7 april 2021

15 reacties

Vergoeding waardedaling voor bedrijfspanden

Bij bedrijfspanden en andere gebouwen is er mogelijk waardedaling ontstaan door de bodembeweging door gaswinning en gasopslag. Vanaf 1 juli kunnen eigenaren daar een vergoeding voor aanvragen, te beginnen voor reeds verkochte panden in Loppersum en Appingedam.

waardedaling

Gefaseerde start

Voor de waardedaling van gebouwen kent het IMG sinds september 2020 een regeling voor woningen, zowel voor de verkochte als de niet-verkochte woningen. Voor bedrijfspanden en andere gebouwen was een dergelijke regeling nog niet beschikbaar. Het IMG voert die nu gefaseerd in vanaf 1 juli:

  • In de eerste fase is een aanvraag alleen mogelijk voor reeds verkochte panden in Loppersum en Appingedam
  • Afhankelijk van de animo wordt dat in de volgende fase uitgebreid naar alle andere gemeenten of met meer tussenfases

Ervaring met beoordeling

Het IMG wil met de gefaseerde aanpak op tal van vragen in de praktijk antwoord krijgen. Er is tot op heden weinig ervaring met het bepalen van waardedaling voor bedrijfspanden als gevolg van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en gasopslag in Norg. Het is niet zeker dat er waardedaling kan worden vastgesteld en vergoed. Ervaringen in de praktijk moeten dat gaan uitwijzen.

Gesprekken met ondernemers

Ook wordt het gesprek aangegaan met belangenorganisaties voor ondernemers om hun mening te horen, over de beoordeling maar ook de procedure. Van aanvragers wordt meer verwacht dan bij een woning. Zo kan het nodig zijn om financiële gegevens te verstrekken omdat de omzetontwikkeling de bepaling van eventuele waardedaling en de omvang ervan kan beïnvloeden.

Onderzoek naar modelmatige benadering

Tegelijkertijd start een onderzoek (zie kader hieronder) of een modelmatige benadering (zoals die er nu voor woningen is) ook mogelijk is voor bedrijfspanden. Indien dat mogelijk is wordt de regeling hierop aangepast. Het is de verwachting dat het onderzoek en de eventuele ontwikkeling ervan zeker anderhalf jaar in beslag zal gaan nemen. Voor woningen kostte het ontwikkelen van de methodiek meerdere jaren.

Potentieel aanvragers

In de provincie Groningen staan circa 14.000 gebouwen met allerlei andere functies dan wonen. Denk daarbij aan winkels, fabriekshallen, agrarische stallen, benzinepompen, voetbalkantines, scholen en ziekenhuizen. De waardeontwikkeling van dergelijke gebouwen is in veel opzichten onvergelijkbaar met die van woningen. Reden waarom de Waardedalingsregeling voor woningen er niet op van toepassing is. De afgelopen jaren zijn er circa 400 bedrijfsgebouwen per jaar verkocht in Groningen. Aangezien de regeling start voor reeds verkochte gebouwen en er nog weinig ervaring mee is, is het lastig te schatten hoeveel aanvragen er ingediend gaan worden.

Maatwerkprocedure

Er zal bij elke aanvraag een deskundige worden aangesteld die op maat via een taxatie de eventuele schade moet vaststellen en begroten. De procedure lijkt daarbij sterk op die van het vaststellen van fysieke schade: aanvraag indienen, aanwijzen deskundige, zienswijze op deskundige, advies, zienswijze op advies, voorbereiding van het besluit en het besluit. De beslistermijn is eveneens op 15 maanden gesteld.

Wonen én bedrijf

Het is ook mogelijk dat op een perceel een woning staat én een bedrijfspand of een gebouw of bouwdeel met een andere functie. Het IMG beoordeelt dan of het woongedeelte onder de Waardedalingsregeling voor wonen kan vallen. De WOZ-waarde (of verkoopwaarde als het geheel is verkocht) van het woongedeelte wordt dan gebruikt als basis voor het bepalen van een vergoeding vanuit de Waardedalingsregeling voor wonen.

Momenteel maakt het IMG afspraken met gemeenten voor het aanleveren van taxatierapporten vanuit de procedure voor de WOZ-beschikking. Daarnaast worden de systemen aangepast. Als dat gereed is, gaat het IMG waar mogelijk alvast vergoeding voor het woongedeelte toekennen. Naar verwachting zal dat ook tegen de zomer het geval zijn. Er zijn circa 2.600 aanvragen ingediend waar dit betrekking op heeft.

