Privacyverklaring Instituut Mijnbouwschade Groningen

12 juli 2023

Jouw privacy is voor Instituut Mijnbouwschade Groningen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Het centrale uitgangspunt voor alle gegevensverwerkingen bij het IMG is: ‘Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn uw gegevens in goede handen’.

Dit garandeert het Instituut Mijnbouwschade Groningen door zich te focussen op de zeven volgende uitgangspunten:

1. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen verwerkt alleen persoonsgegevens, als...

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een wettelijke verplichting of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het algemeen belang. Er worden niet meer gegevens opgeslagen dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taak. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen kan persoonsgegevens verwerken in het kader van een andere regeling dan waarvoor een aanvraag is gedaan.

2. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen staat de betrokkene centraal

De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de betrokkene(n) staan. Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties kijkt het Instituut Mijnbouwschade Groningen altijd naar het belang van de betrokkene en het risico dat hij of zij loopt. De persoonsgegevens worden dan ook niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk.

3. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is transparant, kijk maar...

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft én geeft inzicht in zijn gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring wordt gecommuniceerd welke gegevensverwerkingen er zijn en welke persoonsgegevens daarvoor worden gebruikt. Het taalgebruik van het Instituut Mijnbouwschade Groningen in de communicatie naar betrokkenen is daarbij begrijpelijk en toegankelijk. Kunstmatige intelligentie en zelflerende modellen worden alleen gebruikt wanneer deze van begin tot einde uitlegbaar zijn.  

4. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen waarborgt de rechten in het kader van privacy

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen houdt persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen kunnen gegevens worden ingezien en gewijzigd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is in principe net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke taak en houden ons aan de vastgestelde bewaartermijnen. Zo worden telefoongesprekken 28 dagen opgeslagen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen houdt oog voor de menselijke maat. Geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de AVG op basis van risicomodellen worden daarom niet gebruikt.

5. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is terughoudend in het verstrekken van gegevens aan derden

Het verstrekken van gegevens is aan de orde van de dag. Voor persoonsgegevens gelden in dat kader specifieke en strikte regels. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om de verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de schadeafhandelingsprocessen. Gegevensverstrekking geschiedt uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

6. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn gegevens veilig

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen, verstrekken of anderszins verwerken maakt het IMG een analyse en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn. Risicovolle verwerkingen vinden alleen plaats nadat een risicoanalyse is uitgevoerd.

7. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen toont zijn principes aan

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen maakt voor iedereen zichtbaar dat ze zich houdt aan bovenstaande principes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen het IMG altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij Instituut Mijnbouwschade Groningen allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Instituut Mijnbouwschade Groningen via de contactgegevens die je onderaan deze privacyverklaring kan vinden.

 

Privacyverklaring