief persoonlijke eigendommen waaruit persoonlijke voorkeuren (kunnen) blijken

Extern bureau en burgemeester

Bij een melding van een acuut onveilige situatie delen wij uw persoonsgegevens met een extern bureau dat een veiligheidsinspectie doet. Als er een acuut onveilige situatie is, dan delen wij uw persoonsgegevens ook met de burgemeester. Deze gegevens worden gedeeld op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 en 5 Tijdelijke wet Groningen. Dit is noodzakelijk om uw melding te goed af te handelen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternamen
 • Adresgegevens

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Voor het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied worden persoonsgegevens gedeeld met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft deze persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van haar publieke taken. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternamen
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • BSN en geboortedatum
 • Contactgegevens, waaronder adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer
 • Een dossiernummer dat geen andere informatie bevat dan NAW-gegevens, BSN en geboortedatum
 • Andere gegevens dan een dossiernummer met het oog op de organisatie van de behandeling van de documenten (zoals de naam van de toegewezen contactpersoon)
 • Gegevens met betrekking tot de waardering van onroerende zaken en kadastrale gegevens
 • Gegevens over de contacten met betrokkenen, met het oog op de goede afhandeling van de taakstelling van NCG
 • Financiële gegevens, waaronder investeringskosten versterking en hoogte toegekende schadebedrag
 • Gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Gegevens met betrekking tot de status van een bezwaarschrift of een gerechtelijke procedure
 • Gegevens die onvermijdelijk zijn af te leiden uit het foto-en beeldmateriaal dat vervat is in de dossiers
 • Gegevens ten behoeve van de identificatie van en communicatie met de gebruikers van informatiesystemen
 • Gegevens met betrekking tot de bevoegdheden van de gebruiker en de beheerder van informatiesystemen met het oog op de aangeboden faciliteiten
 • Andere dan de reeds genoemde persoonsgegevens, die nodig voor de omschreven doelen met het oog op uitvoering van wet- en regelgeving

Partijen voor gegevensverwerking

Wij schakelen derde partijen in die voor ons persoonsgegevens verwerken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te delen, omdat ze onder andere persoonsgegevens voor ons beveiligen. Dat zijn de volgende partijen:

 • Interne Audit Dienst van de Rijksdienst Ondernemend Nederland
 • ICT-dienstverlening van DICTU (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Atabix Solutions B.V. (digitale oplossing waarin deskundigen schaderapporten opmaken)

KCM Survey

Wij delen uw gegevens met KCM Survey. KCM Survey heeft deze gegevens nodig om het contact met u te monitoren over de afhandeling van schade en de dienstverlening tussen u en ons te verbeteren. Deze gegevens worden gedeeld met KCM Survey op basis van artikel 2 lid 3 en artikel 3 lid 1 Tijdelijke wet Groningen. De volgende persoonsgegevens worden gedeeld:

 • Voor- en achternamen
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

15. Wat doen wij met statistieken?

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

16. Hoe zit het met cameratoezicht?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen maakt in sommige algemeen gemeenschappelijke ruimtes gebruik van (zichtbaar) cameratoezicht om de eigendommen en veiligheid van onze medewerkers en u als bezoeker te beschermen. Hiervoor gebruiken wij:

 • Camerabeelden van personen die zich bevinden in of nabij onze gebouwen en terreinen waarover onze zorg zich strekt
 • Gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt
 • Gegevens ten behoeve van de protocollering (Hoe worden gegevens met betrekking tot de toegang, verstrekking, raadpleging, vastlegging en vernietiging vastgelegd.)

Bovenstaande gegevens zijn nodig om Rijkseigendommen, informatie en de veiligheid van en gezondheid van natuurlijke personen te beschermen. Daarnaast zijn de gegevens nodig om incidenten te voorkomen, vastleggen en onderzoeken. Deze gegevens ontvangen en delen wij van en met het Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO-CFD). Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. De beelden worden maximaal vier weken bewaard. Indien noodzakelijk kunnen camerabeelden langer worden bewaard maar niet langer dan noodzakelijk is voor onderzoek naar een incident. De protocolleringsgegevens worden maximaal zes maanden bewaard.

17. Hoe werkt de beveiliging?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij volgen daarbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

18. Hoe gaan wij om met opgenomen telefoongesprekken?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen kan gesprekken opnemen in het kader van interne doeleinden, zoals het verbeteren van de dienstverlening. In de regel worden telefoongesprekken 28 dagen opgeslagen. Wanneer uit deze gesprekken bijvoorbeeld blijkt dat er sprake is van een integriteitskwestie of malversatie, dan worden de gesprekken langer bewaard zodat het Instituut Mijnbouwschade Groningen hier onderzoek naar kan doen. De opgenomen gesprekken zullen op een beveiligde omgeving worden opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Telefoonnummer;
 • Opnames van telefoongesprekken;
 • NAW-gegevens (alleen als betrokkene deze zelf tijdens het gesprek benoemt).

Wij verwerken deze gegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 onder f van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

19. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft mij benaderd, terwijl ik geen lopend dossier heb. Hoe zit dit?

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen kan contact met u opnemen, terwijl u geen actief dossier heeft bij het Instituut. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen doet dit alleen wanneer u mogelijk in aanmerking komt voor een nieuwe regeling. De persoonsgegevens die het Instituut Mijnbouwschade Groningen hiervoor verwerkt zijn:

 • Telefoonnummer;
 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Schadehistorie.

Wij verwerken deze gegevens op basis van de grondslag ‘verdere verwerking’ conform artikel 6 lid 4 van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Indien u niet benaderd wilt worden voor een nieuwe regeling, krijgt u de mogelijkheid om dit aan te geven bij het Instituut. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen zal hier een aantekening van maken en u in de toekomst niet nogmaals benaderen.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking.

20. Wat gebeurt er als er wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring?

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

21. Wat zijn uw rechten?

Wij hebben verschillende persoonsgegevens van u. Als u vragen hebt of wilt weten welke dat zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Intrekken van toestemming;
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

22. Wat kunt u doen als u een klacht hebt?

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar privacy@schadedoormijnbouw.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, genaamd Autoriteit Persoonsgegevens.

23. Contactgegevens

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Vestigings- en bezoekadres

Cascadeplein 10
9726 AD Groningen

Postadres

Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

E-mailadres

privacy@schadedoormijnbouw.nl

Telefoon

0800 4444 111