Onderzoek methode waardedaling voor bedrijfspanden

Het bestuur van het IMG heeft een Adviescommissie ingesteld om het bestuur te adviseren over de waardedaling van bedrijfspanden (en andere gebouwen met een andere functie dan wonen). De Adviescommissie gaat onderzoeken of in het algemeen sprake zou kunnen zijn van waardedaling van bedrijfspanden. Als de Adviescommissie tot die conclusie komt, onderzoekt zij via welk model of methode waardedaling berekend kan worden. Als er nog geen model of methode is dan wordt de Adviescommissie gevraagd een dergelijk model of methode te ontwikkelen.

De Adviescommissie is daartoe de volgende vragen voorgelegd:

Onderzoeksfase I

- Kunt u een analyse opstellen van de bedrijfspanden (d.w.z. andere gebouwen dan woningen en andere bouwwerken en onbebouwde terreinen) in het waardedalingsgebied woningen en definieer vanuit deze analyse bedrijfscategorieën.

Na deze analyse zal de exacte vraagstelling bepaald moeten worden. Denk daarbij aan de volgende richting:

Onderzoeksfase II

- Zijn naar de mening van uw commissie de bedrijfspanden per bedrijfscategorie in het ‘waardedalingsgebied woningen’ in waarde gedaald, althans is het aannemelijk dat deze in waarde zijn gedaald?

- En als deze vraag bevestigend wordt beantwoord: is daarbij een modelmatige benadering (zoals bij woningen) mogelijk?

Afhankelijk van de uitkomst kan een onderzoeksvraag worden uitgezet naar een daadwerkelijke methodiek.:

Onderzoeksfase III

- Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord: ontwikkel een methode waarmee de waardedaling van niet woningen kan worden berekend, althans maak per bedrijfscategorie inzichtelijk hoe de waardedaling modelmatig kan worden begroot.

Mocht de Adviescommissie toekomen aan onderzoeksfase III dan is de verwachting dat na afronding daarvan het onderzoek zeker anderhalf jaar in beslag zal hebben genomen. De 'Adviescommissie waardedaling niet woningen' bestaat uit de volgende deskundigen:

  • mr. I.P.A. van Heijst  (voorzitter)
  • drs. E. van der Schans
  • Dhr. J. van Lenthe RT MRICS
  • Dhr. A. Roos RT
  • Dhr. S.H.C. van den Berg MSc MRICS RT RM
  • mr. ing. A.C.M.M. van Heesbeen RT       

Reageren

bassie van adriaan 7 april 2021 - 21:34

Zorg maar eerst dat mensen compensatie krijgen waar ze recht op hebben voordat jullie met andere vergoedingen bezig gaan.

Daan 7 april 2021 - 22:54

Ben ik het mee eens. Er staan 2800 dossiers on hold. En dat blijft ook nog even...eind april misschien meer duidelijkheid en dan moeten deze dossiers nog afgehandeld worden.

Jenny, IMG 9 april 2021 - 17:15

Dit nieuwsbericht gaat over de regeling waardedaling en de dossiers die on hold staan betreffen fysieke schade aan gebouwen. Aan beide regelingen werken verschillende collega's. Het werk voor de ene regeling heeft veelal geen gevolgen voor het werk aan de andere regeling. Eind april wordt er een besluit genomen ten aanzien van de dossiers die on hold staan. U leest daar dan meer over op onze site

M 8 april 2021 - 15:45

Mee eens. Eerst het voorgaande een keer goed afhandelen

Mara 8 april 2021 - 00:33

vergoeding bij verkoop tussen 2012 en 2019 was veel te laag. Komt een aanvulling op de te lage vergoeding van de NAM? Ik hoor het graag!

Jenny, IMG 8 april 2021 - 16:15

Als u via de NAM een vergoeding heeft gekregen voor waardedaling, dan kunt u niet deelnemen aan de Waardedalingsregeling van het IMG. Woningeigenaren die in het verleden een vaststellingsovereenkomst met de NAM hebben gesloten voor compensatie van waardeverschil, kunnen niet ook bij het IMG nog compensatie aanvragen. De nieuwe eigenaren in die gevallen wel, mits er na de aankoop sprake is geweest van verminderde waardeontwikkeling of waardedaling. Dat wordt voor hen uitgerekend.

