Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Vergoeding waardedaling voor bedrijfspanden

291.jpg

Bij bedrijfspanden en andere gebouwen is er mogelijk waardedaling ontstaan door de bodembeweging door gaswinning en gasopslag. Vanaf 1 juli kunnen eigenaren daar een vergoeding voor aanvragen, te beginnen voor reeds verkochte panden in Loppersum en Appingedam.

Gefaseerde start

Voor de waardedaling van gebouwen kent het IMG sinds september 2020 een regeling voor woningen, zowel voor de verkochte als de niet-verkochte woningen. Voor bedrijfspanden en andere gebouwen was een dergelijke regeling nog niet beschikbaar. Het IMG voert die nu gefaseerd in vanaf 1 juli:

 • In de eerste fase is een aanvraag alleen mogelijk voor reeds verkochte panden in Loppersum en Appingedam
 • Afhankelijk van de animo wordt dat in de volgende fase uitgebreid naar alle andere gemeenten of met meer tussenfases

Ervaring met beoordeling

Het IMG wil met de gefaseerde aanpak op tal van vragen in de praktijk antwoord krijgen. Er is tot op heden weinig ervaring met het bepalen van waardedaling voor bedrijfspanden als gevolg van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en gasopslag in Norg. Het is niet zeker dat er waardedaling kan worden vastgesteld en vergoed. Ervaringen in de praktijk moeten dat gaan uitwijzen.

Gesprekken met ondernemers

Ook wordt het gesprek aangegaan met belangenorganisaties voor ondernemers om hun mening te horen, over de beoordeling maar ook de procedure. Van aanvragers wordt meer verwacht dan bij een woning. Zo kan het nodig zijn om financiële gegevens te verstrekken omdat de omzetontwikkeling de bepaling van eventuele waardedaling en de omvang ervan kan beïnvloeden.

Onderzoek naar modelmatige benadering

Tegelijkertijd start een onderzoek (zie kader hieronder) of een modelmatige benadering (zoals die er nu voor woningen is) ook mogelijk is voor bedrijfspanden. Indien dat mogelijk is wordt de regeling hierop aangepast. Het is de verwachting dat het onderzoek en de eventuele ontwikkeling ervan zeker anderhalf jaar in beslag zal gaan nemen. Voor woningen kostte het ontwikkelen van de methodiek meerdere jaren.

Potentieel aanvragers

In de provincie Groningen staan circa 14.000 gebouwen met allerlei andere functies dan wonen. Denk daarbij aan winkels, fabriekshallen, agrarische stallen, benzinepompen, voetbalkantines, scholen en ziekenhuizen. De waardeontwikkeling van dergelijke gebouwen is in veel opzichten onvergelijkbaar met die van woningen. Reden waarom de Waardedalingsregeling voor woningen er niet op van toepassing is. De afgelopen jaren zijn er circa 400 bedrijfsgebouwen per jaar verkocht in Groningen. Aangezien de regeling start voor reeds verkochte gebouwen en er nog weinig ervaring mee is, is het lastig te schatten hoeveel aanvragen er ingediend gaan worden.

Maatwerkprocedure

Er zal bij elke aanvraag een deskundige worden aangesteld die op maat via een taxatie de eventuele schade moet vaststellen en begroten. De procedure lijkt daarbij sterk op die van het vaststellen van fysieke schade: aanvraag indienen, aanwijzen deskundige, zienswijze op deskundige, advies, zienswijze op advies, voorbereiding van het besluit en het besluit. De beslistermijn is eveneens op 15 maanden gesteld.

Wonen én bedrijf

Het is ook mogelijk dat op een perceel een woning staat én een bedrijfspand of een gebouw of bouwdeel met een andere functie. Het IMG beoordeelt dan of het woongedeelte onder de Waardedalingsregeling voor wonen kan vallen. De WOZ-waarde (of verkoopwaarde als het geheel is verkocht) van het woongedeelte wordt dan gebruikt als basis voor het bepalen van een vergoeding vanuit de Waardedalingsregeling voor wonen.

Momenteel maakt het IMG afspraken met gemeenten voor het aanleveren van taxatierapporten vanuit de procedure voor de WOZ-beschikking. Daarnaast worden de systemen aangepast. Als dat gereed is, gaat het IMG waar mogelijk alvast vergoeding voor het woongedeelte toekennen. Naar verwachting zal dat ook tegen de zomer het geval zijn. Er zijn circa 2.600 aanvragen ingediend waar dit betrekking op heeft.

Onderzoek methode waardedaling voor bedrijfspanden

Het bestuur van het IMG heeft een Adviescommissie ingesteld om het bestuur te adviseren over de waardedaling van bedrijfspanden (en andere gebouwen met een andere functie dan wonen). De Adviescommissie gaat onderzoeken of in het algemeen sprake zou kunnen zijn van waardedaling van bedrijfspanden. Als de Adviescommissie tot die conclusie komt, onderzoekt zij via welk model of methode waardedaling berekend kan worden. Als er nog geen model of methode is dan wordt de Adviescommissie gevraagd een dergelijk model of methode te ontwikkelen.

De Adviescommissie is daartoe de volgende vragen voorgelegd:

Onderzoeksfase I

- Kunt u een analyse opstellen van de bedrijfspanden (d.w.z. andere gebouwen dan woningen en andere bouwwerken en onbebouwde terreinen) in het waardedalingsgebied woningen en definieer vanuit deze analyse bedrijfscategorieën.

Na deze analyse zal de exacte vraagstelling bepaald moeten worden. Denk daarbij aan de volgende richting:

Onderzoeksfase II

- Zijn naar de mening van uw commissie de bedrijfspanden per bedrijfscategorie in het ‘waardedalingsgebied woningen’ in waarde gedaald, althans is het aannemelijk dat deze in waarde zijn gedaald?

- En als deze vraag bevestigend wordt beantwoord: is daarbij een modelmatige benadering (zoals bij woningen) mogelijk?

Afhankelijk van de uitkomst kan een onderzoeksvraag worden uitgezet naar een daadwerkelijke methodiek.:

Onderzoeksfase III

- Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord: ontwikkel een methode waarmee de waardedaling van niet woningen kan worden berekend, althans maak per bedrijfscategorie inzichtelijk hoe de waardedaling modelmatig kan worden begroot.

Mocht de Adviescommissie toekomen aan onderzoeksfase III dan is de verwachting dat na afronding daarvan het onderzoek zeker anderhalf jaar in beslag zal hebben genomen. De 'Adviescommissie waardedaling niet woningen' bestaat uit de volgende deskundigen:

 • mr. I.P.A. van Heijst  (voorzitter)
 • drs. E. van der Schans
 • Dhr. J. van Lenthe RT MRICS
 • Dhr. A. Roos RT
 • Dhr. S.H.C. van den Berg MSc MRICS RT RM
 • mr. ing. A.C.M.M. van Heesbeen RT       
 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.