Privacyverklaring

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: het Instituut) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is onder meer geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop het Instituut uw persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Bij de afhandeling van schade en meldingen van acuut onveilige situaties verwerken wij uw persoonsgegevens om aanvragen tot vergoeding van schade te behandelen die is ontstaan bij het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg. Ook verwerken wij persoonsgegevens over u in het kader van de afhandeling van (meldingen van) acuut onveilige situatie. Dit doen wij ter uitvoering van onze taken, die zijn opgenomen in de Tijdelijke Wet Groningen.

Voorbeelden van de persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bouwkundige gegevens over het pand waarvoor schade gemeld wordt, gegevens over uw schade, kadastrale gegevens, burgerservicenummer en bankgegevens. Verder is het in het kader van de afhandeling van schadegevallen bijvoorbeeld voorstelbaar dat wij, als dat voor die afhandeling nodig is, gegevens over uw gezondheid verwerken.  

Een deel van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, verstrekt u zelf aan ons. Wij ontvangen ook persoonsgegevens over u van derden. Bijvoorbeeld van de deskundige die de schade opneemt en van het Kadaster, van wie wij eigendomsinformatie en WOZ-waarden ontvangen. Ook raadplegen wij adresgegevens uit de Basisregistratie Personen en bedrijfsgegevens uit het Handelsregister. Daarnaast ontvangen wij bijvoorbeeld gegevens van de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM zodat wij kunnen vaststellen of er in het verleden al over een schade is geoordeeld.

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een vergoeding van immateriële schade bestaat de mogelijkheid om via een korte vragenlijst aan te geven hoe u de bevingen en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven persoonlijk heeft beleefd. De gegevens die u hiermee aan ons verstrekt zijn gezondheidsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend met als doel om uw verzoek tot vergoeding van immateriële schade te kunnen beoordelen en afhandelen zoals vastgelegd in de Tijdelijke wet Groningen. Wij mogen dergelijke bijzondere persoonsgegevens verwerken op grond van artikel 3, derde lid, van de Tijdelijke wet Groningen in samenhang met artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g, AVG.


Bij bezoek van onze website

Als u onze website bezoekt verwerken we het IP-adres van de computer waarmee u dat doet om zo bezoekersstatistieken bij te kunnen houden en onze website te optimaliseren. 

Privacy-principes van het Instituut

Het Instituut heeft enkele principes gedefinieerd die zij hanteert bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze principes luiden als volgt:

Het Instituut verwerkt alleen persoonsgegevens als

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, het vitale belang van u als betrokkene, een gerechtvaardigd belang (IP-adressen) of het vervullen van een taak van algemeen belang. Het Instituut verwerkt de meeste persoonsgegevens op deze laatste grond: verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taak van het Instituut, namelijk het besluiten over aanvragen tot vergoeding van schade en het afhandelen van meldingen van acuut onveilige situaties, beide zoals bedoeld in de Tijdelijke Wet Groningen. Eventuele gezondheidsgegevens verwerken wij over u vanwege het zwaarwegend algemeen belang dat daarbij in bepaalde gevallen gediend is. Namelijk als die gegevens noodzakelijk zijn voor het Instituut om haar taak goed te kunnen vervullen. Meer specifiek gaat het daarbij om de taak om aanvragen tot schadevergoeding te behandelen. Het Instituut verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om het doel waarvoor zij uw persoonsgegevens verwerkt te bereiken.

Het Instituut verstrekt uw gegevens uitsluitend als de AVG hier ruimte voor biedt

Voor het verstrekken van persoonsgegevens gelden specifieke en strikte regels. Het Instituut neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen en zal dat niet doen als daarvoor geen rechtmatige grondslag bestaat. Er bestaat bijvoorbeeld een rechtmatige grondslag als het voor de uitvoering van onze wettelijke taak nodig is om gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, te delen met derden. Deze derden moeten overigens ook de AVG in acht nemen.