IMG 12 april 2021 - 12:34

Afgelopen zomer 2020 legde het IMG de afhandeling van zo’n 1250 schades aan de rand van het Groningenveld en de gasopslag bij Norg stil. Te maken met nieuwe inzichten technische Universiteit in Delft en onderzoeksinstituut TNO. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt nu tijdelijk met de beoordeling van schademeldingen van zo'n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Eind april komt er een nieuw besluit en waarschijnlijk wordt er in het kader van zorgvuldigheid dit ook verder op on hold gezet en uitgesteld tot de zomer. Er komt vast een mededeling "We willen niet over één nacht ijs gaan" Conclusie: Ze willen het werkgebied kleiner maken. Omgekeerde bewijslast wordt niet meer relevant . Afwachten op nieuwe onderzoeken om dit te kunnen onderbouwen. Wedden dat eind april geen besluit van bestuur komt, maar een verder uitstel naar de zomer. "We willen niet over 1 nacht ijs gaan, aldus IMG straks"

Gerritsen 4 mei 2021 - 16:45

Hoe zit met uitbetaling als de nam je woning heeft opgekocht .Wij hebben getekend en GEEN finale kwijting staat ook zwart op wit. Die de aanvraag en word afgewezen omdat img automatisch vanuit gaat wordt je uitgekocht dan ook waardevermindering meegenomen. Dat is in ons geval niet zo (bewijzen zijn er)

Martin, IMG 12 mei 2021 - 11:58

Als de NAM een woning opkoopt, dan kan de bezwaarmaker in principe nog recht hebben op een waardedalingsvergoeding. Of dit daadwerkelijk het geval is, hangt af van de gemaakte afspraken tussen de NAM en de verkoper en of natuurlijk aan alle andere voorwaarden is voldaan. U heeft waarschijnlijk een besluit gekregen van het IMG. U kunt tegen dit besluit (zes weken na ontvangst van het besluit) bezwaar maken en aantonen dat er in uw geval wel een recht bestaat op een waardedalingsvergoeding. Het IMG zal vervolgens de situatie beoordelen.

Veenstra 7 mei 2021 - 07:43

Ik twijfel niet aan de expertise van adviescommissie en ben erg benieuwd hoe men de hoogte van de waardedaling in deze niet-transparante en heterogene markt gaat bepalen. Geen object en gebruikssituatie is immers vergelijkbaar. Wat mij verbaast is dat geen van de betrokken deskundigen werkzaam lijkt in deze regio. Iedere betrokkene die het niet eens is met het oordeel van de adviescommissie zal dit argument toch als eerste aangrijpen? Hoe kun je echt maatwerk toepassen wanneer de regionale marktkennis ontbreekt?

damsterjack 6 juni 2021 - 11:55

Wat nu als je aanvraag voor wonen en bedrijf ingediend in 2020 al deels voor het "bedrijfsgedeelte" is afgewezen ( na bezwaar) en deze regeling na 7 april 2021 pas op de site is geplaatst. Kan dan voor hetzelfde pand nu een nieuwe aanvraag worden ingediend voor deze regeling? Wie zit in de zelfde situatie ?

Jenny, IMG 12 juni 2021 - 14:45

Ik ben niet op de hoogte van uw dossier. Ik adviseer u deze vraag voor te leggen aan uw zaakbegeleider of aan ons Serviceloket. U kunt mijn collega's bereiken via 0800 - 4444111.

Roel 21 september 2021 - 15:44

Als ondernemer die in een bedrijfspand woont wordt je behandeld als 2e rangs burger, heb waardevermindering aangevraagd met mijn digi-d, en had recht op 5800,00 euro, maar na 3kwart jaar wachten kwam het oordeel , u heeft geen recht op het geld, onbegrijpelijk de hele buurt heeft geld ontvangen, dit is pure rechstongelijkheid, I.M.G moet zich diep schamen.

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 16:59

We kunnen niet op individuele gevallen ingaan. Maar het klopt dat de waardedaling van bedrijfspanden anders wordt vastgesteld dan die van woningen. Het kan ertoe geleid hebben dat u eerst de indruk had een vergoeding te krijgen wat later moest worden gecorrigeerd met het feitelijke besluit.

Driessen 12 februari 2022 - 02:14

Hoe kan het dat mijn woon /bedrijfs pand. Na bezwaar voor 2/3 wordt vergoed. De1/3 voor het bedrijfs gedeelte niet. Het is een woning. Dit is vreemd.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.