Als u een aanvraag tot schadevergoeding doet, ook wel een ‘schademelding’ genoemd, ontvangt de NAM van ons uw adresgegevens, zodat de NAM ons de informatie kan verstrekken die wij nodig hebben om te controleren of er sprake is van een eerder beoordeelde schade. Voor meer informatie klik hier.

Ook delen wij uw gegevens op enig moment met onafhankelijke, externe deskundigen die door ons worden gevraagd advies te geven over de op de aanvraag tot schadevergoeding te nemen besluiten. Vooraf wordt u een deskundige voorgesteld. U kunt hier nog uw zienswijze op geven.

Nadat een melding is gedaan van een mogelijke acuut onveilige situatie, worden daarnaast gegevens verstrekt aan een extern bureau dat wij vragen om een veiligheidsinspectie te doen. Indien vastgesteld wordt dat daadwerkelijk sprake is van een acuut onveilige situatie, delen wij gegevens over u met de burgemeester van de desbetreffende gemeente. Hiertoe is het Instituut wettelijk verplicht.

Daarnaast worden in bepaalde gevallen persoonsgegevens over u verstrekt aan de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG), omdat de taken van de NCG en het IMG op een groot aantal adressen samenlopen en afstemming dus noodzakelijk kan zijn onder meer om ervoor te zorgen dat de bewoners/eigenaren niet tussen wal en het schip belanden. De NCG is verantwoordelijk voor het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. De gegevensuitwisseling met de NCG is geregeld in een convenant tussen het Instituut en het NCG.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan andere partijen die te maken hebben met schade als gevolg van mijnbouw. Denk aan Adviescollege Veiligheid Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen, de Commissie Bijzondere Situaties, de Nationale Ombudsman of gemeenten. Wij verstrekken de gegevens alleen wanneer dit in het belang is van de afhandeling van schadevergoedingen.

Het is mogelijk dat het Instituut de van u verkregen persoonsgegevens verder verwerkt ten behoeve van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Het Instituut gaat daar slechts toe over indien daarvoor een wettelijke grondslag voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek bestaat. Wij verstrekken uw persoonsgegevens slechts aan derden die statistisch of wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Het komt ook voor dat wij partijen inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerken. Zo maken wij gebruik van de dienstverlening van de Interne Audit Dienst, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en de ICT-dienstverlening van DICTU. DICTU is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verder schakelen wij Atabix.Solutions in, die voor ons een digitale oplossing levert waar de deskundigen mee werken.

Het Instituut beveiligt uw gegevens

Het Instituut neemt passende maatregelen bij de opslag en het gebruik van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren stelt het Instituut een analyse op en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn. Hierbij volgt het Instituut de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (hierna: BIO).

Het Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Het Instituut bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Telefoongesprekken die wij opnemen voor trainingsdoeleinden bewaren wij 28 dagen.

Stelt u in staat uw privacy-rechten uit te oefenen

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij het Instituut via contact@schadedoormijnbouw.nl:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken, zie: Recht op inzage (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten rectificeren, zie: Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  • U wilt uw gegevens laten verwijderen, zie: Recht op vergetelheid (artikel 17 AVG);
  • U wilt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken, zie: Recht op beperking (artikel 18 AVG)
  • U wilt dat uw persoonsgegevens worden overgedragen, zie: Recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG).
  • U wilt bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens door het Instituut, zie Recht van bezwaar (artikel 21 AVG).

Tot slot

Het IMG berekent de schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling op geautomatiseerde wijze. In het geval van een (voorgenomen) afwijzing is er echter altijd nog een medewerker die naar de zaak kijkt voordat een definitieve beslissing wordt genomen. Voor meer informatie klik hier.

Contact

Wie een verzoek wil doen, vraag wil stellen of een klacht wil indienen over de verwerking van persoonsgegevens door het Instituut, kan contact opnemen met ons. Dit kan via e-mail naar privacy@schadedoormijnbouw.nl, telefonisch via 0800 4444 111 of door een brief te sturen naar:

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Mocht het u niet eens zijn met de wijze waarop het Instituut uw persoonsgegevens verwerkt, dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl